reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym

Na podstawie art. 141 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki i tryb udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym, zwanym dalej „funkcjonariuszami”, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Wyróżnienia w formie odznaczenia państwowego udziela się na warunkach i w trybie określonych w przepisach o orderach i odznaczeniach.

3. Wyróżnienia w formie:

1) odznaki honorowej,

2) nagrody pieniężnej

– udziela się w trybie określonym w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 15 ust. 7 oraz art. 142 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Wyróżnienia w formie dyplomu można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowym zaangażowaniu lub działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej.
§ 3.
Wyróżnienia w formie krótkoterminowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze do 10 dni można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze lub przejawienia inicjatywy w zakresie efektywności służby.
§ 4.
1. Wyróżnienia w formie nagrody pieniężnej można udzielić funkcjonariuszowi w szczególności za:

1) wzorowe wypełnianie powierzonych zadań służbowych,

2) przejawienie inicjatywy w zakresie doskonalenia organizacji i efektywności służby

– pod warunkiem że efektem tych działań jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

2. Wyróżnienie w formie nagrody pieniężnej może być udzielone również funkcjonariuszowi pełniącemu służbę na stanowisku kierowniczym za sprawowanie kierownictwa nad wykonaniem działań, o których mowa w ust. 1.

§ 5.
Wyróżnienia w formie nagrody rzeczowej można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) dokonania czynu świadczącego o wyjątkowej odwadze,

2) podjęcia działania kształtującego pozytywny wizerunek Służby Celnej

– którego efektem jest odpowiednio udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby.

§ 6.
Wyróżnienia w formie mianowania na wyższy stopień służbowy można udzielić funkcjonariuszowi pod warunkiem:

1) przejawienia inicjatywy w działaniu, której efektem jest udoskonalenie organizacji lub zwiększenie efektywności służby;

2) doskonalenia kwalifikacji zawodowych przydatnych do służby.

§ 7.
Odznaka honorowa może być nadana funkcjonariuszowi pod warunkiem, że przyczynił się do osiągnięć Służby Celnej, a w szczególności w uznaniu:

1) osiągnięć w wieloletniej i nienagannej służbie w Służbie Celnej;

2) osiągnięć w popularyzacji i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań ekonomiczno-finansowych oraz usprawnień w dziedzinie organizacji i techniki służby;

3) działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie Służby Celnej;

4) osiągnięć w dziedzinie rozwijania stosunków celnych z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi.

§ 8.
1. Wyróżnień udziela:

1) Szef Służby Celnej – wszystkim funkcjonariuszom, w szczególności pełniącym służbę w komórkach organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz dyrektorom izb celnych i ich zastępcom, naczelnikom urzędów celnych i ich zastępcom;

2) kierownik urzędu – funkcjonariuszom pełniącym służbę w podległym urzędzie, w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy.

2. W przypadku funkcjonariusza przeniesionego czasowo do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej uprawniony do udzielania wyróżnień jest kierownik urzędu, do którego nastąpiło przeniesienie.

3. Wyróżnienia mogą być udzielane przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza albo innego przełożonego, który nie jest uprawniony do udzielania danego wyróżnienia.

4. Wniosek o udzielenie wyróżnienia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko funkcjonariusza;

2) stanowisko i stopień służbowy funkcjonariusza;

3) rodzaj wyróżnienia;

4) wskazanie okoliczności uzasadniających wyróżnienie funkcjonariusza;

5) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

5. Wniosek o udzielenie wyróżnienia kieruje się z zachowaniem drogi służbowej.

6. Rozpatrując wniosek o udzielenie wyróżnienia, kierownik urzędu ocenia zasadność udzielenia funkcjonariuszowi wyróżnienia.

7. Udzielenie funkcjonariuszowi wyróżnienia z inicjatywy osób, o których mowa w ust. 1 i 2, wymaga uzasadnienia.

§ 9.
Wyróżnień można udzielić w sposób uroczysty.
§ 10.
Wyróżnień udziela się niezwłocznie po spełnieniu warunków uzasadniających ich udzielenie.
§ 11.
Wyróżnienia, o którym mowa w § 3, udziela się funkcjonariuszowi w dniach służby, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu służby. Wyróżnienie może być zrealizowane w terminie zaproponowanym przez funkcjonariusza, jednorazowo albo w dwóch częściach lub łącznie z innym urlopem, pod warunkiem że nieobecność funkcjonariusza w służbie nie wpłynie na ciągłość wykonywania zadań w jednostce organizacyjnej Służby Celnej, nie później jednak niż w okresie jednego roku od dnia udzielenia wyróżnienia.
§ 12.
Informację o udzieleniu funkcjonariuszowi wyróżnienia wraz z podaniem formy wyróżnienia kierownik urzędu podaje do wiadomości funkcjonariuszy komórki organizacyjnej Służby Celnej, w której wyróżniony funkcjonariusz pełni służbę.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Finansów: w z. W. Szczuka

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2000 r. w sprawie udzielania wyróżnień funkcjonariuszom celnym (Dz. U. Nr 27, poz. 323), które na podstawie art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) utraciło moc z dniem 1 listopada 2010 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama