| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 20 maja 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki

Na podstawie art. 96 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki (Dz. U. Nr 65, poz. 435, z 2008 r. Nr 82, poz. 489, z 2009 r. Nr 63, poz. 526 oraz z 2010 r. Nr 65, poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku nr 3 w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nauki o zdrowiu;”.

§ 2.
 Rozporządzenie ma zastosowanie do określenia wskaźników kosztochłonności począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 84, poz. 455.

Załącznik 1. [WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTOCHŁONNOŚCI MAKROKIERUNKÓW I STUDIÓW MIĘDZYKIERUNKOWYCH ORAZ KIERUNKÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE W § 2 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 20 maja 2011 r. (poz. 646)

WYKAZ WSKAŹNIKÓW KOSZTOCHŁONNOŚCI MAKROKIERUNKÓW I STUDIÓW MIĘDZYKIERUNKOWYCH ORAZ KIERUNKÓW INNYCH NIŻ OKREŚLONE W § 2 ROZPORZĄDZENIA

1. Dla poszczególnych makrokierunków studiów określa się następujące wskaźniki kosztochłonności:

1) ks1 = 1,0 dla:

a) makrokierunku (ekonomia, finanse i rachunkowość),

b) makrokierunku (dyplomacja europejska),

c) makrokierunku (filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie),

d) makrokierunku (filozofia, historia),

e) makrokierunku (informatyka ekonomiczna i pedagogika),

f) makrokierunku (samorząd terytorialny i polityka regionalna),

g) makrokierunku (stosunki międzynarodowe, ekonomia);

2) ks2 = 1,5 dla:

a) makrokierunku (filologia polska i kulturoznawstwo),

b) makrokierunku (International Business),

c) makrokierunku (rosjoznawstwo),

d) makrokierunku (zarządzanie, finanse i rachunkowość),

e) makrokierunku (zarządzanie, stosunki międzynarodowe);

3) ks3 = 2,0 dla:

a) makrokierunku filologiczno-kulturoznawczego,

b) makrokierunku (przyroda),

c) makrokierunku (zarządzanie techniką);

4) ks4 = 2,5 dla:

a) makrokierunku (bioinformatyka),

b) makrokierunku (bioinformatyka i biologia systemów),

c) makrokierunku (biologiczno-geograficznego),

d) makrokierunku (biologia i geografia),

e) makrokierunku (biologia i geologia),

f) makrokierunku (ekoenergetyka),

g) makrokierunku (energetyka i chemia jądrowa),

h) makrokierunku (farmerstwo),

i) makrokierunku (gastronomia – sztuka kulinarna),

j) makrokierunku (informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach),

k) makrokierunku (informatyka i agroinżynieria),

l) makrokierunku (inżynieria architektoniczna),

m) makrokierunku (inżynieria i ochrona środowiska),

n) makrokierunku (inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego),

o) makrokierunku (inżynieria nanostruktur),

p) makrokierunku (technologie energii odnawialnej),

r) makrokierunku (zarządzanie środowiskiem);

5) ks5 = 3,0 dla:

a) makrokierunku (akwakultura i bezpieczeństwo żywności),

b) makrokierunku (astrofizyka i kosmologia),

c) makrokierunku (automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka),

d) makrokierunku (automatyka i robotyka, zarządzanie i inżynieria produkcji),

e) makrokierunku (bioinżynieria produkcji żywności),

f) makrokierunku (ceramika),

g) makrokierunku (elektronika, informatyka i telekomunikacja),

h) makrokierunku (informatyka przemysłowa),

i) makrokierunku (inżynieria środowiska i energetyka),

j) makrokierunku (materiały współczesnych technologii),

k) makrokierunku (nanotechnologia),

l) makrokierunku (nanotechnologia i technologie procesów materiałowych),

m) makrokierunku (technologia i inżynieria chemiczna).

2. Dla poszczególnych studiów międzykierunkowych określa się następujące wskaźniki kosztochłonności:

1) ks1 = 1,0 dla:

a) międzykierunkowych studiów administracja i zarządzanie,

b) międzykierunkowych studiów ekonomiczno-matematycznych,

c) międzykierunkowych studiów ekonomiczno-menedżerskich,

d) międzykierunkowych (międzywydziałowych) studiów humanistycznych;

2) ks2 = 1,5 dla:

a) międzykierunkowych studiów europeistyka z filologią włoską,

b) międzykierunkowych studiów matematyka i ekonomia;

3) ks3 = 2,0 dla międzykierunkowych studiów informatyczno-matematycznych;

4) ks4 = 2,5 dla:

a) międzykierunkowych studiów analityka żywności i środowiska wodnego,

b) międzykierunkowych studiów bioinformatyka,

c) międzykierunkowych studiów bioinżynieria żywności i środowiska wodnego,

d) międzykierunkowych studiów inżynieria akustyczna,

e) międzykierunkowych (międzywydziałowych) studiów matematyczno-przyrodniczych,

f) międzykierunkowych (międzywydziałowych) studiów ochrony środowiska,

g) międzykierunkowych studiów ochrona środowiska i metalurgia,

h) międzykierunkowych studiów wzornictwo i mechatronika;

5) ks5 = 3,0 dla:

a) międzykierunkowych studiów inżynieria mechaniczna i materiałowa,

b) międzykierunkowych studiów inżynieria środowiska i energetyka,

c) międzykierunkowych studiów nanotechnologia,

d) międzykierunkowych studiów technologie biomedyczne – mechatronika i materiały.

3. Dla poszczególnych kierunków, innych niż określone w § 2 rozporządzenia, określa się następujące wskaźniki kosztochłonności:

1) ks1 = 1,0 dla kierunków:

a) artes liberales (Uniwersytet Warszawski),

b) analityka gospodarcza (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

c) ekonomiczna analiza prawa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

d) europeistyka kulturowa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

e) gospodarka i administracja publiczna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

f) gospodarka i zarządzanie publiczne (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),

g) komunikacja europejska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

h) kultura klasyczna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

i) mediteranistyka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

j) międzynarodowe stosunki gospodarcze (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet w Białymstoku),

k) międzynarodowe studia kulturowe (Uniwersytet Łódzki),

l) przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

m) religioznawstwo (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

n) retoryka stosowana (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),

o) studia wschodnioeuropejskie (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

p) wschodoznawstwo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

r) zarządzanie własnością intelektualną (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie);

2) ks2 = 1,5 dla kierunków:

a) archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

b) bałkanistyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

c) filmoznawstwo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

d) filologia angielska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

e) finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach),

f) gospodarka turystyczna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu),

g) informatyka w biznesie (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu),

h) italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (Uniwersytet Szczeciński),

i) kognitywistyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

j) krajoznawstwo i turystyka historyczna (Uniwersytet Gdański),

k) lingwistyka stosowana (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

l) logopedia (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Gdański),

m) logopedia ogólna i kliniczna (Uniwersytet Warszawski),

n) logopedia z audiologią (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),

o) logopedia z fonoaudiologią (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),

p) metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie),

r) orientalistyka (Uniwersytet Warszawski),

s) profilaktyka społeczna i resocjalizacja (Uniwersytet Warszawski),

t) rachunkowość i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

u) zarządzanie inżynierskie (Politechnika Gdańska);

3) ks3 = 2,0 dla kierunków:

a) ekonofizyka (Uniwersytet Śląski w Katowicach),

b) inżynieria systemów (Politechnika Wrocławska),

c) muzykoterapia (Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi);

4) ks4 = 2,5 dla kierunków:

a) agrochemia (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy),

b) akustyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

c) bezpieczeństwo żywności (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

d) biofizyka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach),

e) bioinformatyka (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

f) geofizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Śląski w Katowicach),

g) informatyka stosowana (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

h) intermedia (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie),

i) inżynieria bezpieczeństwa pracy (Politechnika Łódzka),

j) inżynieria i gospodarka wodna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

k) muzyka kościelna (Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie),

l) nauki ścisłe (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie),

m) neurobiologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

n) odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu),

o) sztuka mediów (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu),

p) techniczne zastosowania Internetu (Politechnika Poznańska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

r) technologie ochrony środowiska (Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska),

s) teleinformatyka (Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie),

t) tkanina i ubiór (Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi),

u) zdrowie środowiskowe (Gdański Uniwersytet Medyczny);

5) ks5 = 3,0 dla kierunków:

a) biochemia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

b) elektroradiologia (Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku),

c) fizyka medyczna (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Śląski w Katowicach),

d) higiena dentystyczna (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie),

e) inżynieria mechaniczno-medyczna (Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Gdańska),

f) inżynieria naftowa i gazownicza (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie),

g) mikrobiologia (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Szczeciński),

h) sztuka rejestracji obrazu (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu),

i) zaawansowane materiały i nanotechnologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie),

j) zastosowania fizyki w biologii i medycynie (Uniwersytet Warszawski).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »