Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 196 poz. 1168

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 1 września 2011 r.

w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa:

1) tryb nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą;

2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne;

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku (podania) o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów;

4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne;

5) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego i sposób wnoszenia opłat;

6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego.

§ 2.
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) wnioskodawcy – oznacza to osobę ubiegającą się o przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą;

2) dyplomie – oznacza to dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą wraz z tytułem nadanym w wyniku tego kształcenia, o ile jest on nadawany;

3) radzie – oznacza to radę jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

§ 3.
 1. Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu;

2) kopią dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument).

2. Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 1, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
 1. Datą wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego jest dzień doręczenia wniosku radzie.

2. Rada dokonuje oceny formalnej wniosku. W przypadku uznania wniosku za niekompletny rada wzywa do jego uzupełnienia, w terminie przez siebie wskazanym, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

3. W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego rada wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania. Na postanowienie służy zażalenie do rektora.

4. W przypadku gdy dyplom był uzyskany w wyniku kształcenia, które w polskiej uczelni jest prowadzone na więcej niż jednym kierunku studiów lub jako studia międzyobszarowe, rada zwraca się do rektora o wyznaczenie rady wiodącej, która przeprowadzi postępowanie nostryfikacyjne w porozumieniu z innymi radami. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
 1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nie później niż w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku spełniającego wymagania formalne.

2. W postępowaniu nostryfikacyjnym rada dokonuje porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie dokumentów wymienionych w § 3 ust. 1.

3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie lub czasie trwania studiów rada może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, określając warunki i terminy ich przeprowadzenia oraz wysokość opłat pobieranych za przeprowadzenie tych egzaminów.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały.

§ 6.
 1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:

1) uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym albo

2) odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym.

2. Rada odmawia uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych w przypadku, gdy:

1) instytucja, która wydała dyplom, lub instytucja, w której prowadzone było kształcenie:

a) nie były w dniu wydania dyplomu akredytowanymi uczelniami w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa wyższego działają, lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji w dniu wydania dyplomu, lub

b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa;

2) instytucja, która wydała dyplom, realizowała na terenie innego kraju program studiów wyższych lub jego część niezgodnie z obowiązującymi w tym kraju przepisami;

3) wnioskodawca nie wykonał obowiązków wynikających z uchwały, o której mowa w § 5 ust. 3.

3. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do senatu uczelni.

§ 7.
 W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, jednostka organizacyjna uczelni, w której przeprowadzono postępowanie nostryfikacyjne, wydaje zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
§ 8.
 1. Kierownik jednostki organizacyjnej, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, ustala wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z postępowaniem, przy czym opłata nie może być wyższa niż 50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej.

2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne, albo do kasy uczelni, w terminie wyznaczonym przez kierownika, o którym mowa w ust. 1.

3. Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

4. Opłaty nie pobiera się w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3.

5. W przypadku trudnej sytuacji materialnej wnioskodawcy kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie nostryfikacyjne może na wniosek wnioskodawcy obniżyć wysokość lub zwolnić z opłaty.

§ 9.
 1. Dyplom uzyskany za granicą potwierdzający ukończenie studiów wyższych, na które osoba została skierowana zgodnie z przepisami określającymi warunki kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególne uprawnienia tych osób, uznaje się bez przeprowadzania postępowania nostryfikacyjnego. W takim przypadku osobie wydaje się zaświadczenie, o którym mowa w § 7.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zaświadczenie wydaje:

1) jednoosobowy organ uczelni – osobie, która była studentem podstawowej jednostki organizacyjnej i została przez tę uczelnię skierowana na studia wyższe za granicę;

2) właściwy minister – osobie skierowanej na studia wyższe za granicę przez właściwego ministra lub centralny organ administracji rządowej;

3) właściwy minister – osobie skierowanej na studia wyższe za granicę przez uczelnię, która została zlikwidowana.

3. Osoba, o której mowa w ust. 1, przedkłada dokumenty potwierdzające skierowanie na studia wraz z oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą – do wglądu.

4. Dyplom uzyskany na kierunku przygotowującym do zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty, lekarza weterynarii lub architekta podlega nostryfikacji, z zastrzeżeniem przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

§ 10.
 Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia prowadzone są na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 11.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 63, poz. 324).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455, Nr 112, poz. 654 i Nr 174, poz. 1039.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 37, poz. 255, z 2007 r. Nr 249, poz. 1865 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1229), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 września 2011 r. (poz.
1168)

WZÓR

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-10-01
  • Data obowiązywania: 2011-10-01
  • Dokument traci ważność: 2015-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw