REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2011 nr 265 poz. 1575

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r., a zakończy się po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym stosują wzory formularzy w brzmieniu określonym rozporządzeniem.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podatkowych złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na formularzach dotychczasowych.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1761 oraz z 2009 r. Nr 224, poz. 1798).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 1391.

Załącznik 1. [CIT-6R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 listopada 2011 r. (poz. 1575)

Załącznik nr 1

CIT-6R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [CIT-6AR]

Załącznik nr 2

CIT-6AR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CIT-9R]

Załącznik nr 3

CIT-9R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [CIT-10Z]

Załącznik nr 4

CIT-10Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [CIT-11R]

Załącznik nr 5

CIT-11R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [CIT-8]

Załącznik nr 6

CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [CIT-8A]

Załącznik nr 7

CIT-8A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [CIT-8B]

Załącznik nr 8

CIT-8B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [CIT-5]

Załącznik nr 9

CIT-5

infoRgrafika

Załącznik 10. [CIT-8/O]

Załącznik nr 10

CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [CIT-D]

Załącznik nr 11

CIT-D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [CIT-7]

Załącznik nr 12

CIT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [IFT-2/IFT-2R]

Załącznik nr 13

IFT-2/IFT-2R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-08
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA