REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 37

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 stycznia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych (Dz. U. Nr 226, poz. 1820) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 10–13 otrzymują brzmienie:

„10) rejestr gości, o którym mowa w art. 15a ust. 3 ustawy;

11) zapis sygnału audiowizyjnego z audiowizyjnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier w kasynie gry;

12) ewidencje i rejestry związane z urządzaniem gier hazardowych, a także wydruki lub zapisy na informatycznym nośniku danych z tych ewidencji i rejestrów, jeżeli są one prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, oraz dane w formie dokumentów elektronicznych przechowywane w urządzeniu służącym do archiwizacji danych, o którym mowa w art. 15d ust. 3 ustawy, jak również wydruki lub zapisy z tego urządzenia;

13) dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, określony w regulaminie gry oraz w zezwoleniu na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe, albo zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy;”,

b) w pkt 28 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:

„c) dokumentacja techniczna strony internetowej wykorzystywanej do urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet,

d) dokumenty potwierdzające prowadzenie transakcji wynikających z zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego przez podmioty, o których mowa w art. 15e ustawy.”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne sporządza miesięczną informację o sumie wpłat, sumie wypłaconych lub wydanych wygranych oraz wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeniach o uzyskanej wygranej, odrębnie dla każdego obszaru, na którym przyjmuje zakłady lub wystawia te zaświadczenia, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.”;

3) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej lub gry bingo fantowe dołącza się zezwolenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, oraz regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe, albo zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania zakładów wzajemnych:

1) w punktach przyjmowania zakładów wzajemnych dołącza się wykaz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych z podaniem adresów oraz godzin otwarcia i zamknięcia tych punktów,

2) przez sieć Internet dołącza się wykaz miejsc wystawiania i anulowania imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej

– sporządzony odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego.”;

5) § 22 i 23 otrzymują brzmienie:

„§ 22. Zgłoszenie i informacje oraz załączniki do nich mogą być przesyłane w formie elektronicznej.

§ 23. Kontrola działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459), z zastrzeżeniem, że w zakresie art. 134 i 140 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier urządzanych w kasynach gry, dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są także dokumenty zawierające dane wynikające z rejestracji danych osobowych osób wchodzących do kasyna gry oraz zapisy obrazu z systemu służącego do kontroli przebiegu i prowadzenia gier w kasynie gry, sporządzone na podstawie przepisów dotychczasowych.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.


Załącznik 1. [WZÓR - MIESIĘCZNA INFORMACJA O SUMIE WPŁAT, SUMIE WYPŁACONYCH LUB WYDANYCH WYGRANYCH ORAZ WYSTAWIONYCH I ANULOWANYCH IMIENNYCH ZAŚWIADCZENIACH O UZYSKANEJ WYGRANEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 2 stycznia 2012 r. (poz. 37)

Załącznik nr 1

WZÓR – MIESIĘCZNA INFORMACJA O SUMIE WPŁAT, SUMIE WYPŁACONYCH LUB WYDANYCH WYGRANYCH ORAZ WYSTAWIONYCH I ANULOWANYCH IMIENNYCH ZAŚWIADCZENIACH O UZYSKANEJ WYGRANEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-12
  • Data wejścia w życie: 2012-01-27
  • Data obowiązywania: 2012-01-27
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA