REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 226 poz. 1820

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób i tryb kontroli przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540), oraz zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem, zwanej dalej „kontrolą”;

2) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli oraz rodzaje dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością podlegającą kontroli, wzory tej dokumentacji, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia;

3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a i f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, zwanych dalej odpowiednio „zgłoszeniem” lub „informacją”.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) podmiot – podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;

2) ustawa – ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

3) gry hazardowe – gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2 ustawy;

4) imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej – zaświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.

§ 3.
1. Kontrola jest wykonywana doraźnie i polega na:

1) bezpośrednim uczestniczeniu funkcjonariusza celnego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;

2) kontroli dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń związanych z działalnością objętą kontrolą;

3) kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku od gier.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może polegać w szczególności na udziale funkcjonariusza celnego w:

1) otwarciu i zamknięciu stołów do gry w kasynie gry;

2) obliczaniu rezultatów gier na stołach do gier i na automatach;

3) obliczaniu przychodów z gier na automatach;

4) rozliczeniu żetonów i pieniądza gotówkowego w kasynie gry.

§ 4.
Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są:

1) dokumenty wydawane, zatwierdzane lub poświadczane przez organy Służby Celnej:

a) decyzje, w tym koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych,

b) postanowienia,

c) regulaminy,

d) świadectwa zawodowe,

e) poświadczenia rejestracji automatów i urządzeń do gier,

f) ewidencje imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,

g) rejestry napiwków w kasynie gry,

h) protokoły;

2) decyzje i postanowienia wydawane przez inne niż wymienione w pkt 1 organy;

3) orzeczenia wydawane w sprawach o umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe;

4) świadectwa wydane przez wyspecjalizowaną organizację prowadzącą szkolenia w zakresie gier hazardowych;

5) dokumenty potwierdzające dokonanie zabezpieczenia finansowego;

6) druki imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, odpisy imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej oraz anulowane imienne zaświadczenia o uzyskanej wygranej;

7) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do automatów i innych urządzeń do gier;

8) opinie techniczne jednostki badającej, która przeprowadziła badania poprzedzające rejestrację automatów lub innych urządzeń do gier;

9) deklaracje lub inne dokumenty dotyczące podatku od gier i dopłat;

10) dokumenty zawierające dane wynikające z rejestracji danych osobowych osób wchodzących do kasyna gry;

11) zapisy obrazu z systemu służącego do kontroli przebiegu i prowadzenia gier w kasynie gry;

12) ewidencje i rejestry związane z urządzaniem gier hazardowych, a także wydruki z ewidencji i rejestrów oraz ich zapisy na elektronicznym nośniku informacji, jeżeli ewidencje i rejestry są prowadzone z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych;

13) dokumenty potwierdzające przekazanie dochodu na cel społecznie użyteczny, w szczególności dobroczynny, określony w regulaminie gry i zezwoleniu na urządzanie loterii fantowej i gry bingo fantowe;

14) ekspertyzy, w szczególności automatów i innych urządzeń do gier;

15) dokumenty dotyczące reklamy, promocji oraz informowania o sponsorowaniu gier hazardowych;

16) dokumenty potwierdzające posiadanie zgody krajowych organizatorów sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt na wykorzystanie jego wyników;

17) dokumenty potwierdzające realizację praw i obowiązków uczestników gry hazardowej;

18) dokumenty potwierdzające wykonanie określonych w regulaminie gry hazardowej postanowień dotyczących warunków i zasad gry hazardowej, w tym wygranych, terminów oraz miejsc urządzania i prowadzenia gry hazardowej;

19) dokumenty dotyczące postępowania reklamacyjnego;

20) dokumenty potwierdzające wysokość kapitału gry hazardowej, przeznaczonego do natychmiastowej wypłaty wygranych;

21) księgi:

a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym,

b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,

c) eksploatacji automatu do gier;

22) dokumenty dotyczące rozliczenia wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe;

23) dokumenty dotyczące informacji o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju gry pokera oraz o rozliczeniu podatku od gier;

24) dokumenty dotyczące powierzenia innemu podmiotowi wykonywania czynności związanych z urządzaniem gier hazardowych;

25) dokumenty dotyczące struktury kapitału zakładowego;

26) dokumenty dotyczące składu zarządu lub rady nadzorczej;

27) dokumenty dotyczące informacji o funkcjonowaniu podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych, w tym zestawienia danych ekonomiczno-finansowych w zakresie bieżącej działalności tych podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem obrotów, wyniku finansowego, wskaźników ekonomicznych, a zwłaszcza wskaźnika zatrudnienia, oraz wskaźników statystycznych uzyskiwanych przez te podmioty;

28) inne niż wymienione w pkt 1–27 dokumenty:

a) faktury, umowy, protokoły, oświadczenia związane z prowadzeniem działalności w zakresie gier hazardowych,

b) dokumenty potwierdzające dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 5.
1. Podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne sporządza miesięczną informację o wpłatach, wypłaconych lub wydanych wygranych oraz wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeniach o uzyskanej wygranej, odrębnie dla każdego obszaru, na którym przyjmuje zakłady, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, podmiot urządzający i prowadzący zakłady wzajemne przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego informacja dotyczy.

§ 6.
1. Podmiot prowadzący kasyno gry:

1) sporządza raport dzienny i miesięczny wpłat, wypłat i rezultatów gier w kasynie gry, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) sporządza miesięczne zestawienie wystawionych i anulowanych w kasynie gry imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej z podaniem numeru i serii zaświadczenia, wysokości wygranej, rodzajów gier i daty wystawienia zaświadczenia.

2. Raport miesięczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący kasyno gry przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 3 dni od zakończenia miesiąca, którego raport i zestawienie dotyczą.

§ 7.
1. Podmiot prowadzący salon gry bingo pieniężne:

1) sporządza miesięczną informację o wysokości kwoty uzyskanej ze sprzedaży kartonów do gry oraz wysokości kwoty dokonanych wypłat wygranych w salonie gry bingo pieniężne;

2) sporządza miesięczne zestawienie wystawionych i anulowanych w salonie gry bingo pieniężne imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej z podaniem numeru i serii zaświadczenia, wysokości wygranej i daty wystawienia zaświadczenia.

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zestawienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący salon gry bingo pieniężne przesyła do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, którego informacja i zestawienie dotyczą.

§ 8.
1. Podmiot urządzający gry liczbowe i grę telebingo sporządza i przesyła informacje o ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przesyła się za okresy kwartalne w terminie jednego miesiąca od zakończenia kwartału, którego informacja dotyczy.

§ 9.
1. Dokumentacja, o której mowa w § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 1, powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację przeprowadzonych czynności związanych z urządzaniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.

2. Wpisów do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu okresu, którego dokumentacja dotyczy.

3. Wpisów do dokumentacji, o której mowa w ust. 1, należy dokonywać w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę należy potwierdzić podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisać je w rubryce „uwagi”.

§ 10.
Dokumentacja, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty dokumentacji – kolejno ponumerowane.
§ 11.
1. Zgłoszenie oraz informacja zawierają imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, którego zgłoszenie lub informacja dotyczą, adres siedziby lub miejsca zamieszkania, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, numer REGON, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres poczty elektronicznej.

2. Podmiot jest obowiązany do powiadomienia właściwego naczelnika urzędu celnego o zmianach danych zawartych w zgłoszeniu lub w załącznikach do zgłoszenia w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

§ 12.
Podmiot urządzający gry liczbowe, grę telebingo lub zakłady wzajemne sporządza i przesyła zgłoszenia i informacje, odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego.
§ 13.
Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania gry liczbowej i gry telebingo podmiot dołącza wykaz miejsc, w których dokonuje się sprzedaży zakładów lub innych dowodów udziału w grze, z podaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, w których prowadzona będzie sprzedaż.
§ 14.
W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii pieniężnej wskazuje się również termin rozpoczęcia sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w loterii. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii pieniężnej dołącza się regulamin loterii pieniężnej.
§ 15.
1. W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej i gry bingo fantowe określa się również wykaz miejsc, w których będzie prowadzona sprzedaż losów lub innych dowodów udziału w grze, z podaniem ich adresów oraz nazw podmiotów, w których prowadzona będzie sprzedaż.

2. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii fantowej i gry bingo fantowe dołącza się:

1) zezwolenie na urządzanie loterii fantowej lub gry bingo fantowe;

2) regulamin loterii fantowej lub gry bingo fantowe.

§ 16.
1. W zgłoszeniu o rozpoczęciu urządzania loterii promocyjnej i loterii audioteksowej wskazuje się również opis sposobu uzyskiwania w loterii jej wyniku od przypadku.

2. Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania loterii promocyjnej i loterii audioteksowej dołącza się:

1) zezwolenie na urządzanie loterii;

2) regulamin loterii.

§ 17.
Do zgłoszenia o rozpoczęciu urządzania zakładów wzajemnych dołącza się wykaz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych z podaniem adresów oraz godzin otwarcia i zamknięcia tych punktów, sporządzany odrębnie dla każdego obszaru, objętego terytorialnym zasięgiem działania właściwego naczelnika urzędu celnego.
§ 18.
Do zgłoszenia o wznowieniu działalności, o którym mowa w art. 34 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, stosuje się odpowiednio przepisy § 12–17.
§ 19.
1. Podmiot urządzający loterię pieniężną przesyła, co najmniej na 14 dni przed planowanym zakończeniem loterii, informację o planowanym terminie jej zakończenia.

2. Podmiot urządzający loterię pieniężną, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii pieniężnej, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii pieniężnej, zawierające:

1) określenie sumy wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w loterii;

2) zestawienie ilości i wysokości uzyskanych wygranych;

3) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

§ 20.
Podmiot urządzający loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii fantowej lub gry bingo fantowe, zawierające:

1) wykaz wydanych wygranych rzeczowych wraz z określeniem ich wartości;

2) określenie wysokości kwot przekazanego dochodu z gry na cele społecznie użyteczne, w szczególności dobroczynne;

3) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

§ 21.
Podmiot urządzający loterię promocyjną lub loterię audioteksową, w terminie 30 dni od dnia zakończenia loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, sporządza i przesyła informacje dotyczące przeprowadzonej loterii promocyjnej lub loterii audioteksowej, zawierające:

1) wykaz wypłaconych lub wydanych wygranych wraz z określeniem ich wartości;

2) zestawienie ilości wystawionych i anulowanych imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej, zawierające numery i serie zaświadczeń, wysokości wygranych i daty wystawienia zaświadczeń.

§ 22.
Zgłoszenia i informacje oraz załączniki do nich, mogą być przesyłane w formie elektronicznej, po uprzednim pisemnym poinformowaniu właściwego naczelnika urzędu celnego o przesyłaniu ich w formie elektronicznej.
§ 23.
Kontrola działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych oraz gier na automatach urządzanych w salonach gier na automatach, jest prowadzona, do czasu wygaśnięcia udzielonych zezwoleń, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459), z zastrzeżeniem, że w zakresie art. 134 i 140 ustawy stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.2)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1459), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540).


 

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 28 grudnia 2009 r. (poz. 1820)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-27
  • Dokument traci ważność: 2013-01-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA