reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej

Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz. 1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz. 753) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Jednostka naukowa kategorii C, której w wyniku ponownej oceny przyznano wyższą kategorię naukową w terminie uniemożliwiającym złożenie wniosku zgodnie z ust. 2, może złożyć wniosek w terminie do dnia 30 listopada roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja.

4b. W przypadku przyznania jednostce naukowej posiadającej kategorię C wyższej kategorii naukowej, jednostka ta może złożyć wniosek o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego na rok, w którym dokonano zmiany kategorii naukowej, nie później niż do dnia 31 października tego roku.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. Do przyznawania środków finansowych na działalność statutową dla jednostek naukowych powstałych w wyniku podziału jednostki naukowej, do dnia przyznania tym jednostkom kategorii naukowej przyjmuje się kategorię naukową, jaką posiadała jednostka naukowa przed podziałem.

2. Do przyznawania środków finansowych na działalność statutową dla jednostek naukowych powstałych w wyniku połączenia istniejących jednostek lub jednostek, do których włączono inną jednostkę albo jednostki, do dnia przyznania tej jednostce kategorii naukowej przyjmuje się kategorię naukową najwyższą z posiadanych przez te jednostki.”;

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku podziału jednostki naukowej w trakcie roku, na który zostały przyznane środki finansowe na działalność statutową, Minister może dokonać podziału przyznanych tej jednostce dotacji między nowo powstałe jednostki naukowe proporcjonalnie do liczby pracowników tych jednostek, określonej zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, oraz przejętych do realizacji zadań.”;

4) w § 6:

a) w ust. 1 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„liczbę osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustaloną na podstawie corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Pracownicy zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w więcej niż jednej jednostce naukowej składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, tylko w jednej, wybranej przez siebie jednostce. Zatrudnienie podaje się według stanu na dzień złożenia wniosku.”,

c) dodaje się ust. 3d i 3e w brzmieniu:

„3d. Dla jednostek naukowych, o których mowa w § 2a ust. 1, wysokość dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji określa się proporcjonalnie do liczby pracowników, określonej zgodnie z ust. 1 pkt 1.

3e. Dla jednostek naukowych, o których mowa w § 2a ust. 2, wysokość dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji stanowi suma dotacji bazowych łączonych jednostek.”,

d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. Minister może zwiększyć w trakcie roku budżetowego środki finansowe przeznaczone na dotację bazową dla grupy jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, biorąc pod uwagę specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej oraz znaczenie tej grupy jednostek naukowych dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz znaczenie realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa. Minister dokonuje podziału tych środków między jednostki naukowe w grupie, biorąc pod uwagę ich kategorie naukowe, przy czym wysokość zwiększenia dotacji bazowej dla każdej jednostki naukowej w grupie nie może przekroczyć 35% kwoty wynikającej z iloczynu wysokości dotacji bazowej dla tej jednostki naukowej z roku poprzedzającego rok przyznania zwiększenia i współczynnika przeniesienia przyjętego na dany rok.

6. Wysokość dotacji bazowej dla Polskiej Akademii Umiejętności ustala Minister po zasięgnięciu opinii zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 2, właściwego dla nauk humanistycznych, społecznych, nauk o sztuce i twórczości artystycznej, uwzględniając znaczenie działalności Akademii dla rozwoju nauki oraz wysokość dotacji bazowej z roku poprzedzającego rok przyznania dotacji.”;

5) załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Przepisy § 2 ust. 4a i 4b oraz § 6 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do przyznawania dotacji na finansowanie działalności statutowej od roku 2012.

2. Przepisy § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do przyznawania dotacji na finansowanie działalności statutowej od roku 2013.

§ 3.
Wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie działalności statutowej, o których mowa w § 2 ust. 4b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, na rok 2012 składa się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: B. Kudrycka

 

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej – nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 248, poz. 1483). 

Załącznik 1. [WZÓR - Wniosek o przyznawanie środków finansowych na działalność statutową]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 27 kwietnia 2012 r. (poz. 532)

Załącznik nr 1

WZÓRWniosek o przyznawanie środków finansowych na działalność statutową

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI BAZOWEJ]

Załącznik nr 2

ALGORYTM PODZIAŁU DOTACJI BAZOWEJ

1. Wysokość dotacji bazowej Bi dla i-tej jednostki naukowej w danym roku oblicza się wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

n – liczba jednostek naukowych objętych dotacją,

Wi – wysokość dotacji bazowej dla i-tej jednostki naukowej w roku poprzedzającym rok, na który ma być przyznana dotacja, bez dotacji, o której mowa w § 6 ust. 4 rozporządzenia,

p – współczynnik przeniesienia, ogłaszany corocznie przez Ministra w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra:

infoRgrafika

F – kwota przeznaczona w budżecie państwa w części „Nauka” na dotację bazową na dany rok, oblicza się wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

C – wysokość określonych w budżecie państwa środków na finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych w danym roku,

R – wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na pokrycie: kosztów związanych z restrukturyzacją jednostek naukowych w danym roku, utrzymanie i poszerzanie naukowych baz danych, systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych w danym roku, zwiększenia środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego, o których mowa w § 6 ust. 4 i 5 rozporządzenia, utrzymanie potencjału badawczego Polskiej Akademii Umiejętności,

U – wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w danym roku,

M – wysokość środków finansowych wydzielonych przez Ministra na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w danym roku,

Si – nominalny poziom odniesienia dotacji bazowej dla i-tej jednostki naukowej w danym roku, obliczony wg wzoru:

infoRgrafika

gdzie:

qi – współczynnik przypisany kategorii i-tej jednostki naukowej,

l – liczba dziedzin,

kj – współczynnik kosztochłonności badań dla j-tej dziedziny, ogłaszany w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra,

Nji – liczba osób w i-tej jednostce naukowej w j-tej dziedzinie naukowej, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy, ustalona na podstawie corocznie składanych przez pracowników pisemnych oświadczeń o wyrażeniu zgody na zaliczenie do tej liczby.

2. Dla poszczególnych współczynników we wzorze, o którym mowa w ust. 1, określa się następujące wartości:

1) współczynnik przypisany kategorii i-tej jednostki naukowej:

a) qi = 1,5 – dla jednostek kategorii A+,

b) qi = 1,0 – dla jednostek kategorii A,

c) qi = 0,75 – dla jednostek kategorii B,

d) qi = 0,4 – dla jednostek kategorii C;

2) współczynnik przypisany i-tej jednostce naukowej z grup wymienionych w art. 2 pkt 9 ustawy:

a) wi = 1,0 – dla jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455),

b) wi = 0,7 – dla instytutów badawczych,

c) wi = 1,0 – dla międzynarodowych instytutów naukowych,

d) wi = 0,4 – dla podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, w rozumieniu statutów tych uczelni,

e) wi = 0,4 – dla innych jednostek organizacyjnych, niewymienionych w lit. a–d, posiadających osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.1)).

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457 i Nr 106, poz. 622.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama