| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 lipca 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944 oraz z 2010 r. Nr 102, poz. 650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wskazuje się odpowiednio wspólnika spółki cywilnej lub podmiot wchodzący w skład konsorcjum:

a) upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy w zakresie przyznawania i wypłaty pomocy,

b) odpowiedzialny za przechowywanie dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;”,

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) miejsce przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres wskazany w pkt 2 lit. b.”;

2) w § 4 w ust. 1 uchyla się pkt 4;

3) w § 5 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

„c) opracowania, powielania i drukowania materiałów szkoleniowych oraz materiałów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolenia,

d) najmu pomieszczeń do przeprowadzenia szkolenia,”,

b) w pkt 2 dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) usług pocztowych,

f) usług prawnych.”;

4) w § 6 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu:

„6. Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem szkolenia realizowanego w ramach operacji, w którym udział bierze kadra dydaktyczna jako uczestnik szkolenia realizowanego w ramach tej operacji.

7. W przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych:

1) nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo

2) do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego

– o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, koszty te podlegają refundacji w wysokości określonej w ust. 5 pomniejszonej o 10%.

8. Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystanie z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1698/2005, odbywa się w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo – w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych – przez prowadzenie, na formularzu opracowanym i udostępnionym w sposób określony w § 9 ust. 3, zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych.”;

5) w § 7 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) temat szkolenia realizowanego w ramach operacji, zgodnie z wykazem zagadnień określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, zwanym dalej „Programem”, oraz ramowy program tego szkolenia;”;

6) w § 12 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uzgodnionym z podmiotem wdrażającym przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, nie dłuższym niż 28 dni od dnia otrzymania wezwania, albo”;

7) w § 13 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ograniczeń lub warunków w zakresie przenoszenia własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji lub sposobu ich wykorzystywania przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;”,

b) pkt 4–6 otrzymują brzmienie:

„4) umożliwienia przeprowadzania kontroli związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej;

6) informowania podmiotu wdrażającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.”;

8) w załączniku do rozporządzenia:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Szczegółowy program szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 do 20 pkt):

1) jakość merytoryczna operacji, w tym stopień uszczegółowienia ramowego programu szkolenia, sposób ujęcia poszczególnych zagadnień określonych w ogłoszeniu o konkursie, poprawność i konsekwencja terminologiczna – 1–6 pkt;

2) dobór metod dydaktycznych do treści szkolenia, różnorodność, atrakcyjność form przekazu – 0–5 pkt;

3) dostosowanie wymiaru czasu szkolenia do zakresu poszczególnych zagadnień – 0–6 pkt;

4) dobór pomocy dydaktycznych do treści szkolenia – 0–3 pkt.”,

b) w ust. 2:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) doświadczenie kadry dydaktycznej (od 1 do 10 pkt):

a) powyżej 90% do 100% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 10 pkt,

b) powyżej 80% do 90% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 8 pkt,

c) powyżej 70% do 80% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 6 pkt,

d) powyżej 60% do 70% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 4 pkt,

e) powyżej 50% do 60% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 2 pkt,

f) do 50% kadry z doświadczeniem w organizacji szkoleń w zakresie tematu szkolenia realizowanego w ramach operacji – 1 pkt.”,

– zdanie stanowiące część wspólną otrzymuje brzmienie:

„Za dysponującego odpowiednią kadrą dydaktyczną do prowadzenia szkoleń uznaje się wnioskodawcę, który uzyskał co najmniej 7 punktów.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji (od 1 do 30 pkt), gdzie liczba punktów za koszt osobogodziny szkolenia realizowanego w ramach operacji obliczona jest według wzoru:

infoRgrafika

– przyjmując, że w ogłoszeniu o konkursie określono minimalne warunki realizacji operacji, w tym: minimalną liczbę osób do przeszkolenia w ramach operacji, wymagania w zakresie jakości realizacji szkoleń, tj. maksymalną liczbę osób w grupie szkoleniowej, jakość materiałów szkoleniowych, warunki zakwaterowania i wyżywienia.”.

§ 2.
Do spraw dotyczących przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
W przypadku podmiotów, które są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, przepisy § 6 ust. 7 i 8 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od nowego roku obrotowego w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993, z 2011 r. Nr 205, poz. 1202 oraz z 2012 r. poz. 243.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »