REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2012 poz. 904

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

w sprawie dofinansowania zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22c pkt 1 lit. a oraz pkt 2–5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb oraz kryteria rozdziału środków budżetowych na udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej i realizacji nadzoru w tym zakresie, o którym mowa w art. 22b ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „pomocą”;

2) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1;

3) terminy składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1;

4) wzór wniosku o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1;

5) szczegółowe warunki i tryb przekazywania i rozliczania dofinansowania, o którym mowa w pkt 1.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze;

2) Prezesie Urzędu – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

3) środkach trwałych – rozumie się przez to środki trwałe, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3));

4) roku podatkowym – rozumie się przez to rok podatkowy, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749).

§ 3.
Pomoc udzielana na podstawie rozporządzenia stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).
§ 4.
1. Prezes Urzędu udziela pomocy, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc:

1) złoży wniosek o dofinansowanie na zakup środków trwałych, stanowiących sprzęt i urządzenia związane z bezpieczeństwem w lotnictwie, zwany dalej „wnioskiem”, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w § 6 ust. 2, w terminie, o którym mowa w § 8;

2) nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości z tytułu składek, o których mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4));

3) spełnia kryteria, o których mowa w § 12 ust. 1;

4) nie otrzymał pomocy publicznej na zakup objęty wnioskiem z innych źródeł;

5) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 000 euro, ustaloną na podstawie średniego kursu NBP z dnia udzielenia pomocy;

6) nie jest obciążony obowiązkiem zwrotu pomocy wynikającym z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub z rynkiem wewnętrznym;

7) nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, spełniającej kryteria określone w pkt 9–11 komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2) lub w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 lit. h rozporządzenia, o którym mowa w § 3.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może zostać złożony również w postaci dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.5)), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

§ 5.
1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty nabycia środków trwałych stanowiących sprzęt lub urządzenia, o których mowa w art. 22b ustawy, w roku, w którym udzielono pomocy, od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności, zwanymi dalej „dowodem zapłaty”. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

3. W uzasadnionych przypadkach Prezes Urzędu może zażądać od podmiotu, któremu udzielono dotacji, okazania oryginałów dokumentów, o których mowa w ust. 2. Okazanie następuje w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Z czynności tych sporządza się protokół.

§ 6.
1. We wniosku należy wskazać planowany zakup przez szczegółowe oznaczenie sprzętu lub urządzenia.

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, a w przypadku gdy aktualne dane nie zostały ujawnione w rejestrze – poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określającego formę prawną podmiotu ubiegającego się o pomoc oraz sposób jego reprezentacji, w szczególności kopię umowy spółki lub innego przewidzianego przepisami dokumentu dotyczącego ustanowienia, działalności i organizacji podmiotu ubiegającego się o pomoc;

2) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo w przypadku nieotrzymania pomocy de minimis – oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.6));

3) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);

4) zatwierdzone sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność przez okres krótszy niż 2 lata przed złożeniem wniosku – za okres 1 roku obrotowego, sporządzane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości bez uwzględnienia ewentualnych przychodów z otrzymanej pomocy de minimis objętej wnioskiem albo poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych sprawozdań.

§ 7.
1. Wysokość udzielonej pomocy nie może przekroczyć 50% łącznej wartości planowanych kosztów zakupu sprzętu lub urządzenia, o których mowa w § 5 ust. 1, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.

2. W kosztach, o których mowa w ust. 1, nie uwzględnia się podatku od towarów i usług podlegającego rozliczeniu.

§ 8.
Termin złożenia wniosku upływa z dniem 31 stycznia danego roku kalendarzowego.
§ 9.
1. Wnioski są rozpatrywane przez Prezesa Urzędu w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego, w którym zostały złożone, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy ustawa budżetowa na rok, w którym wnioski zostały złożone, nie wejdzie w życie do dnia 1 lutego, Prezes Urzędu rozpatruje wnioski w terminie sześciu tygodni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej.

§ 10.
1. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w § 8, pozostawia się bez rozpoznania.

2. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych określonych w rozporządzeniu, Prezes Urzędu wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od daty wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

3. Wniosek oceniany jest na podstawie kryteriów, o których mowa w § 12.

4. Po rozpatrzeniu wniosków Prezes Urzędu niezwłocznie ogłasza w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego listę podmiotów, którym została przyznana pomoc, wraz z wykazem zakupów objętych pomocą i ogólną kwotę pomocy.

§ 11.
1. Podmiot może otrzymać pomoc na podstawie rozporządzenia, jeżeli zostaną spełnione kryteria odnoszące się do:

1) kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5 ust. 1;

2) spełnienia kryteriów, o których mowa w § 4;

3) zobowiązania, że dokonany zakup wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby działalności lotniczej, w tym ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);

4) zapewnienia trwałości eksploatacji sprzętu i urządzeń.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uznaje się za spełniony w przypadku, gdy sprzęt lub urządzenie, będące przedmiotem pomocy, będą użytkowane przez okres co najmniej 3 lat od dnia jego otrzymania.

3. Wymiana sprzętu lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny staną się przestarzałe lub ulegną zużyciu w wyniku normalnego zużycia eksploatacyjnego w okresie, o którym mowa w ust. 2, nie będą uznane za niespełnienie warunku trwałości, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli beneficjent pomocy udokumentuje, że takie powody wymiany faktycznie zaistniały.

§ 12.
1. Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy bierze pod uwagę zwiększenie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym oraz poprawę ruchu lotniczego, polegające na:

1) zapewnieniu usunięcia w całości zagrożenia bezpieczeństwa istniejącego w działalności podmiotu;

2) dostosowaniu podmiotu do standardów bezpieczeństwa wynikających z wymogów zawartych w krajowych oraz międzynarodowych przepisach z zakresu lotnictwa cywilnego;

3) zwiększeniu bezpieczeństwa lotów przez wyposażenie załóg statków powietrznych w środki bezpieczeństwa;

4) dostosowaniu sprzętu lotniczego w środki zwiększające poziom bezpieczeństwa przy wykonywaniu lotów w zmiennych warunkach atmosferycznych;

5) wyposażeniu we wzrokowe pomoce nawigacyjne;

6) zapewnieniu bezpieczeństwa utrzymania pola naziemnego ruchu lotniczego;

7) zapewnieniu zasilania stanowisk kierowania ruchem lotniczym;

8) przyczynieniu się do realizacji zaleceń pokontrolnych z zakresu lotnictwa cywilnego.

2. W przypadku złożenia wniosków na łączną sumę wyższą niż uwzględniona na ten cel w budżecie państwa na dany rok, ze środków finansowych ujętych w części, dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej, których dysponentem jest Prezes Urzędu, Prezes Urzędu przy rozpatrywaniu wniosków i podejmowaniu decyzji o przyznaniu pomocy, oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:

1) ilość i wysokość dofinansowania przyznanego podmiotowi na zakup sprzętu i urządzeń, o których mowa w art. 22b ustawy, w latach poprzednich;

2) poprawność wypełniania obowiązków wynikających z przyznanego w latach poprzednich przez Prezesa Urzędu dofinansowania na zakup sprzętu i urządzeń, o których mowa w art. 22b ustawy, w tym realizacji postanowień umów o dofinansowanie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes Urzędu bierze pod uwagę potrzeby podmiotów, których celem statutowym jest prowadzenie działalności lotniczej lub realizacja nadzoru w tym zakresie, a których dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, wspólników albo akcjonariuszy.

§ 13.
1. O odmowie udzielenia pomocy Prezes Urzędu zawiadamia pisemnie podmiot wnioskujący w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia, o którym mowa w § 10 ust. 4. Zawiadomienie o odmowie udzielenia pomocy powinno zawierać uzasadnienie.

2. W przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 2, lub jeżeli tylko część sprzętów lub urządzeń, wskazanych we wniosku, stanowi sprzęty lub urządzenia, o których mowa w art. 22b ustawy, pomoc może zostać udzielona w kwocie odpowiednio niższej od wnioskowanej.

§ 14.
1. Podstawą przyznania pomocy jest umowa o dofinansowanie zawarta między Prezesem Urzędu a właściwym podmiotem ubiegającym się o pomoc.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:

1) opis planowanego przedmiotu zakupu, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji;

2) harmonogram dokonywania wydatków;

3) wysokość przyznanych środków;

4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

5) zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji zakupu przez właściwe jednostki kontrolujące lub Prezesa Urzędu;

6) termin i sposób rozliczenia zakupu, z uwzględnieniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);

7) formy zabezpieczeń należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie;

8) warunki rozwiązania umowy o dofinansowanie ze względu na nieprawidłowości występujące w trakcie realizacji zakupu;

9) warunki i terminy zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych w nadmiernej wysokości lub w sposób nienależny.

3. Podmiot, któremu udzielono pomocy, jest obowiązany do przedstawienia sprawozdania z jego wykorzystania, na zasadach i w terminach określonych w umowie o dofinansowanie.

§ 15.
1. W przypadku gdy pomoc jest:

1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,

2) wykorzystana z naruszeniem umowy, o której mowa w § 14 ust. 1,

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości

– podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania pomocy.

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.7)).

§ 16.
1. Termin, o którym mowa w § 8, dla wniosków składanych w 2012 r. upływa z dniem 20 sierpnia 2012 r.

2. Termin, o którym mowa w § 9 ust. 1, dla wniosków składanych w 2012 r. upływa z dniem 8 października 2012 r.

§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 106, poz. 622, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 240, poz. 1429.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611, 637 i 769.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 3 sierpnia 2012 r. (poz. 904)

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-08-08
  • Data wejścia w życie: 2012-08-09
  • Data obowiązywania: 2019-01-23
  • Dokument traci ważność: 2019-05-14

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA