reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

PROGRAM WSPÓŁPRACY

między Ministrem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej w dziedzinie edukacji,

podpisany w Warszawie dnia 20 września 2012 r.

Minister Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Szkolnictwa, Młodzieży i Kultury Fizycznej Republiki Czeskiej zwane dalej „Stronami”;

zgodnie z artykułem 15 ustęp 2 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w dziedzinie kultury, szkolnictwa i nauki, podpisanej w Pradze dnia 30 września 2003 roku;

dążąc do rozwijania korzystnej wzajemnie współpracy w dziedzinie edukacji;

uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Strony będą wspierać różnorodne formy współpracy w ramach programów Unii Europejskiej oraz Rady Europy, opracowanych dla poszczególnych obszarów edukacji i będą wspierać realizację projektów zgłaszanych przez poszczególne państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz państwa Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Artykuł 2

Strony będą wymieniać informacje dotyczące organizacji i zarządzania w zakresie edukacji, realizowanych reform i planów dalszego rozwoju.

Artykuł 3

Strony będą wspierać rozwój bezpośredniej współpracy między przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi oraz placówkami oświatowymi wszystkich typów w swoich państwach, przede wszystkim między przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowymi w regionach przygranicznych.

Artykuł 4

1. Strony zapewnią, zgodnie z prawem wewnętrznym, osobom należącym do polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej i czeskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej możliwość nauki w przedszkolach i szkołach języka ojczystego i kształcenia w języku ojczystym.

2. Strony będą zgodnie z prawem wewnętrznym i w granicach swoich możliwości budżetowych, wspierać działalność przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych nauczających w języku ojczystym i języka ojczystego w środowiskach polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej i czeskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 5

Strona polska będzie corocznie na własny koszt przyjmować nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli uczących w języku polskim w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w Republice Czeskiej z polskim językiem nauczania, na letnie kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Liczba nauczycieli zostanie określona na podstawie zainteresowania ze strony przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Artykuł 6

1. Po wzajemnym uzgodnieniu Strony będą wymieniać delegacje pracowników ministerstw (3–4 osoby) i innych specjalistów w celu oceny przebiegu współpracy oraz jej wyników, wzajemnej wymiany doświadczeń oraz rozwiązywania problemów wynikających z realizacji tego programu współpracy.

2. Wizyty delegacji będą się odbywać na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Czeskiej.

3. Osobom przyjętym na podstawie ustępu 1:

1) strona wysyłająca pokryje koszty diet, zakwaterowania oraz podróży zgodnie z prawem państwa strony wysyłającej;

2) strona przyjmująca pokryje koszty przejazdów na terytorium swojego państwa, o ile będą one związane z uzgodnionym programem wizyty.

Artykuł 7

1. Strona czeska będzie dążyć do realizacji programu dotacyjnego, ukierunkowanego na wsparcie nauczania w językach mniejszości narodowych wychowania wielokulturowego, który umożliwia finansowanie działań różnych podmiotów, łącznie ze szkołami, w zakresie nauczania w języku polskim.

2. Strona czeska będzie wspierać działalność czeskiej państwowej instytucji budżetowej „Centrum Pedagogiczne dla Polskiego Szkolnictwa Narodowościowego” w Czeskim Cieszynie, zwanego dalej „Centrum Pedagogiczne”, które prowadzi działalność w celu zaspokojenia potrzeb szkół w Republice Czeskiej z polskim językiem nauczania oraz w celu kształcenia pracowników pedagogicznych tych szkół. Strona czeska będzie dbać o to, aby Centrum Pedagogiczne zapewniało:

1) kontynuację oferowania możliwości dalszego kształcenia pracownikom przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z polskim językiem nauczania, szkół ze zintegrowanymi klasami polskimi oraz placówek szkolnych polskiego szkolnictwa narodowościowego i innych pracowników pedagogicznych w regionie Śląska Cieszyńskiego;

2) kontynuację udostępniania informacji oraz pomocy metodycznej szkołom i pozostałym placówkom szkolnym;

3) kontynuację udostępniania informacji m. in. w zakresie metodyki, innowacji pedagogicznych, technologii informatycznych, zarządzania i ekonomiki szkolnictwa;

4) kontynuację organizowania konkursów, olimpiad i przeglądów;

5) kontynuację zaspakajania potrzeb szkół z polskim językiem nauczania, łącznie z korektą i recenzją podręczników, tłumaczeniem podręczników i pomocy dydaktycznych, wydawaniem metodycznych pomocy naukowych, dzienniczków ucznia dla szkół podstawowych i gimnazjów i świadectw dla wszystkich rodzajów szkół z polskim językiem nauczania.

3. Centrum Pedagogiczne uczestniczy w polsko-czeskiej współpracy przygranicznej i transgranicznym kształceniu polskich i czeskich nauczycieli, w działaniach i projektach realizowanych w ramach Programu uczenia się przez całe życie i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz w projektach ogłaszanych przez urzędy i jednostki samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej i Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 8

1. Strony będą się wzajemnie informować o seminariach i konferencjach oraz innych inicjatywach dotyczących problematyki kształcenia mniejszości narodowych i wychowania wielokulturowego, które będą organizowane na terytoriach państw stron.

2. Strony będą się nawzajem informować o działaniach dotyczących współpracy transgranicznej.

3. Strony będą wspierać współpracę Centrum Pedagogicznego oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) w Warszawie w zakresie kształcenia pracowników pedagogicznych w instytucjach dokształcania pracowników pedagogicznych, przede wszystkim w regionach przygranicznych.

Artykuł 9

1. Strony będą wspierać rozwój współpracy w zakresie polityki wobec dzieci i młodzieży.

2. Strony wyrażają wsparcie dla rozwoju bezpośredniej współpracy między polskimi i czeskimi organizacjami, które skupiają młodzież i prowadzą działalność w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Zawieranie porozumień dotyczących konkretnych działań w ramach współpracy oraz pokrywanie ich kosztów należą do kompetencji tych organizacji.

3. Strony wspierają współpracę w zakresie wymiany młodzieży w ramach programów Unii Europejskiej.

Artykuł 10

Wszelkie działania, a także wymiany osób i materiałów w ramach niniejszego programu będą realizowane w granicach możliwości budżetowych Stron.

Artykuł 11

Niniejszy program nie wyklucza możliwości realizowania innych działań, co do których Strony się porozumieją.

Artykuł 12

1. Niniejszy program wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

2. Niniejszy program zawarty jest na okres pięciu lat. Ulega on automatycznie przedłużeniu na dalsze jednoroczne okresy, jeżeli żadna ze Stron nie wypowie go na piśmie najpóźniej na sześć miesięcy przed upływem okresu jego obowiązywania.

3. Zakończenie obowiązywania niniejszego programu nie będzie mieć wpływu na realizację działań, przeprowadzanych na jego podstawie, które zostały rozpoczęte w okresie jego obowiązywania.

Sporządzono w Warszawie dnia 20 września 2012 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim, czeskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc prawną. W razie rozbieżności w interpretacji niniejszego programu, tekst w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku czeskim

Wersja w języku angielskim

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Taraszewska

PR-imo public relations

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama