reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych,

zawarte dnia 17 lutego 2011 r.

AMBASADOR
REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC

 

Rüdiger Freiherr v. Fritsch

 

 

 

Jego Ekscelencja
Pan Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

 

Panie Ministrze,

mam zaszczyt w imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec, na podstawie artykułu 12 ustęp 4 „Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych” z dnia 18 lutego 2002 roku, zwanej dalej „Umową”, z zamiarem pogłębienia współpracy pomiędzy policją, strażą graniczną oraz służbą celną w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, a także w celu ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie Schengen, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego swych państw, uwzględniając w szczególności podpisaną dnia 19 czerwca 1990 roku „Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach” oraz dorobek prawny Schengen, zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu Niemiecko-Polskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, o następującej treści:

1. Rząd Republiki Federalnej Niemiec i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, tworzą placówkę z mieszaną obsadą w rozumieniu artykułu 12 ustęp 1 Umowy o nazwie „Niemiecko-Polskie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych”, usytuowaną w Świecku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „Centrum Współpracy”.

2. Centrum Współpracy funkcjonuje całodobowo, w systemie zmianowym przez siedem dni w tygodniu.

3. a) Umawiające się Strony określą właściwe organy delegujące funkcjonariuszy i pracowników do Centrum Współpracy, zwane dalej „organami delegującymi”.

b) Organy delegujące określą funkcjonariuszy i pracowników jako swoich przedstawicieli w Centrum Współpracy.

4. Do zadań Centrum Współpracy należy w szczególności:

a) gromadzenie, wymiana i przekazywanie informacji oraz współpraca przy ich analizie przeprowadzanej zgodnie z jednolitymi standardami wynikającymi w szczególności z regulaminu, o którym mowa w punkcie 9,

b) udzielanie wsparcia w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen,

c) wspieranie przygotowywania i składania wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na otrzymane wnioski w ramach współpracy w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) udzielanie wsparcia przy koordynowaniu działań, a przede wszystkim przy:

– zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– transgranicznych działaniach poszukiwawczych,

– obserwacji transgranicznej i pościgu transgranicznym,

e) wspieranie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w zakresie niemiecko-polskiej transgranicznej współpracy policyjnej i celnej, jak również dalszego rozwoju i usprawniania polsko-niemieckiej współpracy policyjnej i celnej,

f) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi organami Umawiających się Stron,

g) udział w grupach roboczych zgodnie z artykułem 5 punkt 6 Umowy.

5. Zadania, właściwość oraz istniejące obowiązki powiadamiania organów centralnych policji, straży granicznej i służby celnej oraz inne formy współpracy policyjnej i celnej pozostają nienaruszone przez niniejsze Porozumienie.

6. a) Przekazywanie wniosków i udzielanie odpowiedzi na wnioski, o których mowa w artykule 5 punkt 1 litera b) Umowy, w Centrum Współpracy odbywa się formie pisemnej lub elektronicznej.

b) W przypadkach niecierpiących zwłoki wnioski mogą być przekazywane w formie ustnej, a następnie potwierdzane w sposób, o którym mowa w literze a).

c) Językami roboczymi w Centrum Współpracy są język niemiecki i język polski. Przekazywanie wniosków i udzielanie odpowiedzi na wnioski odbywa się w językach niemieckim lub polskim.

7. a) Funkcjonariusze i pracownicy Centrum Współpracy współpracują w atmosferze wzajemnego zaufania i wsparcia.

b) W trakcie ustalonych godzin urzędowania organy delegujące z zasady zapewniają obecność swoich przedstawicieli.

8. a) Organy delegujące każdej z Umawiających się Stron wskazują koordynatora oraz co najmniej jednego zastępcę koordynatora.

b) Koordynator, o którym mowa w literze a), pełni funkcję przedstawiciela organów delegujących Umawiającej się Strony. Każdy koordynator jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Centrum Współpracy w zakresie wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników jego państwa.

9. a) Koordynatorzy obu Umawiających się Stron uzgodnią wspólny regulamin wewnętrzny Centrum Współpracy.

b) Regulamin, o którym mowa w literze a), zostanie zaakceptowany przez właściwe organy delegujące zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron.

c) Koordynatorzy prowadzą wspólny sekretariat, w którym pracują funkcjonariusze i pracownicy obydwu Umawiających się Stron.

10. a) Centrum Współpracy jest reprezentowane przez obu koordynatorów lub za obopólną zgodą przez jednego z nich.

b) O ile konieczna będzie współpraca Centrum Współpracy z mediami, zostanie ona uzgodniona pomiędzy koordynatorami.

c) W określonych przypadkach przekazywanie informacji wymaga zgody właściwych w tym zakresie organów.

11. Do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez organy delegujące Umawiających się Stron do Centrum Współpracy stosuje się zasady określone w artykułach 5 i 19 Umowy.

12. Centrum Współpracy oznaczone jest urzędowymi tablicami informacyjnymi w językach niemieckim i polskim oraz symbolami państwowymi Umawiających się Stron.

13. Umawiająca się Strona, na której terytorium zostało ustanowione Centrum Współpracy, zapewnia odpowiednio wyposażoną nieruchomość łącznie z – stosownie do miejscowych możliwości – miejscami parkingowymi. Do tej Umawiającej się Strony należy utrzymanie i zarządzanie nieruchomością. Wszystkie stanowiska pracy powinny posiadać możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego.

14. Umawiająca się Strona, o której mowa w punkcie 13, jest odpowiedzialna za bezpłatne udostępnianie funkcjonariuszom i pracownikom drugiej Umawiającej się Strony instalacji sieci informatyczno-komunikacyjnej na terenie nieruchomości oraz łączy telekomunikacyjnych. Każdy organ delegujący jest odpowiedzialny za odpowiedni system transmisji danych.

15. a) Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty napraw oraz bieżące koszty dotyczące wspólnie wykorzystywanych pomieszczeń Centrum Współpracy będą ponoszone równomiernie przez obie Umawiające się Strony.

b) Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty napraw oraz bieżące koszty dotyczące pomieszczeń Centrum Współpracy, z których korzysta tylko jedna Umawiająca się Strona, będą podzielone proporcjonalnie do wykorzystywanych przez tę Umawiającą się Stronę powierzchni.

c) Ponadto bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Współpracy każda z Umawiających się Stron ponosi we własnym zakresie.

d) Właściwe organy delegujące obu Umawiających się Stron w odrębnym porozumieniu określą:

– warunki i udział we wspólnym i samodzielnym korzystaniu z odpowiednich części nieruchomości przez funkcjonariuszy i pracowników organów delegujących,

– niezbędne wyposażenie nieruchomości,

– sposób i reguły dokonywania rozliczeń finansowych.

16. a) Wszelkie spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez koordynatorów; w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez właściwe organy delegujące.

b) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób, o którym mowa w literze a), spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

17. a) Działalność Centrum Współpracy będzie oceniana w uzgodnionych odstępach czasu.

b) Pierwszy termin oceny, o której mowa w literze a), zostanie ustalony w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

18. a) Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziane w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim wypadku utraci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia doręczenia noty informującej o jego wypowiedzeniu. Niniejsze Porozumienie przestaje obowiązywać najpóźniej z dniem utraty mocy przez Umowę.

b) Porozumienie niniejsze może być zmieniane wyłącznie za zgodą Umawiających się Stron w takiej formie, w jakiej zostało ono zawarte.

19. Niniejsze Porozumienie sporządzone jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku akceptacji punktów 1 do 19 mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Waszej Ekscelencji stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu Niemiecko-Polskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Niniejsze Porozumienie podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Porozumienia uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Proszę przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mego najwyższego poważania.

infoRgrafika

Warszawa, dnia 22.09.2010 roku

Wersja w języku niemieckim

Pan Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
w Rzeczypospolitej Polskiej
w Warszawie

 

 

 

Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
w Rzeczypospolitej Polskiej
Rüdiger Freiherr v. Fritsch

 

Panie Ambasadorze,

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Waszej Ekscelencji z dnia 22 września 2010 roku w następującym brzmieniu:

„Panie Ministrze,

mam zaszczyt w imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec, na podstawie artykułu 12 ustęp 4 „Umowy między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych” z dnia 18 lutego 2002 roku, zwanej dalej „Umową”, z zamiarem pogłębienia współpracy pomiędzy policją, strażą graniczną oraz służbą celną w zwalczaniu i zapobieganiu przestępczości, a także w celu ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie Schengen, zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego swych państw, uwzględniających w szczególności podpisaną dnia 19 czerwca 1990 roku „Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach” oraz dorobek prawny Schengen, zaproponować zawarcie Porozumienia między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu Niemiecko-Polskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych, o następującej treści:

1. Rząd Republiki Federalnej Niemiec i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, tworzą placówkę z mieszaną obsadą w rozumieniu artykułu 12 ustęp 1 Umowy o nazwie „Niemiecko-Polskie Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych”, usytuowaną w Świecku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwaną dalej „Centrum Współpracy”.

2. Centrum Współpracy funkcjonuje całodobowo, w systemie zmianowym przez siedem dni w tygodniu.

3. a) Umawiające się Strony określą właściwe organy delegujące funkcjonariuszy i pracowników do Centrum Współpracy, zwane dalej „organami delegującymi”.

b) Organy delegujące określą funkcjonariuszy i pracowników jako swoich przedstawicieli w Centrum Współpracy.

4. Do zadań Centrum Współpracy należy w szczególności:

a) gromadzenie, wymiana i przekazywanie informacji oraz współpraca przy ich analizie przeprowadzanej zgodnie z jednolitymi standardami wynikającymi w szczególności z regulaminu, o którym mowa w punkcie 9,

b) udzielanie wsparcia w opracowywaniu analiz, statystyk i ocen,

c) wspieranie przygotowywania i składania wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na otrzymane wnioski w ramach współpracy w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości, a także w dziedzinie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d) udzielanie wsparcia przy koordynowaniu działań, a przede wszystkim przy:

– zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

– transgranicznych działaniach poszukiwawczych,

– obserwacji transgranicznej i pościgu transgranicznym,

e) wspieranie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w zakresie niemiecko-polskiej transgranicznej współpracy policyjnej i celnej, jak również dalszego rozwoju i usprawniania polsko-niemieckiej współpracy policyjnej i celnej,

f) udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi organami Umawiających się Stron,

g) udział w grupach roboczych zgodnie z artykułem 5 punkt 6 Umowy.

5. Zadania, właściwość oraz istniejące obowiązki powiadamiania organów centralnych policji, straży granicznej i służby celnej oraz inne formy współpracy policyjnej i celnej pozostają nienaruszone przez niniejsze Porozumienie.

6. a) Przekazywanie wniosków i udzielanie odpowiedzi na wnioski, o których mowa w artykule 5 punkt 1 litera b) Umowy, w Centrum Współpracy odbywa się formie pisemnej lub elektronicznej.

b) W przypadkach nie cierpiących zwłoki wnioski mogą być przekazywane w formie ustnej, a następnie potwierdzane w sposób, o którym mowa w literze a).

c) Językami roboczymi w Centrum Współpracy są język niemiecki i język polski. Przekazywanie wniosków i udzielanie odpowiedzi na wnioski odbywa się w językach niemieckim lub polskim.

7. a) Funkcjonariusze i pracownicy Centrum Współpracy współpracują w atmosferze wzajemnego zaufania i wsparcia.

b) W trakcie ustalonych godzin urzędowania organy delegujące z zasady zapewniają obecność swoich przedstawicieli.

8. a) Organy delegujące każdej z Umawiających się Stron wskazują koordynatora oraz co najmniej jednego zastępcę koordynatora.

b) Koordynator, o którym mowa w literze a), pełni funkcję przedstawiciela organów delegujących Umawiającej się Strony. Każdy koordynator jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie Centrum Współpracy w zakresie wykonywania obowiązków przez funkcjonariuszy i pracowników jego państwa.

9. a) Koordynatorzy obu Umawiających się Stron uzgodnią wspólny regulamin wewnętrzny Centrum Współpracy.

b) Regulamin, o którym mowa w literze a), zostanie zaakceptowany przez właściwe organy delegujące zgodnie z prawem wewnętrznym Umawiających się Stron.

c) Koordynatorzy prowadzą wspólny sekretariat, w którym pracują funkcjonariusze i pracownicy obydwu Umawiających się Stron.

10. a) Centrum Współpracy jest reprezentowane przez obu koordynatorów lub za obopólną zgodą przez jednego z nich.

b) O ile konieczna będzie współpraca Centrum Współpracy z mediami, zostanie ona uzgodniona pomiędzy koordynatorami.

c) WV określonych przypadkach przekazywanie informacji wymaga zgody właściwych w tym zakresie organów.

11. Do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez organy delegujące Umawiających się Stron do Centrum Współpracy stosuje się zasady określone w artykułach 5 i 19 Umowy.

12. Centrum Współpracy oznaczone jest urzędowymi tablicami informacyjnymi w językach niemieckim i polskim oraz symbolami państwowymi Umawiających się Stron.

13. Umawiająca się Strona, na której terytorium zostało ustanowione Centrum Współpracy, zapewnia odpowiednio wyposażoną nieruchomość łącznie z – stosownie do miejscowych możliwości – miejscami parkingowymi. Do tej Umawiającej się Strony należy utrzymanie i zarządzanie nieruchomością. Wszystkie stanowiska pracy powinny posiadać możliwość korzystania ze sprzętu komputerowego oraz telekomunikacyjnego.

14. Umawiająca się Strona, o której mowa w punkcie 13, jest odpowiedzialna za bezpłatne udostępnianie funkcjonariuszom i pracownikom drugiej Umawiającej się Strony instalacji sieci informatyczno-komunikacyjnej na terenie nieruchomości oraz łączy telekomunikacyjnych. Każdy organ delegujący jest odpowiedzialny za odpowiedni system transmisji danych.

15. a) Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty napraw oraz bieżące koszty dotyczące wspólnie wykorzystywanych pomieszczeń Centrum Współpracy będą ponoszone równomiernie przez obie Umawiające się Strony.

b) Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości, koszty napraw oraz bieżące koszty dotyczące pomieszczeń Centrum Współpracy, z których korzysta tylko jedna Umawiająca się Strona, będą podzielone proporcjonalnie do wykorzystywanych przez tę Umawiającą się Stronę powierzchni.

c) Ponadto bieżące koszty związane z funkcjonowaniem Centrum Współpracy każda z Umawiających się Stron ponosi we własnym zakresie.

d) Właściwe organy delegujące obu Umawiających się Stron w odrębnym porozumieniu określą:

– warunki i udział we wspólnym i samodzielnym korzystaniu z odpowiednich części nieruchomości przez funkcjonariuszy i pracowników organów delegujących,

– niezbędne wyposażenie nieruchomości,

– sposób i reguły dokonywania rozliczeń finansowych.

16. a) Wszelkie spory dotyczące interpretacji i stosowania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez koordynatorów; w przypadku nieosiągnięcia porozumienia spory będą rozstrzygane w drodze konsultacji przez właściwe organy delegujące.

b) W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w sposób, o którym mowa w literze a), spór będzie rozstrzygany drogą dyplomatyczną.

17. a) Działalność Centrum Współpracy będzie oceniana w uzgodnionych odstępach czasu.

b) Pierwszy termin oceny, o której mowa w literze a), zostanie ustalony w okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego Porozumienia.

18. a) Porozumienie niniejsze zawarte jest na czas nieokreślony. Może być wypowiedziane w drodze notyfikacji przez każdą z Umawiających się Stron; w takim wypadku utraci moc po upływie dziewięćdziesięciu dni od dnia doręczenia noty informującej o jego wypowiedzeniu. Niniejsze Porozumienie przestaje obowiązywać najpóźniej z dniem utraty mocy przez Umowę.

b) Porozumienie niniejsze może być zmieniane wyłącznie za zgodą Umawiających się Stron w takiej formie, w jakiej zostało ono zawarte.

19. Niniejsze Porozumienie sporządzone jest w językach niemieckim i polskim, przy czym obydwa teksty są jednakowo autentyczne.

W przypadku akceptacji punktów 1 do 19 mam zaszczyt zaproponować, aby niniejsza nota wraz z odpowiedzią Waszej Ekscelencji stanowiły Porozumienie między Rządem Republiki Federalnej Niemiec a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu Niemiecko-Polskiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych. Niniejsze Porozumienie podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie Porozumienia uważać się będzie dzień otrzymania noty późniejszej.

Proszę przyjąć, Panie Ministrze, wyrazy mego najwyższego poważania.”

Mam ponadto zaszczyt zakomunikować, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wyraża zgodę na powyższe i przyjmuje propozycję Waszej Ekscelencji, przedstawioną w imieniu Rządu Republiki Federalnej Niemiec, aby przytoczona nota i niniejsza odpowiedź na nią stanowiły Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o utworzeniu Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych.

Proszę przyjąć, Ekscelencjo wyrazy mego najwyższego poważania.

infoRgrafika

Warszawa, dnia 17 lutego 2011 r.

Wersja w języku niemieckim

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama