reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 9 listopada 2012 r.

w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 20131)

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2013 i danych za rok 2013 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.
§ 3.
Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych jest uzależniony od liczby osób pracujących, to liczbę tę przyjmuje się według stanu na dzień 30 listopada roku poprzedzającego przekazywanie danych statystycznych.
§ 4.
Jeżeli określony w Programie obowiązek przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych jest nałożony na podmiot gospodarki narodowej, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, to obowiązki statystyczne za ten podmiot wypełnia syndyk masy upadłości.
§ 5.
1. Dane statystyczne są przekazywane do wskazanego w Programie miejsca przekazania danych w formie elektronicznej, w szczególności z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego system statystyki publicznej, informatycznych nośników danych i środków komunikacji elektronicznej, w formie papierowej lub drogą wywiadu bezpośredniego albo telefonicznego przeprowadzanego przez ankietera statystycznego.

2. Jeżeli w Programie jest wskazana wyłącznie forma elektroniczna przekazania danych, podmiot przekazujący dane statystyczne jest obowiązany do przekazywania ich w tej formie.

3. Jeżeli podmiot o liczbie osób pracujących nie większej niż 5 jest obowiązany, zgodnie z Programem, do udziału w badaniach statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest możliwe przekazywanie danych statystycznych w formie papierowej, po przesłaniu do urzędu statystycznego wskazanego w Programie informacji o wyborze tej formy.

§ 6.
Jeżeli podmiot obowiązany do przekazywania danych statystycznych na formularzach statystycznych upoważnia osobę trzecią do wykonywania w jego imieniu obowiązków statystycznych, to czynności wykonane przez tę osobę pociągają za sobą skutki bezpośrednio dla podmiotu, który ją upoważnił.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują:

a) przepisy następujących dyrektyw:

– dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 49 z 21.02.1989, str. 26; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 194, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 91/440/EWG z dnia 29 lipca 1991 r. w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. WE L 237 z 24.08.1991, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 341, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 102, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między Państwami Członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992, str. 38, z późn. zm.),

– dyrektywę 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 320, z późn. zm.),

– dyrektywę 2003/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 7 z 13.01.2004, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 41, str. 617),

– dyrektywę 2004/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniającą dyrektywę 91/440/EWG w sprawie rozwoju kolei wspólnotowych (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 164; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 251),

– dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64, z późn. zm.),

– dyrektywę Rady 2006/67/WE z dnia 24 lipca 2006 r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 217 z 08.08.2006, str. 8),

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/92/WE z dnia 22 października 2008 r. dotyczącą wspólnotowej procedury w celu poprawy przejrzystości cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 298 z 07.11.2008, str. 9),

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16),

– dyrektywę Rady 2009/119/WE z dnia 14 września 2009 r. nakładającą na państwa członkowskie obowiązek utrzymywania minimalnych zapasów ropy naftowej lub produktów ropopochodnych (Dz. Urz. UE L 265 z 09.10.2009, str. 9),

– dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71),

b) następujące decyzje:

– decyzję Komisji nr 1272/75/EWWiS z dnia 16 maja 1975 r. w sprawie obowiązkowych działań w przemyśle stali w celu dostarczania informacji dotyczących produkcji stali (Dz. Urz. WE L 130 z 21.05.1975, str. 7),

– decyzję Komisji 91/450/EWG, Euratom z dnia 26 lipca 1991 r. określającą terytorium Państw Członkowskich w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 240 z 29.08.1991, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 218, z późn. zm.),

– decyzję Komisji nr 3010/91/EWWiS z dnia 15 października 1991 r. dotyczącą informacji udzielanych na temat inwestycji przez przedsiębiorstwa hutnictwa stali (Dz. Urz. WE L 286 z 16.10.1991, str. 20),

– decyzję Komisji 93/454/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. określającą podatki związane z produkcją i przywozem w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 213 z 24.08.1993, str. 18; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 257),

– decyzję Komisji 93/475/EWG, Euratom z dnia 22 lipca 1993 r. definiującą subsydia produkcyjne i przywozowe do celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 224 z 03.09.1993, str. 27; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 259),

– decyzję Komisji 93/570/EWG, Euratom z dnia 4 października 1993 r. definiującą różnicę między „innymi podatkami związanymi z produkcją” a „konsumpcją pośrednią” w celu wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 276 z 09.11.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 261),

– decyzję Komisji 94/168/WE, Euratom z dnia 22 lutego 1994 r. w sprawie środków, które należy przyjąć w celu wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 77 z 19.03.1994, str. 51; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 272),

– decyzję Komisji 95/309/WE, Euratom z dnia 18 lipca 1995 r. określającą zasady szacowania usług mieszkaniowych do celów wykonania art. 1 dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz. Urz. WE L 186 z 05.08.1995, str. 59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 1, str. 322),

– decyzję Komisji 97/394/WE z dnia 6 czerwca 1997 r. ustanawiającą minimalne dane wymagane w odniesieniu do baz danych dotyczących zwierząt i produktów zwierzęcych wprowadzanych do Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 164 z 21.06.1997, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 21, str. 157),

– decyzję Komisji 98/527/WE, Euratom z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie postępowania w przypadkach nadużyć finansowych w zakresie podatku VAT (rozbieżności między teoretycznymi wpływami z podatku VAT i rzeczywistymi wpływami z podatku VAT) dla celów zbiorczej rachunkowości narodowo-gospodarczej (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 2202) (Dz. Urz. WE L 234 z 21.08.1998, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 309),

– decyzję Rady 98/582/WE z dnia 6 października 1998 r. zmieniającą decyzję Komisji 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. WE L 281 z 17.10.1998, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 24, str. 51),

– decyzję Komisji 98/715/WE z dnia 30 listopada 1998 r. wyjaśniającą załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów (notyfikowaną jako dokument nr C(1998) 3685) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.1998, str. 33; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 1, str. 139),

– decyzję Komisji 2002/38/WE z dnia 27 grudnia 2001 r. określającą parametry dla przeglądów oraz ustanawiającą zasady kodów i standardów dla transkrypcji, w formie do odczytu maszynowego danych odnoszących się do przeglądów plantacji niektórych gatunków drzew owocowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2001) 4626) (Dz. Urz. WE L 16 z 18.01.2002, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 35, str. 38, z późn. zm.),

– decyzję Komisji 2002/990/WE z dnia 17 grudnia 2002 r. wyjaśniającą ponownie załącznik A do rozporządzenia Rady (WE) nr 2223/96 w odniesieniu do zasad pomiaru cen i wolumenów w rachunkach narodowych (notyfikowaną jako dokument nr C(2002) 5054) (Dz. Urz. WE L 347 z 20.12.2002, str. 42; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 10, t. 3, str. 191),

– decyzję Komisji 2003/369/WE z dnia 16 maja 2003 r. zmieniającą decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię dla gospodarstw rolniczych (notyfikowaną jako dokument numer C(2003) 1557) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2003, str. 48; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, str. 564, z późn. zm.),

– decyzję nr 1608/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie sporządzania i rozwoju statystyk Wspólnoty z zakresu nauki i techniki (Dz. Urz. UE L 230 z 16.09.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 443),

– decyzję nr 280/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. dotyczącą mechanizmu monitorowania emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz wykonania Protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 49 z 19.02.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 8, str. 57),

– decyzję Komisji 2005/288/WE z dnia 18 marca 2005 r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wykonania dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2005) 754) (Dz. Urz. UE L 88 z 07.04.2005, str. 10),

– decyzję Komisji 2007/394/WE z dnia 7 czerwca 2007 r. zmieniającą dyrektywę Rady 90/377/EWG w odniesieniu do metodologii stosowanej w celu zbierania danych dotyczących cen gazu i energii elektrycznej dla końcowych odbiorców przemysłowych (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 11),

– decyzję Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 17, z późn. zm.),

– decyzję nr 1350/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. ustanawiającą drugi wspólnotowy program działań w dziedzinie zdrowia na lata 2008–2013 (Dz. Urz. UE L 301 z 20.11.2007, str. 3),

– decyzję nr 1578/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wspólnotowego programu statystycznego na lata 2008–2012 (Dz. Urz. UE L 344 z 28.12.2007, str. 15),

– decyzję Komisji 2008/952/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowaną jako dokument nr C(2008) 7294) (Dz. Urz. UE L 338 z 17.12.2008, str. 55),

– decyzję nr 1297/2008/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie programu modernizacji europejskiej statystyki przedsiębiorstw i handlu (MEETS) (Dz. Urz. UE L 340 z 19.12.2008, str. 76),

– decyzję Komisji 2009/252/WE z dnia 11 marca 2009 r. dotyczącą odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowaną jako dokument nr C(2009) 1568) (Dz. Urz. UE L 75 z 21.03.2009, str. 11),

– decyzję Komisji nr 2010/76/UE z dnia 9 lutego 2010 r. przyznającą okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowaną jako dokument nr C(2010) 735) (Dz. Urz. UE L 37 z 10.02.2010, str. 70),

– decyzję Rady 2010/196/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Unii Europejskiej i jej zasobów własnych (Dz. Urz. UE L 87 z 07.04.2010, str. 31),

– decyzję Komisji 2010/216/UE z dnia 14 kwietnia 2010 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/42/WE w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do przewozu rzeczy i osób drogą morską (Dz. Urz. UE L 94 z 15.04.2010, str. 33),

– decyzję Komisji 2011/142/UE z dnia 3 marca 2011 r. zmieniającą decyzję 97/80/WE ustanawiającą przepisy w celu wdrożenia dyrektywy Rady 96/16/WE w sprawie prowadzenia badań statystycznych dotyczących sektora mleka i przetworów mlecznych (Dz. Urz. UE L 59 z 04.03.2011, str. 66).

Załącznik 1. [Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z
 dnia 9 listopada 2012 r. (poz. 1391)

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

infoRgrafika

Spis treści

1.01. STAN I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.01.01(001) Warunki naturalne (geografia, hydrografia, meteorologia)

 

1.01.02(002) Zasoby i zmiany w wykorzystaniu powierzchni ziemi, zagrożenie i ochrona gruntów

 

1.01.03(003) Zasoby leśne

 

1.01.04(004) Zasoby, zmiany i wykorzystanie surowców mineralnych (kopalin)

 

1.01.05(005) Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód

 

1.01.06(006) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza

 

1.01.07(007) Ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej

 

1.01.08(008) Odpady

 

1.01.09(009) Promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Hałas

 

1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska

 

1.01.14(011) Rachunki przepływów materialnych

 

1.01.16(012) Rachunki emisji do powietrza

 

 

1.02. ORGANIZACJA PAŃSTWA, SAMORZĄD TERYTORIALNY

1.02.01(013) Organy państwa

 

1.02.02(014) Organy samorządu terytorialnego

 

1.02.03(015) Grunty komunalne

 

1.02.04(016) Planowanie przestrzenne w gminie

 

1.02.05(017) Prace geodezyjne i kartograficzne

 

 

1.03. OBRONA NARODOWA, BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

1.03.01(018) Sprawy rozpatrywane w wymiarze sprawiedliwości

 

1.03.02(019) Orzeczenia sądów pierwszej instancji i prawomocne osądzenia osób dorosłych w sprawach karnych i wykroczeniowych, orzeczenia w sprawach nieletnich oraz o podmiotach zbiorowych

 

1.03.03(020) Przestępstwa. Zamachy samobójcze. Wypadki tonięcia

 

1.03.04(021) Wykonywanie orzeczeń sądowych przez zakłady karne, sądy i zakłady dla nieletnich; areszty śledcze

 

1.03.05(022) Zatrudnienie i wynagrodzenia pracowników wymiaru sprawiedliwości

 

 

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04.04(023) Kapitał Ludzki

 

1.04.05(024) Współpraca, zarządzanie oraz działania informacyjne wybranych organizacji non-profit

 

1.04.07(025) Podmioty nowej gospodarki społecznej: centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej

 

 

1.21. LUDNOŚĆ, PROCESY DEMOGRAFICZNE

1.21.01(026) Urodzenia. Dzietność

 

1.21.02(027) Małżeństwa. Rozwody. Separacje

 

1.21.03(028) Migracje wewnętrzne ludności

 

1.21.04(029) Migracje zagraniczne ludności

 

1.21.05(030) Cudzoziemcy w Polsce. Legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP – pobyty czasowe i stałe, ochrona międzynarodowa i krajowa, repatriacja, nabycie obywatelstwa polskiego

 

1.21.07(031) Bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych

 

1.21.09(032) Zgony. Umieralność. Trwanie życia

 

1.21.10(033) Charakterystyka społeczno-demograficzna i ekonomiczna ludności, gospodarstw domowych i rodzin

 

1.21.11(034) Prognozy demograficzne

 

1.21.12(035) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2011 – opracowanie wyników

 

1.21.14(036) Zasoby migracyjne

 

1.21.15(037) Polacy i Polonia na świecie

 

 

1.22. WYZNANIA RELIGIJNE, GRUPY ETNICZNE

1.22.01(038) Wyznania religijne w Polsce

 

1.22.02(039) Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne

 

1.22.07(040) Statystyka obrządków Kościoła katolickiego w Polsce

 

 

1.23. RYNEK PRACY

1.23.01(041) Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL)

 

1.23.02(042) Pracujący w gospodarce narodowej

 

1.23.04(043) Zatrudnienie, wydatki na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

 

1.23.06(044) Bezrobotni i poszukujący pracy zarejestrowani w urzędach pracy

 

1.23.07(045) Wolne miejsca pracy

 

1.23.09(046) Warunki pracy

 

1.23.10(047) Wypadki przy pracy

 

1.23.11(048) Strajki. Spory zbiorowe

 

1.23.13(049) Czas pracy

 

1.23.15(050) Zezwolenia na pracę cudzoziemców w RP

 

1.23.17(051) Instytucjonalna obsługa rynku pracy

 

1.23.22(052) Wypadki przy pracy i problemy zdrowotne związane z pracą

 

1.23.26(053) Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy

 

 

1.24. WYNAGRODZENIA, KOSZTY PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

1.24.01(054) Wynagrodzenia w gospodarce narodowej

 

1.24.03(055) Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe

 

1.24.04(056) Koszty pracy i indeks kosztów zatrudnienia

 

 

1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA

1.25.01(057) Budżety gospodarstw domowych

 

1.25.02(058) Kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów)

 

1.25.04(059) Budżet czasu ludności

 

1.25.07(060) Pomoc społeczna

 

1.25.08(061) Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC)

 

1.25.09(062) Procesy inflacyjne a oszczędzanie i konsumpcja w gospodarstwach domowych

 

1.25.11(063) Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej

 

1.25.12(064) Zjawisko ubóstwa oraz procesy wykluczenia społecznego

 

1.25.14(065) Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

 

1.25.15(066) Świadczenia na rzecz rodziny

 

1.25.16(067) Żłobki i kluby dziecięce

 

1.25.17(068) Dobrobyt

 

 

1.26. MIESZKANIA, INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

1.26.01(069) Gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi

 

1.26.04(070) Obrót nieruchomościami

 

1.26.06(071) Infrastruktura techniczna sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazu z sieci oraz energii elektrycznej

 

1.26.08(072) Odpady komunalne oraz utrzymanie czystości i porządku w gminach

 

1.26.09(073) Badanie cen nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w wybranych miastach Polski

 

 

1.27. EDUKACJA

1.27.01(074) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne

 

1.27.04(075) Opieka nad dziećmi i młodzieżą

 

1.27.05(076) Szkoły wyższe i ich finanse

 

1.27.09(077) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach

 

 

1.28. KULTURA

1.28.01(078) Obiekty i działalność instytucji kultury

 

1.28.02(079) Działalność w zakresie kinematografii

 

1.28.03(080) Środki komunikacji masowej

 

1.28.05(081) Działalność archiwalna

 

1.28.08(082) Masowe imprezy artystyczno-rozrywkowe oraz sportowe

 

 

1.29. ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA

1.29.01(083) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia

 

1.29.02(084) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby

 

1.29.03(085) Hospitalizacja

 

1.29.04(086) Profilaktyka

 

1.29.05(087) Szczepienia ochronne

 

1.29.06(088) Kadra medyczna ochrony zdrowia

 

1.29.07(089) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie

 

1.29.09(090) Apteki

 

1.29.10(091) Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych

 

1.29.14(092) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

1.29.16(093) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia

 

1.29.17(094) Narodowy Rachunek Zdrowia

 

1.29.18(095) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

 

1.30. TURYSTYKA I SPORT

1.30.01(096) Sport

 

1.30.03(097) Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie

 

1.30.05(098) Turystyka zagraniczna

 

1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków

 

1.30.11(100) Ruch graniczny

 

1.30.14(101) Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych

 

1.30.16(102) Działalność wybranych organizacji powiązanych z turystyką

 

 

1.43. NAUKA, TECHNIKA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

1.43.01(103) Działalność badawcza i rozwojowa (B + R)

 

1.43.02(104) Innowacje w przemyśle

 

1.43.05(105) Ochrona własności przemysłowej w Polsce

 

1.43.06(106) Produkcja, zatrudnienie i handel zagraniczny w zakresie wysokiej techniki

 

1.43.09(107) Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (HRST)

 

1.43.12(108) Biotechnologia

 

1.43.13(109) Innowacje w sektorze usług

 

1.43.14(110) Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego

 

1.43.15(111) Środki finansowe asygnowane przez rząd na działalność badawczo-rozwojową według celów społeczno-ekonomicznych

 

1.43.17(112) Nanotechnologia

 

 

1.44. RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY

1.44.01(113) Bilanse paliw i energii

 

1.44.02(114) Elektroenergetyka i ciepłownictwo

 

1.44.03(115) Specjalistyczne badanie statystyczne w zakresie paliw i energii

 

1.44.05(116) Gospodarowanie materiałami

 

1.44.08(117) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym

 

1.44.11(118) Paliwa ciekłe i gazowe

 

1.44.16(119) Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego

 

 

1.45. DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZA I LEŚNA

1.45.01(120) Badanie struktury gospodarstw rolnych

 

1.45.02(121) Gospodarka ziemią

 

1.45.03(122) Użytkowanie gruntów

 

1.45.05(123) Powierzchnia zasiewów

 

1.45.06(124) Okresowe oceny stanu upraw

 

1.45.07(125) Produkcja ważniejszych upraw rolnych

 

1.45.08(126) Produkcja ważniejszych upraw ogrodniczych

 

1.45.09(127) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez świń)

 

1.45.10(128) Pogłowie i produkcja świń

 

1.45.11(129) Gospodarka rybna

 

1.45.12(130) Skup ważniejszych produktów rolnych i leśnych

 

1.45.13(131) Środki produkcji w rolnictwie

 

1.45.15(132) Ochrona roślin

 

1.45.18(133) Syntetyczne mierniki produkcji rolniczej

 

1.45.19(134) Bilanse produktów rolniczych

 

1.45.20(135) Ocena sytuacji produkcyjno-rynkowej w rolnictwie

 

1.45.23(136) Zagospodarowanie lasu i zadrzewienia

 

1.45.24(137) Użytkowanie lasu

 

1.45.25(138) Działalność gospodarcza Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe

 

1.45.26(139) Łowiectwo

 

1.45.27(140) Ekonomiczne aspekty leśnictwa

 

1.45.31(141) Stan ilościowy oraz utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych

 

1.45.33(142) Produkcja i sprzedaż suszu paszowego

 

1.45.34(143) Działalność weterynaryjna

 

1.45.37(144) Rachunki ekonomiczne rolnictwa

 

1.45.38(145) Koniunktura w rolnictwie

 

 

1.46. DZIAŁALNOŚĆ PRZEMYSŁOWA

1.46.01(146) Produkcja sprzedana przemysłu

 

1.46.04(147) Produkcja wyrobów przemysłowych

 

1.46.08(148) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle koksowniczym

 

1.46.09(149) Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym

 

1.46.11(150) Obrót i nowe zamówienia w przemyśle

 

1.46.12(151) Skup i produkcja mleka oraz przetworów mlecznych

 

1.46.13(152) Produkcja, zapasy i rozdysponowanie alkoholu etylowego

 

 

1.47. DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA

1.47.01(153) Produkcja budowlano-montażowa; koszty w układzie kalkulacyjnym

 

1.47.04(154) Wydane pozwolenia na budowę i efekty działalności budowlanej

 

1.47.05(155) Obiekty budowlane oddane do użytkowania

 

1.47.06(156) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych

 

 

1.48. DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA, ŁĄCZNOŚĆ

1.48.01(157) Transport kolejowy

 

1.48.02(158) Transport drogowy

 

1.48.05(159) Transport morski i przybrzeżny

 

1.48.06(160) Poczta i telekomunikacja

 

1.48.08(161) Transport lotniczy

 

1.48.09(162) Transport wodny śródlądowy

 

1.48.10(163) Transport rurociągowy

 

1.48.11(164) Wartość usług transportu i łączności

 

1.48.13(165) Pojazdy samochodowe i maszyny do wykorzystania na cele obronne

 

1.48.15(166) Wypadki drogowe

 

 

1.49. DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA, HOTELARSKA, GASTRONOMICZNA I INNE WYBRANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWYCH

1.49.01(167) Podaż wyrobów i towarów konsumpcyjnych na rynku krajowym

 

1.49.02(168) Obrót, sprzedaż detaliczna i hurtowa oraz infrastruktura handlowa

 

1.49.05(169) Obrót i działalność gastronomiczna

 

1.49.08(170) Ocena przedsiębiorstw świadczących usługi związane z obsługą działalności gospodarczej

 

1.49.09(171) Bieżąca ocena wybranych działalności usługowych

 

 

1.51. STOSUNKI GOSPODARCZE Z ZAGRANICĄ

1.51.01(172) Realizacja eksportu i importu w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami spoza UE (niebędącymi członkami UE)

 

1.51.04(173) Badanie porównawcze ze statystykami międzynarodowymi

 

1.51.07(174) Realizacja przywozu i wywozu towarów w wyrażeniu ilościowo-wartościowym z krajami UE

 

1.51.08(175) Realizacja międzynarodowego handlu towarami w wyrażeniu ilościowo-wartościowym

 

1.51.09(176) Międzynarodowy handel usługami

 

1.51.10(177) Badanie obrotu towarów i usług w ruchu granicznym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski

 

 

1.61. WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH

1.61.01(178) Bieżące wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw

 

1.61.02(179) Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych

 

1.61.04(180) Ocena bieżącej działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 

1.61.05(181) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw

 

1.61.08(182) Panelowe badanie przedsiębiorstw

 

1.61.10(183) Badanie koniunktury gospodarczej

 

1.61.12(184) Grupy przedsiębiorstw

 

1.61.13(185) Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych

 

1.61.14(186) Wskaźniki przedsiębiorczości

 

1.61.15(187) Podmioty z kapitałem zagranicznym

 

1.61.16(188) Działalność podmiotów posiadających udziały w podmiotach z siedzibą za granicą

 

 

1.62. RYNEK FINANSOWY

1.62.02(189) Wyniki finansowe banków

 

1.62.04(190) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń

 

1.62.07(191) Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

 

1.62.08(192) Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych

 

1.62.09(193) Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych

 

1.62.11(194) Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego

 

1.62.12(195) Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych

 

1.62.13(196) Działalność przedsiębiorstw leasingowych

 

1.62.16(197) Wyniki finansowe towarzystw funduszy inwestycyjnych

 

1.62.17(198) Pieniądz i regulowany rynek papierów wartościowych

 

1.62.18(199) Usługi płatnicze

 

 

1.64. CENY

1.64.01(200) Ceny w rolnictwie

 

1.64.03(201) Badanie cen producentów wyrobów i usług w przemyśle, transporcie i gospodarce magazynowej, telekomunikacji, leśnictwie oraz rybactwie

 

1.64.04(202) Krajowe średnie ceny producentów wyrobów spożywczych

 

1.64.05(203) Badanie cen producentów robót i obiektów budowlanych

 

1.64.06(204) Badanie cen robót i obiektów drogowych oraz mostowych

 

1.64.07(205) Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

 

1.64.08(206) Badanie cen towarów i usług niekonsumpcyjnych

 

1.64.10(207) Poziomy, dynamika i relacje cen w międzynarodowym handlu towarami

 

1.64.12(208) Wskaźniki inflacji bazowej

 

1.64.14(209) Ceny i inflacja a polityka pieniężna NBP

 

1.64.15(210) Badanie indeksów cen eksportu i importu

 

1.64.16(211) Badanie cen producentów usług

 

1.64.18(212) Stopień sztywności cen w gospodarce polskiej

 

 

1.65. FINANSE PUBLICZNE

1.65.11(213) Budżety jednostek samorządu terytorialnego

 

1.65.13(214) Statystyka finansów sektora instytucji rządowych i samorządowych

 

1.65.14(215) Dochody podatkowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

 

1.65.16(216) Dochody i wydatki budżetu państwa

 

1.65.18(217) Państwowe fundusze celowe

 

1.65.19(218) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych

 

1.65.20(219) Kwartalne rachunki niefinansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

 

1.65.21(220) Kwartalny dług publiczny sektora instytucji rządowych i samorządowych

 

1.65.22(221) Należności, zobowiązania, poręczenia i gwarancje jednostek sektora finansów publicznych

 

1.65.28(222) Rentowność pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa

 

1.65.29(223) Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym

 

1.65.30(224) Wydatki/koszty jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym

 

 

1.66. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY I INWESTYCJE

1.66.01(225) Środki trwałe w gospodarce narodowej

 

1.66.02(226) Nakłady na środki trwałe

 

 

1.67. RACHUNKI NARODOWE

1.67.01(227) Rachunki narodowe niefinansowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych

 

1.67.03(228) Rachunki kwartalne

 

1.67.04(229) Dochody do dyspozycji sektora gospodarstw domowych

 

1.67.05(230) Spożycie indywidualne w gospodarstwach domowych

 

1.67.06(231) Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług (przepływów produktowych)

 

1.67.07(232) Produkt krajowy brutto i jego elementy w ujęciu regionalnym

 

1.67.08(233) Badanie rozmiarów szarej gospodarki według regionów, województw i podregionów

 

1.67.12(234) Międzynarodowe porównanie produktu krajowego brutto i siły nabywczej walut

 

1.67.13(235) Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych

 

1.67.14(236) Rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych

 

1.67.15(237) Rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych

 

 

1.70. BADANIA REGIONALNE

1.70.01(238) Zróżnicowanie poziomu i dynamiki rozwoju regionalnego

 

1.70.02(239) Statystyczny system informacyjny o miastach

 

1.70.03(240) Statystyczny system informacyjny obszarów wiejskich

 

1.70.04(241) Audyt miejski

 

 

1.80. OPERATY STATYSTYCZNE

1.80.01(242) System Jednostek Statystycznych – operaty

 

1.80.02(243) System Jednostek do Badań Społecznych – operaty

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama