reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 stycznia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391 oraz z 2013 r. poz. 844) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013” wprowadza się następujące zmiany:

1) w badaniu o symbolu 1.01.08(008) Odpady w pkt 8 Źródła danych część zamieszczona nad tabelą otrzymuje brzmienie:

„Sprawozdanie GUS: OS-6 oraz wtórne wykorzystanie danych o odpadach komunalnych ze sprawozdania M-09 (omówionego w badaniu 1.26.08); MŚ: OŚ-2a (omówione w badaniu 1.01.02); dane z administracyjnego systemu informacyjnego Ministerstwa Środowiska (centralna baza danych CSO i raporty), w tym dane o opakowaniach i produktach wprowadzonych na rynek oraz odpadach opakowaniowych i poużytkowych (na podstawie sprawozdań OŚ-OP2); dane z kontroli postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz jednostek eksportujących, importujących i przewożących przez Polskę odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne; dane o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z bazy danych o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzonej przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (na podstawie sprawozdań OŚ-SEE 2); zbiorcza informacja o wynikach kontroli, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), zbiorcze sprawozdanie sporządzane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie zbiorczego sprawozdania o bateriach i akumulatorach oraz o zużytych bateriach i zużytych akumulatorach (Dz. U. Nr 38, poz. 200), roczny raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi akumulatorami sporządzany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach; dane o pojazdach wycofanych z eksploatacji pozyskiwane z bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska.”;

2) w badaniu o symbolu 1.01.12(010) Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w pkt 8 Źródła danych w tabeli:

a) w lp. 12 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013”,

b) w lp. 14 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 24 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013”,

c) w lp. 15 rubryka:

– 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 10 marca 2014 r. z danymi za rok 2013”,

– 8.4 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, GUS”,

d) w lp. 16 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 10 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013”,

e) w lp. 18 rubryka 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 24 lutego 2014 r. z danymi za rok 2013”,

f) w lp. 19 rubryka:

– 8.3 otrzymuje brzmienie:

„raz w roku do 10 marca 2014 r. z danymi za rok 2013”,

– 8.4 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, GUS”,

g) w lp. 20 w rubryce 8.3 wyrazy „15 marca 2014 r.” zastępuje się wyrazami „24 lutego 2014 r.”,

h) w lp. 21:

– w rubryce 8.3 wyrazy „16 maja 2014 r.” zastępuje się wyrazami „10 marca 2014 r.”,

– rubryka 8.4 otrzymuje brzmienie:

„Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Finansów, GUS”;

3) w badaniu o symbolu 1.27.05(076) Szkoły wyższe i ich finanse:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Cel badania

Uzyskanie danych o działalności szkół wyższych oraz instytucjach prowadzących studia doktoranckie i kształcenie podyplomowe. Dane o przychodach, kosztach, wyniku finansowym, funduszach i wydatkach inwestycyjnych uczelni pozwalają między innymi na uzyskanie informacji o gospodarce finansowej szkół wyższych. Zgromadzone informacje pozwalają na obliczenie wskaźników, które będą służyć monitorowaniu realizacji programów operacyjnych ujętych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia na lata 2007–2013. Dane wykorzystywane są w pracach metodologicznych oraz w innych badaniach statystycznych, służą potrzebom odbiorców krajowych, a także są przekazywane organizacjom międzynarodowym i pozwalają na prezentowanie polskiej edukacji na tle systemów kształcenia innych krajów.

Dane z Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on zostaną wykorzystane w pracach nad modernizacją źródeł gromadzenia danych z obszaru szkolnictwa wyższego.”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: S-10, S-12, F-01/s, sprawozdania MNiSW: EN-1. Wykorzystanie danych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) o nadanych stopniach naukowych oraz danych z Kancelarii Prezydenta RP o nadanych tytułach naukowych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (zebranych w badaniu 1.43.09). Wykorzystanie danych z Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Lp.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania
danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

S-10 – sprawozdanie o studiach wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 18 grudnia 2013 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2013 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

2

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, instytuty naukowe (w tym instytuty Polskiej Akademii Nauk) i badawcze

S-12 – sprawozdanie o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 17 stycznia 2014 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

3

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

F-01/s – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyższych; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 28 marca 2014 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2013 r.

portal sprawozdawczy GUS www.stat.gov.pl

4

szkoły wyższe, które prowadzą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

EN-1 – sprawozdanie o liczbie kandydatów i przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne; w formie elektronicznej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w roku do 4 października 2013 r. według stanu w dniu 1 października 2013 r. z danymi za rok akademicki 2013/2014

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

5

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on; dane zamieszczone w ogólnopolskim wykazie studentów, dane zagregowane; w formie elektronicznej

do 30 kwietnia 2014 r. według stanu na 30 października 2013 r.

GUS

6

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on; dane zamieszczone w centralnym wykazie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych; dane zagregowane; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

GUS

7

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wykaz szkół wyższych i jednostek zamiejscowych wraz z numerami REGON oraz instytutów naukowych i badawczych wraz z numerami REGON; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 stycznia 2014 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2013 r.

GUS

8

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on; dane z rocznych sprawozdań z działalności uczelni albo związków uczelni, na poziomie szkół; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 kwietnia 2014 r. według stanu na 30 września 2013 r.

GUS

9

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

System informacji o szkolnictwie wyższym POL-on; dane ze sprawozdań z wykonania planu rzeczowo-finansowego; na poziomie szkół; w formie elektronicznej

raz w roku do 30 sierpnia 2014 r. według stanu na 31 grudnia 2013 r.

GUS”

 

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Terminy i formy udostępniania

– „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.” – październik 2014 r.,

– wstępne tablice wynikowe ze sprawozdań o studiach wyższych oraz ze sprawozdań o stypendiach naukowych, studiach podyplomowych i doktoranckich oraz zatrudnieniu w szkołach wyższych, instytutach naukowych i badawczych – 30 marca 2014 r., tablice ostateczne – kwiecień/maj 2014 r.,

– UNICEF – wrzesień 2014 r.,

– „2015 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o studentach, nauczycielach akademickich, finansach szkół wyższych – wrzesień/październik 2015 r.,

– „2014 UOE (UNESCO, OECD, Eurostat) Data Collection on Education Statistics and Indicators” – dane o absolwentach – październik 2014 r.,

– wstępne tablice wynikowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym publicznych szkół wyższych – 9 maja 2014 r.,

– wstępne tablice wynikowe o przychodach, kosztach i wyniku finansowym niepublicznych szkół wyższych w zakresie środków z budżetu państwa – 23 maja 2014 r.,

– tablice ostateczne dotyczące szkół publicznych i niepublicznych – czerwiec 2014 r.”;

4) w badaniu o symbolu 1.43.17(112) Nanotechnologia w pkt 8 Źródła danych w tabeli:

a) w lp. 1:

– rubryka 8.1 otrzymuje brzmienie:

„osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w których rodzaj prowadzonej działalności jest zaklasyfikowany według PKD jako badania naukowe i prace rozwojowe – dział 72 (klasa 72.11 i 72.19), szkoły wyższe – dział 85 (podklasa 85.42.B), działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana – dział 94 (podklasa 94.99.Z) oraz inne, w których prowadzona jest działalność w dziedzinie nanotechnologii, bez względu na liczbę pracujących”,

– rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„PNT-05 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie nanotechnologii w jednostkach naukowych; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe”,

b) w lp. 2 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„PNT-06 – sprawozdanie o działalności w dziedzinie nanotechnologii w przedsiębiorstwach; w formie elektronicznej; metoda doboru celowego; obowiązkowe”;

5) w badaniu o symbolu 1.44.08(117) Zamówienia, dostawy i handel zagraniczny towarami o znaczeniu strategicznym:

a) w pkt 7 Zakres przedmiotowy skreśla się tiret trzecie,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Sprawozdania GUS: DS-01, DS-01b.

Lp.

Podmioty przekazujące
dane statystyczne

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania
danych

8.0

8.1

8.2

8.3

8.4

1

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne realizujące produkcję specjalną

DS-01 – sprawozdanie z przyjętych zamówień na towary o znaczeniu strategicznym i zrealizowanych dostaw; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w półroczu do 23 lipca za I półrocze 2013 r.

GUS

2

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne realizujące produkcję specjalną posiadające zezwolenia lub koncesje na prowadzenie transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym

DS-01b – zestawienie z zawartych umów i zrealizowanych transakcji w handlu zagranicznym towarami o znaczeniu strategicznym; w formie papierowej; metoda pełna; obowiązkowe

raz w półroczu do 23 lipca za I półrocze 2013 r.

GUS”

 

6) w badaniu o symbolu 1.61.05(181) Roczne badanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw w pkt 10 Terminy i formy udostępniania tiret szóste otrzymuje brzmienie:

„– dane o finansach instytucji kultury posiadających osobowość prawną – wybrane dane wstępne – 9 maja 2014 r., dane ostateczne – czerwiec 2014 r.”;

7) w badaniu o symbolu 1.62.04(190) Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w pkt 8 Źródła danych w tabeli w lp. 4 rubryka 8.2 otrzymuje brzmienie:

„System Nadzoru Ubezpieczeń; dane zagregowane z zakresu:

– lokat grupy B aktywów według wartości bilansowej z podziałem na lokaty krajowe i zagraniczne (w tym z krajów UE i spoza UE),

– zestawienie lokat ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych według wartości bilansowej z podziałem na lokaty krajowe i zagraniczne (w tym z krajów UE i spoza UE),

– zestawienie dłużnych papierów wartościowych i innych papierów wartościowych o stałej kwocie dochodu oraz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie ze względu na termin pierwotny (krótkoterminowe i długoterminowe);

koszty administracyjne w podziale na działy I i II:

– zużycie materiałów i energii,

– koszty usług obcych,

– koszty podróży służbowych,

– wynagrodzenia wraz z narzutami,

– koszty reklamy z wyłączeniem kosztów reklamy związanych z produktem ubezpieczeniowym,

– amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z wyłączeniem amortyzacji nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne,

– koszty utrzymania biur i nieruchomości wykorzystywanych na własne potrzeby,

– koszty pocztowe i telekomunikacyjne,

– inne koszty administracyjne;

koszty akwizycji w podziale na działy I i II z zakresu:

– wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne świadczenia zaliczane do kosztów akwizycji;

w formie elektronicznej”;

8) w badaniu o symbolu 1.65.19(218) Notyfikacja fiskalna deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Źródła danych

Systemy informacyjne: Ministerstwa Finansów dotyczący sprawozdawczości jednostek sektora finansów publicznych (prowadzony na podstawie sprawozdań Rb), Ministerstwa Obrony Narodowej (system finansowo-księgowy i system informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat oraz bilansu), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (system informacyjny dotyczący rachunku zysków i strat oraz bilansu), Narodowego Banku Polskiego (Zintegrowany System Księgowy), Ministerstwa Skarbu Państwa (Zintegrowany System Informatyczny); wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdania MZ: MZ-03 (omówione w badaniu 1.29.16), wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: F-01/I-01 (omówione w badaniu 1.61.01), F-01/s (omówione w badaniu 1.27.05), F-02 (omówione w badaniu 1.61.05), F-02/dk (omówione w badaniu 1.61.05), F-03 (omówione w badaniu 1.66.01), SP (omówione w badaniu 1.61.05); dane z Ministerstwa Finansów o stanie zobowiązań wynikających z umów partnerstwa publiczno-prywatnego – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).”;

9) użyte w różnym przypadku wyrazy:

a) „Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)”,

b) „Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM)”

– zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIR)”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Doradca podatkowy oraz radca prawny z bogatym doświadczeniem w obsłudze postępowań i wydawaniu opinii. Partner w Advicero Nexia. Posiada prawie 20 lat doświadczenia zawodowego. Specjalizuje się szczególnie w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, podatków dochodowych czy przeprowadzaniu analizy podatkowej. Ma również doświadczenie w zagadnieniach z pogranicza prawa cywilnego i podatkowego oraz postępowaniach przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi, a także Trybunałem Sprawiedliwości UE. Zajmuje się również sporządzaniem opinii i pism procesowych z zakresu prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotacji oświatowych i transportu drogowego. Ma rozległe doświadczenie procesowe w sprawach ubezpieczeń społecznych, cywilnych i prawa pracy. Jest autorem i współautorem publikacji książkowych o tematyce podatkowej, w szczególności „Komentarza do podatku od towarów i usług” oraz „Komentarza do podatku akcyzowego” oraz licznych cyklicznych publikacji w prasie codziennej, branżowej oraz na portalach internetowych. Specjalizuje się w komentarzach oraz prelekcjach w zakresie podatku VAT, podatku akcyzowego, analizy podatkowej oraz postępowań podatkowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doradza w języku polskim i angielskim.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama