REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2013 poz. 408

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70zs ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

2) zakres i sposób przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu;

3) wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem jednostkowym pojazdu;

4) warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu.

§ 2.
Zakres warunków lub wymagań technicznych obowiązujących w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu:

1) przed wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którego typ producent lub importer nie uzyskał świadectwa homologacji typu WE pojazdu lub świadectwa homologacji typu pojazdu,

2) na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE lub świadectwo homologacji typu pojazdu, w którym przed rejestracją zostały wprowadzone zmiany w pojeździe, przedmiocie wyposażenia lub części, wpływające na zmianę warunków stanowiących podstawę wydania świadectwa homologacji typu tego pojazdu

– określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Jednostka uprawniona przeprowadza badania w celu dopuszczenia jednostkowego w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonych badaniach jednostka uprawniona sporządza w języku polskim w trzech egzemplarzach sprawozdanie z badania w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez tę jednostkę;

2) dwa egzemplarze wydaje się wnioskodawcy.

§ 4.
Warunki oceny równoważności wymagań alternatywnych w procedurze dopuszczenia jednostkowego pojazdu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 5.
1. Dopuszczenie jednostkowe składa się:

1) z pierwszej strony, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) z kolejnych stron, których wzór:

a) dla kategorii M, N, O określa część I załącznika nr IX do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.),

b) dla kategorii T, R i C określa część I załącznika nr III do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG (Dz. Urz. UE L 171 z 09.07.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 31, str. 311, z późn. zm.),

c) dla kategorii L określa załącznik IV do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dz. Urz. WE L 124 z 09.05.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 399, z późn. zm.);

3) z wykazu danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdu, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) ze sprawozdania z badań, o którym mowa w art. 70zo ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2. Wzór wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Wzór dokumentu informacyjnego dołączonego do wniosku o dopuszczenie jednostkowe pojazdu określa:

1) załącznik nr III do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) – dla pojazdów kategorii M, N, O;

2) załącznik nr I do dyrektywy 2003/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi zespołami technicznymi oraz uchylającej dyrektywę 74/150/EWG – dla pojazdów kategorii T, R, C;

3) załącznik nr II do dyrektywy 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylającej dyrektywę Rady 92/61/EWG – dla pojazdów kategorii L.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.).

Załącznik 1. [ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO NOWEGO POJAZDU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013 r. (poz. 408)

Załącznik nr 1

ZAKRES WARUNKÓW LUB WYMAGAŃ OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE DOPUSZCZENIA JEDNOSTKOWEGO NOWEGO POJAZDU

CZĘŚĆ I: Pojazdy kategorii M, N, O

Tabela nr 1:

Pkt

Przedmiot

Akt prawny

Zastosowanie dla poszczególnych kategorii pojazdów

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Dopuszczalny poziom hałasu

Dyrektywa 70/157/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji

Rozporządzenie (WE) 715/2007

A(1)

A(1)

 

A(1)

A(1)

 

 

 

 

 

3

Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia

Dyrektywa 70/221/EWG

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A(2)

A

A

A

A

3A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 34

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

3B

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 58

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

Dyrektywa 70/222/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

4A

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1003/2010

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5

Układ kierowniczy

Dyrektywa 70/311/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

5A

Układy kierownicze

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 79

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

6

Zamki i zawiasy

Dyrektywa 70/387/EWG

A

 

 

A

A

A

 

 

 

 

6A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 130/2012

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

6B

Zamki i elementy mocowania drzwi

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 11

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

Dyrektywa 70/388/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

7A

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 28

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8

Urządzenia widzenia pośredniego

Dyrektywa 2003/97/WE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

8A

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 46

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Układy hamulcowe

Dyrektywa 71/320/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

9A

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 13

 

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

A(3)

9B

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 13-H

A(4)

 

 

A(4)

 

 

 

 

 

 

10

Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilność elektromagnetyczna)

Dyrektywa 72/245/EWG

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

10A

Kompatybilność elektromagnetyczna

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 10

A

A

A

A

A

A

C

C

C

C

12

Wyposażenie wnętrza

Dyrektywa 74/60/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Wyposażenie wnętrza

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 21

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

Dyrektywa 74/61/EWG

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

13A

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 18

 

A(4A)

A(4A)

 

A(4A)

A(4A)

 

 

 

 

13B

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 116

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

14

Bezpieczne układy kierownicze

Dyrektywa 74/297/EWG

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

14A

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 12

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

15

Wytrzymałość siedzeń

Dyrektywa 74/408/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

15A

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 17

A

A(4B)

A(4B)

A

A

A

 

 

 

 

15B

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 80

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Wystające elementy zewnętrzne

Dyrektywa 74/483/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Wystające elementy zewnętrzne

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 26

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

Dyrektywa 75/443/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

17A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 130/2012

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

17B

Zespół prędkościomierza oraz jego montaż

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 39

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

18

Tabliczki znamionowe

Dyrektywa 76/114/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

18A

Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) nr 19/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

19

Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Dyrektywa 76/115/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 14

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Dyrektywa 76/756/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

20A

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 48

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

21

Światła odblaskowe

Dyrektywa 76/757/EWG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

21A

Urządzenia odblaskowe pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 3

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

22

Światła obrysowe, światła pozycyjne przednie (boczne), światła pozycyjne tylne (boczne), światła stopu, światła obrysowe boczne, światła dzienne

Dyrektywa 76/758/EWG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

22A

Przednie i tylne światła pozycyjne, światła stopu oraz światła obrysowe górne pojazdów silnikowych i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 7

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

22B

Światła jazdy dziennej przeznaczone dla pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 87

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

22C

Światła obrysowe boczne przeznaczone do pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 91

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

23

Kierunkowskazy

Dyrektywa 76/759/EWG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

23A

Kierunkowskazy pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 6

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

24

Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej

Dyrektywa 76/760/EWG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

24A

Urządzenia do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 4

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

25

Reflektory (w tym żarówki)

Dyrektywa 76/761/EWG

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25A

Samochodowe halogenowe reflektory typu »sealed beam« z asymetrycznymi światłami mijania lub światłami drogowymi lub z obydwoma tymi światłami

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 31

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25B

Żarówki stosowane w homologowanych reflektorach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 37

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

25C

Reflektory z wyładowczymi źródłami światła

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 98

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25D

Wyładowcze źródła światła do homologowanych świateł wyładowczych pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 99

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25E

Światła główne pojazdów silnikowych wyposażone w żarówki i/lub moduły LED i emitujące asymetryczne światło mijania i/lub światło drogowe

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 112

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

25F

Systemy adaptacyjne oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 123

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

26

Przednie reflektory przeciwmgielne

Dyrektywa 76/762/EWG

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

26A

Przednie reflektory przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 19

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

 

27

Haki holownicze

Dyrektywa 77/389/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Urządzenie holownicze

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Tylne światła przeciwmgielne

Dyrektywa 77/538/EWG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

28A

Tylne światła przeciwmgielne pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 38

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

29

Światła cofania

Dyrektywa 77/539/EWG

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

29A

Światła cofania pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 23

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

30

Światła postojowe

Dyrektywa 77/540/EWG

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

30A

Światła postojowe pojazdów o napędzie silnikowym

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 77

C

C

C

C

C

C

 

 

 

 

31

Pasy bezpieczeństwa i urządzenia przytrzymujące

Dyrektywa 77/541/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Pasy bezpieczeństwa, urządzenia przytrzymujące, urządzenia przytrzymujące dla dzieci oraz urządzenia przytrzymujące dla dzieci ISOFIX

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 16

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Pole widzenia z przodu

Dyrektywa 77/649/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Pole widoczności kierowcy w przód

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 125

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Oznaczanie urządzeń do sterowania i kontroli, urządzeń ostrzegawczych oraz wskaźników

Dyrektywa 78/316/EWG

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

33A

Rozmieszczenie i oznaczenie ręcznych urządzeń sterujących, kontrolek i wskaźników

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 121

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

34

Odszranianie/odmgławianie

Dyrektywa 78/317/EWG

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Odszraniające i odmgławiające instalacje szyby przedniej

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Wycieraczki/spryskiwacze

Dyrektywa 78/318/EWG

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Instalacje wycieraczek i spryskiwaczy szyby przedniej

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systemy grzewcze

Dyrektywa 2001/56/WE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

36A

Systemy grzewcze

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 122

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

37

Osłony kół

Dyrektywa 78/549/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Osłony kół

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1009/2010

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Zagłówki

Dyrektywa 78/932/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Zagłówki wbudowane lub niewbudowane w siedzenia pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 25

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

40

Moc silnika

Dyrektywa 80/1269/EWG

A(7)

A(7, 15)

A(7, 15)

A(7)

A(7, 15)

A(7, 15)

 

 

 

 

41

Emisje (Euro IV i V) pojazdów ciężkich

Dyrektywa 2005/55/WE

A(8)

A(8)

A

A(8)

A(8)

A

 

 

 

 

41A

Emisje (Euro VI) pojazdów ciężkich/dostęp do informacji

Rozporządzenie (WE) 595/2009

A(9)

A(9)

A

A(9)

A(9)

A

 

 

 

 

42

Zabezpieczenia boczne

Dyrektywa 89/297/EWG

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

42A

Zabezpieczenia boczne pojazdów ciężarowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 73

 

 

 

 

A

A

 

 

A

A

43

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Dyrektywa 91/226/EWG

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

43A

Osłony przeciwrozbryzgowe kół

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 109/2011

 

 

 

A

A

A

A

A

A

A

44

Masy i wymiary (samochody osobowe)

Dyrektywa 92/21/EWG

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masy i wymiary

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1230/2012

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Szyby bezpieczne

Dyrektywa 92/22/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

45A

Materiały oszklenia bezpiecznego i ich montaż w pojazdach

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 43

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46

Opony

Dyrektywa 92/23/EWG

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

 

46A

Montowanie opon

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Opony pneumatyczne do pojazdów silnikowych i ich przyczep (klasa C1)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 30

C

 

 

C

 

 

C

C

 

 

46C

Opony pneumatyczne do pojazdów użytkowych i ich przyczep (klasy C2 i C3)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 54

 

C

C

C

C

C

 

 

C

C

46D

Emisja hałasu toczenia opon, przyczepność opon na mokrych nawierzchniach oraz opór toczenia opon (klasy C1, C2 i C3)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 117

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

46E

Zespoły zapasowe do użytku tymczasowego, opony/system typu »run flat« oraz system monitorowania ciśnienia w oponach

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 64

C(9C)

 

 

C(9C)

 

 

 

 

 

 

47

Urządzenia ograniczenia prędkości

Dyrektywa 92/24/EWG

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

47A

Ograniczanie prędkości pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 89

 

A

A

 

A

A

 

 

 

 

48

Masy i wymiary (pojazdy inne niż określone w pkt 44)

Dyrektywa 97/27/WE

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

48A

Masy i wymiary

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 1230/2012

 

A

A

A

A

A

A

A

A

A

49

Wystające elementy zewnętrzne kabin

Dyrektywa 92/114/EWG

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Pojazdy użytkowe w zakresie ich wystających elementów zewnętrznych znajdujących się przed tylną ścianą kabiny

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 61

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Urządzenia sprzęgające

Dyrektywa 94/20/WE

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A

A

A

A

50A

Mechaniczne części sprzęgające zespołów pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 55

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A(10)

A

A

A

A

50B

Krótki sprzęg; montaż zatwierdzonego typu krótkiego sprzęgu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 102

 

 

 

 

A(10)

A(10)

 

 

A(10)

A(10)

51

Palność

Dyrektywa 95/28/WE

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

51A

Palność materiałów używanych w konstrukcji wnętrza niektórych kategorii pojazdów samochodowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 118

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobusy i autokary

Dyrektywa 2001/85/WE

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Pojazdy kategorii M2 i M3

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 107

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 66

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Zderzenie czołowe

Dyrektywa 96/79/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Ochrona osób przebywających w pojeździe w przypadku zderzenia czołowego

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Uderzenie z boku

Dyrektywa 96/27/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54A

Ochrona użytkowników pojazdów w przypadku zderzenia bocznego

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

(puste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Pojazdy przeznaczone do transportu towarów niebezpiecznych

Dyrektywa 98/91/WE

 

 

 

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

56A

Pojazdy przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 105

 

 

 

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

X(13)

57

Przednie zabezpieczenie przed wjechaniem pod pojazd

Dyrektywa 2000/40/WE

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

57A

Urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUPD); zabezpieczenie przed wjechaniem pod przód pojazdu (FUP)

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 93

 

 

 

 

A

A

 

 

 

 

58

Ochrona pieszych

Rozporządzenie (WE) 78/2009

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

59

Zdolność do recyklingu

Dyrektywa 2005/64/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

(puste)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Systemy klimatyzacji

Dyrektywa 2006/40/WE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

Instalacja wodorowa

Rozporządzenie (WE) 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Bezpieczeństwo ogólne

Rozporządzenie (WE) 661/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Sygnalizatory zmiany biegów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) nr 65/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Zaawansowany system hamowania awaryjnego

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 347/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Rozporządzenie (UE) 351/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

Określone elementy wykorzystujące skroplony gaz węglowodorowy (LPG) oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE) Nr 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 67

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

68

Systemy alarmowe pojazdów

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 97

A

 

 

A

 

 

 

 

 

 

69

Bezpieczeństwo elektryczne

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 100

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

70

Określone elementy wykorzystujące sprężony gaz ziemny oraz ich instalacja w pojazdach silnikowych

Rozporządzenie (WE) 661/2009

Regulamin EKG ONZ nr 110

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

 

Objaśnienia:

A – uznaje się wydane świadectwo homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań wydane przez jednostkę uprawnioną. W przypadku ich braku lub w przypadku dokonania zmiany w pojeździe kompletnym, o której mowa w § 2 pkt 2 rozporządzenia, lub zabudowy na pojeździe niekompletnym, o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia, wymagana jest ocena bezpośrednia pojazdu polegająca na uproszczonym, nieniszczącym badaniu zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie szczegółowym w Tabeli nr 2 w Części I niniejszego załącznika, według pozycji o numerze odpowiadającym poszczególnym zagadnieniom wymienionym w kolumnie pierwszej Tabeli nr 1.

C – wymagana jest homologacja przedmiotu wyposażenia lub części lub sprawozdanie z badań potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań

X(13) – wymagane jest świadectwo homologacji lub sprawozdanie z badań. Stosuje się tylko wtedy, gdy producent występuje o homologację typu dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych.

Akty prawne wskazane w poszczególnych punktach bez oznaczeń A, C lub X nie mają zastosowania w dopuszczeniu jednostkowym pojazdu.

(1) Dla pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2 610 kg. Na wniosek producenta może mieć zastosowanie do pojazdów o masie odniesienia nieprzekraczającej 2 840 kg.

(2) W przypadku pojazdów wyposażonych w instalację LPG lub CNG jest wymagana homologacja typu pojazdu zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 67 lub regulaminem EKG ONZ nr 110.

(3) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu elektronicznej kontroli stateczności (»ESC«). Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w załączniku 21 do regulaminu nr 13 ONZ. Zamiast terminów określonych w regulaminie nr 13 ONZ stosuje się daty wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(4) Zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 661/2009 wymagane jest zainstalowanie systemu ESC. Z tego względu do celów homologacji typu WE nowych typów pojazdów oraz do celów rejestracji, sprzedaży i dopuszczenia do ruchu nowych pojazdów należy spełnić wymagania określone w części A załącznika 9 do regulaminu EKG ONZ nr 13-H. Zamiast terminów określonych w regulaminie EKG ONZ nr 13-H stosuje się terminy wdrożenia określone w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(4A) O ile jest zamontowane, urządzenie zabezpieczające musi spełniać wymogi regulaminu EKG ONZ nr 18.

(4B) Rozporządzenie to stosuje się do siedzeń, które nie są objęte zakresem regulaminu EKG ONZ nr 80.

(5) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia do odszraniania i odmgławiania szyby przedniej.

(6) Pojazdy tej kategorii muszą być wyposażone w odpowiednie spryskiwacze i wycieraczki szyby przedniej.

(7) W przypadku pojazdów wyposażonych w elektryczny układ napędowy wymagana jest homologacja typu pojazdu zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 85.

(8) Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2 610 kg i w przypadku, których nie skorzystano z możliwości opisanej w uwadze (1).

(9) Dla pojazdów o masie odniesienia przekraczającej 2 610 kg, które nie są homologowane (na wniosek producenta i pod warunkiem, że masa odniesienia nie przekracza 2 840 kg) na mocy rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

Dla pozostałych opcji stosuje się art. 2 rozporządzenia ( W E ) nr 595/2009.

(9A) Stosuje się wyłącznie w przypadku gdy wyposażenie takich pojazdów wchodzi w zakres regulaminu EKG ONZ nr 64. System monitorowania ciśnienia w oponach pojazdów kategorii M1 jest obowiązkowy zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 661/2009.

(10) Stosuje się jedynie do pojazdów wyposażonych w sprzęg(-i).

(11) Stosuje się do pojazdów o technicznie dopuszczalnej maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony.

(12) Dotyczy wyłącznie pojazdów, których „punkt odniesienia siedzenia (punkt R)” najniższego siedzenia znajduje się nie wyżej niż 700 mm nad poziomem jezdni.

(14) Dotyczy tylko pojazdów kategorii N1 klasy I jak opisano w pierwszej tabeli w pkt 5.3.1.4 załącznika nr I do dyrektywy 70/220/EWG.

(15) Moc mierzona przy użyciu hamowni silnikowej.

Tabela nr 2:

1

Dopuszczalny poziom hałasu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Kontrola poziomu hałasu zewnętrznego podczas postoju pojazdu zgodnie z

załącznikiem nr 1 Dział III pkt I rozporządzenia MTBiGM.

Poziom hałasu zewnętrznego zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia MI.

 

2

Emisje (Euro 5 i 6) pojazdów lekkich/dostęp do informacji

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 715/2007

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2007

3.

Wymagania techniczne

Emisja z układu wydechowego

a) Wykonuje się badanie typu I zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia (WE) nr 692/2008, stosując współczynniki pogorszenia określone w pkt 1.4. załącznika nr VII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008. Stosuje się wartości graniczne określone w tabeli nr I i tabeli nr II w załączniku nr I do rozporządzenia (WE) nr 715/2007.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3 000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

c) Hamownię podwoziową ustawia się zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w pkt 3.2. załącznika nr 4A do regulaminu EKG ONZ nr 83.

d) Badań, o których mowa w lit. a, nie wykonuje się, jeżeli można wykazać, że pojazd jest zgodny z jednym z rozporządzeń kalifornijskich, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

Emisja par paliwa z układu zasilania

Pojazdy napędzane silnikiem benzynowym muszą być wyposażone w układ kontroli emisji par (w tym filtr z węglem aktywnym).

Emisja gazów ze skrzyni korbowej

Wymagana jest obecność urządzenia do recyklingu gazów ze skrzyni korbowej.

Pokładowy system diagnostyczny (OBD)

a) Pojazd musi być wyposażony w pokładowy system diagnostyczny.

b) Musi być możliwa komunikacja interfejsu pokładowego systemu diagnostycznego z narzędziami diagnostycznymi powszechnie używanymi do okresowych przeglądów technicznych.

Zadymienie spalin

a) Pojazdy wyposażone w silniki wysokoprężne poddaje się badaniom zgodnie z metodami badań określonymi w dodatku 2 do załącznika nr IV do rozporządzenia (WE) 692/2008.

b) Skorygowaną wartość współczynnika absorpcji umieszcza się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

Emisja CO2 i zużycie paliwa

a) Wykonuje się badanie zgodnie z załącznikiem nr XII do rozporządzenia (WE) nr 692/2008.

b) Licznik pojazdu nie musi wykazywać przejechanych 3 000 km, jak określono w pkt 3.1.1. załącznika nr 4 do regulaminu EKG ONZ nr 83.

 

 

c) Jeżeli pojazd jest zgodny z rozporządzeniami kalifornijskimi, o których mowa w sekcji 2 załącznika nr I do rozporządzenia (WE) nr 692/2008 i w związku z tym nie są wymagane badania emisji z układu wydechowego, państwa członkowskie obliczają emisję CO2 i zużycie paliwa przy użyciu wzorów podanych w uwagach wyjaśniających (b) i (c) dodatku 2 zawartego w załączniku do rozporządzenia (UE) nr 183/2011.

Dostęp do informacji

Nie stosuje się przepisów dotyczących dostępu do informacji.

Pojazdy wyposażone w dodatkowy układ zasilania dostosowujący do zasilania gazem propan-butan (LPG) lub gazem ziemnym (CNG)

Kompletną instalację LPG lub CNG sprawdza się pod względem zgodności z przepisami odpowiednio regulaminów EKG ONZ nr 67 i 110.

 

3

Zbiorniki ciekłego paliwa/tylne zabezpieczenia

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 70/221/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I do dyrektywy Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Zbiornik paliwa ciekłego

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.10 i 5.11 załącznika nr I do dyrektywy. Zbiornik paliwa powinien być homologowany lub należy wykazać (w sprawozdaniu z badań), że pojazd spełnia wymaganiami pkt 5 załącznika nr I do dyrektywy.

Tylne zabezpieczenia

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 5 załącznika nr II do dyrektywy z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 5.5. załącznika nr II,

lub

należy wykazać (w sprawozdaniu z badań), że pojazd spełnia wymagania pkt 5 załącznika nr II do dyrektywy z zachowaniem odstępstw zgodnie z pkt 5.5. załącznika nr II do dyrektywy.

 

3A

Zabezpieczenia przeciwpożarowe (zbiorniki paliwa ciekłego)

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 34

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowany zbiornik paliwa oraz spełniać wymagania pkt 13 regulaminu,

lub

jeśli, zbiornik nie jest homologowany, spełniać wymagania pkt 5 i 8 regulaminu.

 

3B

Tylne urządzenia zabezpieczające i ich montaż; tylne zabezpieczenie pojazdu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 58

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane tylne urządzenie zabezpieczające zamontowane zgodnie z instrukcją montażu oraz powinien spełniać wymagania pkt 16 części II regulaminu

lub

jeśli, urządzenie nie jest homologowane, pojazd powinien spełniać wymagania pkt 25 części III regulaminu.

 

4

Miejsce na tylną tablicę rejestracyjną

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Wymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MI.

 

4A

Miejsce do montowania i mocowania tylnych tablic rejestracyjnych

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Wymagania dotyczące miejsca przewidzianego do umieszczenia tablic rejestracyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia MI.

 

5

Układ kierowniczy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 70/311/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Załącznik nr I, pozycja 0

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu kierowniczego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami dyrektywy.

 

5A

Układy kierownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 79

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu kierowniczy pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 5 regulaminu.

 

6

Zamki i zawiasy

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

2.

Kategoria pojazdu *)

M1, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MI.

 

6A i 17A

Dostęp do pojazdu i jego zwrotność

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 130/2012

2.

Kategoria pojazdu *)

Dostęp do pojazdu – M1, N1, N2, N3

Zwrotność – M, N

3.

Wymagania techniczne

M1, N1, N2 ≤ 7,5 t maksymalnej masy całkowitej

Stopnie nadwozia i stopnie służące do wsiadania:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 2 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

N2 > 7,5 t maksymalnej masy całkowitej, N3

Stopnie służące do wsiadania do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

Dostęp do uchwytów ułatwiających wejście do przedziału pasażerskiego:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 2 części 1 załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

M lub N

Zwrotność:

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 1 załącznika nr III do rozporządzenia (UE) nr 130/2012.

 

6B

Zamki i elementy mocowania drzwi

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

2.

Kategoria pojazdu *)

M1 i N1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 8 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i ust. 3 rozporządzenia MI.

 

7

Dźwiękowe sygnały ostrzegawcze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996).

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MI.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt II działu III załącznika nr 1 rozporządzenia MTBiGM.

 

7A

Dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze i sygnały dźwiękowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. poz. 996).

2.

Kategoria pojazdu *)

Część I i II regulaminu EKG ONZ nr 28

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania określone w § 11 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MI.

Kontrola stanu technicznego oraz poziomu dźwięku sygnału ostrzegawczego zgodnie z pkt II działu III załącznika nr I do rozporządzenia MTBiGM.

 

8

Urządzenia widzenia pośredniego

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 2003/97/WE

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Homologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z dyrektywą, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 rozporządzenia MI.

 

8A

Urządzenia widzenia pośredniego i ich instalacja

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 46

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.)

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Homologowane urządzenia widzenia pośredniego na zgodność z regulaminem, warunki szczegółowe dotyczące wyposażenia pojazdu samochodowego w lusterka zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 5 oraz załącznikiem nr 12 rozporządzenia MI.

 

9

Układy hamulcowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 71/320/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 1 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie zgodności pojazdu z wymaganiami załącznika nr I pkt 1.2. oraz pkt 2 dyrektywy.

 

9A

Pojazdy i przyczepy w zakresie hamowania

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 13

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące układu hamulcowego pojazdu kategorii M, N lub O (jeśli dotyczy) zostaną uznane za spełnione na podstawie potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu.

 

9B

Samochody osobowe w zakresie hamowania

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 13-H

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Wymagania techniczne zostaną uznane za spełnione w przypadku potwierdzenia zgodności pojazdu z wymaganiami pkt 2.3. oraz pkt 5 regulaminu, na podstawie sprawozdania z badań wydanego przez jednostkę uprawnioną.

 

10

Zakłócenia radioelektryczne (kompatybilność elektromagnetyczna)

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 72/245/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazdy kategorii M1 lub N1

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne powinno spełniać wymagania techniczne:

– dodatków 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy lub

– załączników nr 7–10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Należy uznać za równoważne wyniki badań wyposażenia na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

Pojazdy kategorii M2, M3, N2 lub N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydanno świadectwo homologacji typu na zgodność z wymaganiami dyrektywy lub regulaminu EKG ONZ nr 10 powinno spełniać wymagania techniczne:

– dodatków 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy lub

– załączników nr 7–10 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji wymienionego w pkt 1 powinien spełniać wymagania techniczne według:

– dodatków 2–5 do załącznika nr I do dyrektywy lub

– załączników 4–6 do regulaminu EKG ONZ nr 10.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

 

10A

Kompatybilność elektromagnetyczna

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 10

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3.

Wymagania techniczne

Pojazdy kategorii M1 lub N1

Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji powinno spełniać wymagania techniczne według:

– załączników nr 7–10 do regulaminu lub

– dodatków nr 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498

Pojazdy kategorii M2, M3, N2, N3

1. Wyposażenie elektryczne lub elektroniczne pojazdu, na który wydano świadectwo homologacji typu według wymagań regulaminu lub dyrektywy 72/245/EWG, powinno spełniać wymagania techniczne wykazane w załącznikach nr 7–10 do regulaminu lub dodatku 6 i 7 do załącznika nr I oraz załącznika nr X do dyrektywy 72/245/EWG.

2. Pojazd, na który nie wydano świadectwa homologacji typu powinien spełniać wymagania techniczne wskazane w załącznikach nr 4 ÷ 6 do regulaminu lub dodatkach nr 2–5 do załącznika nr I do dyrektywy 72/245/EWG.

Należy uznać za równoważne wyniki badań na zgodność z wymaganiami normy EN 50498.

 

12

Wyposażenie wnętrza

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/60/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wyposażenie wnętrza spełniało wymagania zgodne z pkt 5 załącznika nr I do dyrektywy.

 

12A

Wyposażenie wnętrza

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 21

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M1

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien spełniać wymagania pkt 5.1. i 5.2. regulaminu z wyłączeniem wymagania dotyczącego sprawdzenia rozpraszania energii określonego w pkt 5.1.2. regulaminu.

 

13

Zabezpieczenie przed bezprawnym użyciem i urządzenie unieruchamiające

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/61/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Załącznik nr IV pkt 1.1. – M1, N1

Załącznik nr V pkt. 1.1. – M1

Załącznik nr VI pkt. 1.2. – M1 oraz N1 o maksymalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2000 kg

3.

Wymagania techniczne

1. Wyposażenie zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne według:

– załączników nr IV – VI do dyrektywy lub

– pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

– części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116.

2. Urządzenia zabezpieczające przed bezprawnym użyciem i urządzenia unieruchamiającego muszą być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania, co mogłoby stanowić szczególne zagrożenie bezpieczeństwa.

 

13A

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 18

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1.1. regulaminu – pojazdy silnikowe mające co najmniej trzy koła, z wyjątkiem M1, N1

3.

Wymagania techniczne

1. Wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać odpowiednie wymagania techniczne według:

– pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

– części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116,

lub według załączników nr IV–VI do dyrektywy 74/61/EWG.

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

 

13B

Zabezpieczenie pojazdów samochodowych przed ich nieuprawnionym użyciem

Lp.

Dotyczy

Przepisy szczegółowe

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 116

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1.1. regulaminu – M1, N1

3.

Wymagania techniczne

1. Dodatkowe wyposażenie, zabezpieczające pojazd przed bezprawnym użyciem powinno spełniać wymagania techniczne:

– pkt 5 i 6 regulaminu EKG ONZ nr 18,

– części I i III regulaminu EKG ONZ nr 97,

– części II i IV regulaminu EKG ONZ nr 116,

lub według załączników nr IV ÷ VI do dyrektywy 74/61/EWG.

2. Urządzenie zabezpieczające pojazd przed ich nieuprawnionym użyciem musi być tak skonstruowane, aby po uruchomieniu pojazdu i pracującym silniku nie wystąpiło prawdopodobieństwo przypadkowego zablokowania.

 

14

Bezpieczne układy kierownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/297/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr I

3.

Wymagania techniczne

Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność z dyrektywą.

 

14A

Ochrona kierowcy przed układem kierowniczym w przypadku uderzenia

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 12

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Oświadczenie producenta potwierdzające zgodność z regulaminem.

 

15

Wytrzymałość siedzeń

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/408/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 załącznika nr II do dyrektywy – M1

Pkt 1 załącznika nr III – M2, M3

Pkt 1 załącznik nr IV do dyrektywy – N

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 3 załącznika nr II, pkt 3 załącznika nr III i pkt 2 załącznika nr IV do dyrektywy.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

 

15A

Siedzenia, ich mocowania i zagłówki

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 17

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia i zagłówki, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

 

15B

Siedzenia dużych pojazdów pasażerskich

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 80

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w siedzenia, spełniające wymagania pkt 5 regulaminu.

Siedzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją montażu producenta siedzenia oraz pkt 7.1.2. regulaminu.

Miejsce na wózek inwalidzki powinno być uznane za miejsce siedzące.

 

16

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 74/483/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 1 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania określone w pkt 5 i 6 załącznika nr I do dyrektywy.

 

16A

Wystające elementy zewnętrzne

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 26

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby jego wystające elementy zewnętrzne spełniały wymagania zgodnie z pkt 5 i 6 regulaminu.

 

17

Prędkościomierz i bieg wsteczny

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 75/443/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3. 

Wymagania techniczne 

Bieg wsteczny:

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie umożliwiające jazdę do tyłu sterowane z miejsca kierowcy zgodnie z załącznikiem nr I do dyrektywy.

Prędkościomierz:

Pojazd wyposażony w prędkościomierz powinien spełniać wymagania pkt 4.1, 4.2. załącznika nr II do dyrektywy z wyłączeniem wymagań pkt 4.2.2. oraz jeżeli służba techniczna ma uzasadnione powody, aby uważać, że prędkościomierz nie jest skalibrowany z wystarczającą dokładnością może zażądać wykonania badań zgodnie z pkt 4.3. oraz pkt 4.4. z wyłączeniem pkt 4.3.3.

 

18

Tabliczki znamionowe

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/114/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania pkt 1, pkt 2 oraz pkt 4.2.2.2. załącznika do dyrektywy 76/114/EWG.

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1, pkt 3 oraz pkt 4.2.2.1. załącznika do dyrektywy 76/114/EWG.

 

18A

Tabliczka znamionowa producenta oraz numer identyfikacyjny pojazdu

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (UE) nr 19/2011

2.

Kategoria pojazdu *)

Pojazdy kategorii M, N, O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w tabliczkę znamionową producenta oraz w numer identyfikacyjny VIN.

Tabliczka znamionowa powinna spełniać wymagania części pkt 1, pkt 2, pkt 3 części A załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

Po zabudowie producent powinien umieścić tabliczkę kolejnego etapu kompletacji pojazdu według wzoru w dodatku do załącznika nr XVII do dyrektywy 2007/46/WE.

Numer identyfikacyjny VIN powinien spełniać wymagania pkt 1 i pkt 2 części B załącznika nr II do rozporządzenia (UE) nr 19/2011.

 

19

Punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/115/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Art. 2 dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, spełniające wymagania pkt 4 załącznika nr I do dyrektywy 76/115/EWG.

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI, dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

 

19A

Kotwiczenia pasów bezpieczeństwa, systemy kotwiczenia ISOFIX i kotwiczenia górnego paska mocującego ISOFIX

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 14

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

Pkt 1 regulaminu

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa i mocowania ISOFIX, spełniające wymagania pkt 5 i 6 regulaminu.

W przypadku wyposażenia pojazdu w wózek inwalidzki powinny być spełnione wymagania określone w pkt 19 załącznika nr XI dodatku nr 3 do dyrektywy 2007/46/WE.

 

20

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 76/756/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N, O

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr II do dyrektywy.

 

20A

Instalacja urządzeń oświetleniowych i sygnalizacji świetlnej w pojazdach

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Regulamin EKG ONZ nr 48

Rozporządzenie (WE) nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N lub O.

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w homologowane urządzenia oświetlenia i sygnalizacji świetlnej zamontowane i rozmieszczone zgodnie z wymaganiami pkt 2, pkt 5 i pkt 6 regulaminu.

 

27

Haki holownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Dyrektywa 77/389/EWG

2.

Kategoria pojazdu *)

Załącznik do dyrektywy

3.

Wymagania techniczne

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu.

Pojazd kategorii M1 powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

 

27A

Urządzenie holownicze

Lp.

Dotyczy:

Przepisy szczegółowe:

1.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) Nr 1005/2010

Rozporządzenie (WE) Nr 661/2009

2.

Kategoria pojazdu *)

M, N

3. 

Wymagania techniczne 

Pojazd powinien być wyposażony w urządzenie holownicze umieszczone z przodu.

Pojazd kategorii M1 powinien być wyposażony także w urządzenie holownicze z tyłu pojazdu.

Pojazd powinien być tak skonstruowany, aby urządze