| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszami funduszu podstawowego i funduszu powiązanego oraz rodzajów nieprawidłowości, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany2)

Na podstawie art. 169e ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) niezbędny zakres treści umowy określającej zasady współpracy między depozytariuszem funduszu podstawowego a depozytariuszem funduszu powiązanego, w przypadku gdy fundusz podstawowy i fundusz powiązany mają różnych depozytariuszy;

2) rodzaje nieprawidłowości dotyczących funduszu podstawowego, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o statucie, rozumie się przez to statut funduszu inwestycyjnego otwartego, a w przypadku funduszu zagranicznego – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”.
§ 3.
Umowa określająca zasady współpracy między depozytariuszem funduszu podstawowego a depozytariuszem funduszu powiązanego zawiera co najmniej:

1) wskazanie rodzajów dokumentów, które mają być przedmiotem wymiany między depozytariuszami, oraz trybu i warunków tej wymiany;

2) wskazanie sposobu oraz harmonogramu przekazywania informacji i dokumentów przez depozytariusza funduszu podstawowego depozytariuszowi funduszu powiązanego;

3) określenie zasad koordynowania działań depozytariuszy, z uwzględnieniem nałożonych na każdego z nich przepisami prawa obowiązków o charakterze organizacyjnym, w szczególności w odniesieniu do sposobu:

a) obliczania wartości aktywów netto każdego funduszu, z uwzględnieniem ochrony przed praktykami polegającymi na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku w celach arbitrażowych,

b) postępowania z instrukcjami rozliczeniowymi funduszu powiązanego dotyczącymi nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo nabycia, odkupienia bądź umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego oraz sposobu rozliczania takich zleceń, w tym sposobu rozliczania nabywanych w zamian za wpłaty w formie innej niż pieniężna tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, o ile możliwość dokonywania takich wpłat wynika ze statutu funduszu podstawowego i umowy, o której mowa w art. 169c ust. 1 ustawy, albo wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7 ustawy;

4) określenie zasad koordynowania przez depozytariuszy procedur dotyczących zamykania ksiąg rachunkowych funduszu powiązanego lub funduszu podstawowego na dzień kończący rok obrotowy;

5) określenie zakresu informacji przekazywanych przez depozytariusza funduszu podstawowego depozytariuszowi funduszu powiązanego, w przypadku naruszenia przez fundusz podstawowy przepisów prawa lub statutu, a także szczegółowe określenie sposobu i terminów przekazania tych informacji;

6) określenie sposobu i terminów udzielania odpowiedzi na zapytania składane przez jednego depozytariusza drugiemu depozytariuszowi, w tym na zapytania w sprawie nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania funduszu podstawowego;

7) wskazanie szczególnych okoliczności związanych z funkcjonowaniem funduszu podstawowego lub funduszu powiązanego, o których depozytariusze powinni się nawzajem na bieżąco informować, wraz ze wskazaniem sposobu i terminów przekazywania informacji.

§ 4.
Nieprawidłowości dotyczące funduszu podstawowego, które uznaje się za mające negatywny wpływ na fundusz powiązany, obejmują:

1) błędy w obliczaniu wartości aktywów netto funduszu podstawowego oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo tytuł uczestnictwa funduszu podstawowego;

2) błędy w zleceniach nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo zleceniach nabycia, odkupienia bądź umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego składanych przez fundusz powiązany lub przez fundusz zagraniczny prowadzący działalność polegającą na lokowaniu co najmniej 85% aktywów funduszu w jednostki uczestnictwa funduszu podstawowego lub błędy w realizacji takich zleceń;

3) błędy w wypłacie lub naliczaniu dochodów funduszu podstawowego lub w obliczeniach podatku u źródła związanego z tymi dochodami;

4) naruszenia celów, polityki lub strategii inwestycyjnej funduszu podstawowego, opisanych w jego statucie, prospekcie informacyjnym bądź kluczowych informacjach dla inwestorów;

5) naruszenia zasad dywersyfikacji lokat i innych ograniczeń inwestycyjnych lub dopuszczalnej wysokości kredytów i pożyczek zaciąganych przez fundusz podstawowy, określonych w ustawie albo właściwych regulacjach prawa państwa członkowskiego lub w statucie, prospekcie informacyjnym funduszu podstawowego bądź kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

JGBS Biernat & Partners S.K.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »