| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

w sprawie zakresu informacji zawartych w dokumencie informacyjnym funduszu inwestycyjnego2)

Na podstawie art. 204 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres informacji, które powinny być zawarte w dokumencie informacyjnym funduszu przejmującego oraz dokumencie informacyjnym funduszu przejmowanego.
§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych;

2) funduszu – rozumie się fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, subfundusz wydzielony w funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami, które biorą udział w połączeniu.

§ 3.
1. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego zawiera przedstawione zwięźle, bez sformułowań specjalistycznych:

1) opis etapów połączenia oraz jego ewentualnego wpływu na fundusz przejmowany i jego uczestników;

2) opis cech, formy i zasad funkcjonowania funduszu przejmującego, w szczególności w zakresie, w jakim różnią się one od stosowanych przez fundusz przejmowany;

3) informację o załączeniu kopii kluczowych informacji dla inwestorów funduszu przejmującego, w tym podkreślenie potrzeby zapoznania się z jego treścią przez uczestników funduszu przejmowanego;

4) opis różnic pomiędzy prawami przysługującymi uczestnikom funduszu przejmowanego przed połączeniem i po połączeniu;

5) informacje o:

a) planowanym terminie połączenia,

b) możliwości pogorszenia wyników inwestycyjnych funduszu oraz wystąpienia innych ryzyk związanych z połączeniem, które mogą mieć wpływ na wartość aktywów funduszu,

c) istotnych różnicach pomiędzy funduszem przejmowanym i przejmującym,

d) szczególnych prawach przysługujących uczestnikom w związku z połączeniem;

6) jeżeli w kluczowych informacjach dla inwestorów funduszu przejmowanego i funduszu przejmującego wykazano wskaźniki zysku do ryzyka w różnej wartości lub określono inne rodzaje ryzyka związanego z inwestycjami – porównanie tych różnic;

7) porównanie wszystkich opłat i kosztów w funduszu przejmującym i przejmowanym na podstawie danych określonych w kluczowych informacjach dla inwestorów funduszy;

8) jeżeli fundusz przejmowany wypłaca wynagrodzenie za zarządzanie uzależnione od jego wyników inwestycyjnych – opis sposobu pobierania tego wynagrodzenia przed połączeniem i po połączeniu funduszy;

9) określenie, czy towarzystwo zarządzające funduszem przejmowanym albo spółka zarządzająca, która zarządza funduszem przejmowanym i prowadzi jego sprawy, zamierza przed połączeniem dostosować strukturę portfela inwestycyjnego funduszu do polityki inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmujący, o ile dostosowanie takie jest możliwe w ramach polityki inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmowany;

10) opis postępowania z dochodami funduszu przejmowanego;

11) opis procedury, w ramach której uczestnicy funduszu przejmowanego będą uprawnieni do wyrażenia zgody na proponowane połączenie, oraz wskazanie sposobu ich powiadomienia o treści podjętej przez zgromadzenie uczestników funduszu uchwały w sprawie połączenia;

12) jeżeli w związku z połączeniem planowane jest zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu przejmowanego w celu sprawnego przeprowadzenia połączenia – opis procesu zawieszenia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa oraz wznowienia zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. c, dotyczą co najmniej wskazania różnic w zakresie:

1) polityki i strategii inwestycyjnej;

2) sprawozdawczości okresowej;

3) kosztów obciążających fundusze.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 5 lit. d, dotyczą co najmniej wskazania:

1) prawa do otrzymania dodatkowych informacji o połączeniu funduszy;

2) prawa do otrzymania na żądanie kopii opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 208u ustawy, w tym informacji o sposobie jej uzyskania;

3) prawa do odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez pobierania opłat manipulacyjnych, zgodnie z art. 208p ust. 2 ustawy.

4. Na początku dokumentu informacyjnego funduszu przejmowanego może znajdować się streszczenie głównych elementów planu połączenia. W takim przypadku streszczenie to powinno zawierać odesłania do części dokumentu informacyjnego, w których znajduje się szczegółowy opis tych elementów.

5. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego zawiera wyraźne ostrzeżenie uczestników funduszu o możliwości zmiany stosowanego do nich opodatkowania w następstwie połączenia, w tym informację o spodziewanym wpływie połączenia na sposób opodatkowania dochodów z inwestycji.

6. W przypadku połączenia transgranicznego, jeżeli warunki, na jakich dokonywane będzie połączenie, przewidują dopłatę w środkach pieniężnych, o której mowa w art. 208ze ust. 2 ustawy, dokument informacyjny funduszu przejmowanego zawiera szczegółowe informacje o tej dopłacie, w tym termin i sposób wypłaty środków pieniężnych na rzecz uczestników funduszu przejmowanego.

7. Dokument informacyjny funduszu przejmowanego może zawierać rekomendację towarzystwa zarządzającego funduszem przejmowanym lub spółki zarządzającej, która zarządza funduszem przejmowanym i prowadzi jego sprawy, dotyczące sposobu postępowania uczestników w związku z koniecznością uzyskania zgody zgromadzenia uczestników na połączenie funduszy.

§ 4.
1. Dokument informacyjny funduszu przejmującego zawiera przedstawione zwięźle, bez sformułowań z języka specjalistycznego:

1) opis etapów połączenia oraz jego ewentualnego wpływu na fundusz przejmujący i jego uczestników;

2) określenie, czy towarzystwo zarządzające funduszem przejmującym albo spółka zarządzająca, która zarządza funduszem przejmującym i prowadzi jego sprawy, zamierza przed połączeniem dostosować strukturę portfela inwestycyjnego funduszu do polityki inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmowany, o ile dostosowanie takie jest możliwe w ramach polityki inwestycyjnej stosowanej przez fundusz przejmujący;

3) informacje o:

a) planowanym terminie połączenia,

b) możliwości pogorszenia wyników inwestycyjnych funduszu oraz wystąpienia innych ryzyk związanych z połączeniem, które mogą mieć wpływ na wartość aktywów funduszu;

4) opis postępowania z dochodami funduszu przejmującego;

5) informacje o szczególnych prawach przysługujących uczestnikom funduszu w związku z połączeniem, w szczególności o:

a) prawie do otrzymania dodatkowych informacji o połączeniu,

b) prawie do otrzymania na żądanie kopii opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa w art. 208u ustawy, w tym informację o sposobie jej uzyskania,

c) prawie do odkupienia jednostek uczestnictwa funduszu bez pobierania opłat manipulacyjnych, zgodnie z art. 208p ust. 2 ustawy.

2. Jeżeli na początku dokumentu informacyjnego funduszu przejmującego znajduje się streszczenie głównych elementów planu połączenia, streszczenie to powinno zawierać odesłania do części dokumentu informacyjnego, w których znajduje się szczegółowy opis tych elementów.

§ 5.
Jeżeli w połączeniu bierze udział subfundusz wydzielony w funduszu z wydzielonymi subfunduszami, informacje objęte dokumentem informacyjnym zamieszcza się odpowiednio w odniesieniu do takiego subfunduszu.
§ 6.
W przypadku połączenia transgranicznego fundusz przejmowany i fundusz przejmujący przedstawiają w swoich dokumentach informacyjnych zwięzłe informacje o cechach, formach i zasadach funkcjonowania funduszu przejmującego albo funduszu przejmowanego, biorącego udział w połączeniu, różniących się od obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywy:

1) Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.);

2) Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »