| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 kwietnia 2013 r.

w sprawie umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym oraz wewnętrznych zasad prowadzenia działalności w zakresie zarządzania funduszem podstawowym i funduszem powiązanym2)

Na podstawie art. 169c ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) niezbędny zakres treści umowy określającej zasady współpracy między funduszem podstawowym a funduszem powiązanym, zwanej dalej „umową”;

2) niezbędne elementy wewnętrznych zasad prowadzenia działalności, o których mowa w art. 169c ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) statucie – rozumie się przez to statut funduszu inwestycyjnego otwartego, a w przypadku funduszu zagranicznego – regulamin tego funduszu, w rozumieniu art. 253 ust. 5 ustawy;

2) sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe funduszu oraz sprawozdanie jednostkowe subfunduszu.

§ 3.
Postanowienia umowy dotyczące zasad wymiany informacji oraz ich zakresu określają co najmniej:

1) sposób i termin udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu statutu, prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów oraz wszelkich zmian tych dokumentów;

2) sposób i termin informowania funduszu powiązanego przez fundusz podstawowy o zleceniu zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu i powierzeniu funkcji zarządzania ryzykiem osobom trzecim, zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy;

3) sposób i termin udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu wewnętrznych dokumentów i procedur, w tym obowiązującego w towarzystwie zarządzającym funduszem podstawowym albo spółce zarządzającej, która zarządza funduszem podstawowym i prowadzi jego sprawy, regulaminu zarządzania ryzykiem w funduszu i raportu z funkcjonowania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem;

4) szczegółowe określenie zakresu informacji o naruszeniach przez fundusz podstawowy przepisów prawa, statutu lub umowy, które są udostępniane przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu, oraz sposób i termin udostępnienia tych informacji;

5) w przypadku gdy fundusz powiązany zawiera transakcje mające za przedmiot instrumenty pochodne do celów zabezpieczenia – sposób i termin udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu informacji dotyczących ryzyka wynikającego z zawartych przez fundusz podstawowy transakcji mających za przedmiot instrumenty pochodne, tak aby umożliwić funduszowi powiązanemu wyznaczenie całkowitej ekspozycji;

6) sposób i termin powiadamiania przez fundusz podstawowy o proponowanych i dokonanych zmianach jego statutu, prospektu informacyjnego i kluczowych informacji dla inwestorów, jeśli te sposoby i terminy różnią się od standardowych uzgodnień dotyczących powiadamiania uczestników określonych w statucie lub prospekcie informacyjnym funduszu podstawowego;

7) sposób i termin powiadamiania przez fundusz podstawowy o planowanej lub proponowanej likwidacji, połączeniu lub podziale;

8) sposób i termin powiadamiania przez dany fundusz o tym, że przestał lub przestanie spełniać warunki uprawniające go do posiadania statusu – odpowiednio – funduszu powiązanego lub funduszu podstawowego;

9) sposób i termin powiadamiania przez towarzystwo albo spółkę zarządzającą, która zarządza funduszem i prowadzi jego sprawy, o zamiarze dokonania zmiany towarzystwa zarządzającego funduszem lub spółki zarządzającej, która zarządza funduszem i prowadzi jego sprawy, depozytariusza, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub podmiotu, któremu zlecono zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu lub powierzono funkcję zarządzania ryzykiem w towarzystwie albo spółce zarządzającej, która zarządza funduszem i prowadzi jego sprawy;

10) sposób i termin powiadamiania o innych zdarzeniach mających wpływ na współpracę pomiędzy funduszami, do których przekazywania zobowiązał się fundusz podstawowy.

§ 4.
Postanowienia umowy dotyczące zasad lokowania aktywów funduszu powiązanego w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu podstawowego określają co najmniej:

1) kategorie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w które mogą być lokowane aktywa funduszu powiązanego;

2) opłaty i koszty, które ma ponosić fundusz powiązany, oraz szczegółowe informacje na temat obniżenia lub zwrotu opłat bądź kosztów funduszowi powiązanemu przez fundusz podstawowy;

3) warunki nabywania, w zamian za wpłaty w formie innej niż pieniężna, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, o ile możliwość dokonywania takich wpłat wynika ze statutu funduszu podstawowego i umowy.

§ 5.
Postanowienia umowy dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności określają co najmniej:

1) sposób i warunki przekazywania przez fundusz powiązany do realizacji zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo nabycia, odkupienia bądź umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w tym rolę agentów transferowych lub wszelkich innych podmiotów;

2) w przypadku gdy tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym – odpowiednie uzgodnienia wynikające z tego faktu;

3) zasady przeliczania środków wpłaconych albo wypłaconych z tytułu nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo nabycia, odkupienia bądź umorzenia tytułów uczestnictwa, w przypadku gdy jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego są denominowane lub wyrażane w różnych walutach;

4) zasady i terminy wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa albo nabyciem, odkupieniem bądź umorzeniem tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w tym – jeśli ustalą tak strony – warunki rozliczania przez fundusz podstawowy zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa albo odkupienia lub umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w drodze przeniesienia na fundusz powiązany aktywów w formie innej niż pieniężna, w szczególności w przypadku likwidacji, połączenia lub podziału funduszu podstawowego;

5) uzgodnienia zapewniające odpowiednie rozpatrywanie skarg i zapytań składanych przez uczestników funduszy;

6) w przypadku gdy statut lub prospekt informacyjny funduszu podstawowego przyznają funduszowi podstawowemu pewne prawa w odniesieniu do jego uczestników, a fundusz podstawowy podejmie decyzję o ograniczeniu lub zaniechaniu wykonania tych praw w odniesieniu do funduszu powiązanego – warunki takiego ograniczenia lub zaniechania;

7) sposób i termin powiadamiania przez fundusze o przejściowym zawieszeniu i wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa albo zbywania, odkupywania lub umarzania tytułów uczestnictwa funduszy.

§ 6.
Postanowienia umowy dotyczące sprawozdań finansowych funduszy określają co najmniej:

1) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane te same lata obrotowe – tryb i warunki współpracy przy sporządzaniu ich sprawozdań finansowych;

2) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane inne lata obrotowe – tryb i warunki udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia w terminie sprawozdania finansowego przez fundusz powiązany, oraz uzgodnienia umożliwiające podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego sporządzanie i przekazywanie dodatkowego raportu i opinii z badania lub dodatkowego raportu z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu podstawowego, w tym sposób i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, umożliwiające uwzględnienie ich w opinii i raporcie z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego.

§ 7.
Postanowienia umowy dotyczące momentu dokonywania wyceny jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego oraz momentu ich publikacji określają co najmniej:

1) odpowiednie środki w celu koordynowania terminu wycen aktywów funduszy oraz ogłaszania wartości aktywów netto funduszy, uniemożliwiające wykorzystanie praktyk polegających na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku w celach arbitrażowych;

2) zasady zgłaszania błędów w wycenie aktywów dokonanej przez fundusz podstawowy oraz informowania o ich usunięciu.

§ 8.
Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności zawierają odpowiednie środki służące ograniczaniu konfliktów interesów, które mogą wystąpić między funduszem powiązanym a funduszem podstawowym bądź między funduszem powiązanym a innymi uczestnikami funduszu podstawowego, w zakresie, w którym nie zostały wystarczająco uwzględnione przez środki stosowane zgodnie z art. 48 ust. 2b pkt 2 ustawy.
§ 9.
Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności dotyczące podstaw dokonywania inwestycji określają co najmniej:

1) kategorie jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w które mogą być lokowane aktywa funduszu powiązanego;

2) opłaty i koszty, które ma ponosić fundusz powiązany, oraz szczegółowe informacje na temat obniżenia lub zwrotu opłat bądź kosztów funduszowi powiązanemu przez fundusz podstawowy;

3) warunki nabywania, w zamian za wpłaty w formie innej niż pieniężna, jednostek uczestnictwa lub tytułów uczestnictwa w funduszu podstawowym, o ile możliwość dokonywania takich wpłat wynika ze statutu funduszu podstawowego i wewnętrznych zasad prowadzenia działalności.

§ 10.
Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności dotyczące sposobu prowadzenia przez fundusze działalności określają co najmniej:

1) odpowiednie środki w celu koordynowania terminu wycen aktywów funduszy oraz ogłaszania wartości aktywów netto funduszy, uniemożliwiające wykorzystanie praktyk polegających na dążeniu do wyprzedzania reakcji rynku w celach arbitrażowych;

2) zasady zgłaszania błędów w wycenie aktywów dokonanej przez fundusz podstawowy oraz informowania o ich usunięciu;

3) sposób i warunki przekazywania przez fundusz powiązany do realizacji zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo nabycia, odkupienia bądź umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w tym rolę agentów transferowych lub wszelkich innych podmiotów;

4) w przypadku gdy tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym – odpowiednie uzgodnienia wynikające z tego faktu;

5) zasady przeliczania środków wpłaconych albo wypłaconych z tytułu nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo nabycia, odkupienia bądź umorzenia tytułów uczestnictwa, w przypadku gdy jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu powiązanego i funduszu podstawowego są denominowane lub wyrażane w różnych walutach;

6) zasady i terminy wpłacania i wypłacania kwot związanych z nabyciem lub odkupieniem jednostek uczestnictwa albo nabyciem, odkupieniem bądź umorzeniem tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w tym – jeśli ustalą tak strony – warunki rozliczania przez fundusz podstawowy zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa albo odkupienia lub umorzenia tytułów uczestnictwa funduszu podstawowego, w drodze przeniesienia na fundusz powiązany aktywów w formie innej niż pieniężna, w szczególności w przypadku likwidacji, połączenia lub podziału funduszu podstawowego;

7) w przypadku gdy statut lub prospekt informacyjny funduszu podstawowego przyznają funduszowi podstawowemu pewne prawa w odniesieniu do jego uczestników, a fundusz podstawowy podejmie decyzję o ograniczeniu lub zaniechaniu wykonania tych praw w odniesieniu do funduszu powiązanego – warunki takiego ograniczenia lub zaniechania;

8) sposób i termin powiadamiania przez fundusze o przejściowym zawieszeniu i wznowieniu zbywania i odkupywania jednostek albo zbywania, odkupywania lub umarzania tytułów uczestnictwa funduszy.

§ 11.
Wewnętrzne zasady prowadzenia działalności dotyczące sprawozdań finansowych funduszy określają co najmniej:

1) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane te same lata obrotowe – tryb i warunki współpracy przy sporządzaniu ich sprawozdań finansowych;

2) w przypadku gdy fundusz powiązany i fundusz podstawowy mają wskazane inne lata obrotowe – sposób i warunki udostępnienia przez fundusz podstawowy funduszowi powiązanemu wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia w terminie sprawozdania finansowego przez fundusz powiązany, oraz uzgodnienia umożliwiające podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu podstawowego sporządzanie i przekazywanie dodatkowego raportu i opinii z badań lub dodatkowego raportu z przeglądów sprawozdania finansowego funduszu podstawowego, w tym sposób i terminy ich przekazywania podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych funduszu powiązanego, umożliwiające uwzględnienie ich w opinii i raporcie z badania lub raporcie z przeglądu sprawozdania finansowego funduszu powiązanego.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Komisji 2010/44/UE z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE w zakresie niektórych przepisów dotyczących łączenia funduszy, modeli funduszy podstawowych i powiązanych oraz procedury powiadamiania (Dz. Urz. UE L 176 z 10.07.2010, str. 28, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 231, poz. 1546, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 81, poz. 530, Nr 106, poz. 670, Nr 126, poz. 853 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 900 i Nr 234, poz. 1389 i 1391, z 2012 r. poz. 596, 1385 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 70 i 433.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »