| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 10 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 30 ust. 7a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie dodatków, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych oraz szkołach przy zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 141, poz. 1153) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 4:

– w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu:

„i) efektywność opiniowania;”,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowymi zadaniami lub zajęciami, oraz ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy ośrodka, a w przypadku nauczycieli pełniących funkcje kierownicze – umiejętność skutecznego zarządzania ośrodkiem w celu terminowej i efektywnej realizacji zleceń;”,

b) w ust. 5:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości;”,

– po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) dla kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowego.”;

2) w § 4 w ust. 5:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości;”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) dla kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowego;”;

3) w § 5:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dla kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowego.”;

4) w § 6 w ust. 6:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dla dyrektora zakładu – Minister Sprawiedliwości;”,

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) dla kierownika ośrodka – prezes sądu okręgowego.”;

5) w § 7:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość dodatków dla dyrektora zakładu ustala Minister Sprawiedliwości na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości prowadzącej sprawy z zakresu sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości zwierzchniego nadzoru oraz nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Wysokość dodatków dla kierownika ośrodka ustala prezes sądu okręgowego po zasięgnięciu opinii dyrektora sądu okręgowego oraz po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego i sprawującego nadzór.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908 i 1544.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »