| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. Nr 147, poz. 1191), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 313).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 313), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 28 lutego 2013 r. (poz. 488)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 4 września 2009 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

Na podstawie art. 26 ust. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeprowadzania przez instytucję zarządzającą, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1), zwaną dalej „instytucją zarządzającą”, kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Kontrola, o której mowa w art. 23 pkt 1 ustawy, polega na sprawdzeniu przestrzegania:

1) procedur rozpatrywania wniosków o dofinansowanie;

2) procedur zawierania umów o dofinansowanie lub wydawania decyzji w sprawie przyznania pomocy;

3) procedur w zakresie monitorowania i oceny wdrażania operacji, środków i osi priorytetowych;

4) zasad archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem operacji;

5) procedur w zakresie sprawozdawczości i przeprowadzania kontroli oraz rozliczeń finansowych, w tym poprawności kwalifikowania wydatków oraz sprawdzania rzetelności sprawozdań, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

6) zgodności realizacji operacji i środków w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, zwanego dalej „programem operacyjnym”, oraz tego programu operacyjnego ze Wspólną Polityką Rybacką.

§ 3. Kontrola, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:

1) jest przeprowadzana:

a) po złożeniu wniosku o dofinansowanie przez wnioskodawcę lub

b) w trakcie realizacji operacji, lub

c) po zakończeniu realizacji operacji, lub

d) w terminie wynikającym z umowy o dofinansowanie;

2) może być przeprowadzona w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją operacji.

§ 4. Kontrole, o których mowa w art. 23 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy, są przeprowadzane przez zespół kontrolujący składający się co najmniej z dwóch osób, zwanych dalej „kontrolującymi”.

§ 5. Metoda doboru próby, o której mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1), uwzględnia w szczególności:

1) występowanie nieprawidłowości w realizowanych operacjach w latach ubiegłych;

2) wartość i złożoność realizowanych operacji.

§ 6. 1. Kontrolujący podlegają przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz przepisom o postępowaniu z materiałami i dokumentami ustawowo chronionymi, obowiązującymi w podmiocie kontrolowanym.

2. Podmiot kontrolowany zapewnia kontrolującym warunki i środki techniczne niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

§ 7.2) 1. O terminie oraz zakresie planowanej kontroli zawiadamia się podmiot, u którego ma być przeprowadzona kontrola, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Kontrola może być również przeprowadzona przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia kontroli:

1) na wniosek podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola, lub

2) jeżeli wymaga tego specyfika operacji, po uzyskaniu pisemnej zgody podmiotu, u którego ma być przeprowadzona kontrola.

§ 8. Jeżeli w trakcie kontroli jest konieczne zapoznanie się z informacjami niejawnymi, informacje te udostępnia się wyłącznie kontrolującym, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do takich informacji, uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.3))4).

§ 9. Kontrolujący mogą zostać wyłączeni z udziału w kontroli, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 10. 1. Kontrolujący dokonują ustaleń stanu faktycznego na podstawie zebranych w toku kontroli dowodów.

2. Dowodami są dokumenty i inne nośniki informacji, opinie biegłych, jak również pisemne wyjaśnienia i oświadczenia oraz inne zabezpieczone przedmioty.

3. Podmiot kontrolowany powinien przedstawić podczas kontroli, na żądanie kontrolujących, dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz udzielić szczegółowych wyjaśnień.

4. W przypadku odmowy przedstawienia dokumentu lub udzielenia wyjaśnień, zgodnie z ust. 3, nie uwzględnia się zastrzeżeń, o których mowa w § 17 ust. 1, złożonych w tym zakresie przez podmiot kontrolowany.

§ 11. Sporządzone w trakcie kontroli dokumenty stanowiące dowód uchybień lub nieprawidłowości podpisuje co najmniej dwóch kontrolujących.

§ 12. 1. W razie potrzeby ustalenia stanu obiektu lub innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności kontrolujący mogą przeprowadzić oględziny.

2. Oględziny przeprowadza się w obecności osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego, odpowiedzialnej za obiekt lub inne składniki majątkowe poddane oględzinom.

3. Informacja dotycząca przeprowadzonych oględzin oraz ustalenia dokonane w ich trakcie są zamieszczane w informacji pokontrolnej, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy, zwanej dalej „informacją pokontrolną”.

§ 13. 1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości kontrolujących co do wiarygodności przedstawionych im w toku kontroli dokumentów, osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego potwierdza podpisem zgodność z oryginałem odpisów i wyciągów, w tym także dotyczących zestawień i obliczeń sporządzonych na potrzeby kontroli.

2. O odmowie dokonania czynności, o której mowa w ust. 1, kontrolujący umieszczają adnotację w informacji pokontrolnej.

§ 14. 1. Zebrane w toku kontroli dowody w razie potrzeby kontrolujący odpowiednio zabezpieczają, w szczególności przez:

1) oddanie na przechowanie, za pokwitowaniem, osobie upoważnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego;

2) przechowanie u podmiotu kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu.

2. Zabezpieczone dowody będące dokumentami, w tym opinie biegłych, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia, są dołączane do informacji pokontrolnej. Do informacji tej dołącza się także wykaz pozostałych zabezpieczonych dowodów.

§ 15. O ujawnionych w toku kontroli okolicznościach wskazujących na popełnienie przestępstwa kontrolujący niezwłocznie zawiadamiają na piśmie kierownika jednostki kontrolującej.

§ 16. 1. Kontrolujący sporządzają w formie pisemnej, podpisują i przekazują podmiotowi kontrolowanemu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach w terminie 21 dni od dnia zakończenia kontroli.

2. Jeżeli sporządzenie informacji pokontrolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień lub wydania opinii prawnej, termin, o którym mowa w ust. 1, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub wydania tej opinii.

3. O zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2, podmiot kontrolowany jest informowany na piśmie.

4. Informacja pokontrolna zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej;

2) podstawę prawną przeprowadzenia kontroli;

3) oznaczenie jednostki kontrolującej;

4) imiona i nazwiska kontrolujących;

5) opis realizacji kontrolowanych operacji;

6) ustalenia przeprowadzonej kontroli;

7) zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli uchybień i nieprawidłowości – w przypadku kontroli, o której mowa w art. 23 pkt 1 ustawy.

5. Podmiot kontrolowany, w terminie wyznaczonym w informacji pokontrolnej, informuje jednostkę kontrolującą o działaniach podjętych w celu wykonania zaleceń pokontrolnych, a w przypadku niepodjęcia takich działań – o przyczynach takiego postępowania.

§ 17. 1. Podmiot kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej.

2. Jeżeli podmiot kontrolowany nie zgłasza zastrzeżeń do informacji pokontrolnej, podpisuje dwa egzemplarze przesłanej informacji pokontrolnej i jeden z nich przekazuje jednostce kontrolującej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji.

3. Zastrzeżenia do treści informacji pokontrolnej wraz z dwoma niepodpisanymi egzemplarzami informacji pokontrolnej podmiot kontrolowany przekazuje jednostce kontrolującej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 jednostka kontrolująca odmawia rozpatrzenia zgłoszonych zastrzeżeń, informując o tym, w formie pisemnej, podmiot kontrolowany.

5. Jednostka kontrolująca rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Kontrolujący mogą w razie potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontrolujący zmieniają lub uzupełniają tę część informacji pokontrolnej, której dotyczyły zastrzeżenia, i przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu zmienioną lub uzupełnioną informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.

7. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń, w całości lub w części, kontrolujący przekazują informację w tym zakresie, wraz z uzasadnieniem, podmiotowi kontrolowanemu i ponownie przekazują podmiotowi kontrolowanemu do podpisu informację pokontrolną w dwóch egzemplarzach.

8. Podmiot kontrolowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, o której mowa w ust. 6 albo 7, przekazuje podpisany egzemplarz informacji pokontrolnej albo przygotowuje, w formie pisemnej, uzasadnienie odmowy podpisania informacji pokontrolnej i przekazuje je jednostce kontrolującej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej informacji pokontrolnej.

§ 18. 1. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, jednostka kontrolująca sporządza, w formie pisemnej, zalecenia pokontrolne, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami ujawnionymi w toku kontroli.

2. Jednostka kontrolująca przekazuje podmiotowi kontrolowanemu zalecenia pokontrolne, o których mowa w ust. 1, zawierające uwagi i wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli uchybień i nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od podmiotu kontrolowanego podpisanej przez niego informacji pokontrolnej. Przepis § 16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 19. Informacja pokontrolna jest przechowywana wraz z dokumentacją związaną z realizacją operacji w ramach programu operacyjnego.

§ 20. 1. Podpisaną przez podmiot kontrolowany informację pokontrolną z kontroli, o której mowa w art. 23 pkt 1 ustawy, instytucja zarządzająca przekazuje do wiadomości instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, oraz instytucji audytowej, o której mowa w art. 58 ust. 1 lit. c tego rozporządzenia, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

2. (uchylony).5)

§ 21. 1. Jednostka kontrolująca może przeprowadzić kontrole, o których mowa w art. 23 pkt 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy, w trybie doraźnym, w przypadku uzyskania informacji o niewłaściwej realizacji operacji lub programu operacyjnego.

2. Przedmiotem kontroli w trybie doraźnym jest w szczególności weryfikacja zgodności uzyskanych informacji, o których mowa w ust. 1, ze stanem faktycznym.

3. Do kontroli przeprowadzanych w trybie doraźnym nie stosuje się przepisu § 7.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia6).

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” (Dz. U. poz. 313), które weszło w życie z dniem 10 kwietnia 2012 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

4) Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych utraciła moc na podstawie art. 190 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), która weszła w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 września 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »