reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym2)

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pola elektromagnetycznego oraz mogącym służyć do wytwarzania, przesyłania i pomiaru prądu lub pola elektromagnetycznego i zaprojektowanym do użytkowania przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego, zwanym dalej „SEE”;

2) procedury oceny zgodności SEE;

3) sposób oznakowania SEE.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) SEE związanego z ochroną podstawowych interesów państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa, w tym broni, amunicji oraz wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;

2) SEE przeznaczonego do wysłania w przestrzeń kosmiczną;

3) SEE zaprojektowanego i przeznaczonego do zainstalowania, jako część innego sprzętu, do którego nie stosuje się przepisów rozporządzenia i może pełnić swoją funkcję wyłącznie jako część takiego sprzętu oraz być zastąpiony wyłącznie takim samym specjalnie zaprojektowanym sprzętem;

4) wielkogabarytowego zespołu maszyn, sprzętu lub elementów składowych, współpracujących ze sobą w celu konkretnego zastosowania, trwale instalowanego i odinstalowywanego w konkretnym miejscu przez profesjonalny personel oraz użytkowanego i utrzymywanego przez profesjonalny personel w przemysłowym obiekcie produkcyjnym lub instytucie badawczym;

5) wielkogabarytowego zespołu aparatury oraz innych urządzeń, które są montowane i instalowane przez profesjonalny personel, przeznaczonych do trwałego użytkowania w określonym z góry i przeznaczonym do tego celu miejscu, a także odinstalowywanych przez profesjonalny personel;

6) środków transportu osób lub towarów, z wyłączeniem elektrycznych pojazdów dwukołowych, które nie posiadają homologacji;

7) maszyn z pokładowym źródłem zasilania udostępnianych wyłącznie do użytku profesjonalnego, których funkcjonowanie wymaga poruszania się lub ciągłego lub półciągłego przemieszczania się między następującymi po sobie stałymi miejscami pracy;

8) paneli fotowoltaicznych przeznaczonych do użytku w systemie zaprojektowanym, zmontowanym i zainstalowanym przez profesjonalny personel do stałego wykorzystywania w określonym miejscu do wytwarzania energii elektrycznej ze światła słonecznego do zastosowań publicznych, komercyjnych, przemysłowych i mieszkalnych;

9) SEE zaprojektowanego do celów badawczych, który jest udostępniany wyłącznie do użytku profesjonalnego.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) części zamienne – elementy sprzętu stosowane w celu naprawy, rozszerzenia funkcjonalności lub podwyższenia parametrów technicznych w celu umożliwienia dalszego użytkowania SEE;

2) przewody – przewody o napięciu znamionowym mniejszym niż 250 V służące jako przyłączenie lub przedłużenie w celu podłączenia SEE do gniazdka elektrycznego lub wzajemnego połączenia SEE;

3) materiał jednorodny – materiał, użyty w SEE, w przewodach i w częściach zamiennych, o jednolitym składzie, albo materiał, będący połączeniem materiałów, którego nie można mechanicznie rozłączyć lub rozdzielić na poszczególne materiały składowe, w szczególności przez odkręcenie, przecięcie, kruszenie, mielenie lub ścieranie;

4) przyrządy do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych – przyrządy do nadzoru i kontroli zaprojektowane wyłącznie do celów przemysłowych lub użytku profesjonalnego.

§ 3.
1. Do obrotu może być wprowadzony SEE, który został zaprojektowany i wytworzony zgodnie z wymaganiami, o których mowa w § 4–8.

2. W przypadku gdy SEE jest wprowadzany do obrotu pod nazwą lub znakiem towarowym importera lub dystrybutora albo gdy SEE już wprowadzony do obrotu jest modyfikowany w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z wymaganiami, przepisy § 4–8 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
1. SEE, przewody i części zamienne nie mogą zawierać substancji, o których mowa w ust. 2.

2. Maksymalna, dopuszczalna wartość stężenia wagowego w materiałach jednorodnych wynosi:

1) 0,1% – w przypadku:

a) ołowiu,

b) rtęci,

c) sześciowartościowego chromu,

d) polibromowanego bifenylu oznaczonego symbolem „PBB”,

e) polibromowanych eterów difenylowych oznaczonych symbolem „PBDE”;

2) 0,01% – w przypadku kadmu.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w załączniku III lub IV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą 2011/65/UE”.

§ 5.
1. Oceny zgodności SEE z zasadniczymi wymaganiami dokonuje się zgodnie z wewnętrzną kontrolą produkcji.

2. SEE poddaje się badaniom, których metody określają normy określone w ust. 4 pkt 4.

3. W ramach wewnętrznej kontroli produkcji sporządza się dokumentację techniczną.

4. Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące konstrukcji, produkcji oraz działania SEE, w szczególności:

1) ogólny opis SEE;

2) projekt koncepcyjny i rysunki dotyczące produkcji, w tym schematy elementów, podzespołów i obwodów;

3) opisy i wyjaśnienia, umożliwiające zrozumienie rysunków i schematów, o których mowa w pkt 2, oraz działania SEE;

4) wykaz norm zharmonizowanych lub innych właściwych specyfikacji technicznych, do których odniesienia opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, stosowanych w całości lub częściowo, oraz opisy rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, jeżeli normy zharmonizowane nie zostały zastosowane; w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych określa się, które części zostały zastosowane;

5) wyniki wykonanych obliczeń projektowych i przeprowadzonych badań;

6) sprawozdania z przeprowadzonych badań.

5. Producent podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby proces produkcji i jego monitorowanie zapewniały zgodność wyprodukowanego SEE z dokumentacją techniczną oraz z mającymi zastosowanie do SEE wymaganiami.

§ 6.
1. Przed wprowadzeniem do obrotu SEE dokonuje się oceny zgodności, o której mowa w § 5.

2. Deklaracja zgodności UE stanowi potwierdzenie spełnienia przez SEE wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2.

3. Deklaracja zgodności UE zawiera:

1) numer (niepowtarzalny identyfikator SEE);

2) imię, nazwisko lub nazwę oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela;

3) określenie przedmiotu deklaracji, umożliwiające identyfikację SEE i odtworzenie jego historii;

4) oświadczenie o zgodności SEE z dyrektywą 2011/65/UE;

5) odniesienie do norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji technicznych, w zakresie których jest deklarowana zgodność;

6) miejsce i datę sporządzenia deklaracji;

7) imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej do sporządzania deklaracji w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.

4. Deklaracja zgodności UE może zawierać zdjęcie SEE.

§ 7.
1. Oznakowanie CE umieszcza się bezpośrednio na SEE, a jeżeli nie jest to możliwe – na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE.

2. Oznakowanie CE umieszcza się w widocznym miejscu w sposób czytelny i trwały.

3. Na SEE wprowadzanym do obrotu umieszcza się oznakowanie CE, którego wzór określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

§ 8.
Na SEE umieszcza się:

1) nazwę typu, numer partii lub serii lub inną informację umożliwiającą identyfikację SEE, a jeżeli ze względu na wielkość lub charakter SEE nie jest to możliwe – informacje te umieszcza się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE;

2) nazwisko lub nazwę producenta, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy, a jeżeli ze względu na wielkość lub charakter SEE nie jest to możliwe – informacje te umieszcza się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE; adres wskazuje miejsce, w którym można skontaktować się z producentem;

3) nazwisko lub nazwę importera, zarejestrowaną nazwę towarową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy, a jeżeli ze względu na wielkość lub charakter SEE nie jest to możliwe – informacje te umieszcza się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do SEE – w przypadku wprowadzania do obrotu SEE przez importera.

§ 9.
Dystrybutor, wykazując się należytą starannością, przed udostępnieniem SEE upewnia się, że SEE spełnia wymagania określone w § 7 i 8.
§ 10.
1. Przepisy § 4 ust. 1 i 2 stosuje się do:

1) przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2014 r.;

2) przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzanych do obrotu od dnia 22 lipca 2017 r.

2. Przepisów § 4 ust. 1 i 2 nie stosuje się do:

1) przypadków, w których zakres i okres ich obowiązywania został określony w załączniku III do dyrektywy 2011/65/UE;

2) przewodów lub części zamiennych:

a) SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r.,

b) przyrządów do nadzoru i kontroli wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2014 r.,

c) przyrządów do nadzoru i kontroli w obiektach przemysłowych wprowadzonych do obrotu przed dniem 22 lipca 2017 r.;

3) części zamiennych odzyskanych z SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem 1 lipca 2006 r. i ponownie użytych w SEE wprowadzonym do obrotu przed dniem 1 lipca 2016 r., jeżeli:

a) ponowne zastosowanie części zamiennych odzyskanych z SEE jest zgodne z zasadami postępowania ze zużytym sprzętem, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.4)),

b) konsument został powiadomiony o zastosowaniu części przeznaczonych do ponownego użycia.

3. Udostępnianie SEE wprowadzonego do obrotu przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i niespełniającego wymagań, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, jest możliwe do dnia 22 lipca 2019 r.

§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. Urz. UE L 174 z 01.07.2011, str. 88, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 227, poz. 1367 oraz z 2012 r. poz. 1529.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664, z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 21.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama