| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków, sposobu i trybu przyznawania dofinansowania na realizację działań związanych z wytwarzaniem biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wykorzystaniem ich w transporcie2)

Na podstawie art. 37a ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, sposób i tryb przyznawania dofinansowania:

1) inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

2) transportu publicznego działającego w aglomeracjach miejskich, w uzdrowiskach, na obszarach chroniących środowisko naturalne, wykorzystującego biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w ilości co najmniej dwukrotnie wyższej od celów określonych w Narodowym Celu Wskaźnikowym;

3) badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych;

4) programów edukacyjnych promujących szerokie wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

5) promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych;

6) pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw;

7) opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi;

8) zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi;

9) wspierania ekologicznego transportu.

§ 2.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 1, jest przyznawane w formie dotacji celowej.

Rozdział 2

Dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych

§ 3. [Dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw i innych paliw odnawialnych]

Dofinansowanie inwestycji w zakresie wytwarzania biokomponentów, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych może być przyznane:

1) wytwórcy – z przeznaczeniem na realizację działań inwestycyjnych w zakresie wytwarzania biokomponentów;

2) producentowi – z przeznaczeniem na realizację działań inwestycyjnych w zakresie wytwarzania biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych;

3) rolnikowi – z przeznaczeniem na realizację działań inwestycyjnych w zakresie wytwarzania biopaliw ciekłych na własny użytek.

§ 4.
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis”.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, może być przyznane wnioskodawcy, jeżeli nie przekroczy 50% wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 6 ust. 2.

§ 5.
Dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, nie przyznaje się po dniu 31 grudnia 2013 r.
§ 6.
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, mogą być objęte wydatki kwalifikowalne poniesione po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Do wydatków kwalifikowalnych dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 1 i 2, zalicza się:

1) wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań inwestycyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2, lub

2) koszty niezbędne do realizacji działań inwestycyjnych określone w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579).

§ 7.
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 pkt 3, stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej”.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w § 3 pkt 3, może być przyznane wnioskodawcy, jeżeli nie przekroczy 50% wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 9 ust. 2.

§ 8.
Dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 3, nie przyznaje się po dniu 31 grudnia 2013 r.
§ 9.
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 3 pkt 3, mogą być objęte wydatki kwalifikowalne poniesione po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Do wydatków kwalifikowalnych dofinansowania, o którym mowa w § 3 pkt 3, zalicza się:

1) wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań inwestycyjnych, o których mowa w § 3 pkt 3, lub

2) koszty niezbędne do realizacji działań inwestycyjnych określone w § 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2.

Rozdział 3

Dofinansowanie wspierania ekologicznego transportu przez dofinansowanie transportu publicznego działającego w aglomeracjach miejskich, w uzdrowiskach, na obszarach chroniących środowisko naturalne, wykorzystującego biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w ilości co najmniej dwukrotnie wyższej od celów określonych w Narodowym Celu Wskaźnikowym

§ 10. [Dofinansowanie wspierania ekologicznego transportu]

1. Dofinansowanie wspierania ekologicznego transportu przez dofinansowanie transportu publicznego działającego w aglomeracjach miejskich, w uzdrowiskach, na obszarach chroniących środowisko naturalne, wykorzystującego biopaliwa ciekłe lub inne paliwa odnawialne w ilości co najmniej dwukrotnie wyższej od celów określonych w Narodowym Celu Wskaźnikowym, może być przyznane organizatorowi publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368), zwanemu dalej „organizatorem”, z przeznaczeniem na pokrycie różnicy między kosztem wykorzystania przez operatora publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, zwanego dalej „operatorem”, biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych a kosztem wykorzystania paliw ciekłych, jaki poniósłby operator na tej samej odległości przejazdu środkiem transportu.

2. Przez koszt wykorzystania biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych rozumie się iloczyn ceny zakupu biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych i wielkości ich zużycia na określonej odległości przejazdu środkiem transportu.

3. Przez koszt wykorzystania paliw ciekłych rozumie się iloczyn ceny zakupu paliw ciekłych i wielkości ich zużycia na określonej odległości przejazdu środkiem transportu.

4. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane organizatorowi, jeżeli:

1) między organizatorem a operatorem została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym;

2) organizator:

a) zobowiąże się:

– ustalić w umowie obowiązek wykorzystywania przez operatora określonej ilości biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, a także poddania się przez operatora kontroli przeprowadzanej w tym zakresie przez organizatora,

– zaliczyć otrzymane dofinansowanie jako element przekazywanej przez organizatora operatorowi rekompensaty, o której mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, obliczonej zgodnie z przepisami tej ustawy oraz rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1),

b) sporządzi plan działania w zakresie wykorzystania biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych w ramach realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na okres obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,

c) przedstawi opis metodologii wykorzystanej do obliczenia wysokości kwoty dofinansowania,

d) sporządzi kalkulację kosztów, o których mowa w ust. 1, na podstawie której obliczono wysokość kwoty dofinansowania wskazaną we wniosku o dofinansowanie.

§ 11.
1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 10 ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1,5 mln złotych.

2. W przypadku gdy suma kwot określonych w zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie przekracza dostępne w budżecie środki na realizację dofinansowania, o którym mowa w § 10 ust. 1, wysokość dofinansowania jest obniżana proporcjonalnie do kwoty dofinansowania określonej we wniosku o dofinansowanie.

3. Dofinansowanie, o którym mowa w § 10 ust. 1, może być przeznaczone na pokrycie różnicy między kosztem wykorzystania przez operatora biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych a kosztem wykorzystania paliw ciekłych, jaki poniósłby operator na tej samej odległości przejazdu środkiem transportu, poniesionym po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

Rozdział 4

Dofinansowanie badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych

§ 12. [Dofinansowanie badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów paliw]

1. Dofinansowanie badań związanych z opracowywaniem nowych rodzajów biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, związanych z tym nowych rozwiązań konstrukcyjnych, jak też wdrożeń eksploatacyjnych może być przyznane:

1) jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a–d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), lub

2) konsorcjum naukowemu, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy wymienionej w pkt 1.

2. Przez nowe rodzaje biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych rozumie się eksperymentalne prototypy biopaliw ciekłych poddawane badaniom w celu zdobycia nowej wiedzy i zastosowania jej w praktyce.

§ 13.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 12 ust. 1, może być przyznane jednostce naukowej lub konsorcjum naukowemu, jeżeli:

1) jednostka naukowa lub konsorcjum naukowe zobowiąże się do zapewnienia, że wyniki badań, na które przyznane zostało dofinansowanie:

a) zostaną nieodpłatnie albo na zasadach rynkowych udostępnione wszystkim zainteresowanym, z zachowaniem równego dostępu do tych wyników,

b) nie będą bezpośrednio wdrażane przez jednostki naukowe lub konsorcja naukowe, którym przyznano dofinansowanie;

2) konsorcjum naukowe zobowiąże się do zapewnienia, że przedsiębiorca wchodzący w skład tego konsorcjum nie będzie mieć preferencyjnego dostępu do aparatury naukowo-badawczej oraz do wyników przeprowadzonych badań.

§ 14.
Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 12 ust. 1, nie może przekroczyć 90% wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 16 ust. 2.
§ 15.
W przypadku gdy o dofinansowanie, o którym mowa w § 12 ust. 1, ubiega się konsorcjum naukowe, wniosek o dofinansowanie składa jednostka naukowa wchodząca w skład tego konsorcjum.
§ 16.
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 12 ust. 1, mogą być objęte wydatki kwalifikowalne poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Do wydatków kwalifikowalnych dofinansowania, o którym mowa w § 12 ust. 1, zalicza się:

1) wydatki bezpośrednio związane z prowadzeniem badań, na które zostało przyznane dofinansowanie, lub

2) koszty niezbędne do prowadzenia badań, na które zostało przyznane dofinansowanie, obejmujące koszty:

a) wynagrodzenia personelu prowadzącego badania,

b) zakupu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do prowadzenia badań, w zakresie i przez okres niezbędny do prowadzenia badań – z zastrzeżeniem, że jeżeli aparatura naukowo-badawcza i inne urządzenia nie są wykorzystywane do prowadzenia badań przez całkowity okres ich użytkowania, to są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi prowadzenia badań obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości,

c) odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących do prowadzenia badań, w zakresie i przez okres niezbędny do ich prowadzenia,

d) najmu lub dzierżawy gruntów i nieruchomości zabudowanych, w zakresie i przez okres prowadzenia badań,

e) usług badawczych wykonanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji, uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby prowadzenia badań,

f) operacyjne, w tym koszty nabycia i zużycia materiałów i środków eksploatacyjnych.

Rozdział 5

Dofinansowanie programów edukacyjnych promujących szerokie wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych

§ 17. [Dofinansowanie programów edukacyjnych]

Dofinansowanie programów edukacyjnych promujących szerokie wykorzystanie biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych może być przyznane na opracowanie lub realizację tych programów:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.4));

2) izbie gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710);

3) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.5));

4) związkowi pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.6));

5) stowarzyszeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.7));

6) jednostce doradztwa rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474).

§ 18.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 17, stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis.
§ 19.
Dofinansowania, o którym mowa w § 17, nie przyznaje się po dniu 31 grudnia 2013 r.
§ 20.
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 17, mogą być objęte wydatki kwalifikowalne poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Do wydatków kwalifikowalnych dofinansowania, o którym mowa w § 17, zalicza się wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań lub koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji działań, o których mowa w § 17.

Rozdział 6

Dofinansowanie promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych

§ 21. [Dofinansowanie promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw]

1. Dofinansowanie promocji wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych może być przyznane:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

2) izbie gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych;

3) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

4) związkowi pracodawców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;

5) stowarzyszeniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach;

6) jednostce doradztwa rolniczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego.

2. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane z przeznaczeniem na:

1) organizację przedsięwzięć mających na celu promocję wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych, w tym wsparcia ekologicznego transportu publicznego w uzdrowiskach, jak również na obszarach chroniących środowisko naturalne, oraz wykorzystania biopaliw ciekłych przez użytkowników pojazdów i maszyn rolniczych;

2) organizację konferencji i seminariów o zasięgu krajowym, dotyczących wytwarzania i wykorzystania biokomponentów i biopaliw ciekłych;

3) pokrycie kosztów składek członkowskich w organizacjach branżowych działających na rzecz promocji wykorzystania biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych w transporcie, w części dotyczącej działalności promocyjnej tych organizacji.

§ 22.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 21, stanowi pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie pomocy de minimis.
§ 23.
Dofinansowania, o którym mowa w § 21, nie przyznaje się po dniu 31 grudnia 2013 r.
§ 24.
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 21, mogą być objęte wydatki kwalifikowalne poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Do wydatków kwalifikowalnych dofinansowania, o którym mowa w § 21, zalicza się:

1) wydatki bezpośrednio związane z realizacją działań, o których mowa w § 21 ust. 2, lub

2) koszty, których poniesienie jest niezbędne do realizacji działań, o których mowa w § 21 ust. 2, w szczególności koszty:

a) przedsięwzięć, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1, w tym:

– produkcji i emisji filmów, spotów, programów telewizyjnych i radiowych, z wyjątkiem zakupu licencji i praw autorskich,

– opracowania, druku i dystrybucji publikacji drukowanych,

– opracowania, produkcji i dystrybucji publikacji multimedialnych,

– wydania i dystrybucji czasopism i wkładek prasowych o tematyce ekologicznej,

– założenia i obsługi strony internetowej,

b) konferencji i seminariów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 2, w tym:

– wynajmu pomieszczeń,

– podróży i transportu,

– zakwaterowania i wyżywienia,

– tłumaczeń,

– promocji i informacji,

– ochrony osób i mienia,

– obsługi technicznej,

– wynajmu sprzętu multimedialnego,

– opracowania, druku i dystrybucji publikacji drukowanych,

c) składek członkowskich w organizacjach, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 3, w części dotyczącej działalności promocyjnej tych organizacji.

Rozdział 7

Dofinansowanie pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw

§ 25. [Dofinansowanie pomocy dla wytwórców biokomponentów i producentów paliw]

Dofinansowanie pomocy dla wytwórców biokomponentów oraz producentów paliw może być przyznane:

1) wytwórcy – z przeznaczeniem na pokrycie różnicy między kosztami wytworzenia biokomponentów a ceną rynkową paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej;

2) producentowi – z przeznaczeniem na pokrycie różnicy między kosztami nabycia biokomponentów zawartych w wytworzonych biopaliwach ciekłych i paliwach ciekłych a ceną rynkową paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej.

§ 26.
Dofinansowanie, o którym mowa w § 25, stanowi pomoc operacyjną na produkcję energii ze źródeł odnawialnych w rozumieniu pkt 107 i 109 Wytycznych wspólnotowych w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska (Dz. Urz. UE C 82 z 01.04.2008, str. 1).
§ 27.
1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 25 pkt 1, wynosi:

1) 190 zł do 1000 litrów estrów wytworzonych przez wytwórcę,

2) 240 zł do 1000 litrów bioetanolu wytworzonego przez wytwórcę

– przy czym nie może być wyższa od 20% różnicy, o której mowa w § 25 pkt 1.

2. W przypadku gdy wysokość dofinansowania określona w umowie o dofinansowanie przekroczy na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność 20% różnicy, o której mowa w § 25 pkt 1, wysokość dofinansowania jest obniżana do 20% tej różnicy.

3. W przypadku gdy suma kwot określonych w zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie przekracza dostępne środki na realizację dofinansowania, o którym mowa w § 25 pkt 1, wysokość dofinansowania jest obniżana proporcjonalnie do kwoty dofinansowania określonej we wniosku o dofinansowanie.

4. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 25 pkt 1, mogą być objęte wyłącznie biokomponenty:

1) wytworzone oraz sprzedane lub zbyte w innej formie przez wytwórcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wytworzone po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

§ 28.
1. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 25 pkt 2, wynosi:

1) 150 zł do 1000 litrów estrów zawartych w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych,

2) 180 zł do 1000 litrów bioetanolu zawartego w paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych

– przy czym nie może być wyższa od 20% różnicy, o której mowa w § 25 pkt 2.

2. W przypadku gdy wysokość dofinansowania określona w umowie o dofinansowanie przekroczy na dzień zatwierdzenia wniosku o płatność 20% różnicy, o której mowa w § 25 pkt 2, wysokość dofinansowania jest obniżana do 20% tej różnicy.

3. W przypadku gdy suma kwot określonych w zaakceptowanych wnioskach o dofinansowanie przekracza dostępne środki na realizację dofinansowania, o którym mowa w § 25 pkt 2, wysokość dofinansowania jest obniżana proporcjonalnie do kwoty dofinansowania określonej we wniosku o dofinansowanie.

4. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 25 pkt 2, mogą być objęte wyłącznie biokomponenty:

1) wykorzystane w wytworzonych przez producenta paliwach ciekłych lub biopaliwach ciekłych wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) nabyte lub wytworzone po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

§ 29.
1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 25, może być przyznane w okresie obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem.

2. W przypadku gdy dofinansowanie, o którym mowa w § 25, będzie przyznane wytwórcy posiadającemu instalację do wytwarzania biokomponentów w zakładzie, w którym wielkość produkcji w skali roku przekracza 150 000 ton, przyznanie tego dofinansowania wymaga indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Rozdział 8

Dofinansowanie opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi

§ 30. [Dofinansowanie opłat za parkowanie]

Dofinansowanie opłat za parkowanie dla pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi może być przyznane jednostce samorządu terytorialnego na pokrycie udokumentowanych, utraconych wpływów z tytułu wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowych stawek opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla użytkowników pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, jeżeli:

1) rada gminy (rada miasta), ustalając strefę płatnego parkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260), wprowadzi na podstawie art. 13b ust. 4 pkt 2 tej ustawy opłaty abonamentowe lub zryczałtowane oraz zerowe stawki opłat za parkowanie dla użytkowników pojazdów samochodowych zasilanych biopaliwami ciekłymi;

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta):

a) wykaże udokumentowaną wartość utraconych wpływów z tytułu wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowych stawek opłat, o których mowa w pkt 1,

b) przedstawi szczegółowy program zawierający opis:

– przewidywanego sposobu funkcjonowania mechanizmu polegającego na wprowadzeniu opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowych stawek opłat, o których mowa w pkt 1,

– metody weryfikacji warunku dotyczącego stosowania biopaliw ciekłych przez użytkowników pojazdów korzystających z opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowych stawek opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 31.
1. Podstawę obliczenia wysokości dofinansowania, o którym mowa w § 30, stanowi wartość udokumentowanych, utraconych wpływów z tytułu wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowych stawek opłat, o których mowa w § 30 pkt 1.

2. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 30, mogą być objęte utracone po dniu wejścia w życie rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie wpływy z tytułu wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanych oraz zerowych stawek opłat, o których mowa w § 30 pkt 1.

§ 32.
Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 30, nie może przekroczyć 80% wartości, o której mowa w § 31 ust. 1.

Rozdział 9

Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi

§ 33. [Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami]

Dofinansowanie zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi może być przyznane organizatorowi na zakup nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, które będą wykorzystywane do realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli:

1) między organizatorem a operatorem została zawarta umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

2) organizator zobowiąże się do:

a) wykorzystywania w nowych pojazdach, na których zakup przyznane zostało dofinansowanie, określonej ilości biopaliw ciekłych,

b) niedokonywania w okresie 5 lat od dnia zakupu pojazdów, o których mowa w lit. a, sprzedaży lub zbycia w innej formie tych pojazdów oraz ich modyfikacji uniemożliwiającej wykorzystywanie biopaliw ciekłych,

c) ustalenia w umowie, że raz w roku w okresie, o którym mowa w lit. b, operator podda się kontroli przeprowadzanej przez organizatora mającej na celu zweryfikowanie faktu wykorzystywania biopaliw ciekłych w pojazdach, o których mowa w lit. a.

§ 34.
Wyniki kontroli, o której mowa w § 33 pkt 2 lit. c, są przekazywane przez organizatora ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
§ 35.
Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 33, nie może przekroczyć kosztu zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi.
§ 36.
1. Dofinansowaniem, o którym mowa w § 33, mogą być objęte wydatki kwalifikowalne poniesione po dniu wejścia w życie rozporządzenia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

2. Do wydatków kwalifikowalnych dofinansowania, o którym mowa w § 33, zalicza się:

1) wydatki bezpośrednio związane z zakupem nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi lub

2) koszty obejmujące koszty zakupu nowych pojazdów zasilanych biopaliwami ciekłymi, w tym koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Rozdział 10

Sposób i tryb przyznawania dofinansowania

§ 37. [Przyznawanie dofinansowania podmiotom wyłonionym w trybie konkursu]

1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 1, jest przyznawane podmiotom wyłonionym w trybie konkursu.

2. Konkurs jest ogłaszany przez ministra właściwego do spraw gospodarki w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego tego ministra.

3. W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) rodzaj działania, na którego realizację może być przyznane dofinansowanie;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

3) poziom dofinansowania działania;

4) kryteria oceny wniosków o dofinansowanie;

5) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie;

6) termin oceny wniosku o dofinansowanie;

7) wykaz niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie;

8) wzór wniosku o dofinansowanie;

9) wzór umowy o dofinansowanie;

10) wzór wniosku o płatność.

4. Wniosek o dofinansowanie podmiot składa do ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 38.
1. Wniosek o dofinansowanie zawiera:

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) opis działania, na którego realizację może być przyznane dofinansowanie;

4) określenie:

a) planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji działania,

b) rodzajów i wysokości wydatków kwalifikowalnych,

c) wysokości wnioskowanego dofinansowania,

d) wartości działania,

e) źródeł finansowania działania;

5) zobowiązanie wnioskodawcy do wykorzystania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem oraz na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia i w umowie o dofinansowanie.

2. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 2 dołącza się:

1) oświadczenie wytwórcy o wpisie do rejestru wytwórców – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się wytwórca;

2) oświadczenie producenta o posiadaniu koncesji na wytwarzanie biopaliw ciekłych i paliw ciekłych – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się producent;

3) oświadczenie rolnika o wpisie do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny użytek – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się rolnik;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) odpowiedni formularz informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.8));

6) kalkulację kosztów, na podstawie której obliczono wysokość dofinansowania wskazaną we wniosku;

7) harmonogram realizacji działania, na którego realizację może być przyznane dofinansowanie.

3. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 3 dołącza się:

1) oświadczenie organizatora o zawarciu z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

2) oświadczenie organizatora zawierające zobowiązanie do:

a) ustalenia w umowie obowiązku wykorzystywania przez operatora określonej ilości biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych oraz poddania się przez operatora kontroli przeprowadzanej w tym zakresie przez organizatora,

b) zaliczenia otrzymanego dofinansowania jako elementu przekazywanej przez organizatora operatorowi rekompensaty;

3) sporządzony przez organizatora plan działania w zakresie wykorzystania biopaliw ciekłych lub innych paliw odnawialnych, w ramach realizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej, na okres obowiązywania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

4) opis metodologii wykorzystanej w celu obliczenia wysokości kwoty dofinansowania;

5) kalkulację kosztów, na podstawie której obliczono wysokość kwoty dofinansowania wskazaną we wniosku o dofinansowanie.

4. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 4 dołącza się:

1) harmonogram realizacji działania, na którego realizację może być przyznane dofinansowanie;

2) oświadczenie wnioskodawcy zawierające zobowiązanie:

a) w przypadku jednostki naukowej lub konsorcjum naukowego – do zapewnienia, że wyniki badań, na które przyznane zostanie dofinansowanie:

– zostaną nieodpłatnie albo na zasadach rynkowych udostępnione wszystkim zainteresowanym, z zachowaniem równego dostępu do tych wyników,

– nie będą bezpośrednio wdrażane przez jednostki naukowe lub konsorcja naukowe, którym przyznano dofinansowanie,

b) w przypadku konsorcjum naukowego – do zapewnienia, że przedsiębiorca wchodzący w skład tego konsorcjum naukowego nie będzie mieć preferencyjnego dostępu do aparatury naukowo-badawczej oraz do wyników przeprowadzonych badań;

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu wnioskodawcy – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się jednostka naukowa;

4) umowę konsorcjum oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu jednostki naukowej składającej wniosek – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się konsorcjum naukowe.

5. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 5 dołącza się:

1) harmonogram realizacji działania, na którego realizację może być przyznane dofinansowanie;

2) oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorca;

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu wnioskodawcy – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się izba gospodarcza, organizacja pożytku publicznego, związek pracodawców, stowarzyszenie lub jednostka doradztwa rolniczego;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) odpowiedni formularz informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

6. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 6 dołącza się:

1) harmonogram realizacji działania, na którego realizację może być przyznane dofinansowanie;

2) oświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się przedsiębiorca;

3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu wnioskodawcy – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się izba gospodarcza, organizacja pożytku publicznego, związek pracodawców, stowarzyszenie lub jednostka doradztwa rolniczego;

4) zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał wnioskodawca w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

5) odpowiedni formularz informacji określony w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

7. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 7 dołącza się:

1) oświadczenie wytwórcy o wpisie do rejestru wytwórców – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się wytwórca;

2) oświadczenie producenta o posiadaniu koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych – w przypadku gdy o dofinansowanie ubiega się producent;

3) oświadczenie wytwórcy o wysokości dofinansowania ze środków publicznych, które zostało mu przyznane na wytwarzanie biokomponentów w jego zakładach produkcyjnych – w przypadku gdy wytwórca otrzymał takie dofinansowanie;

4) oświadczenie producenta o wysokości dofinansowania ze środków publicznych, które zostało mu przyznane na wytwarzanie biopaliw ciekłych w jego zakładach produkcyjnych – w przypadku gdy producent otrzymał takie dofinansowanie;

5) kalkulację kosztów, na podstawie której obliczono wysokość dofinansowania wskazaną we wniosku.

8. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 8 dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia rzeczywistej wartości utraconych wpływów, o których mowa w § 30.

9. Do wniosku o dofinansowanie określone w rozdziale 9 dołącza się:

1) oświadczenie organizatora o zawarciu z operatorem umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

2) oświadczenie organizatora zawierające zobowiązanie do:

a) wykorzystywania w nowych pojazdach, na których zakup przyznane zostało dofinansowanie, określonej ilości biopaliw ciekłych,

b) niedokonywania w okresie 5 lat od dnia zakupu pojazdów, o których mowa w lit. a, modyfikacji tych pojazdów uniemożliwiającej wykorzystywanie biopaliw ciekłych,

c) ustalenia w umowie, że raz w roku w okresie, o którym mowa w lit. b, operator podda się kontroli przeprowadzanej przez organizatora mającej na celu zweryfikowanie faktu wykorzystywania biopaliw ciekłych w pojazdach, o których mowa w lit. a.

§ 39.
1. Rozpoznaniu podlegają wyłącznie wnioski o dofinansowanie, które spełniają wymagania formalne, o których mowa w § 38.

2. W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie jest niekompletny i nie spełnia wymagań formalnych, o których mowa w § 38, minister właściwy do spraw gospodarki wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

3. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w terminie, o którym mowa w ust. 2, wniosek ten pozostawia się bez rozpoznania.

§ 40.
1. Ocena wniosku o dofinansowanie jest dokonywana przez ministra właściwego do spraw gospodarki w oparciu o:

1) kryteria oceny wniosku, o których mowa w § 37 ust. 3 pkt 4;

2) warunki przyznania dofinansowania określone w przepisach rozdziałów 2–9.

2. O przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania rozstrzyga minister właściwy do spraw gospodarki i informuje pisemnie wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia zakończenia oceny, określonego stosownie do § 37 ust. 3 pkt 6.

§ 41.
Zaakceptowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wniosek o dofinansowanie stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie.
§ 42.
1. Dofinansowanie przyznane w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z inną formą finansowania ze środków publicznych, w tym z pomocą de minimis oraz pomocą publiczną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną wnioskodawcy niezależnie od jej formy i źródła.

2. Łączna wartość dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć wysokości lub intensywności dofinansowania określonej w przepisach rozdziałów 2–9. Przez intensywność dofinansowania rozumie się kwotę dofinansowania wyrażoną jako odsetek kosztów kwalifikowalnych.

§ 43.
Środki przewidziane w umowie o dofinansowanie przekazuje się na wyodrębniony rachunek bankowy wnioskodawcy, któremu zostało przyznane dofinansowanie na realizację działania.

Rozdział 11

Przepis końcowy

§ 44. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 16).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 229, poz. 1496 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 902, Nr 205, poz. 1208 i Nr 234, poz. 1392.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 163, poz. 981, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175, Nr 204, poz. 1195 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855, 1166, 1407, 1445 i 1529.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 34, poz. 148, z 1997 r. Nr 121, poz. 769, z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i Nr 107, poz. 1127, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 112, poz. 766 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »