| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 10 maja 2013 r.

w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Na podstawie art. 70zm ust. 5 pkt 1–4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) szczegółowe czynności organów w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3) zakres i sposób przeprowadzania:

a) badań homologacyjnych,

b) kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

4) wzory dokumentów związanych z homologacją sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;

2) elementy instalacji – części instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, objęte obowiązkiem uzyskania oddzielnych świadectw homologacji typu zgodnie z Regulaminem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) nr 67 lub nr 110, zwanymi dalej „Regulaminami EKG ONZ”, stanowiącymi załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136), o którym mowa w art. 2 pkt 72 ustawy – niezależnie od homologacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3) instalator – podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o którym mowa w art. 70h ust. 3 i art. 70s ust. 3 ustawy.

§ 3.
Zakres wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1. W przypadku złożenia wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o którym mowa w art. 70h ust. 3 ustawy, minister właściwy do spraw transportu sprawdza:

1) kompletność złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów określonym w art. 70h ust. 6 ustawy;

2) kompletność informacji zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 70h ust. 6 pkt 2 ustawy;

3) czy wniosek o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji został podpisany przez instalatora;

4) zgodność informacji zawartych we wniosku o wydanie albo zmianę świadectwa homologacji z załączonymi do niego dokumentami;

5) prawidłowość przygotowania dokumentu informacyjnego pod kątem zastosowania prawidłowego wzoru, o którym mowa w § 7 ust. 2 i 3;

6) czy dokumenty potwierdzające przeprowadzenie badań homologacyjnych zostały wydane przez:

a) jednostkę uprawnioną do ich przeprowadzenia, zgodnie z zakresem udzielonego uprawnienia, o którym mowa w art. 70y ust. 2 ustawy,

b) kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną.

2. Przy wydawaniu, zmianie, odmowie wydania albo cofnięciu świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem minister właściwy do spraw transportu stosuje wzór świadectwa homologacji określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem powinno posiadać numer nadany w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Jednostka uprawniona do przeprowadzania badań homologacyjnych sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przeprowadza badania homologacyjne w zakresie i w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Po przeprowadzonym badaniu homologacyjnym protokół wraz ze sprawozdaniem zawierającym wyniki z tego badania, o którym mowa w art. 70z ust. 6 pkt 1 ustawy, wydany przez kierownika jednostki uprawnionej albo osobę przez niego upoważnioną, jednostka uprawniona sporządza w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przechowywany w dokumentacji prowadzonej przez jednostkę uprawnioną;

2) dwa egzemplarze wydaje instalatorowi.

§ 6.
1. Zakres i sposób przeprowadzania kontroli zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem przez ministra właściwego do spraw transportu, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. W przypadku kontroli, o której mowa w ust. 1, przeprowadzonej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania badań homologacyjnych, upoważnioną zgodnie z art. 70w ust. 4 ustawy przez ministra właściwego do spraw transportu do przeprowadzania takiej kontroli, załącznik nr 5 do rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

§ 7.
1. Wzór wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu informacyjnego dołączanego do wniosku, o którym mowa w art. 70z ust. 2 pkt 1 ustawy, powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów („dyrektywa ramowa”) (Dz. Urz. UE L 263 z 09.10.2007, str. 1, z późn. zm.), o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. poz. 407), w zakresie punktów: 0.1, 0.2, 0.4, 2, 2.6, 3.0, 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3, 3.2.1.6, 3.2.1.7, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.4.1, 3.2.4.2, 3.2.4.3, 3.2.12, 3.2.12.2, 3.2.12.2.1, 3.2.12.2.2, 9.10.3.1.

3. W odniesieniu do punktów: 3.2.1.6, 3.2.1.7, 2.6 i 9.10.3.1, o których mowa w ust. 2, dokument informacyjny powinien odnosić się do stanu przed montażem i po montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

4. Wzór:

1) wniosku, o którym mowa w art. 70h ust. 6 oraz art. 70z ust. 1 ustawy,

2) dokumentów, o których mowa w art. 70h ust. 6 pkt 2 i 7 ustawy

– jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2013 r.2)

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. Nr 232, poz. 2333), które zgodnie z art. 1 pkt 6 w związku z art. 13 ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1448) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 maja 2013 r. (poz. 610)

Załącznik nr 1

ZAKRES WYMAGAŃ TECHNICZNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W PROCEDURZE HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Lp.

Zagadnienie

Przepisy

Zastosowanie
do kategorii pojazdów

1

Elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem LPG

Regulamin EKG ONZ nr 67

M1, M2, M3, N1, N2, N3

2

Elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem CNG

Regulamin EKG ONZ nr 110

3

Sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem

Rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu wydane na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

M1, M2, M3, N1, N2, N3

4

Emisja zanieczyszczeń gazowych

Regulamin EKG ONZ nr 83*)

M1, N1

5

Emisja z silników o ZS

Regulamin EKG ONZ nr 49*)

M2, M3, N1, N2, N3

*) Stosuje się do pojazdów wyposażonych w układ ograniczania emisji spalin zawierający reaktor katalityczny i czujnik składu mieszanki (sonda lambda).

 

Załącznik 2. [WZÓR - ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załącznik nr 2

WZÓR – ŚWIADECTWO HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SPOSÓB NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załącznik nr 3

SPOSÓB NUMEROWANIA ŚWIADECTW HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Świadectwo homologacji składa się z trzech sekcji oddzielonych znakiem „*”:

Sekcja 1: zawiera symbol „PL”.

Sekcja 2: zawiera czterocyfrowy numer homologacji (w razie potrzeby poprzedzony cyfrą „0”).

Sekcja 3: dwucyfrowy kolejny numer zmiany (w razie potrzeby poprzedzony cyfrą „0”), ukośnik (/) litera „G”.

Sekcję 3 stosuje się w przypadku, gdy w ramach procedury homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem:

1) były wymagane dalsze kontrole lub badania;

2) uległy zmianie dane albo informacje zawarte w świadectwie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz w załącznikach do tego świadectwa;

3) weszły w życie nowe wymagania obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

4) uległ zmianie wykaz zakładów montujących wpisanych do świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

5) uległ zmianie wykaz elementów instalacji stosowanych na potrzeby homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Przykład 1 – PL*0004*02/G – druga zmiana homologacji o numerze 4, udzielonej na sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Przykład 2 – PL*0101*10/G – dziesiąta zmiana homologacji o numerze 101, udzielonej na sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

Załącznik 4. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załącznik nr 4

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA BADAŃ HOMOLOGACYJNYCH SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

1. Przed przystąpieniem do badań pojazdu/pojazdów z zamontowaną instalacją przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem należy zapoznać się szczegółowo z dostarczoną przez instalatora dokumentacją techniczną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami technicznymi.

2. Jednostka uprawniona sprawdza, czy:

1) wszystkie elementy instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem posiadają wymagane świadectwa homologacji typu EKG ONZ;

2) wszystkie świadectwa homologacji typu wydane na podstawie aktów prawnych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem (Dz. U. poz. 610) spełniają wymagania techniczne obowiązujące w procedurze homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

3) sposób montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem wykonany został zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.);

4) podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz jego zakłady montujące (o ile posiada takie zakłady) posiadają wieloskładnikowy analizator spalin oraz przyrząd do badania szczelności tej instalacji, o których mowa w art. 70z ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

3. Jednostka uprawniona sprawdza szczelność zamontowanej instalacji oraz przeprowadza badanie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych albo cząstek stałych w zależności od zasady działania silnika.

Załącznik 5. [ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załącznik nr 5

ZAKRES I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA KONTROLI ZGODNOŚCI MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

1. Kontrola zgodności montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem, o której mowa w art. 70w ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), zwana dalej „kontrolą”, przeprowadzana przez ministra właściwego do spraw transportu, zwanego dalej „ministrem”, składa się z dwóch etapów:

1) oceny wstępnej;

2) weryfikacji przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu tej instalacji.

2. W ramach oceny wstępnej minister sprawdza, czy instalator ma system zarządzania jakością.

2. 1. Przy określaniu zakresu oceny wstępnej minister uwzględnia dokumentację instalatora potwierdzającą zgodność ze zharmonizowaną normą ISO 9001 lub z równoważną zharmonizowaną normą, która spełnia ogólne wymagania oceny wstępnej.

2. 2. Przy uwzględnianiu przez ministra na potrzeby oceny wstępnej, dokumentacji przedstawionej przez instalatora według normy, o której mowa w pkt 2.1, w toku kontroli minister ustala z instalatorem sposób informowania o wszelkich zmianach zakresu i terminów ważności tej dokumentacji.

3. W ramach weryfikacji wprowadzonych przez instalatora przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu tej instalacji, minister:

1) sprawdza u instalatora istnienie systemu kontroli montażu instalacji oraz posiadaną przez niego dokumentację w tym zakresie, w szczególności zapewnienie:

a) dostępu do urządzeń badawczych w celu sprawdzenia zgodności montażu instalacji z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem,

b) dokumentowania i udostępniania wyników badań,

c) prowadzenia analizy wyników badań pod kątem sprawdzania i zapewnienia przez instalatora zachowania na takim samym poziomie montażu instalacji, z jednoczesnym uwzględnieniem postępu w obszarze technicznym,

d) skutecznego procesu eliminowania niezgodności stwierdzonych w wyniku badań i przywrócenia zgodności montażu instalacji z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem;

2) ustala z instalatorem okres przechowywania wyników badań przeprowadzanych przez tego instalatora.

4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 70w ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i stwierdzonych przez ministra w toku tej kontroli niezgodności minister może dokonywać sprawdzenia utrzymywania przez instalatora systemu zarządzania jakością oraz przedsięwzięć i metod zapewniających zgodność montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem z wymaganiami dla typu, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu tej instalacji.

5. Minister uzgadnia termin kontroli z podmiotem podlegającym kontroli, zwanym dalej „kontrolowanym”.

5. 1. Minister, nie później niż w terminie 14 dni przed terminem przystąpienia do czynności kontrolnych, powiadamia kontrolowanego w szczególności o:

1) zakresie kontroli;

2) przewidywanym czasie trwania kontroli.

6. Kontrolę przeprowadza się w obecności przedstawiciela kontrolowanego.

7. Po przeprowadzeniu kontroli minister sporządza protokół, który zawiera:

1) nazwę i siedzibę kontrolowanego;

2) datę przeprowadzenia kontroli;

3) wykaz przedstawicieli kontrolowanego zawierający ich dane osobowe: imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko;

4) zakres kontroli;

5) wykaz skontrolowanych dokumentów/procedur/obiektów/pomieszczeń/wyposażenia;

6) opis spostrzeżeń;

7) stwierdzone niezgodności;

8) działania zapobiegawcze/korygujące proponowane przez kontrolowanego;

9) termin wdrożenia działań zapobiegawczych/korygujących oraz ich sprawdzenia;

10) załączniki z ich nazwą, zawierające pisemne oświadczenia, wyjaśnienia, obliczenia i inne dokumenty przekazane przez kontrolowanego;

11) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli oraz podpisy osób uczestniczących w kontroli.

8. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, z czego:

1) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla kontrolowanego;

2) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla ministra;

3) jeden egzemplarz jest przeznaczony dla jednostki uprawnionej w ramach prowadzonej przez nią dokumentacji homologacyjnej.

Załącznik 6. [WZÓR - WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM]

Załącznik nr 6

WZÓR – WYCIĄG ZE ŚWIADECTWA HOMOLOGACJI SPOSOBU MONTAŻU INSTALACJI PRZYSTOSOWUJĄCEJ DANY TYP POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

Maksymalny format: A4 (210 x 297 mm)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

WZÓR

infoRgrafika

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

WZÓR

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Jakubowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »