REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 28

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31a ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie przenoszenia do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 240, poz. 1758 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Funkcjonariusz ubiegający się o przeniesienie do służby w określonym oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej składa prośbę za pośrednictwem właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta ośrodka Straży Granicznej.

3. Komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendant ośrodka Straży Granicznej niezwłocznie informuje Komendanta Głównego Straży Granicznej o wniesieniu za jego pośrednictwem prośby funkcjonariusza, przesyłając jednocześnie jej kopię.”;

2) w § 4 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wskazanie Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, zwanych dalej „jednostkami organizacyjnymi Straży Granicznej”, o przeniesienie do pełnienia służby w której funkcjonariusz się ubiega;”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Prośbę oraz inne dokumenty, o których mowa w § 4, funkcjonariusz składa osobiście w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, zwanej dalej „komórką kadrową”, podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje funkcjonariusza o przebiegu postępowania oraz odbiera od niego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)), w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania.”;

4) w § 6:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) właściwemu komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendantowi ośrodka Straży Granicznej – w przypadku funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do określonego oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo ośrodka Straży Granicznej,”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komendant Główny Straży Granicznej może zarządzić prowadzenie w Komendzie Głównej Straży Granicznej postępowania w stosunku do funkcjonariusza ubiegającego się o przeniesienie do określonego oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej.”;

5) w § 7 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) przeprowadzić w stosunku do kandydata odpowiednie postępowanie sprawdzające określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) – jeżeli kandydat nie posiada odpowiedniego i ważnego poświadczenia bezpieczeństwa, w rozumieniu przepisów powyższej ustawy;”;

6) w § 9 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) komendant danego oddziału, ośrodka szkolenia albo ośrodka – w przypadku gdy ustalenia zasadności przeniesienia dokonano w oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej,”;

7) w § 15:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W rozkazie o przeniesieniu funkcjonariusza zamieszcza się z urzędu rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej, jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do pełnienia służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej lub posiada stopień policyjny, Biura Ochrony Rządu, Służby Celnej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadający stopniowi służbowemu Straży Granicznej w korpusie oficerów. W pozostałych przypadkach zamieszcza się informację, że rozstrzygnięcie w sprawie mianowania na stopień służbowy Straży Granicznej podejmie właściwy komendant oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo ośrodka Straży Granicznej.

3. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej, w rozkazie personalnym o przeniesieniu, w miejsce elementów rozkazu wskazanych w ust. 1 pkt 9 i 10, zamieszcza się informację, że określenie stanowiska służbowego, grupy i kategorii uposażenia zasadniczego, wysokości uposażenia zasadniczego ustalonej z zastosowaniem mnożników kwoty bazowej oraz dodatków do uposażenia nastąpi w drodze odrębnego rozkazu personalnego wydanego przez właściwego komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta ośrodka Straży Granicznej.”,

b) w ust. 4 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku Straży Granicznej właściwy komendant oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo ośrodka Straży Granicznej, po otrzymaniu rozkazu personalnego o przeniesieniu:”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Rozkaz personalny o przeniesieniu doręcza się funkcjonariuszowi, jak również przesyła odpowiednio Komendantowi Głównemu Policji, Szefowi Biura Ochrony Rządu, Szefowi Służby Celnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a jeżeli funkcjonariusz jest przenoszony do służby w określonym oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo w ośrodku Straży Granicznej – także kierownikowi danej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-07
  • Data wejścia w życie: 2014-01-08
  • Data obowiązywania: 2014-01-08
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA