| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 207, poz. 1756), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1387);

2) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1328);

3) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1393).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1387), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1328), które stanowią:

„§ 2. Do postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętego i niezakończonego do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1393), które stanowią:

„§ 2. W sprawach dotyczących postępowania kwalifikacyjnego rozpoczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 września 2013 r. (poz. 61)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 listopada 2002 r.

w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

2)2) „komórce kadrowej” – rozumie się przez to komórkę właściwą w sprawach naboru w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub w delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3)3) „ustawie o ochronie informacji niejawnych” – rozumie się przez to ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228);

4) „postępowaniu sprawdzającym” – rozumie się przez to postępowanie sprawdzające, przeprowadzane na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

§ 2. 1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi kierownik komórki kadrowej, z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Postępowanie sprawdzające prowadzi pełnomocnik ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 3. 1. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna przyjęcie przez komórkę kadrową pisemnego podania o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kierownik komórki kadrowej może odmówić poddania kandydata postępowaniu kwalifikacyjnemu lub postępowanie takie przerwać w każdym czasie, bez podania kandydatowi przyczyny, w przypadku niespełnienia przez kandydata wymogów wynikających z przepisów ustawy.

§ 4. Kandydat, którego zawiadomiono o przyjęciu jego podania, dostarcza komórce kadrowej następujące dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia, wraz z 3 aktualnymi fotografiami;

2) własnoręcznie napisany życiorys;

3) świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby;

4) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;

5) wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego, określoną w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych;

6) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

§ 5. 1. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje następujące etapy:

1)4) rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia; wstępna ocena przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest przedstawiana w formie pisemnej notatki służbowej z rozmowy z kandydatem sporządzonej przez funkcjonariusza prowadzącego rozmowę;

2)5) badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;

5) uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6)6) egzamin sprawności fizycznej kandydata;

6a)7) badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku:

a) badanie psychofizjologiczne,

b) badanie psychotechniczne,

c) czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata;

7) przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

2. Przed rozpoczęciem rozmowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kandydat jest obowiązany, na żądanie, okazać dowód osobisty.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3–7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

§ 6.8) 1. Niepoddanie się badaniom i czynnościom, o których mowa w § 5 ust. 1, powoduje odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

2. Odstępuje się od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w przypadku, gdy kandydat uzyskał orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o niezdolności do służby lub nie daje rękojmi zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

3. Negatywny wynik badań i czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1–4, 6 oraz 6a, może spowodować odstąpienie od prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, kierownik komórki kadrowej wydaje zgodę na prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli znajduje to uzasadnienie w potrzebach kadrowych służby. Przepis § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7. 1.9) Postępowanie kwalifikacyjne kończy się końcową oceną przydatności kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, umieszczaną w kwestionariuszu osobowym, dokonaną przez funkcjonariusza prowadzącego postępowanie kwalifikacyjne i przez kierownika komórki kadrowej.

2. Przy ostatecznej ocenie predyspozycji kandydata do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wiek kandydata;

2) poziom lub kierunek jego wykształcenia;

3) znajomość języków obcych;

4) umiejętność obsługi programów komputerowych.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest zatwierdzana przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

§ 8. 1. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się pozytywną oceną predyspozycji do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zawiadamia się o możliwości przyjęcia do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kandydata, wobec którego przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne zakończyło się negatywną oceną predyspozycji do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zawiadamia się pisemnie o odmowie przyjęcia do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia10).11)

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 listopada 2002 r.12)

WZÓR – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908 oraz z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 192, poz. 1387), które weszło w życie z dniem 3 listopada 2007 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 1393), które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2012 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. Nr 201, poz. 1328), które weszło w życie z dniem 13 listopada 2010 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

7) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 5.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 11 grudnia 2002 r.

11) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 133, poz. 1486) zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676).

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »