reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 maja 2014 r.

w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się ramowe plany nauczania dla publicznych szkół i placówek artystycznych:

1) szkoły muzycznej I stopnia – w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–IV – w tabeli 2;

2) ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia – w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla klas I–VI – w tabeli 3;

3) szkoły muzycznej II stopnia – w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) dla klas I–VI – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk dla klas I–IV – w tabeli 2;

4) ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia – w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w pkt 2 lit. a – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w lit. a – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje) dla klas I–VI – w tabeli 3;

5) ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych – w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie plastyk dla klas I–VI – w tabeli 3;

6) liceum plastycznego – w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–IV, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie plastyk dla klas I–IV – w tabeli 2;

7) ogólnokształcącej szkoły baletowej – w załączniku nr 7 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas I–III, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 2 lit. a – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas IV–VI, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych ogólnokształcących dla klas VII–IX, w których jest realizowana podstawa programowa kształcenia ogólnego, o której mowa w pkt 4 lit. a – w tabeli 3,

d) zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie tancerz dla klas I–IX – w tabeli 4;

8) szkoły sztuki tańca – zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie tancerz dla klas I–IX – w załączniku nr 8 do rozporządzenia;

9) szkoły sztuki cyrkowej – zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie aktor cyrkowy dla klas I–III – w załączniku nr 9 do rozporządzenia;

10) policealnej szkoły muzycznej – zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie aktor scen muzycznych w 3-letnim cyklu kształcenia – w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

11) policealnej szkoły plastycznej – zajęć edukacyjnych artystycznych w zawodzie plastyk w 2-letnim cyklu kształcenia – w załączniku nr 11 do rozporządzenia;

12) pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie bibliotekarz w 2-letnim cyklu kształcenia – w załączniku nr 12 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie niestacjonarnym – w tabeli 2,

c) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym, dla specjalizacji biblioterapia – w tabeli 3;

13) pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie animator kultury w 2-letnim cyklu kształcenia – w załączniku nr 13 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie stacjonarnym – w tabeli 1,

b) zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie niestacjonarnym, dla specjalizacji animator społeczności lokalnych – w tabeli 2;

14) ogniska artystycznego – w załączniku nr 14 do rozporządzenia:

a) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności muzycznej w 4-letnim cyklu kształcenia – w tabelach 1 i 2,

b) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności plastycznej w 2-letnim cyklu kształcenia – w tabelach 3 i 4,

c) zajęć edukacyjnych artystycznych dla specjalności baletowej w 4-letnim cyklu kształcenia – w tabelach 5 i 6.

§ 2.
1. Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) do dyspozycji dyrektora szkoły.

2. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły są liczone w odniesieniu do cyklu kształcenia w szkole oraz do prowadzonych specjalności. Zajęcia prowadzone w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły są realizowane w wymiarze ustalonym przez dyrektora szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych szkoły, i mogą być przeznaczone na:

1) zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących;

2) realizację innych zajęć edukacyjnych nieujętych w ramowym planie nauczania, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

3) realizację zespołowych projektów artystycznych;

4) zajęcia rozwijające dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i zainteresowań;

5) zajęcia przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych, osiągających znaczące sukcesy artystyczne;

6) zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Zwiększenie wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych, realizowanych przez ucznia w cyklu kształcenia na danym etapie edukacyjnym, nie może przekraczać liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, przeznaczonych na zajęcia edukacyjne artystyczne, określonych dla danego typu szkoły lub cyklu kształcenia.

4. Dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi, z tym że minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych wynosi 2 godziny na ucznia.

5. Zajęcia religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

6. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 3.
1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

2. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w ramowym planie nauczania realizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności zestawienie zajęć edukacyjnych w blok przedmiotowy, pod warunkiem zapewnienia realizacji zadań wynikających z podstawy programowej właściwej dla danych zajęć edukacyjnych, oraz wprowadzenie innych niż przewidziane w ramowym planie nauczania zajęć edukacyjnych, których prowadzenie nie jest związane z realizacją podstawy programowej właściwej dla danych zajęć edukacyjnych, a służy rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań kierunkowych uczniów.

3. W szkolnym planie nauczania dopuszcza się wprowadzenie innej niż w systemie lekcyjno-klasowym organizacji zajęć edukacyjnych, w szczególności w formie projektów edukacyjnych, plenerów artystycznych, zielonych szkół, obozów naukowych lub artystycznych, realizacji spektakli, przedstawień, koncertów, wystaw, jeżeli ich łączny czas realizacji nie przekroczy 5 tygodni nauki w roku szkolnym i zostanie zagwarantowane co najmniej 30 tygodni nauki w roku szkolnym.

4. Szkolny plan nauczania stanowi podstawę opracowania arkusza organizacji szkoły. W przypadku wprowadzenia w szkolnym planie nauczania organizacji zajęć, o której mowa w ust. 3, do arkusza organizacji szkoły należy załączyć szczegółowy kalendarz roku szkolnego z harmonogramem wszystkich planowanych działań.

§ 4.
1. W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne podział na grupy jest obowiązkowy na:

1) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych: komputerowych, informatyki i technologii informacyjnej – w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów.

2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języków obcych są prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących od 10 do 24 uczniów, z tym że przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego.

3. W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych oraz z przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym mogą być prowadzone w grupach, w tym w grupach międzyoddziałowych, liczących nie mniej niż 5 uczniów.

4. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone w grupach liczących do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych, międzyklasowych, a w zespołach szkół – międzyszkolnych, w zależności od formy realizacji zajęć. Zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 5.
Począwszy od roku szkolnego 2014/2015, w klasach II–IV szkoły muzycznej I stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia, klasach II–VI szkoły muzycznej I stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia, klasach II–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasach II–IV szkoły muzycznej II stopnia o 4-letnim cyklu kształcenia, klasach II–VI szkoły muzycznej II stopnia o 6-letnim cyklu kształcenia, klasach II–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach II–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasach II–IV liceum plastycznego, klasach II–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasach II–IX szkoły sztuki tańca, klasach II–IV szkoły sztuki cyrkowej, II i III roku kształcenia policealnej szkoły muzycznej, II roku kształcenia policealnej szkoły plastycznej oraz II roku kształcenia pomaturalnej szkoły bibliotekarskiej i animatorów kultury kształcącej w zawodzie bibliotekarz lub w zawodzie animator kultury do zakończenia danego etapu edukacyjnego stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 6.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 262).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: wz. P. Żuchowski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598 i 642.

Załącznik 1. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 maja 2014 r. (poz. 785)

Załącznik nr 1

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas I–VI

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–VI

1

Instrument główny

11

2

Zespół instrumentalny

3

Zajęcia z akompaniatorem

X

4

Zajęcia indywidualne

1 1/3

5

Rytmika z kształceniem słuchu

6

6

Zespół

3

7

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

6

8

Chór lub orkiestra

3

RAZEM

30 1/3

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1.

Zajęcia są realizowane indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły.

Poz. 2

Zajęcia zespołu instrumentalnego są prowadzone w grupach od 2 uczniów. Wymiar czasu zajęć zespołu instrumentalnego, niezależnie od działu, może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego zespołu lub w zajęciach różnych zespołów instrumentalnych w klasach IV–VI.

Poz. 1 i 2

Kwalifikowanie uczniów do działu instrumentalnego i muzykowania zespołowego następuje po klasie III. Szkoła może prowadzić naukę w jednym dziale lub w dwóch działach. Szczegółowe zasady kwalifikowania uczniów oraz zmiany działu są określone w statucie szkoły. Podział godzin na instrument główny i zespół instrumentalny jest ustalony szczegółowo w szkolnym planie nauczania, z zastrzeżeniem, że w danej klasie uczniowie działu instrumentalnego mają więcej zajęć z instrumentu głównego, a uczniowie działu muzykowania zespołowego mają więcej zajęć zespołu instrumentalnego.

Poz. 3

Zajęcia z akompaniatorem są realizowane w wymiarze średnio 1/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu instrumentalnego. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas: fortepianu, organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego lub nauczyciel zespołu instrumentalnego i nauczyciel akompaniator w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Poz. 4

Zajęcia indywidualne, którymi mogą być przykładowo: fortepian dodatkowy, instrument dodatkowy, instrument ludowy, gra a vista, elementy improwizacji, podstawy akompaniamentu i piosenka, są prowadzone indywidualnie i mogą być realizowane w klasach IV–VI. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zajęć indywidualnych w szkolnym planie nauczania, a zasady kwalifikowania uczniów na zajęcia są określone w statucie szkoły. Zajęcia indywidualne nie są obligatoryjne dla uczniów, których przedmiotem głównym jest fortepian. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć indywidualnych może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu kształcenia lub zmianę przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych, po zrealizowaniu podstawy programowej. Zasady zwiększania i zmniejszania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły.

Poz. 5 i 7

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia zespołu są prowadzone w grupach. Zespoły mogą być różnorodne: rytmiczne, ludowe, wokalne, taneczne, teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zespołów w szkolnym planie nauczania oraz o liczebności grup i przydziale akompaniatora. Zasady kwalifikowania uczniów do zespołów są określone w statucie szkoły. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego zespołu lub w zajęciach różnych zespołów w klasach I–III.

Poz. 8

Zajęcia chóru lub orkiestry są prowadzone odpowiednio do zaawansowania uczniów i specjalności w grupach ustalonych przez dyrektora szkoły. W szkołach, w których nie ma możliwości utworzenia orkiestry, zajęcia mogą być prowadzone w formie innego zespołu instrumentalnego. Dyrektor szkoły może zwiększyć wymiar godzin chóru lub orkiestry z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, nie więcej jednak niż o 3 godziny.

Poz. 2, 6 i 8

Zajęcia zespołu, zespołu instrumentalnego, orkiestry lub chóru mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. Szczegółowe zasady współprowadzenia zajęć, w tym: organizacja zajęć, odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie, są określone w statucie szkoły.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin dotyczy 6-letniego cyklu kształcenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas IIV

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–IV

1

Instrument główny

9

2

Zespół instrumentalny

3

Zajęcia z akompaniatorem

X

4

Zajęcia indywidualne

1 1/3

5

Podstawy kształcenia słuchu

2

6

Zespół

2

7

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

6

8

Chór lub orkiestra

2

RAZEM

22 1/3

Godziny do dyspozycji dyrektora

4

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1

Zajęcia są realizowane indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły.

Poz. 2

Zajęcia zespołu instrumentalnego są prowadzone w grupach od 2 uczniów. Wymiar czasu zajęć zespołu instrumentalnego, niezależnie od działu, może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego zespołu lub w zajęciach różnych zespołów w klasach III–IV.

Poz. 1 i 2

Kwalifikowanie uczniów do działu instrumentalnego i muzykowania zespołowego następuje po klasie II. Szkoła może prowadzić naukę w jednym dziale lub w dwóch działach. Szczegółowe zasady kwalifikowania uczniów oraz zmiany działu są określone w statucie szkoły. Podział godzin na instrument główny i zespół instrumentalny jest ustalony szczegółowo w szkolnym planie nauczania, z zastrzeżeniem, że w danej klasie uczniowie działu instrumentalnego mają więcej zajęć z instrumentu głównego, a uczniowie działu muzykowania zespołowego mają więcej zajęć zespołu instrumentalnego.

Poz. 3

Zajęcia z akompaniatorem są realizowane w wymiarze średnio 1/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu instrumentalnego. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego lub nauczyciel zespołu instrumentalnego i nauczyciel akompaniator w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Poz. 4

Zajęcia indywidualne, którymi mogą być przykładowo: fortepian dodatkowy, instrument dodatkowy, instrument ludowy, gra a vista, elementy improwizacji, podstawy akompaniamentu i piosenka, są prowadzone indywidualnie i mogą być realizowane w klasach III–IV. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zajęć indywidualnych w szkolnym planie nauczania, a zasady kwalifikowania uczniów na zajęcia są określone w statucie szkoły. Zajęcia indywidualne nie są obligatoryjne dla uczniów, których przedmiotem głównym jest fortepian. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć indywidualnych może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu kształcenia lub zmianę przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych, po zrealizowaniu podstawy programowej. Zasady zwiększania i zmniejszania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły.

Poz. 5 i 7

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia zespołu są prowadzone w grupach. Zespoły mogą być różnorodne: rytmiczne, ludowe, wokalne, taneczne, teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zespołów w szkolnym planie nauczania oraz o liczebności grup i przydziale akompaniatora. Zasady kwalifikowania uczniów do zespołów są określone w statucie szkoły. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego zespołu lub w zajęciach różnych zespołów.

Poz. 7

Zajęcia kształcenia słuchu z audycjami muzycznymi są realizowane po zakończeniu zajęć z podstaw kształcenia słuchu.

Poz. 8

Zajęcia chóru lub orkiestry są prowadzone odpowiednio do zaawansowania uczniów i specjalności w grupach ustalonych przez dyrektora szkoły. W szkołach, w których nie ma możliwości utworzenia orkiestry, zajęcia mogą być prowadzone w formie innego zespołu instrumentalnego. Dyrektor szkoły może zwiększyć wymiar godzin chóru lub orkiestry z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, nie więcej jednak niż o 2 godziny.

Poz. 2, 6 i 8

Zajęcia zespołu, zespołu instrumentalnego, orkiestry i chóru mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. Szczegółowe zasady współprowadzenia zajęć, w tym: organizacja zajęć, odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie, są określone w statucie szkoły.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin dotyczy 4-letniego cyklu kształcenia.

Załącznik 2. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA]

Załącznik nr 2

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas I–III

Tabela 1

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–III

Edukacja wczesnoszkolna

541)

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 1

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje następujące zajęcia edukacyjne:

– edukację polonistyczną,

– edukację społeczną,

– edukację przyrodniczą,

– edukację matematyczną,

– zajęcia techniczne,

– język obcy nowożytny,

– edukację plastyczną,

– zajęcia komputerowe,

– wychowanie fizyczne.

Edukacja wczesnoszkolna jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego i powierza się ją jednemu nauczycielowi, ale prowadzenie zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, edukacji plastycznej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego można powierzyć nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje.

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język obcy nowożytny – 6 godzin,

– edukacja plastyczna – 3 godziny,

– zajęcia komputerowe – 3 godziny,

– wychowanie fizyczne – 6 godzin.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas IV–VI

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas IV–VI

1

Język polski

721)

2

Język obcy nowożytny

3

Historia i społeczeństwo

4

Przyroda

5

Matematyka

6

Zajęcia komputerowe

7

Zajęcia techniczne

8

Plastyka

9

Wychowanie fizyczne

10

Zajęcia z wychowawcą

Godziny do dyspozycji dyrektora

15

 

Objaśnienia do tabeli 2

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 16 godzin,

– język obcy nowożytny – 9 godzin,

– historia i społeczeństwo – 4 godziny,

– przyroda – 9 godzin,

– matematyka – 12 godzin,

– zajęcia komputerowe – 3 godziny,

– zajęcia techniczne – 2 godziny,

– plastyka – 2 godziny,

– wychowanie fizyczne – 12 godzin,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas I–VI

Tabela 3

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–VI

1

Instrument główny

11

2

Zespół instrumentalny

3

Zajęcia z akompaniatorem

X

4

Zajęcia indywidualne

1/3

5

Rytmika z kształceniem słuchu

6

6

Zespół

3

7

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

6

8

Chór lub orkiestra

3

RAZEM

30 1/3

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1

Zajęcia są realizowane indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z instrumentu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły.

Poz. 2

Zajęcia zespołu instrumentalnego są prowadzone w grupach od 2 uczniów. Wymiar czasu zajęć zespołu instrumentalnego, niezależnie od działu, może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Zasady zwiększania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego zespołu lub w zajęciach różnych zespołów instrumentalnych w klasach IV–VI.

Poz. 1 i 2

Kwalifikowanie uczniów do działu instrumentalnego i muzykowania zespołowego następuje po klasie III. Szkoła może prowadzić naukę w jednym dziale lub w dwóch działach. Szczegółowe zasady kwalifikowania uczniów oraz zmiany działu są określone w statucie szkoły. Podział godzin na instrument główny i zespół instrumentalny jest ustalony szczegółowo w szkolnym planie nauczania, z zastrzeżeniem, że w danej klasie uczniowie działu instrumentalnego mają więcej zajęć z instrumentu głównego, a uczniowie działu muzykowania zespołowego mają więcej zajęć zespołu instrumentalnego.

Poz. 3

Zajęcia z akompaniatorem są realizowane w wymiarze średnio 1/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (15 minut) w przeliczeniu na jednego ucznia. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zaleca się prowadzenie zajęć z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela instrumentu głównego lub nauczyciela prowadzącego zajęcia zespołu instrumentalnego. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Zajęcia nie obowiązują uczniów klas fortepianu, organów, akordeonu i gitary. Organizację zajęć z akompaniatorem ustala nauczyciel instrumentu głównego lub nauczyciel zespołu instrumentalnego i nauczyciel akompaniator w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

Poz. 4

Zajęcia indywidualne, którymi mogą być przykładowo: fortepian dodatkowy, instrument dodatkowy, instrument ludowy, gra a vista, elementy improwizacji, podstawy akompaniamentu i piosenka, są prowadzone indywidualnie i mogą być realizowane w klasach IV–VI. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zajęć indywidualnych w szkolnym planie nauczania, a zasady kwalifikowania uczniów na zajęcia są określone w statucie szkoły. Zajęcia indywidualne nie są obligatoryjne dla uczniów, których przedmiotem głównym jest fortepian. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć indywidualnych może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 2/3 jednostki lekcyjnej tygodniowo (30 minut). Dopuszcza się możliwość zmniejszenia liczby godzin w cyklu kształcenia lub zmianę przedmiotu w ramach zajęć indywidualnych, po zrealizowaniu podstawy programowej. Zasady zwiększania i zmniejszania wymiaru zajęć są określone w statucie szkoły.

Poz. 5 i 7

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia zespołu są prowadzone w grupach. Zespoły mogą być różnorodne: rytmiczne, ludowe, wokalne, taneczne, teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor szkoły decyduje o ofercie zespołów w szkolnym planie nauczania oraz o liczebności grup i przydziale akompaniatora. Zasady kwalifikowania uczniów do zespołów są określone w statucie szkoły. Uczeń może uczestniczyć w zajęciach jednego zespołu lub w zajęciach różnych zespołów w klasach I–III.

Poz. 8

Zajęcia chóru lub orkiestry są prowadzone odpowiednio do zaawansowania uczniów i specjalności w grupach ustalonych przez dyrektora szkoły. W szkołach, w których nie ma możliwości utworzenia orkiestry, zajęcia mogą być prowadzone w formie innego zespołu instrumentalnego. Dyrektor szkoły może zwiększyć wymiar godzin chóru lub orkiestry z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, nie więcej jednak niż o 3 godziny.

Poz. 2, 6 i 8

Zajęcia zespołu, zespołu instrumentalnego, orkiestry i chóru mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. Szczegółowe zasady współprowadzenia zajęć, w tym: organizacja zajęć, odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie, są określone w statucie szkoły.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin dotyczy 6-letniego cyklu kształcenia.

Załącznik 3. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA]

Załącznik nr 3

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas I–VI

Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje)

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–VI

1

Przedmiot główny/specjalność zawodowa

13

2

Zajęcia z akompaniatorem

X

3

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej

14

4

Kształcenie słuchu/kształcenie słuchu jazzowe

11

5

Zasady muzyki z elementami edycji nut

2

6

Historia muzyki z literaturą muzyczną/historia muzyki jazzowej z literaturą muzyczną

9

7

Analiza dzieła muzycznego

2

8

Harmonia praktyczna/harmonia jazzowa

4

9

Moduł rozszerzający do wyboru w klasach IV–VI

słuchowy

6

10

praktyczny

11

ogólnomuzyczny

RAZEM

61

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1

W specjalnościach: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa przedmiotem głównym jest instrument i zajęcia są prowadzone indywidualnie. W specjalnościach: wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka estradowa przedmiotem głównym jest śpiew i zajęcia są prowadzone indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wyżej wymienionych specjalnościach wymiar czasu zajęć przedmiotu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 45 minut tygodniowo. W specjalności lutnictwo przedmiotem głównym jest lutnictwo i zajęcia są prowadzone w grupach liczących do 4 uczniów, wymiar zajęć zwiększa się o 5 godzin w cyklu kształcenia. W specjalności rytmika przedmiotem głównym jest rytmika i zajęcia są prowadzone w grupach liczących do 8 uczniów, wymiar zajęć może zostać zwiększony, nie więcej niż o 4 godziny w cyklu kształcenia.

Poz. 2

W klasach I–V zajęcia z akompaniatorem są realizowane w wymiarze od 15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie VI – do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zajęcia nie obowiązują uczniów specjalności rytmika, lutnictwo oraz uczniów specjalności instrumentalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa w specjalizacjach: fortepian, fortepian jazzowy, organy, klawesyn, klawikord, akordeon, akordeon jazzowy, harfa, lutnia, gitara i gitara jazzowa.

Poz. 3

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności obejmują obowiązkowe dla danej specjalności zajęcia edukacyjne wymienione poniżej, których łączna liczba godzin w cyklu kształcenia wynosi minimum 14. Liczba zajęć uzupełniających może być większa, pod warunkiem że odbywa się w ramach łącznej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w cyklu kształcenia.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z wyłączeniem specjalności rytmika i lutnictwo, wymiar czasu zajęć uzupełniających może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 6 godzin w cyklu kształcenia. W specjalności rytmika wymiar czasu zajęć uzupełniających zwiększa się o 12 godzin w cyklu kształcenia, a w specjalności lutnictwo – zwiększa się o 16 godzin w cyklu kształcenia.

Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeżeniem jednak, że obejmują w zakresie poszczególnych specjalności następujący zakres zajęć:

1) instrumentalistyka:

a) orkiestra, zespół instrumentów historycznych lub chór,

b) zespół kameralny,

c) studia orkiestrowe, z wyjątkiem specjalizacji: fortepian, akordeon, gitara, klawesyn, klawikord, lutnia i organy:

– basso continuo z elementami improwizacji dla specjalizacji klawesyn, klawikord i lutnia,

– improwizacja z elementami basso continuo dla specjalizacji organy,

d) fortepian obowiązkowy, z wyjątkiem specjalizacji: fortepian, skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, lutnia, flet podłużny, obój barokowy, trąbka naturalna, organy, klawesyn:

– obowiązkowy instrument klawiszowy dla specjalizacji: skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, lutnia, flet podłużny, obój barokowy, trąbka naturalna, organy, klawesyn,

– improwizacja fortepianowa dla specjalizacji fortepian;

2) instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa:

a) big band lub zespół,

b) improwizacja jazzowa,

c) ćwiczenia rytmiczne,

d) fortepian obowiązkowy jazzowy, z wyjątkiem specjalizacji fortepian jazzowy;

3) wokalistyka:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) dykcja i interpretacja,

c) elementy gry aktorskiej,

d) zespół wokalny;

4) wokalistyka jazzowa:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) dykcja i interpretacja,

c) ćwiczenia rytmiczne,

d) emisja głosu;

5) wokalistyka estradowa:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) zespół wokalny,

c) dykcja i interpretacja,

d) taniec i plastyka ruchu,

e) zajęcia sceniczne i praktyka estradowa;

6) lutnictwo:

a) skrzypce lub inny instrument lutniczy,

b) korekta lutnicza,

c) projektowanie i modelowanie,

d) akustyka lutnicza,

e) historia sztuki lutniczej;

7) rytmika:

a) fortepian dla rytmiki,

b) improwizacja fortepianowa dla rytmiki,

c) technika ruchu i taniec,

d) metodyka nauczania rytmiki z praktyką.

Poz. 4

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia „kształcenie słuchu jazzowe”.

Poz. 5

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia są prowadzone w grupach do 16 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia „historia muzyki jazzowej z literaturą muzyczną”.

Poz. 7

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 8

Zajęcia są prowadzone w grupach do 6 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 9 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia „harmonia jazzowa”.

Poz. 9–11

Szkoła przygotowuje listę zajęć do wyboru dla uczniów, z podziałem na poszczególne moduły rozszerzające, zgodnie z możliwościami kadrowymi i finansowymi szkoły. Katalog zajęć możliwych do zaproponowania uczniowi do wyboru jest otwarty. Mogą to być wyłącznie zajęcia rozszerzające zakres przedmiotów ogólnomuzycznych, wynikające ze specyfiki nauczania w danej specjalności lub z zainteresowań uczniów. W terminie ustalonym przez szkołę, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie IV każdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych według treści zawartej w poz. 9–11 w klasach IV–VI. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem ustalonego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę przedmiotów w poz. 9–11, planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: słuchowy, praktyczny i ogólnomuzyczny. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu jednego roku, dwóch lub trzech lat nauki oraz na różnych poziomach zaawansowania lub bez różnicowania poziomów zaawansowania.

Uczeń jest obowiązany dokonać wyboru co najmniej jednej godziny z każdego modułu: słuchowego, praktycznego i ogólnomuzycznego. Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.

Zajęcia w modułach są realizowane w grupach liczących minimum 2 uczniów. Mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin jest naliczany odrębnie dla każdej specjalności, realizowanej w szkole w 6-letnim cyklu kształcenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas I–IV

Zawód: muzyk (instrumentalistyka w specjalizacjach: klawesyn, klawikord, organy, lutnia, skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, flet podłużny, obój barokowy, trąbka naturalna, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka estradowa)

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–IV

1

Przedmiot główny/specjalność zawodowa

9

2

Zajęcia z akompaniatorem

X

3

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej

18

4

Kształcenie słuchu/kształcenie słuchu jazzowe

8

5

Zasady muzyki z elementami edycji nut

2

6

Historia muzyki z literaturą muzyczną/historia muzyki jazzowej z literaturą muzyczną

9

7

Analiza dzieła muzycznego

2

8

Harmonia praktyczna/harmonia jazzowa

4

9

Moduł rozszerzający do wyboru w klasach II–IV

słuchowy

6

10

praktyczny

11

ogólnomuzyczny

RAZEM

58

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1

W specjalnościach: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa przedmiotem głównym jest instrument i zajęcia są prowadzone indywidualnie. W specjalnościach: wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka estradowa przedmiotem głównym jest śpiew i zajęcia są prowadzone indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć indywidualnych przedmiotu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 45 minut tygodniowo.

Poz. 2

W klasach I–III zajęcia z akompaniatorem są realizowane w wymiarze od 15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie IV – do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zajęcia nie obowiązują uczniów specjalności instrumentalistyka i instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa w specjalizacjach: organy, klawesyn, klawikord, lutnia, fortepian jazzowy, akordeon jazzowy i gitara jazzowa.

Poz. 3

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności obejmują obowiązkowe dla danej specjalności zajęcia edukacyjne wymienione poniżej, których łączna liczba godzin w cyklu kształcenia wynosi minimum 18. Liczba zajęć uzupełniających może być większa, pod warunkiem że odbywa się w ramach łącznej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w cyklu kształcenia.

Wymiar godzin zajęć uzupełniających może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 6 godzin w cyklu kształcenia.

Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeżeniem jednak, że obejmują w zakresie poszczególnych specjalności następujący zakres zajęć:

1) instrumentalistyka:

a) zespół instrumentów historycznych lub chór,

b) zespół kameralny,

c) studia orkiestrowe, z wyjątkiem specjalizacji: klawesyn, klawikord, lutnia i organy:

– basso continuo z elementami improwizacji dla specjalizacji klawesyn, klawikord i lutnia,

– improwizacja z elementami basso continuo dla specjalizacji organy,

d) obowiązkowy instrument klawiszowy;

2) instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa:

a) big band lub zespół,

b) improwizacja jazzowa,

c) ćwiczenia rytmiczne,

d) fortepian obowiązkowy jazzowy, z wyjątkiem specjalizacji fortepian jazzowy;

3) wokalistyka:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) dykcja i interpretacja,

c) elementy gry aktorskiej,

d) zespół wokalny;

4) wokalistyka jazzowa:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) dykcja i interpretacja,

c) ćwiczenia rytmiczne,

d) emisja głosu;

5) wokalistyka estradowa:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) zespół wokalny,

c) dykcja i interpretacja,

d) taniec i plastyka ruchu,

e) zajęcia sceniczne i praktyka estradowa.

Poz. 4

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia „kształcenie słuchu jazzowe”.

Poz. 5

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia są prowadzone w grupach do 16 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia „historia muzyki jazzowej z literaturą muzyczną”.

Poz. 7

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 8

Zajęcia są prowadzone w grupach do 6 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 9 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia „harmonia jazzowa”.

Poz. 9–11

Szkoła przygotowuje listę zajęć do wyboru dla uczniów, z podziałem na poszczególne moduły rozszerzające, zgodnie z możliwościami kadrowymi i finansowymi szkoły. Katalog zajęć możliwych do zaproponowania uczniowi do wyboru jest otwarty. Mogą to być wyłącznie zajęcia rozszerzające zakres przedmiotów ogólnomuzycznych, wynikające ze specyfiki nauczania w danej specjalności lub z zainteresowań uczniów. W terminie ustalonym przez szkołę, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie II każdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych według zapisu w poz. 9–11 w klasach II–IV. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem ustalonego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę przedmiotów, planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: słuchowy, praktyczny, ogólnomuzyczny. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu jednego roku, dwóch lub trzech lat nauki oraz na różnych poziomach zaawansowania lub bez różnicowania poziomów zaawansowania.

Uczeń jest obowiązany dokonać wyboru co najmniej jednej godziny z każdego modułu: słuchowego, praktycznego i ogólnomuzycznego. Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.

Zajęcia w modułach są realizowane w grupach liczących minimum 2 uczniów. Mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin jest naliczany odrębnie dla każdej specjalności, realizowanej w szkole w 4-letnim cyklu kształcenia.

Załącznik 4. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA]

Załącznik nr 4

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas I–III

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–III

1

Język polski

831)

2

Historia

3

Wiedza o społeczeństwie

4

Język obcy nowożytny

5

Drugi język obcy nowożytny

6

Matematyka

7

Fizyka

8

Chemia

9

Biologia

10

Geografia

11

Plastyka

12

Informatyka

13

Wychowanie fizyczne

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Zajęcia z wychowawcą

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 1

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć na 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 14 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 14 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– plastyka – 1 godzina,

– historia – 6 godzin,

– wiedza o społeczeństwie – 2 godziny,

– geografia – 4 godziny,

– biologia – 4 godziny,

– chemia – 4 godziny,

– fizyka – 4 godziny,

– matematyka – 12 godzin,

– informatyka – 2 godziny,

– wychowanie fizyczne – 12 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas IV–VI

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas IV–VI

A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie podstawowym1)

1

Język polski

602)

2

Dwa języki obce nowożytne

3

Historia

4

Wiedza o społeczeństwie

5

Podstawy przedsiębiorczości

6

Geografia

7

Biologia

8

Chemia

9

Fizyka

10

Matematyka

11

Informatyka

12

Wychowanie fizyczne

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

14

Zajęcia z wychowawcą

B. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym do wyboru3)

1

Język polski

po 8 godzin na każdy wybrany przedmiot

2

Historia

3

Geografia

4

Biologia

5

Chemia

6

Fizyka

7

Historia muzyki4)

8

Historia sztuki

9

Język łaciński i kultura antyczna

10

Filozofia

11

Język obcy nowożytny

po 6 godzin na każdy wybrany przedmiot

12

Wiedza o społeczeństwie

13

Matematyka

14

Informatyka

C. Przedmioty uzupełniające do wyboru5)

1

Historia i społeczeństwo

po 4 godziny na każdy wybrany przedmiot

2

Przyroda

3

Ekonomia w praktyce

po 1 godzinie na każdy wybrany przedmiot

4

Zajęcia artystyczne

5

Inny przedmiot6)

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

 

Objaśnienia do tabeli 2

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie podstawowym, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć na 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30/32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– wychowanie fizyczne – 9 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

W klasie VI, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się od 24 do 30 tygodni nauki.

2) Przedmioty obowiązkowe, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, są realizowane w klasie IV.

3) W klasach IV–VI na przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub w zespole szkół w grupie międzyszkolnej.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru 2 albo 3 przedmiotów obowiązkowych, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, w tym historię muzyki lub historię sztuki.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach IV–VI równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach V–VI.

Przedmiot historia muzyki, ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz w podstawie programowej w zawodzie muzyk, może być realizowany w klasach I–VI.

4) Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują przedmiot historia muzyki z literaturą muzyczną w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w 6-letnim cyklu kształcenia, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin z przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym.

5) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym, są obowiązani realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów: zajęcia artystyczne lub inny przedmiot, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

6) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas I–VI

Zawód: muzyk (wszystkie specjalności i specjalizacje)

Tabela 3

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–VI

1

Przedmiot główny/specjalność zawodowa

13

2

Zajęcia z akompaniatorem

X

3

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej

14

4

Kształcenie słuchu/kształcenie słuchu jazzowe

11

5

Zasady muzyki z elementami edycji nut

2

6

Historia muzyki z literaturą muzyczną/historia muzyki jazzowej z literaturą muzyczną

9

7

Analiza dzieła muzycznego

2

8

Harmonia praktyczna/harmonia jazzowa

4

9

Moduł rozszerzający do wyboru w klasach IV–VI

słuchowy

6

10

praktyczny

11

ogólnomuzyczny

RAZEM

61

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1

W specjalnościach: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa przedmiotem głównym jest instrument i zajęcia są prowadzone indywidualnie. W specjalnościach: wokalistyka, wokalistyka jazzowa, wokalistyka estradowa przedmiotem głównym jest śpiew i zajęcia są prowadzone indywidualnie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych w wyżej wymienionych specjalnościach wymiar czasu zajęć przedmiotu głównego może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 45 minut tygodniowo. W specjalności lutnictwo przedmiotem głównym jest lutnictwo i zajęcia są prowadzone w grupach liczących do 4 uczniów, wymiar zajęć zwiększa się o 5 godzin w cyklu kształcenia. W specjalności rytmika przedmiotem głównym jest rytmika i zajęcia są prowadzone w grupach liczących do 8 uczniów, wymiar zajęć może zostać zwiększony, nie więcej niż o 4 godziny w cyklu kształcenia.

Poz. 2

W klasach I–V zajęcia z akompaniatorem są realizowane w wymiarze od 15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w klasie VI – do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Godziny mogą być rozliczane semestralnie. Zajęcia nie obowiązują uczniów specjalności rytmika, lutnictwo oraz uczniów specjalności instrumentalistyka oraz instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa w specjalizacjach: fortepian, fortepian jazzowy, organy, klawesyn, klawikord, akordeon, akordeon jazzowy, harfa, lutnia, gitara i gitara jazzowa.

Poz. 3

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności obejmują obowiązkowe dla danej specjalności zajęcia edukacyjne wymienione poniżej, których łączna liczba godzin w cyklu kształcenia wynosi minimum 14. Liczba zajęć uzupełniających może być większa, pod warunkiem że odbywa się w ramach łącznej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w cyklu kształcenia.

Dla uczniów szczególnie uzdolnionych, z wyłączeniem specjalności rytmika i lutnictwo, wymiar czasu zajęć uzupełniających może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 6 godzin w cyklu kształcenia. W specjalności rytmika wymiar czasu zajęć uzupełniających zwiększa się o 12 godzin w cyklu kształcenia, a w specjalności lutnictwo – zwiększa się o 16 godzin w cyklu kształcenia.

Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeżeniem jednak, że obejmują w zakresie poszczególnych specjalności następujący zakres zajęć:

1) instrumentalistyka:

a) orkiestra, zespół instrumentów historycznych lub chór,

b) zespół kameralny,

c) studia orkiestrowe, z wyjątkiem specjalizacji: fortepian, akordeon, gitara, klawesyn, klawikord, lutnia i organy:

– basso continuo z elementami improwizacji dla specjalizacji klawesyn, klawikord i lutnia,

– improwizacja z elementami basso continuo dla specjalizacji organy,

d) fortepian obowiązkowy, z wyjątkiem specjalizacji: fortepian, skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, lutnia, flet podłużny, obój barokowy, trąbka naturalna, organy, klawesyn:

– obowiązkowy instrument klawiszowy dla specjalizacji: skrzypce barokowe, viola da gamba, wiolonczela barokowa, flet traverso, lutnia, flet podłużny, obój barokowy, trąbka naturalna, organy, klawesyn,

– improwizacja fortepianowa dla specjalizacji fortepian;

2) instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa:

a) big band lub zespół,

b) improwizacja jazzowa,

c) ćwiczenia rytmiczne,

d) fortepian obowiązkowy jazzowy, z wyjątkiem specjalizacji fortepian jazzowy;

3) wokalistyka:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) dykcja i interpretacja,

c) elementy gry aktorskiej,

d) zespół wokalny;

4) wokalistyka jazzowa:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) dykcja i interpretacja,

c) ćwiczenia rytmiczne,

d) emisja głosu;

5) wokalistyka estradowa:

a) fortepian dla wokalistyki,

b) zespół wokalny,

c) dykcja i interpretacja,

d) taniec i plastyka ruchu,

e) zajęcia sceniczne i praktyka estradowa;

6) lutnictwo:

a) skrzypce lub inny instrument lutniczy,

b) korekta lutnicza,

c) projektowanie i modelowanie,

d) akustyka lutnicza,

e) historia sztuki lutniczej;

7) rytmika:

a) fortepian dla rytmiki,

b) improwizacja fortepianowa dla rytmiki,

c) technika ruchu i taniec,

d) metodyka nauczania rytmiki z praktyką.

Poz. 4

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia kształcenie słuchu jazzowe.

Poz. 5

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 6

Zajęcia są prowadzone w grupach do 16 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia historia muzyki jazzowej z literaturą muzyczną.

Poz. 7

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 16 uczniów.

Poz. 8

Zajęcia są prowadzone w grupach do 6 uczniów. Za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 9 uczniów. W specjalnościach: instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa mogą być realizowane zajęcia harmonia jazzowa.

Poz. 9–11

Szkoła przygotowuje listę zajęć do wyboru dla uczniów, z podziałem na poszczególne moduły rozszerzające, zgodnie z możliwościami kadrowymi i finansowymi szkoły. Katalog zajęć możliwych do zaproponowania uczniowi do wyboru jest otwarty. Mogą to być wyłącznie zajęcia rozszerzające zakres przedmiotów ogólnomuzycznych, wynikające ze specyfiki nauczania w danej specjalności lub z zainteresowań uczniów. W terminie ustalonym przez szkołę, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie IV każdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych według treści zawartej w poz. 9–11 w klasach IV–VI. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem ustalonego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę przedmiotów w poz. 9–11, planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: słuchowy, praktyczny i ogólnomuzyczny. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu jednego roku, dwóch lub trzech lat nauki oraz na różnych poziomach zaawansowania lub bez różnicowania poziomów zaawansowania.

Uczeń jest obowiązany dokonać wyboru co najmniej jednej godziny z każdego modułu: słuchowego, praktycznego i ogólnomuzycznego. Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły. Zajęcia w modułach są realizowane w grupach liczących minimum 2 uczniów. Mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin jest naliczany odrębnie dla każdej specjalności, realizowanej w szkole w 6-letnim cyklu kształcenia.

Załącznik 5. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH]

Załącznik nr 5

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY SZTUK PIĘKNYCH

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas I–III

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–III

1

Język polski

831)

2

Historia

3

Wiedza o społeczeństwie

4

Język obcy nowożytny

5

Drugi język obcy nowożytny

6

Matematyka

7

Fizyka

8

Chemia

9

Biologia

10

Geografia

11

Muzyka

12

Informatyka

13

Wychowanie fizyczne

14

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Zajęcia z wychowawcą

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 1

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 14 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 14 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– muzyka – 1 godzina,

– historia – 6 godzin,

– wiedza o społeczeństwie – 2 godziny,

– geografia – 4 godziny,

– biologia – 4 godziny,

– chemia – 4 godziny,

– fizyka – 4 godziny,

– matematyka – 12 godzin,

– informatyka – 2 godziny,

– wychowanie fizyczne – 12 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas IVVI

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas IV–VI

A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie podstawowym1)

1

Język polski

602)

2

Dwa języki obce nowożytne

3

Historia

4

Wiedza o społeczeństwie

5

Podstawy przedsiębiorczości

6

Geografia

7

Biologia

8

Chemia

9

Fizyka

10

Matematyka

11

Informatyka

12

Wychowanie fizyczne

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

14

Zajęcia z wychowawcą

B. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym do wyboru3)

1

Język polski

po 8 godzin na każdy wybrany przedmiot

2

Historia

3

Geografia

4

Biologia

5

Chemia

6

Fizyka

7

Historia muzyki

8

Historia sztuki4)

9

Język łaciński i kultura antyczna

10

Filozofia

11

Język obcy nowożytny

po 6 godzin na każdy wybrany przedmiot

12

Wiedza o społeczeństwie

13

Matematyka

14

Informatyka

C. Przedmioty uzupełniające do wyboru5)

1

Historia i społeczeństwo

po 4 godziny na każdy wybrany przedmiot

2

Przyroda

3

Ekonomia w praktyce

po 1 godzinie na każdy wybrany przedmiot

4

Zajęcia artystyczne

5

Inny przedmiot6)

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

 

Objaśnienia do tabeli 2

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, realizowane w zakresie podstawowym, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć na 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– wychowanie fizyczne – 9 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. W klasie VI, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się od 24 do 30 tygodni nauki.

2) Przedmioty obowiązkowe, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, są realizowane w klasie IV.

3) W klasach IV–VI na przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5.

Przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub w zespole szkół w grupie międzyszkolnej.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru 2 albo 3 przedmiotów obowiązkowych, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, w tym historię muzyki lub historię sztuki.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane w klasach IV–VI równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach V–VI.

Przedmiot historia sztuki, ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz w podstawie programowej w zawodzie plastyk, może być realizowany w klasach I–VI.

4) Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują przedmiot historia sztuki do klasy VI włącznie w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w 6-letnim cyklu kształcenia, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin z przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym.

5) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania na przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym, są obowiązani realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów: zajęcia artystyczne lub inny przedmiot, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

6) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas IVI

Zawód: plastyk

Tabela 3

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–VI

1

Historia sztuki

9

2

Rysunek i malarstwo

21

+ 7

3

Rzeźba

6

4

Podstawy projektowania

4

5

Specjalność/specjalizacja

12

6

Moduł zajęć uzupełniających do wyboru w klasach III–VI w zakresie:

multimediów i fotografii

6

7

zespołowych projektów artystycznych

RAZEM

65

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1–7

Zajęcia są prowadzone w grupach.

Poz. 2–5

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 2–5 przeznacza się dodatkowo 7 godzin w 6-letnim cyklu kształcenia, które są podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z poz. 2–5 może być dodatkowo zwiększony, nie więcej jednak niż 5 godzin w cyklu kształcenia. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć określa statut szkoły.

Poz. 5

Zajęcia obejmują specjalizację ujętą w podstawie programowej w zawodzie plastyk. Uczeń realizuje jedną, wybraną przez siebie specjalizację spośród oferty szkoły. Wybrana specjalizacja jest realizowana nie później niż od trzeciego roku nauczania. Tryb wyboru specjalizacji określa statut szkoły. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone dodatkowo z nauczycielem praktycznej nauki zawodu.

Poz. 6 i 7

W terminie ustalonym przez szkołę, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie III każdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych według treści zawartej w poz. 6 i 7 w klasach III–VI. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem ustalonego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę przedmiotów w poz. 6 i 7, planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu jednego roku, dwóch, trzech lub czterech lat nauki oraz na różnych poziomach zaawansowania lub bez różnicowania poziomów zaawansowania. Zajęcia mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. Szczegółowe zasady współprowadzenia zajęć i odpowiedzialności są określone w statucie szkoły, m.in.: organizacja tych zajęć oraz odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie.

Uczeń jest obowiązany w trakcie cyklu kształcenia zrealizować minimum 6 godzin zajęć w ramach modułów, realizując co najmniej dwie godziny z każdego modułu: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.

Zajęcia w modułach są realizowane w grupach. Mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin jest naliczany odrębnie dla każdej specjalizacji, realizowanej w szkole w 6-letnim cyklu kształcenia.

Załącznik 6. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA LICEUM PLASTYCZNEGO]

Załącznik nr 6

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
LICEUM PLASTYCZNEGO

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas IIV

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–IV

A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie podstawowym1)

1

Język polski

642)

2

Dwa języki obce nowożytne

3

Historia

4

Wiedza o społeczeństwie

5

Podstawy przedsiębiorczości

6

Geografia

7

Biologia

8

Chemia

9

Fizyka

10

Matematyka

11

Informatyka

12

Wychowanie fizyczne

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

14

Zajęcia z wychowawcą

B. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym do wyboru3)

1

Język polski

po 8 godzin na każdy wybrany przedmiot

2

Historia

3

Geografia

4

Biologia

5

Chemia

6

Fizyka

7

Historia muzyki

8

Historia sztuki4)

9

Język łaciński i kultura antyczna

10

Filozofia

11

Język obcy nowożytny

po 6 godzin na każdy wybrany przedmiot

12

Wiedza o społeczeństwie

13

Matematyka

14

Informatyka

C. Przedmioty uzupełniające do wyboru5)

1

Historia i społeczeństwo

po 4 godziny na każdy wybrany przedmiot

2

Przyroda

3

Ekonomia w praktyce

po 1 godzinie na każdy wybrany przedmiot

4

Zajęcia artystyczne

5

Inny przedmiot6)

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

 

Objaśnienia do tabeli 1

1) Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane w zakresie podstawowym, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć na 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 4-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– wychowanie fizyczne – 12 godzin,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 4 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. W klasie IV, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się od 24 do 30 tygodni nauki.

2) Przedmioty obowiązkowe, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki i wychowania fizycznego, są realizowane w klasie I.

3) W klasach I–IV na przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w 4-letnim okresie nauczania, z zastrzeżeniem objaśnienia nr 5.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub w zespole szkół w grupie międzyszkolnej.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru 2 albo 3 przedmiotów obowiązkowych, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, w tym historię muzyki lub historię sztuki.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane w klasach I–IV równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach II–IV.

Przedmiot historia sztuki, ujęty w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym oraz w podstawie programowej w zawodzie plastyk, może być realizowany w klasach I–IV.

4) Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują w klasach I–IV przedmiot historia sztuki w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin z przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym.

5) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym, są obowiązani realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów: zajęcia artystyczne lub inny przedmiot, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

6) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas IIV

Zawód: plastyk

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo dla klas I–IV

1

Historia sztuki

8

2

Rysunek i malarstwo

16

+ 10

3

Rzeźba

6

4

Podstawy projektowania

3

5

Specjalność/specjalizacja

16

6

Moduł zajęć uzupełniających do wyboru w klasach II–IV w zakresie:

multimediów i fotografii

6

7

zespołowych projektów artystycznych

RAZEM

65

Godziny do dyspozycji dyrektora

4

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1–7

Zajęcia są prowadzone w grupach.

Poz. 2–5

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 2–5 przeznacza się dodatkowo 10 godzin w 4-letnim cyklu kształcenia, które są podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wymiar czasu zajęć z poz. 2–5 może być dodatkowo zwiększony, nie więcej jednak niż 5 godzin w cyklu kształcenia. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć określa statut szkoły.

Poz. 5

Zajęcia obejmują specjalizację ujętą w podstawie programowej w zawodzie plastyk. Uczeń realizuje jedną, wybraną przez siebie specjalizację spośród oferty szkoły. Wybrana specjalizacja jest realizowana nie później niż od drugiego roku nauczania. Tryb wyboru specjalizacji określa statut szkoły. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone dodatkowo z nauczycielem praktycznej nauki zawodu.

Poz. 6 i 7

W terminie ustalonym przez szkołę, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie II każdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych według treści zawartej w poz. 6 i 7 w klasach II–IV. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem ustalonego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę przedmiotów w poz. 6 i 7, planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Poszczególne przedmioty mogą być zaprojektowane w ciągu jednego roku, dwóch lub trzech lat nauki oraz na różnych poziomach zaawansowania lub bez różnicowania poziomów zaawansowania. Zajęcia mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. Szczegółowe zasady współprowadzenia zajęć i odpowiedzialności są określone w statucie szkoły, m.in.: organizacja tych zajęć oraz odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie.

Uczeń jest obowiązany w trakcie cyklu kształcenia zrealizować minimum 6 godzin zajęć w ramach modułów, realizując co najmniej dwie godziny z każdego modułu: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.

Zajęcia w modułach są realizowane w grupach. Mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin jest naliczany odrębnie dla każdej specjalizacji, realizowanej w szkole w 4-letnim cyklu kształcenia.

Załącznik 7. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ]

Załącznik nr 7

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas IIII

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
dla klas I–III

1

Język polski

601)

2

Język obcy nowożytny

3

Historia i społeczeństwo

4

Przyroda

5

Matematyka

6

Zajęcia komputerowe

7

Zajęcia techniczne

8

Plastyka

9

Zajęcia z wychowawcą

Godziny do dyspozycji dyrektora

15

 

Objaśnienia do tabeli 1

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć przez 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 16 godzin,

– język obcy nowożytny – 9 godzin,

– historia i społeczeństwo – 4 godziny,

– przyroda – 9 godzin,

– matematyka – 12 godzin,

– zajęcia komputerowe – 3 godziny,

– zajęcia techniczne – 2 godziny,

– plastyka – 2 godziny,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas IVVI

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
dla klas IV–VI

1

Język polski

711)

2

Historia

3

Wiedza o społeczeństwie

4

Język obcy nowożytny

5

Drugi język obcy nowożytny

6

Matematyka

7

Fizyka

8

Chemia

9

Biologia

10

Geografia

11

Plastyka

12

Informatyka

13

Edukacja dla bezpieczeństwa

14

Zajęcia z wychowawcą

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli 2

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu nauczania określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć na 32 tygodnie nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 32 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 14 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 14 godzin (godziny te mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– plastyka – 1 godzina,

– historia – 6 godzin,

– wiedza o społeczeństwie – 2 godziny,

– geografia – 4 godziny,

– biologia – 4 godziny,

– chemia – 4 godziny,

– fizyka – 4 godziny,

– matematyka – 12 godzin,

– informatyka – 2 godziny,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

dla klas VIIIX

Tabela 3

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
dla klas VII–IX

A. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie podstawowym1)

1

Język polski

512)

2

Dwa języki obce nowożytne

3

Historia

4

Wiedza o społeczeństwie

5

Podstawy przedsiębiorczości

6

Geografia

7

Biologia

8

Chemia

9

Fizyka

10

Matematyka

11

Informatyka

12

Edukacja dla bezpieczeństwa

13

Zajęcia z wychowawcą

B. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym do wyboru3)

1

Język polski

po 8 godzin na każdy wybrany przedmiot

2

Historia

3

Geografia

4

Biologia

5

Chemia

6

Fizyka

7

Historia muzyki

8

Historia sztuki

9

Język łaciński i kultura antyczna

10

Filozofia

11

Język obcy nowożytny

po 6 godzin na każdy wybrany przedmiot

12

Wiedza o społeczeństwie

13

Matematyka

14

Informatyka

C. Przedmioty uzupełniające do wyboru4)

1

Historia i społeczeństwo

po 4 godziny na każdy wybrany przedmiot

2

Przyroda

3

Ekonomia w praktyce

po 1 godzinie na każdy wybrany przedmiot

4

Zajęcia artystyczne

5

Inny przedmiot5)

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

 

Objaśnienia do tabeli 3

1) Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia określa uśredniony wymiar godzin, które należy przeznaczyć na wymienione obowiązkowe zajęcia edukacyjne, realizowane w zakresie podstawowym, w przypadku zaplanowania realizacji tych zajęć na 30 tygodni nauki w roku szkolnym. Na następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne w 3-letnim cyklu kształcenia, przy planowanych 30 tygodniach nauki w roku szkolnym, należy tygodniowo przeznaczyć co najmniej:

– język polski – 12 godzin,

– dwa języki obce nowożytne – 15 godzin (godziny mogą być dowolnie rozdzielone na naukę tych języków),

– historia – 2 godziny,

– wiedza o społeczeństwie – 1 godzina,

– podstawy przedsiębiorczości – 2 godziny,

– geografia – 1 godzina,

– biologia – 1 godzina,

– chemia – 1 godzina,

– fizyka – 1 godzina,

– matematyka – 10 godzin,

– informatyka – 1 godzina,

– edukacja dla bezpieczeństwa – 1 godzina,

– zajęcia z wychowawcą – 3 godziny.

Realizacja zajęć może zostać zaprojektowana na określoną liczbę – od 30 do 36 tygodni nauki w roku szkolnym. W klasie IX, z powodu wcześniejszego zakończenia zajęć, przewiduje się od 24 do 30 tygodni nauki.

2) Przedmioty obowiązkowe, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie podstawowym, z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki, są realizowane w klasie VII.

3) W klasach VII–IX na przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym i na przedmioty uzupełniające należy przeznaczyć łącznie co najmniej 18 godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania.

Jeżeli w ramach obowiązkowych zajęć artystycznych uczniowie realizują przedmiot historia tańca w wymiarze 8 lub więcej godzin tygodniowo w 9-letnim cyklu kształcenia, do końca IX klasy włącznie, uznaje się ten przedmiot za jeden spośród obowiązkowych przedmiotów w zakresie rozszerzonym, a 8 godzin z przeznaczonych na ten przedmiot uwzględnia się w ogólnej liczbie co najmniej 18 godzin przeznaczonych na przedmioty obowiązkowe realizowane w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym oraz przedmioty uzupełniające mogą być realizowane w oddziale, grupie oddziałowej lub w grupie międzyoddziałowej.

Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły, organizuje nauczanie tak, aby uczniowie mieli możliwość wyboru 2 albo 3 przedmiotów obowiązkowych, ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym.

Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka i informatyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane po uprzednim zrealizowaniu tych przedmiotów w zakresie podstawowym.

Przedmioty: język polski, język obcy nowożytny i matematyka, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, są realizowane w klasach VII–IX równolegle z przedmiotami w zakresie podstawowym.

Przedmioty: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia, ujęte w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie rozszerzonym, mogą być realizowane w klasach VII–IX.

4) Uczniowie, którzy nie realizują 18 godzin tygodniowo w 3-letnim okresie nauczania na przedmioty obowiązkowe w zakresie rozszerzonym, są obowiązani realizować przedmiot lub przedmioty uzupełniające, aby osiągnąć wskazaną liczbę godzin. O wyborze przedmiotu uzupełniającego, spośród przedmiotów: zajęcia artystyczne lub inny przedmiot, decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii uczniów danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).

5) Inny przedmiot to uzupełniający przedmiot, dla którego nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tego przedmiotu został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

Wymiar godzin przeznaczonych na realizację zajęć religii lub etyki oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie określają przepisy, o których mowa w § 2 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas IIX

Zawód: tancerz

Tabela 4

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
dla klas I–IX

1

Taniec klasyczny

50

+ 52

2

Taniec współczesny

12

3

Taniec ludowy i charakterystyczny

6

4

Taniec dawny

2

5

Moduły zajęć uzupełniających do wyboru

2

6

Repertuar

X

7

Praktyki sceniczne

X

8

Rytmika

6

9

Umuzykalnienie

2

10

Audycje muzyczne

3

11

Historia tańca

8

12

Zasady charakteryzacji

1

RAZEM

144

Godziny do dyspozycji dyrektora

9

 

Objaśnienia do tabeli 4

Poz. 1

Lekcje tańca klasycznego mogą odbywać się oddzielnie dla chłopców, oddzielnie dla dziewcząt.

Poz. 2

Taniec współczesny może być realizowany różnymi rodzajami technik tanecznych.

Poz. 1–4 i 8

Zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 12 uczniów. W uzasadnionych sytuacjach grupy mogą liczyć więcej uczniów.

Poz. 1–4

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 14 przeznacza się dodatkowo 52 godziny w 9-letnim cyklu kształcenia, które są podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ponadto uczniom szczególnie uzdolnionym można zwiększyć dodatkowo wymiar zajęć do dwóch godzin tygodniowo w trybie zajęć indywidualnych w zakresie zajęć wymienionych w poz. 14. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć uczniom szczególnie uzdolnionym określa statut szkoły.

Poz. 5

W ramach modułów zajęć uzupełniających do wyboru są realizowane zajęcia edukacyjne, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz możliwości kadrowo-lokalowych szkoły, jako zajęcia indywidualne lub w zespole dla wybranej grupy uczniów. Rodzaje zajęć prowadzonych w ramach modułów zajęć uzupełniających wynikają ze szkolnego planu nauczania, a zasady udziału uczniów w zajęciach określa statut szkoły. Moduły zajęć uzupełniających do wyboru mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych. Na realizację tych zajęć można przeznaczyć średnio do 2 godzin tygodniowo na klasę w 9-letnim cyklu kształcenia. Uczeń powinien zrealizować co najmniej dwie godziny w ramach modułów zajęć uzupełniających do wyboru w 9-letnim cyklu kształcenia. Zajęcia nie podlegają ocenie.

Poz. 6

W zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 1–4 jest prowadzony repertuar szkolny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz możliwości kadrowo-lokalowych szkoły, w wymiarze średnio 10 minut tygodniowo na ucznia. Repertuar szkolny nie musi zostać wykorzystany w pełnym wymiarze oraz nie podlega ocenie.

Poz. 7

Praktyki sceniczne mogą odbywać uczniowie od klasy I do końca I semestru klasy IX. Na opiekę nad praktykami scenicznymi uczniów i na realizację praktyk przeznacza się średnio do 2 godzin tygodniowo na klasę. Praktyki sceniczne nie podlegają ocenie.

Poz. 1–7

Zajęcia edukacyjne wymienione w poz. 1–7 są prowadzone z akompaniatorem lub z wykorzystaniem nagrań. Dla nauczycieli przygotowujących indywidualne układy taneczne, wchodzące w zakres praktycznej części egzaminu dyplomowego oraz w miarę potrzeby dla akompaniatorów, przewiduje się po jednej godzinie tygodniowo dla każdego ucznia w okresie trzech miesięcy przed tym egzaminem.

Poz. 9–12

Zajęcia są prowadzone w grupach.

Poz. 12

Zajęcia „zasady charakteryzacji” mogą być prowadzone w różnych formach (np.: zajęcia blokowe, warsztaty) w obowiązującym wymiarze godzin.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji.

Załącznik 8. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI TAŃCA]

Załącznik nr 8

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
SZKOŁY SZTUKI TAŃCA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas IIX

Zawód: tancerz

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
dla klas I–IX

1

Taniec klasyczny

50

+ 52

2

Taniec współczesny

12

3

Taniec ludowy i charakterystyczny

6

4

Taniec dawny

2

5

Moduły zajęć uzupełniających do wyboru

2

6

Repertuar

X

7

Praktyki sceniczne

X

8

Rytmika

6

9

Umuzykalnienie

2

10

Audycje muzyczne

3

11

Historia tańca

8

12

Zasady charakteryzacji

1

RAZEM

144

Godziny do dyspozycji dyrektora

9

 

Objaśnienia do tabeli

Poz. 1

Lekcje tańca klasycznego mogą odbywać się oddzielnie dla chłopców, oddzielnie dla dziewcząt.

Poz. 2

Taniec współczesny może być realizowany różnymi rodzajami technik tanecznych.

Poz. 1–4 i 8

Zajęcia mogą być prowadzone w grupach do 12 uczniów. W uzasadnionych sytuacjach grupy mogą liczyć więcej uczniów.

Poz. 1–4

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 1–4 przeznacza się dodatkowo 52 godziny w 9-letnim cyklu kształcenia, które są podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ponadto uczniom szczególnie uzdolnionym można zwiększyć dodatkowo wymiar zajęć do dwóch godzin tygodniowo w trybie zajęć indywidualnych w zakresie zajęć wymienionych w poz. 1–4. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć uczniom szczególnie uzdolnionym określa statut szkoły.

Poz. 5

W ramach modułów zajęć uzupełniających do wyboru są realizowane zajęcia edukacyjne, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz możliwości kadrowo-lokalowych szkoły, jako zajęcia indywidualne lub w zespole dla wybranej grupy uczniów. Rodzaje zajęć prowadzonych w ramach modułów zajęć uzupełniających wynikają ze szkolnego planu nauczania, a zasady udziału uczniów w zajęciach określa statut szkoły. Moduły zajęć uzupełniających do wyboru mogą być realizowane również w grupach międzyoddziałowych. Na realizację tych zajęć można przeznaczyć średnio do 2 godzin tygodniowo na klasę w 9-letnim cyklu kształcenia. Uczeń powinien zrealizować co najmniej dwie godziny w ramach modułów zajęć uzupełniających do wyboru w 9-letnim cyklu kształcenia. Zajęcia nie podlegają ocenie.

Poz. 6

W zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 1–4 jest prowadzony repertuar szkolny, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów oraz możliwości kadrowo-lokalowych szkoły, w wymiarze średnio 10 minut tygodniowo na ucznia. Repertuar szkolny nie musi zostać wykorzystany w pełnym wymiarze oraz nie podlega ocenie.

Poz. 7

Praktyki sceniczne mogą odbywać uczniowie od klasy I do końca I semestru klasy IX. Na opiekę nad praktykami scenicznymi uczniów i na realizację praktyk przeznacza się średnio do 2 godzin tygodniowo na klasę. Praktyki sceniczne nie podlegają ocenie.

Poz. 1–7

Zajęcia edukacyjne wymienione w poz. 1–7 są prowadzone z akompaniatorem lub z wykorzystaniem nagrań. Dla nauczycieli przygotowujących indywidualne układy taneczne, wchodzące w zakres praktycznej części egzaminu dyplomowego oraz w miarę potrzeby dla akompaniatorów, przewiduje się po jednej godzinie tygodniowo dla każdego ucznia w okresie trzech miesięcy przed tym egzaminem.

Poz. 10–12

Zajęcia są prowadzone w grupach.

Poz. 12

Zajęcia „zasady charakteryzacji” mogą być prowadzone w różnych formach (np.: zajęcia blokowe, warsztaty) w obowiązującym wymiarze godzin.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji.

Załącznik 9. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ]

Załącznik nr 9

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
SZKOŁY SZTUKI CYRKOWEJ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

dla klas IIII

Zawód: aktor cyrkowy

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo
dla klas I–III

1

Specjalność artystyczna

24

2

Zajęcia uzupełniające

22

3

Podstawy charakteryzacji

1

4

Historia cyrku

1

RAZEM

48

Godziny do dyspozycji dyrektora

12

 

Objaśnienia do tabeli

Poz. 1

Uczeń, począwszy od klasy II, realizuje jedną spośród następujących specjalności artystycznych: akrobata, gimnastyk, ekwilibrysta, żongler, mim, klaun. Zajęcia są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w zależności od specjalności. Dla każdej specjalności przewiduje się w klasie programowo najwyższej zajęcia z choreografem w wymiarze 1 godziny tygodniowo. W 3-letnim cyklu kształcenia mogą być realizowane praktyki zawodowe.

Poz. 2

Zajęcia są prowadzone w grupach do 10 uczniów oraz obejmują: techniki cyrkowe (akrobatykę, gimnastykę, ekwilibrystykę i żonglerkę), techniki taneczne, elementy gry aktorskiej oraz pantomimę.

Poz. 3 i 4

Zajęcia są prowadzone w grupach.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w 3-letnim cyklu kształcenia oraz warunków realizacji.

Załącznik 10. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA POLICEALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ]

Załącznik nr 10

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

3-letni cykl kształcenia

Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: wokalno-aktorska i wokalno-baletowa

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 3-letnim cyklu kształcenia

1

Gra aktorska

5

+ 29

2

Śpiew

5

3

Taniec

5

4

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności zawodowej

30

5

Praca z akompaniatorem

x

6

Praktyki sceniczne

x

7

Wybrane zagadnienia z historii dziedziny

6

8

Charakteryzacja

2

9

Umuzykalnienie

6

RAZEM

88

Godziny do dyspozycji dyrektora

6

 

Objaśnienia do tabeli

Poz. 1–3

W specjalności wokalno-aktorskiej przedmiotem głównym jest śpiew. W specjalności wokalno-baletowej przedmiotami głównymi są: śpiew i taniec. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 1–3 przeznacza się dodatkowo 29 godzin w 3-letnim cyklu kształcenia, które są podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Ponadto uczniom szczególnie uzdolnionym można zwiększyć dodatkowo wymiar zajęć do dwóch godzin tygodniowo w trybie zajęć indywidualnych w zakresie zajęć wymienionych w poz. 1–3. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć uczniom szczególnie uzdolnionym określa statut szkoły.

Poz. 1

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 uczniów.

Poz. 2

Zajęcia są prowadzone indywidualnie. Zaleca się pracę z akompaniatorem pod kierunkiem nauczyciela śpiewu.

Poz. 3

Zajęcia są prowadzone w grupach do 10 uczniów. Zajęcia są prowadzone z udziałem akompaniatora lub z akompaniamentem mechanicznym.

Poz. 4

Zajęcia uzupełniające w ramach specjalności obejmują obowiązkowe dla danej specjalności zajęcia edukacyjne wymienione poniżej, których łączna liczba godzin w cyklu kształcenia wynosi minimum 30. Liczba zajęć uzupełniających może być większa, pod warunkiem że odbywa się w ramach łącznej liczby godzin przeznaczonych na zajęcia uzupełniające w cyklu kształcenia. W specjalności wokalno-aktorskiej wymiar godzin tych zajęć może być zwiększony, nie więcej jednak niż o 30 godzin w cyklu kształcenia.

Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeżeniem jednak, że obejmują w zakresie poszczególnych specjalności następujący zakres zajęć:

1) specjalność: wokalno-aktorska:

a) piosenka aktorska,

b) wiersz,

c) proza;

2) specjalność: wokalno-baletowa:

a) step,

b) pantomima.

Poz. 5

Praca z akompaniatorem dotyczy realizacji zajęć z poz. 2 i jest realizowana w wymiarze średnio od 15 do 45 minut tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia, a w 3. roku kształcenia do 2 godzin tygodniowo w przeliczeniu na jednego ucznia. Organizację pracy z akompaniatorem ustala nauczyciel śpiewu i nauczyciel akompaniator w porozumieniu z dyrektorem szkoły. Zajęcia nie podlegają ocenianiu. Godziny mogą być rozliczane semestralnie.

Poz. 6

Praktyki sceniczne są realizowane w wymiarze średnio 15 minut tygodniowo na ucznia. Praktyki sceniczne nie muszą zostać wykorzystane w pełnym wymiarze, nie obowiązują każdego ucznia oraz nie podlegają ocenianiu.

Poz. 7

Zajęcia są prowadzone zbiorowo.

Poz. 8–9

Zajęcia są prowadzone w grupach do 12 osób.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w 3-letnim cyklu kształcenia oraz warunków realizacji.

Załącznik 11. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ]

Załącznik nr 11

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POLICEALNEJ SZKOŁY PLASTYCZNEJ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

2-letni cykl kształcenia

Zawód: plastyk

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

1

Historia sztuki

5

2

Rysunek i malarstwo

12

+ 15

3

Rzeźba

3

4

Podstawy projektowania

3

5

Specjalność/specjalizacja

16

6

Moduł zajęć uzupełniających do wyboru w 2. roku kształcenia w zakresie:

multimediów i fotografii

6

7

zespołowych projektów artystycznych

RAZEM

60

Godziny do dyspozycji dyrektora

4

 

Objaśnienia do tabeli

Poz. 1–7

Zajęcia są prowadzone w grupach.

Poz. 2–5

Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w poz. 2–5 przeznacza się dodatkowo 15 godzin w 2-letnim cyklu kształcenia, które są podzielone na poszczególne zajęcia w szkolnym planie nauczania. Szczegółowe zasady zwiększania wymiaru zajęć określa statut szkoły.

Poz. 5

Zajęcia obejmują specjalizację ujętą w podstawie programowej w zawodzie plastyk. Uczeń realizuje jedną, wybraną przez siebie specjalizację spośród oferty szkoły. Wybrana specjalizacja jest realizowana nie później niż od pierwszego roku nauczania. Tryb wyboru specjalizacji określa statut szkoły. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone dodatkowo z nauczycielem praktycznej nauki zawodu.

Poz. 6–7

W terminie ustalonym przez szkołę, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w 2. roku kształcenia każdy uczeń pisemnie deklaruje chęć realizacji zajęć wybranych według treści zawartej w poz. 6–7 w 2. roku kształcenia. Najpóźniej dwa tygodnie przed upływem ustalonego terminu dyrektor szkoły ogłasza listę przedmiotów w poz. 6–7, planowanych do realizacji w szkole, z podziałem na moduły: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Poszczególne przedmioty są zaprojektowane w ciągu jednego roku nauki oraz na różnych poziomach zaawansowania lub bez różnicowania poziomów zaawansowania.

Zajęcia mogą być współprowadzone przez drugiego nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia w ich realizacji. Szczegółowe zasady współprowadzenia zajęć i odpowiedzialności są określone w statucie szkoły, m.in.: organizacja tych zajęć oraz odpowiedzialność za dokumentację przebiegu nauczania, wymagania edukacyjne, program nauczania i ocenianie.

Uczeń jest obowiązany w trakcie cyklu kształcenia zrealizować minimum 6 godzin zajęć w ramach modułów, realizując co najmniej dwie godziny z każdego modułu: multimediów i fotografii oraz zespołowych projektów artystycznych. Zmiana podjętego przez ucznia wyboru może nastąpić tylko w przypadku: zmiany szkoły, zawieszenia wybranych przez ucznia zajęć oraz w szczególnych sytuacjach indywidualnych z końcem roku za zgodą dyrektora szkoły.

Godziny do dyspozycji dyrektora powinny zostać zaplanowane w szkolnym planie nauczania wraz z określeniem szczegółowych nazw zajęć, ich wymiaru godzinowego w cyklu kształcenia oraz warunków realizacji. Limit godzin jest naliczany odrębnie dla każdej specjalizacji, realizowanej w szkole w 2-letnim cyklu kształcenia.

Załącznik 12. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA POMATURALNEJ SZKOŁY BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE BIBLIOTEKARZ]

Załącznik nr 12

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNEJ SZKOŁY
BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY
KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE BIBLIOTEKARZ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

2-letni cykl kształcenia

system stacjonarny

Zawód: bibliotekarz

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

1

Wiedza o społeczeństwie

1,5

2

Psychologia

2

3

Pedagogika

2

4

Wiedza o kulturze

2

5

Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej

1,5

6

Literatura piękna

8

7

Wiedza o książce i bibliotece

3,5

8

Wiedza o czytelnictwie

2,5

9

Warsztaty czytelnicze

2

10

Źródła informacji, działalność informacyjna

4

11

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

4

12

Opracowanie zbiorów

5

13

Organizacja i zarządzanie w bibliotece

2,5

14

Technologie informacyjne

2

15

Komputeryzacja biblioteki

2

16

Zajęcia praktyczne

3,5

17

Wychowanie fizyczne

4

18

Język obcy

8

19

Specjalizacja – bibliotekarstwo publiczne

2

20

Specjalizacja – bibliotekarstwo szkolne

Praktyka zawodowa w czwartym semestrze w wymiarze 4 tygodni

RAZEM

62

 

Poz.

Inne zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

21

Biblioterapia

4

22

Komunikacja społeczna

23

Wiedza o mediach

24

Animacja środowisk lokalnych

25

Wychowanie plastyczne

26

Kultura żywego słowa

27

Wiedza o teatrze

28

Wiedza o muzyce

29

Wiedza o filmie

30

Technika pracy biurowej

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 9–12, 14–15, 18

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w grupach.

Poz. 19–20

Słuchacza obowiązuje zaliczenie jednej ze specjalizacji w wymiarze dwóch godzin w 2-letnim cyklu kształcenia.

Poz. 21–30

Inne zajęcia edukacyjne realizuje się z uwzględnieniem specyfiki nauczania, możliwości kadrowych i finansowych. Liczbę godzin zajęć ustala dyrektor szkoły.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

2-letni cykl kształcenia

system niestacjonarny

Zawód: bibliotekarz

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin konsultacji ogółem

1

Pedagogika z elementami psychologii

40

2

Wiedza o kulturze z elementami wiedzy o społeczeństwie

40

3

Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej

18

4

Literatura piękna

78

5

Wiedza o książce i bibliotece

43

6

Wiedza o czytelnictwie

32

7

Warsztaty czytelnicze

20

8

Źródła informacji, działalność informacyjna

56

9

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

42

10

Opracowanie zbiorów

55

11

Organizacja i zarządzanie biblioteką

34

12

Technologie informacyjne

36

13

Komputeryzacja biblioteki

26

14

Specjalizacja – bibliotekarstwo publiczne

20

15

Specjalizacja – bibliotekarstwo szkolne

RAZEM

540

Godziny do dyspozycji dyrektora

80

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 7–10, 12–13

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w grupach.

Poz. 14–15

Słuchacza obowiązuje zaliczenie jednej ze specjalizacji w wymiarze dwudziestu godzin konsultacji.

Godziny do dyspozycji dyrektora można wykorzystać na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, innych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowym planie nauczania lub na inne zajęcia prowadzone według uzdolnień i zainteresowań uczniów, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

2-letni cykl kształcenia

system stacjonarny

Zawód: bibliotekarz

Specjalizacja: biblioterapia

Tabela 3

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

1

Wiedza o społeczeństwie

1,5

2

Psychologia

2

3

Pedagogika

2

4

Wiedza o kulturze

2

5

Wiedza o nauce i literaturze niebeletrystycznej

1

6

Literatura piękna

6

7

Wiedza o książce i bibliotece

2

8

Wiedza o czytelnictwie

1

9

Warsztaty czytelnicze

2

10

Źródła informacji, działalność informacyjna

4

11

Gromadzenie i udostępnianie zbiorów

4

12

Opracowanie zbiorów

5

13

Organizacja i zarządzanie w bibliotece

1

14

Technologie informacyjne

2

15

Komputeryzacja biblioteki

2

16

Zajęcia praktyczne

2

17

Wychowanie fizyczne

4

18

Język obcy

4

19

Socjologiczne i filozoficzne problemy zdrowia i choroby

1

20

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

2

21

Podstawy rehabilitacji

2,5

22

Problemy społeczne ludzi chorych i niepełnosprawnych

0,5

23

Podstawy pomocy psychologicznej

3

24

Biblioterapia

3,5

25

Arteterapia

3

26

Kultura żywego słowa w biblioterapii

2

RAZEM

65

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 9–12, 14–15, 18

Dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć w grupach.

Załącznik 13. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA POMATURALNEJ SZKOŁY BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY]

Załącznik nr 13

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
POMATURALNEJ SZKOŁY
BIBLIOTEKARSKIEJ I ANIMATORÓW KULTURY
KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE ANIMATOR KULTURY

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

2-letni cykl kształcenia

system stacjonarny

Zawód: animator kultury

Specjalizacje: animacja społeczności lokalnych, teatr, taniec, fotografia, film, turystyka, turystyka i rekreacja, arteterapia

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

1

Wiedza o animacji społeczno-kulturalnej

2

2

Elementy wiedzy o kulturze

1,5

3

Wiedza o sztuce (wstęp do wiedzy o sztuce, literatura, teatr, film, fotografia, plastyka, muzyka)

5

4

Psychologiczne i pedagogiczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej

4

5

Wiedza o społecznościach lokalnych

1

6

Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej

1

7

Metody i techniki animacji społeczno-kulturalnej

5

8

Komunikacja społeczna

3

9

Kultura słowa

1

10

Technika pracy umysłowej

0,5

11

Techniczne środki w animacji

2

12

Język obcy

4

13

Wychowanie fizyczne

4

14

Specjalizacja – animacja wyspecjalizowana

26

15

Praktyki zawodowe

x

RAZEM

60

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 13

W przypadku wyboru przez słuchacza specjalizacji tanecznej godziny przewidziane na wychowanie fizyczne można przeznaczyć na realizację specjalizacji tanecznej.

Poz. 14

Specjalizacja – animacja wyspecjalizowana obejmuje obowiązkowe dla danej specjalizacji zajęcia edukacyjne wymienione poniżej, których łączna liczba godzin w cyklu kształcenia wynosi 26. Szczegółowe nazwy zajęć, ich wymiar godzinowy w cyklu kształcenia oraz warunki ich realizacji wynikają ze szkolnego planu nauczania, z zastrzeżeniem jednak, że obejmują w zakresie poszczególnych specjalizacji następujący zakres zajęć:

1) animacja społeczności lokalnych:

a) elementy psychologii społecznej,

b) poznawanie środowiska lokalnego,

c) edukacja środowiskowa,

d) komunikacja społeczna w społeczności lokalnej,

e) problemy socjalne w społeczności lokalnej,

f) animacja zespołów zadaniowych,

g) animacja grupy metodą zabawy,

h) problemy etyki zawodowej animatora kultury,

i) podstawy organizacji i kierowania zespołami,

j) zarządzanie marketingowe,

k) pracownia środowiskowa;

2) teatr:

a) wiedza o teatrze,

b) reżyseria w teatrze amatorskim,

c) scenografia,

d) kultura żywego słowa,

e) repertuar teatru amatorskiego,

f) taniec,

g) teatr dziecięcy (lalkowy i żywego planu),

h) plastyka ciała i technika wyrazu scenicznego,

i) drama;

3) taniec:

a) wybrane zagadnienia z anatomii, fizjologii i biomechaniki,

b) historia tańca i baletu,

c) rytmika z umuzykalnieniem,

d) techniki taneczne:

– podstawy techniki tańca klasycznego,

– technika wolna,

– technika tańca jazzowego,

e) polskie tańce narodowe,

f) folklor taneczny wybranych regionów Polski,

g) taniec towarzyski,

h) mody taneczne,

i) wybrane zagadnienia reżyserii i kompozycji tańca;

4) fotografia:

a) historia i estetyka fotografii,

b) zagadnienia kompozycji i specyficznych form fotografii,

c) technika i technologia fotografii,

d) pracownia fotografii,

e) multimedia – współczesne środki rejestracji obrazu;

5) film:

a) historia filmu,

b) wybrane zagadnienia z teorii filmu,

c) budowa scenariusza filmowego,

d) metodyka pracy w klubie filmowym,

e) pracownia realizacji filmu,

f) realizacja filmu;

6) turystyka:

a) podstawy wiedzy o turystyce,

b) podstawy ekologii,

c) geografia turystyczna,

d) metodyka programowania turystyki,

e) metodyka krajoznawstwa,

f) antropogeografia,

g) ekonomiczne i prawne podstawy turystyki,

h) biomedyczne podstawy turystyki,

i) środki techniczne w turystyce,

j) język obcy;

7) turystyka i rekreacja:

a) geografia turystyczna,

b) metodyka programowania turystyki,

c) metodyka krajoznawstwa,

d) obsługa ruchu turystycznego,

e) podstawy ekologii,

f) biomedyczne podstawy rekreacji i turystyki,

g) metodyka rekreacji,

h) formy aktywności ruchowej,

i) język obcy;

8) arteterapia:

a) socjologiczne i filozoficzne problemy zdrowia i choroby,

b) podstawy anatomii i fizjologii człowieka,

c) problemy społeczne osób chorych i niepełnosprawnych,

d) wstęp do arteterapii,

e) drama,

f) wspomaganie przez sztukę:

– biblioterapia,

– muzykoterapia,

– metody i techniki teatralne,

– metody i techniki plastyczne,

– choreoterapia,

g) podstawy rehabilitacji,

h) podstawy pomocy psychologicznej,

i) warsztat arteterapii.

Poz. 15

Praktyki zawodowe obejmują: praktyki śródsemestralne, wakacyjne warsztaty metodyczne i twórcze oraz praktykę zawodową. Na realizację praktyk zawodowych przeznacza się łącznie 242 godziny.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

2-letni cykl kształcenia

system niestacjonarny

Zawód: animator kultury

Specjalizacja: animator społeczności lokalnych

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin konsultacji ogółem

1

Wiedza o kulturze

40

2

Wstęp do wiedzy o sztuce

10

3

Podstawy wiedzy o plastyce

20

4

Podstawy wiedzy o literaturze

30

5

Podstawy wiedzy o filmie

30

6

Podstawy wiedzy o muzyce

20

7

Podstawy wiedzy o teatrze

20

8

Wiedza o animacji społeczno-kulturalnej

20

9

Praktyczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej

40

10

Wiedza o wspólnotach lokalnych

20

11

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy animacji społeczno-kulturalnej

40

12

Prawne i ekonomiczne podstawy działalności kulturalnej

20

13

Kultura słowa

30

14

Środki techniczne w animacji społeczno-kulturalnej

20

15

Technika pracy umysłowej

20

16

Komunikacja społeczna

20

17

Problemy socjalne w środowisku lokalnym

20

18

Animacja zespołów zadaniowych

10

19

Poznawanie środowiska lokalnego

10

20

Edukacja środowiskowa

10

21

Animacja grupy metodą zabawy

10

22

Podstawy organizacji i kierowania

10

23

Problemy etyki zawodowej animatora kultury

10

RAZEM

480

Godziny do dyspozycji dyrektora

40

 

Objaśnienia do tabeli

Godziny do dyspozycji dyrektora można wykorzystać na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, innych zajęć edukacyjnych przewidzianych w ramowym planie nauczania lub na inne zajęcia prowadzone według uzdolnień i zainteresowań uczniów, w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

Załącznik 14. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA OGNISKA ARTYSTYCZNEGO]

Załącznik nr 14

RAMOWY PLAN NAUCZANIA
OGNISKA ARTYSTYCZNEGO

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

4-letni cykl kształcenia

SPECJALNOŚĆ MUZYCZNA

DZIAŁ DZIECIĘCY

Tabela 1

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia

1

Instrument główny

6

2

Rytmika z kształceniem słuchu

7

3

Chór lub zespół

RAZEM

13

 

Objaśnienia do tabeli 1

Poz. 1

Zajęcia są realizowane indywidualnie.

Poz. 2

Zajęcia są realizowane w grupach.

Poz. 3

Zajęcia są realizowane w grupach. Zespoły mogą być różnorodne: ludowe, wokalne, taneczne, rytmiczne, instrumentów perkusyjnych, teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor ogniska artystycznego decyduje o ofercie zespołów.

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Tabela 2

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia

1

Instrument główny lub śpiew

8

2

Zajęcia indywidualne

3

Kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi

7

4

Chór lub zespół

RAZEM

15

 

Objaśnienia do tabeli 2

Poz. 1

Zajęcia są realizowane indywidualnie.

Poz. 2

Zajęcia indywidualne, którymi mogą być przykładowo: fortepian dodatkowy, instrument dodatkowy, instrument ludowy, gra a vista, elementy improwizacji, podstawy akompaniamentu i piosenka, są prowadzone indywidualnie. Dyrektor ogniska artystycznego decyduje o ofercie zajęć indywidualnych.

Poz. 3

Zajęcia są realizowane w grupach.

Poz. 4

Zajęcia są realizowane w grupach. Zespoły mogą być różnorodne: ludowe, wokalne, taneczne, rytmiczne, instrumentów perkusyjnych, teatralno-muzyczne i inne. Dyrektor ogniska artystycznego decyduje o ofercie zespołów.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

2-letni cykl kształcenia

SPECJALNOŚĆ PLASTYCZNA

DZIAŁ DZIECIĘCY

Tabela 3

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

1

Rysunek i ćwiczenia kolorystyczne

5

2

Modelowanie

5

RAZEM

10

 

Objaśnienia do tabeli 3

Poz. 1 i 2

Zajęcia są realizowane w grupach.

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Tabela 4

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 2-letnim cyklu kształcenia

1

Rysunek i malarstwo

8

2

Fakultety artystyczne

8

3

Wiedza o sztuce

RAZEM

16

 

Objaśnienia do tabeli 4

Poz. 1 i 3

Zajęcia są realizowane w grupach.

Poz. 2

Zajęcia są realizowane w grupach. Fakultety mogą być różnorodne, np.: grafika, rzeźba, fotografia. Dyrektor ogniska artystycznego decyduje o ofercie fakultetów, uwzględniając, w miarę możliwości, potrzeby i możliwości uczniów.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ARTYSTYCZNE

4-letni cykl kształcenia

SPECJALNOŚĆ BALETOWA

DZIAŁ DZIECIĘCY

Tabela 5

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia

1

Taniec ludowy

8

2

Zabawy ruchowe

6

3

Umuzykalnienie

RAZEM

14

 

Objaśnienia do tabeli 5

Poz. 1–3

Zajęcia są realizowane w grupach.

DZIAŁ MŁODZIEŻOWY

Tabela 6

Poz.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Liczba godzin tygodniowo w 4-letnim cyklu kształcenia

1

Technika taneczna

16

2

Taniec ludowy i charakterystyczny

3

Rytmika

4

4

Wiadomości o tańcu

RAZEM

20

 

Objaśnienia do tabeli 6

Poz. 1 i 2

Zajęcia są realizowane w grupach. Zajęcia są realizowane z akompaniatorem lub z akompaniamentem mechanicznym.

Poz. 3 i 4

Zajęcia są realizowane w grupach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama