reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu „ASG-EUPOS”, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień:

a) licencjobiorcy, innego niż wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania, do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b) wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłaszania do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia,

c) licencjobiorcy do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

7) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Licencja może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, lub wielu materiałów zasobu objętych jednym wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy albo też są one udostępniane na zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych.

2. Każda wydana licencja otrzymuje numer, który składa się z 3 członów, oddzielonych podkreślnikiem, z których:

1) pierwszy jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu lub identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych;

2) drugi jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej organu udzielającego licencji; w przypadku licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju treścią drugiego członu numeru licencji zamiast identyfikatora TERYT są litery PL;

3) trzeci jest ciągiem znaków określającym zakres uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu:

a) N – dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w postaci elektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”,

b) P – dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania materiałów zasobu w trybie przepisów wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy,

c) K05 – dla licencji udzielanej w przypadku udostępniania:

– materiałów zasobu wykonawcom prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia,

– danych rejestru cen i wartości nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

– materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej na cele i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy,

d) K08 – w przypadku udostępniania materiałów zasobu w celu przeprowadzenia szkolenia, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.3)),

e) T – w przypadku okresowego udostępniania materiałów zasobu za pomocą okresowych usług sieciowych,

f) CL0 – w przypadku, gdy materiały zasobu są udostępniane określonemu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet,

g) CL1 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 1 załącznika do ustawy,

h) CL2 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 2 załącznika do ustawy,

i) CL3 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 3 załącznika do ustawy,

j) CL4 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 4 załącznika do ustawy,

k) CL5 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 5 załącznika do ustawy,

l) CL6 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 6 załącznika do ustawy,

m) CL7 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 7 załącznika do ustawy,

n) CL8 – w przypadku określonym w tabeli nr 18, lp. 8 załącznika do ustawy,

o) ASG – dla licencji upoważniającej do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.

§ 3.
1. Licencje w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci papierowej wydaje organ udostępniający materiały zasobu.

2. Licencję w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli nie jest wystawiana i generowana w sposób określony w art. 40c ust. 4 ustawy, uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2014 r.

Minister Administracji i Cyfryzacji: wz. S. Huskowski

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 897.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567 i 598.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 lipca 2014 r. (poz. 917)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE WYPISU/WYPISU I WYRYSU/WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU „ASG-EUPOS”]

Załącznik nr 5

WZÓR – WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU „ASG-EUPOS”

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY, INNEGO NIŻ WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA, DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU]

Załącznik nr 6

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY, INNEGO NIŻ WYKONAWCA PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWI ZGŁASZANIA, DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU

infoRgrafika

Załącznik do wzoru

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA]

Załącznik nr 7

WZÓR LICENCJI UPOWAŻNIAJĄCEJ WYKONAWCĘ PRAC GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW ZASOBU W PRACACH GEODEZYJNYCH/KARTOGRAFICZNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS]

Załącznik nr 8

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS

infoRgrafika

Załącznik do wzoru

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY]

Załącznik nr 9

WZÓR – DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama