reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 1 lipca 2014 r.

w sprawie sposobu obliczania kosztów wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej nałożonego w stosunku do regularnego przewozu lotniczego

Na podstawie art. 197 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Koszty wykonywania obowiązku użyteczności publicznej, o którym mowa w art. 197 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, zwanej dalej „ustawą”, stanowią poniesione przez przewoźnika lotniczego koszty z tytułu wykonywania obowiązku użyteczności publicznej na trasie, w odniesieniu do której nałożono ten obowiązek, pomniejszone o osiągnięte przez przewoźnika lotniczego przychody w związku z obsługą tej trasy i powiększone o uzasadniony poziom zysku.
§ 2.
1. Koszty ponoszone przez przewoźnika lotniczego z tytułu wykonywania obowiązku użyteczności publicznej na trasie, w odniesieniu do której nałożono ten obowiązek, obejmują faktycznie poniesione koszty związane z wykonywaniem przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 2 ustawy, obliczone zgodnie z obowiązującymi przewoźnika lotniczego zasadami rachunkowości. Do kosztów tych zalicza się:

1) koszty bezpośrednie działalności operacyjnej związane z działalnością przewozową, w tym koszty osobowe załogi statku powietrznego, koszty zużycia materiałów i energii, koszty usług obcych oraz koszty podatków i opłat;

2) koszty pośrednie działalności przewozowej, w tym koszty związane z systemami dystrybucji biletów, koszty promocji i reklamy, koszty ubezpieczeń oraz koszty osobowe personelu realizującego funkcje związane z obsługą tej trasy;

3) koszty infrastruktury związane z wykorzystaniem i utrzymaniem infrastruktury technicznej niezbędnej do wykonywania przewozu lotniczego, w tym koszty utrzymania statków powietrznych wykorzystywanych do przewozu lotniczego, koszty amortyzacji i obsługi technicznej tej infrastruktury oraz koszty urządzeń i instalacji niezbędnych do świadczenia usług przewozu lotniczego;

4) koszty finansowe bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązku użyteczności publicznej, w tym koszty związane z inwestycjami w infrastrukturę oraz koszty wynikające z umowy leasingu statków powietrznych niezbędne do wykonywania obowiązku użyteczności publicznej.

2. Jeżeli działalność przewoźnika lotniczego polega wyłącznie na wykonywaniu przewozu lotniczego na trasie, w odniesieniu do której nałożono obowiązek użyteczności publicznej, do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza się wszystkie koszty ponoszone przez przewoźnika lotniczego.

3. Jeżeli działalność przewoźnika lotniczego wykracza poza wykonywanie przewozu lotniczego na trasie, w odniesieniu do której nałożono obowiązek użyteczności publicznej, koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, związane z obsługą tej trasy, ustala się na podstawie przedstawionych przez przewoźnika lotniczego w ofercie, o której mowa w art. 197 ust. 7 ustawy, metod wyodrębnienia tych kosztów z kosztów działalności przewoźnika lotniczego.

4. Koszty, o których mowa w ust. 1, nie obejmują:

1) kosztów finansowanych ze środków publicznych, w tym ze środków Unii Europejskiej;

2) podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług podlegającego rozliczeniu.

§ 3.
1. Przychody, o których mowa w § 1, obejmują faktycznie uzyskane przychody związane z wykonywaniem przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej na trasie, w odniesieniu do której nałożono ten obowiązek, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 2 ustawy, z uwzględnieniem przychodów zaklasyfikowanych jako pomoc państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Do przychodów tych zalicza się:

1) przychody z tytułu przewozu lotniczego wynikające z taryfy przewozu lotniczego i inne pochodzące ze sprzedaży przewozów lotniczych;

2) przychody z opłat dodatkowych doliczanych do ostatecznej ceny przewozu lotniczego;

3) przychody z programów lojalnościowych;

4) zysk przewyższający uzasadniony poziom zysku, wynikający ze specjalnych lub wyłącznych praw danego przewoźnika lotniczego związanych z działalnością inną niż usługi świadczone w związku z nałożonym obowiązkiem użyteczności publicznej, na które jest przyznawana pomoc, oraz inne korzyści przyznane przez państwo, niezależnie czy stanowią one pomoc państwa w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Jeżeli działalność przewoźnika lotniczego wykracza poza wykonywanie przewozu lotniczego na trasie, w odniesieniu do której nałożono obowiązek użyteczności publicznej, przychody, o których mowa w ust. 1, związane z obsługą tej trasy, ustala się na podstawie przedstawionych przez przewoźnika lotniczego w ofercie, o której mowa w art. 197 ust. 7 ustawy, metod wyodrębniania tych przychodów z przychodów z działalności przewoźnika lotniczego.

§ 4.
1. Koszty i przychody, o których mowa w § 1, są liczone od dnia rozpoczęcia wykonywania przez przewoźnika lotniczego przewozów lotniczych na trasie, w odniesieniu do której nałożono obowiązek użyteczności publicznej, do dnia zaprzestania wykonywania tych przewozów.

2. Koszty, o których mowa w § 1, obejmują również koszty przygotowania do wykonywania obowiązku użyteczności publicznej zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 197 ust. 1 pkt 2 ustawy, poniesione przez przewoźnika lotniczego nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia wyniku przetargu, o którym mowa w art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3).

§ 5.
Uzasadniony poziom zysku nie może przekraczać kosztu kapitału własnego zaangażowanego do wykonywania obowiązku użyteczności publicznej przez przewoźnika lotniczego na trasie, w odniesieniu do której nałożono ten obowiązek. Koszt ten oblicza się w oparciu o model wyceny aktywów kapitałowych z uwzględnieniem jako stopy zwrotu wolnej od ryzyka oprocentowania obligacji Skarbu Państwa w okresie zbliżonym do okresu wykonywania przez przewoźnika lotniczego obowiązku użyteczności publicznej. Przy obliczaniu tego kosztu uwzględnia się aktywa lub odpowiedni ich udział zaangażowane do wykonywania obowiązku użyteczności publicznej, przy czym udział aktywów może być obliczany proporcjonalnie do liczby lotów lub godzin lotów wykonywanych w związku z realizacją obowiązku użyteczności publicznej w ogólnej liczbie lotów wykonywanych przez przewoźnika lotniczego.
§ 6.
Przy obliczaniu kosztów wykonywania obowiązku użyteczności publicznej przez przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz lotniczy na trasie, w odniesieniu do której nałożono obowiązek użyteczności publicznej, prowadzącego także działalność wykraczającą poza wykonywanie tego obowiązku, uwzględnia się jedynie koszty i przychody wyodrębnione w księgach rachunkowych dla działalności związanej z wykonywaniem tego obowiązku.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DORADCA-UE.pl

portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama