REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1913

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 223zzd ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres, formę i sposób sporządzania kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji oraz terminy ich przedstawiania organowi nadzoru.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;

2) zakładzie reasekuracji – rozumie się przez to krajowy zakład reasekuracji lub główny oddział zagranicznego zakładu reasekuracji, niebędące w likwidacji, o której mowa w art. 190 ustawy;

3) ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.3)).

§ 3. [Sprawozdanie finansowe i statystyczne]

Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne składa się z części A oraz części B.

§ 4. [Część A rocznego sprawozdania zakładu wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie]

Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

6) zmiany w kapitale własnym;

7) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

8) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut;

9) lokaty:

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

10) pozycje pozabilansowe;

11) informacja o składce i świadczeniach:

a) składka przypisana z reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) zawieranie umów reasekuracji czynnej;

12) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji;

13) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji;

14) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz retrocesjonariuszy,

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

15) margines wypłacalności:

a) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 4 działu I,

b) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I,

c) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 5 działu I;

16) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji ubezpieczeń działu I;

17) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitu określonego w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy,

d) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy,

e) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

f) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

18) statystyka międzynarodowa – działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje;

19) podpisy;

20) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie art. 223zzc ust. 2 ustawy.

§ 5. [Część A kwartalnego sprawozdania zakładu wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie]

Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 4 pkt 1–5, 8 lit. b, 9 lit. a, b i d–j, 10, 11 lit. a, 14 lit. a, 15–17, 19 i 20.

§ 6. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie]

Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 7. [Część A rocznego sprawozdania zakładu wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych]

Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II;

6) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut;

10) lokaty:

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

11) pozycje pozabilansowe;

12) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach:

a) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat underwritingowych,

b) zawieranie umów reasekuracji czynnej;

13) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji;

14) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji;

15) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz retrocesjonariuszy,

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

16) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II;

17) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji ubezpieczeń działu II;

18) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

b) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

c) pozycje kontrolne – weryfikacja limitu określonego w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy,

d) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy,

e) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

f) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie;

19) statystyka międzynarodowa – działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje;

20) podpisy;

21) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi na podstawie art. 223zzc ust. 3 ustawy.

§ 8. [Część A kwartalnego sprawozdania zakładu wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych]

Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 7 pkt 1–6, 9 lit. b, 10 lit. a, b i d–j, 11, 15 lit. a, 16–18, 20 i 21.

§ 9. [Wzory formularzy części A sprawozdania zakładu wykonującego działalność w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych]

Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. [Formularze w części A dodatkowego rocznego sprawozdania]

Część A dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy:

1) bilans zakładu reasekuracji:

a) aktywa zakładu reasekuracji,

b) pasywa zakładu reasekuracji;

2) ogólny rachunek zysków i strat;

3) techniczny rachunek ubezpieczeń:

a) techniczny rachunek ubezpieczeń na życie,

b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych;

4) rachunek przepływów pieniężnych;

5) rachunki techniczne działu II;

6) kapitał podstawowy:

a) struktura kapitału zakładowego,

b) wykaz akcjonariuszy (udziałowców),

c) struktura uprzywilejowania akcji (udziałów);

7) zmiany w kapitale własnym;

8) należności oraz zobowiązania:

a) należności,

b) zobowiązania;

9) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe:

a) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – ogółem,

b) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja ubezpieczeń działu I,

c) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według metod ich tworzenia – reasekuracja ubezpieczeń działu II,

d) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – ogółem,

e) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – reasekuracja ubezpieczeń działu I,

f) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto i na udziale retrocesjonariusza – reasekuracja ubezpieczeń działu II,

g) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – ogółem,

h) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja ubezpieczeń działu I,

i) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według walut – reasekuracja ubezpieczeń działu II;

10) lokaty:

a) zestawienie lokat – grupa B aktywów,

b) zestawienie lokat według zapadalności – grupa B aktywów,

c) wykaz nieruchomości,

d) wykaz akcji notowanych na rynku regulowanym,

e) wykaz udziałów, akcji nienotowanych na rynku regulowanym i pozostałych papierów wartościowych o zmiennej kwocie dochodu,

f) wykaz jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych,

g) wykaz instrumentów pochodnych,

h) dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałej kwocie dochodu,

i) wykaz pożyczek zabezpieczonych hipotecznie,

j) wykaz lokat terminowych w instytucjach kredytowych;

11) pozycje pozabilansowe;

12) informacja o składce, odszkodowaniach i świadczeniach:

a) składka przypisana z reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) odszkodowania i świadczenia z reasekuracji ubezpieczeń działu II według lat underwritingowych,

c) zawieranie umów reasekuracji czynnej;

13) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej:

a) informacja dotycząca kosztów działalności reasekuracyjnej, kosztów likwidacji szkód oraz kosztów działalności lokacyjnej,

b) działalność prewencyjna prowadzona przez zakład reasekuracji;

14) powiązania kapitałowe zakładu reasekuracji;

15) informacja na temat retrocesji biernej zakładu reasekuracji:

a) wykaz maksymalnych możliwych szkód,

b) wykaz retrocesjonariuszy,

c) retrocesja bierna w ubezpieczeniowych grupach kapitałowych;

16) margines wypłacalności:

a) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia z udziałem w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 4 działu I,

b) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grupy 3 działu I,

c) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń grup 1 i 2 działu I w zakresie reasekuracji umów ubezpieczenia bez udziału w zysku oraz reasekuracji ubezpieczeń grupy 5 działu I,

d) margines wypłacalności dla reasekuracji ubezpieczeń działu II;

17) wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności w reasekuracji ubezpieczeń działu I i II;

18) wykaz aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

a) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

b) aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

c) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

d) dopasowanie aktywów i rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w poszczególnych walutach dla reasekuracji ubezpieczeń działu II,

e) pozycje kontrolne – weryfikacja limitu określonego w art. 223zz ust. 3 pkt 1 ustawy,

f) pozycje kontrolne – weryfikacja limitów określonych w art. 223zz ust. 3 pkt 2–4 ustawy,

g) koncentracja w jednym podmiocie aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,

h) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie dla reasekuracji ubezpieczeń działu I,

i) dopasowanie przepływów finansowych wynikających z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz aktywów stanowiących ich pokrycie dla reasekuracji ubezpieczeń działu II;

19) statystyka międzynarodowa – działalność zagraniczna zakładu reasekuracji ogółem i w podziale na kraje;

20) podpisy;

21) podpis osoby dokonującej obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na podstawie art. 223zzc ust. 2 ustawy;

22) opinia o prawidłowości obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych ustalanych metodami aktuarialnymi na podstawie art. 223zzc ust. 3 ustawy.

§ 11. [Formularze w części A kwartalnego sprawozdania]

Część A kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, składa się z formularzy, o których mowa w § 10 pkt 1–6, 9 lit. d–f, 10 lit. a, b i d–j, 11, 15 lit. a, 16–18, 20–22.

§ 12. [Wzory formularzy części A sprawozdania]

Wzory formularzy części A sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, oraz w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 13. [Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania]

1. Część B kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji składa się z formularzy:

1) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji:

a) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 ustawy,

b) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

c) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji nadrzędnego wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

2) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, którego podmiotem dominującym niepodlegającym nadzorowi w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest dominujący podmiot ubezpieczeniowy, dominujący podmiot nieregulowany, zagraniczny zakład reasekuracji z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub zagraniczny zakład ubezpieczeń z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji:

a) informacja o podmiocie wiodącym krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

b) ustalanie wpływu uczestnictwa krajowego zakładu reasekuracji w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej na wartość środków własnych tego zakładu reasekuracji zgodnie z rozporządzeniem wydanym na podstawie art. 223zw ust. 12 ustawy,

c) ustalanie nadwyżki/niedoboru środków własnych podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

d) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności podmiotów podrzędnych krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej,

e) ustalanie skorygowanych elementów dopuszczalnych na pokrycie wymogu wypłacalności krajowego zakładu reasekuracji wchodzącego w skład ubezpieczeniowej grupy kapitałowej;

3) podpisy.

2. Wzory formularzy części B sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 14. [Dokumenty dołączane do dodatkowego rocznego sprawozdania]

Do dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład reasekuracji dołącza:

1) pisemną opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, o których mowa w art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości;

2) sprawozdanie z działalności jednostki, o którym mowa w art. 45 ust. 4 ustawy o rachunkowości;

3) informację o łącznej składce przypisanej brutto, wyrażonej w złotych i w groszach, w okresie sprawozdawczym z działalności reasekuracyjnej, w celu wyliczenia wartości wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością reasekuracyjną i brokerską;

4) informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–13 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 226, poz. 1825);

5) akt notarialny z walnego zgromadzenia, na którym została przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości;

6) dowód złożenia sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości;

7) dowód potwierdzający wniesienie opłaty za publikację sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości, które zostało złożone we właściwym rejestrze sądowym, zgodnie z art. 69 ustawy o rachunkowości.

§ 15. [Informacje dołączane do kwartalnego sprawozdania]

Do kwartalnego sprawozdania finansowego i statystycznego zakład reasekuracji dołącza informacje określone w ust. I pkt 1–5, 7 i 8 oraz 10–12 załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

§ 16. [Forma kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania]

1. Kwartalne oraz dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji sporządza w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego organu nadzoru. Organ nadzoru udostępnia system teleinformatyczny zakładom reasekuracji nieodpłatnie.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do informacji, o których mowa w § 14 pkt 4 oraz § 15.

§ 17. [Kwoty wykazywane w sprawozdaniu]

Kwoty wykazywane w kwartalnym oraz dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym i statystycznym podaje się z dokładnością do tysiąca złotych, a wielkości procentowe z dokładnością do setnej części procentu, z tym że przy wyliczeniu marginesu wypłacalności wielkości procentowe podaje się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

§ 18. [Zgodność sprawozdania ze stanem faktycznym]

1. Zgodność kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem kierownik jednostki oraz osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych. W przypadku powierzenia przez zakład reasekuracji prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie podpisuje osoba uprawniona do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2. W przypadku zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy, sprawozdanie podpisuje również aktuariusz.

3. Do kwartalnego oraz dodatkowego rocznego sprawozdania finansowego i statystycznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy, dołącza się opinię aktuariusza, o której mowa w art. 223zzc ust. 3 ustawy, jeżeli rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe ustalane są metodami aktuarialnymi.

4. Odmowa złożenia podpisu przez którąkolwiek z osób wymienionych w ust. 1 oraz przez aktuariusza wymaga pisemnego uzasadnienia, które dołącza się do sprawozdania finansowego.

§ 19. [Termin sporządzenia i przedstawienia rocznego sprawozdania]

1. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji sporządza na koniec roku obrotowego, uwzględniając sprawozdanie finansowe zatwierdzone przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

2. Dodatkowe roczne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia przez organ zatwierdzający, zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 45 ustawy o rachunkowości.

§ 20. [Termin przedstawienia kwartalnego sprawozdania]

Kwartalne sprawozdanie finansowe i statystyczne zakład reasekuracji przedstawia organowi nadzoru nie później niż w terminie 40 dni od ostatniego dnia kwartału roku obrotowego, za który zostało sporządzone.

§ 21. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.4)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 oraz z 2014 r. poz. 586 i 768.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1100.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów reasekuracji (Dz. U. Nr 256, poz. 1720), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 586).

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE KWARTALNE / DODATKOWE ROCZNE]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 11 grudnia 2014 r. (poz. 1913)

Załącznik nr 1

SPRAWOZDANIE KWARTALNE / DODATKOWE ROCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE KWARTALNE / DODATKOWE ROCZNE]

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE KWARTALNE / DODATKOWE ROCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [SPRAWOZDANIE KWARTALNE / DODATKOWE ROCZNE]

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE KWARTALNE / DODATKOWE ROCZNE

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [USTALENIE WPŁYWU UCZESTNICTWA ZAKŁADU REASEKURACJI W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA WARTOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH TEGO ZAKŁADU REASEKURACJI]

Załącznik nr 4

USTALENIE WPŁYWU UCZESTNICTWA ZAKŁADU REASEKURACJI W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ NA WARTOŚĆ ŚRODKÓW WŁASNYCH TEGO ZAKŁADU REASEKURACJI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA