REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1971

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 18 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 1537 oraz z 2013 r. poz. 1689) w § 5:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

1) podatnika będącego osobą fizyczną:

a) deklaracje dla podatku od towarów i usług:

– (VAT-7),

– (VAT-7K),

– (VAT-7D),

b) deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),

c) deklaracja dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

d) deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

e) deklaracja dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

f) informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),

g) informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),

h) informacja o piwie w składzie podatkowym (INF-C),

i) informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D),

j) informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),

k) informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),

l) informacja o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),

m) informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),

n) deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

o) deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),

p) deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),

q) deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (...)),

r) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego,

s) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3),

t) informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A),

u) zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3),

v) informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A),

w) zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2),

x) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:

– (PIT-36),

– (PIT-36L),

– (PIT-37),

– (PIT-38),

– (PIT-39),

y) zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

z) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),

za) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A),

zb) wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),

zc) deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);

2) płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:

a) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

b) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),

c) informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),

d) informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

e) informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),

f) informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),

g) roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

h) deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P).”;

2) w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-zb i pkt 2, jest oparty na zestawie cech informacyjnych podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kwocie przychodu wskazanej w:

a) poz. 42 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

b) poz. 86 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 133, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

c) poz. 13 lub poz. 18 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),

d) poz. 64 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 95, jeżeli podatnik lub płatnik w zeznaniu występuje jako małżonek,

e) poz. 24 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),

g) poz. 53 rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),

h) poz. 33 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A)

– za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, jest oparty na zestawie cech informacyjnych podatnika przesyłającego deklarację:

1) numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);

2) kwocie podstawy opodatkowania wskazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;

3) kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wskazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. zc, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się również do:

1) deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r.;

2) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 30 listopada 2013 r.:

a) deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP),

b) deklaracji dla podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,

c) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),

d) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW),

e) informacji o alkoholu etylowym w składzie podatkowym (INF-A),

f) informacji o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym (INF-B),

g) informacji o piwie w składzie podatkowym (INF-C),

h) informacji o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu) (INF-D),

i) informacji o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym (INF-F),

j) informacji o paliwach opałowych w składzie podatkowym (INF-I),

k) informacji o gazie do napędu silników spalinowych w składzie podatkowym (INF-J),

l) informacji o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym (INF-K),

m) deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P),

n) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),

o) deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);

3) składanych po dniu 1 stycznia 2014 r.:

a) deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U),

b) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA (...)),

c) zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego;

4) deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3), dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2011 r.;

5) informacji o pozostałych podatnikach (PCC-3/A), dotyczących czynności cywilnoprawnych, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 sierpnia 2014 r.;

6) zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 31 sierpnia 2014 r.;

7) informacji o pozostałych podatnikach (SD-3/A), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 31 sierpnia 2014 r.;

8) zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2), dotyczących nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło po dniu 24 października 2014 r.;

9) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) składanych począwszy za rok 2008;

10) zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39) składanych począwszy za rok 2009;

11) składanych począwszy za rok 2010:

a) zeznań o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),

b) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A),

c) deklaracji o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego (PIT-19A);

12) deklaracji dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1) składanych za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 1 stycznia 2012 r.;

13) składanych, w zakresie przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.:

a) deklaracji rocznych o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R),

b) deklaracji rocznych o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR),

c) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C),

d) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),

e) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R),

f) informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R),

g) rocznych obliczeń podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40).

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA