| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego

Na podstawie art. 121 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393 oraz z 2014 r. poz. 768) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Odniesienia do przepisów regulujących warunki i sposoby działania służb ruchu lotniczego]

W zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającym wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1) warunki i sposób działania służb ruchu lotniczego określają normy i zalecane metody postępowania określone w Załączniku 11 „Służby ruchu lotniczego” do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), ogłoszonym w załączniku do obwieszczenia nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 11 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 47), zwanym dalej „Załącznikiem 11”, zawarte w:

1) rozdziale 1 „Definicje” dotyczące pojęć:

a) ALERFA,

b) Aspekty czynnika ludzkiego,

c) Biuro meteorologiczne,

d) Cykliczna kontrola nadmiarowa,

e) Deklarowana pojemność,

f) Deklinacja stacji,

g) DETRESFA,

h) Faza alarmu,

i) Faza niebezpieczeństwa,

j) Faza niepewności,

k) Faza zagrożenia,

l) Geodezyjny układ odniesienia,

m) INCERFA,

n) Jakość danych,

o) Kalendarz,

p) Kalendarz gregoriański,

q) Klasyfikacja spójności (danych lotniczych),

r) Łączność drukiem,

s) Międzynarodowe Biuro NOTAM,

t) Możliwości ludzkie,

u) Nawigacja oparta o charakterystyki systemu (PBN),

w) NOTAM,

x) Organ przekazujący,

y) Organ przyjmujący,

z) Ośrodek koordynacji poszukiwania i ratownictwa,

za) Podejście końcowe,

zb) Punkt drogi RNAV,

zc) Rejon kontrolowany lotnisk(a) (TMA),

zd) Rodzaj RCP,

ze) Służba obsługi płyty,

zf) Spójność danych lotniczych,

zg) Stała służba lotnicza AFS,

zh) Specyfikacja nawigacyjna,

zi) System łączności konferencyjnej,

zj) System zarządzania bezpieczeństwem (SMS),

zk) Telekomunikacyjna stacja lotnicza,

zl) Trasa nawigacji obszarowej,

zm) Użytkownik,

zn) Warunki meteorologiczne dla lotów z widocznością (VMC),

zo) Wymagana charakterystyka łączności (RCP),

zp) Zakręt podstawowy,

zq) Zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM);

2) rozdziale 2 „Przepisy ogólne” w pkt 2.1–2.5, 2.7–2.15, 2.17–2.22, 2.26–2.31;

3) rozdziale 3 „Służba kontroli ruchu lotniczego” w pkt 3.2, 3.3.2–3.3.3, 3.3.5 lit. c, 3.3.5.1–3.3.5.2, 3.5–3.6, 3.7.1.2, 3.7.4.2.1.4, 3.7.5, 3.9–3.10;

4) rozdziale 4 „Służba informacji powietrznej” w pkt 4.2.3, 4.3.1.1–4.3.1.3, 4.3.4–4.3.5, 4.3.6.1 lit. a–d, 4.3.6.2, 4.3.6.5, 4.4;

5) rozdziale 5 „Służba alarmowa” w pkt 5.1.2–5.1.3, 5.2–5.5;

6) rozdziale 6 „Potrzeby służb ruchu lotniczego w zakresie łączności”;

7) rozdziale 7 „Potrzeby służb ruchu lotniczego w zakresie informacji”;

8) dodatku 1 „Zasady oznaczania specyfikacji nawigacyjnych i tras ATS innych niż standardowe trasy odlotu i dolotu”;

9) dodatku 2 „Zasady ustalania i oznaczania znaczących punktów nawigacyjnych”;

10) dodatku 3 „Zasady oznaczania standardowych tras odlotu i dolotu oraz związanych z nimi procedur”;

11) dodatku 5 „Wymagania odnoszące się co do jakości danych lotniczych”;

12) załączniku A „Materiał dotyczący sposobu ustalania tras ATS określanych za pomocą VOR”;

13) załączniku B „Rozgłaszanie informacji o ruchu przez statki powietrzne (TIBA) oraz odpowiednie procedury operacyjne”;

14) załączniku C „Materiał dotyczący planowania w sytuacjach awaryjnych”.

§ 2. [Kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” oraz „właściwej władzy ATS”]

Kompetencje i obowiązki „władzy służb ruchu lotniczego” oraz „właściwej władzy ATS”, o których mowa w Załączniku 11, wykonuje instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego.

§ 3. [Kompetencje i obowiązki „władzy meteorologicznej”]

Kompetencje i obowiązki „władzy meteorologicznej”, o której mowa w Załączniku 11, wykonuje instytucja zapewniająca służbę meteorologiczną.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie warunków i sposobu działania służb ruchu lotniczego (Dz. U. Nr 111, poz. 709).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr 24, poz. 137 i 138, z 1969 r. Nr 27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr 21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i 200, z 2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z 2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528, z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »