| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 marca 2015 r.

w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej

Na podstawie art. 98h ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 144) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb opiniowania służbowego żołnierzy służby przygotowawczej, w tym metodologię dokonywania oceny w opiniowaniu służbowym i skalę ocen;

2) tryb postępowania odwoławczego od opinii służbowej;

3) wzór arkusza opinii służbowej.

§ 2. [Opinia służbowa o żołnierzu]

1. Opinię służbową o żołnierzu służby przygotowawczej sporządza się w przypadku jego zwolnienia ze służby wojskowej oraz w czasie pełnienia tej służby:

1) na żądanie organów ścigania i sądów oraz organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów;

2) na wniosek rzecznika dyscyplinarnego, na potrzeby toczącego się postępowania dyscyplinarnego;

3) na wniosek dowódcy jednostki wojskowej właściwego do zawarcia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych;

4) na wniosek wojskowego komendanta uzupełnień;

5) na wniosek żołnierza.

2. Opinię służbową przełożony żołnierza sporządza w formie arkusza opinii służbowej, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

3. Opinię służbową sporządza się przy zachowaniu następującej systematyki:

1) cechy osobowe opiniowanego:

a) odpowiedzialność,

b) rzetelność i wiarygodność,

c) efektywność rozumowania i umiejętność wyrażania myśli (precyzja wypowiedzi),

d) umiejętność współdziałania,

e) komunikatywność,

f) determinacja,

g) odporność psychofizyczna,

h) wygląd zewnętrzny i prezencja,

i) ponadprzeciętne cechy psychofizyczne lub umiejętności,

j) predyspozycje dowódcze;

2) wyniki opiniowanego z poszczególnych etapów szkolenia, określając:

a) średnie oceny z poszczególnych przedmiotów,

b) dziedziny, w których opiniowany osiąga najlepsze i najgorsze wyniki;

3) dyscyplinę wojskową, w tym:

a) wyróżnienia,

b) kary,

c) szczególne osiągnięcia wykraczające poza program szkolenia.

4. Na potrzeby opinii służbowej stosuje się następującą skalę ocen:

1) 5 (bardzo dobra) – jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę 4,51 lub wyższą;

2) 4 (dobra) – jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę w przedziale 3,51–4,50;

3) 3 (dostateczna) – jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę w przedziale 2,51–3,50;

4) 2 (niedostateczna) – jeżeli opiniowany uzyskał z wywiązywania się ze wszystkich obowiązków służbowych średnią ocenę poniżej 2,51.

5. Z ocen poszczególnych cech osobowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i z ocen za wyniki szkolenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, wylicza się oddzielne oceny średnie. Za poziom dyscypliny wojskowej wystawia się ocenę ogólną, uwzględniającą czynniki wskazane w ust. 3 pkt 3; ocenę wystawia się również, jeżeli wobec opiniowanego żołnierza służby przygotowawczej nie stosowano środków dyscyplinarnych.

6. Z ocen, o których mowa w ust. 5, wylicza się ocenę średnią, a na jej podstawie wystawia się ocenę ogólną z opinii służbowej na zasadach określonych w ust. 4.

7. W przypadku wystawienia opiniowanemu żołnierzowi służby przygotowawczej ogólnej oceny bardzo dobrej albo niedostatecznej przełożony sporządzający opinię uzasadnia wystawioną ocenę.

8. Niezależnie od elementów wskazanych w ust. 3 pkt 1–3, przed zwolnieniem żołnierza ze służby przygotowawczej, a w przypadku żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą w kilku okresach również po zakończeniu każdego okresu jej pełnienia, a także w przypadku zaistnienia takiej potrzeby, w opinii służbowej zamieszcza się informacje dotyczące przydatności żołnierza do dalszej służby wojskowej lub innej formy powszechnego obowiązku obrony.

9. Przełożony sporządzający opinię sporządza opinię służbową bez względu na okres, w jakim pełni on obowiązki przełożonego. Przełożony sporządzający opinię może z własnej inicjatywy lub na wniosek opiniowanego żołnierza służby przygotowawczej przeprowadzić z nim rozmowę.

§ 3. [Treść opinii służbowej]

1. Opinia służbowa powinna być rzetelna, obiektywna i sprawiedliwa.

2. Treść opinii służbowej może być udostępniona wyłącznie żołnierzowi służby przygotowawczej, którego dotyczy, jego przełożonym i wojskowemu komendantowi uzupełnień, a także:

1) wojskowej komisji lekarskiej;

2) wojskowej pracowni psychologicznej;

3) organom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3.

3. Zapoznanie żołnierza służby przygotowawczej z treścią opinii służbowej następuje nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

4. Zapoznanie żołnierza służby przygotowawczej z treścią opinii służbowej, przebywającego na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej lub tymczasowo aresztowanego, następuje za pośrednictwem kierownika tego zakładu lub aresztu.

5. W przypadku żołnierza zwolnionego ze służby przygotowawczej przed terminem lub wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej zapoznanie żołnierza z opinią służbową przed jego zwolnieniem ze służby przygotowawczej, komendant szkoły wojskowej (ośrodka szkolenia) wzywa żołnierza w trybie art. 52 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapoznania go z opinią służbową lub przesyła opinię właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień, który zapoznaje z nią żołnierza, w zależności od tego, co jest bardziej dogodne dla żołnierza, mając na względzie odległość od jego miejsca zamieszkania. Zapoznanie z treścią opinii służbowej powinno nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia żołnierzowi wezwania do zapoznania się z opinią służbową.

§ 4. [Prawo wniesienia odwołania od opinii służbowej]

1. Od opinii służbowej żołnierzowi służby przygotowawczej przysługuje prawo wniesienia odwołania do bezpośredniego przełożonego sporządzającego opinię w terminie 7 dni od dnia zapoznania się z tą opinią.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem przełożonego sporządzającego opinię służbową.

3. W odwołaniu należy wskazać, czy odwołanie dotyczy opinii służbowej w całości, czy jej części. Jeżeli odwołanie dotyczy części opinii służbowej, należy wskazać tę część.

4. Odwołanie od wydanej opinii służbowej wniesione po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się żołnierza służby przygotowawczej. Do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.1)).

5. W przypadku gdy przełożony, o którym mowa w ust. 2, uwzględni odwołanie żołnierza służby przygotowawczej w całości, zmienia treść zaskarżonej opinii służbowej zgodnie z żądaniem żołnierza. Taka opinia służbowa jest ostateczna.

6. W razie nieuwzględnienia odwołania lub uwzględnienia go w części, przełożony, o którym mowa w ust. 2, przekazuje to odwołanie swojemu bezpośredniemu przełożonemu, wraz z zaskarżoną opinią służbową i swoim stanowiskiem w tej sprawie. Przekazanie tych dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

7. Bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w ust. 6, informuje żołnierza służby przygotowawczej o prawie zapoznania się z tymi dokumentami.

8. Bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, może zaskarżoną opinię służbową:

1) utrzymać w mocy;

2) zmienić lub uzupełnić;

3) uchylić i wydać nową;

4) uchylić, jeżeli brak było podstaw prawnych do jej wydania.

9. Zmiana opinii służbowej na niekorzyść opiniowanego żołnierza służby przygotowawczej dopuszczalna jest wyłącznie w przypadku ujawnienia okoliczności lub faktów mających ujemny wpływ na jakość opinii służbowej, które nie były znane przełożonemu, o którym mowa w ust. 2, w dniu wydania zaskarżonej opinii.

10. Ze swoją decyzją bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, zapoznaje żołnierza służby przygotowawczej i przełożonego, o którym mowa w ust. 2. Decyzja ta jest ostateczna.

11. W warunkach określonych w ust. 9 bezpośrednio przełożony, o którym mowa w ust. 1, może dokonać zmiany opinii służbowej również z urzędu.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i 1195 oraz z 2015 r. poz. 211.

Załącznik 1. [WZÓR – OPINIA SŁUŻBOWA ŻOŁNIERZA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 marca 2015 r. (poz. 417)

WZÓR – OPINIA SŁUŻBOWA ŻOŁNIERZA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »