| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności,

sporządzona w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 25 stycznia 2013 r. w Warszawie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności, w następującym brzmieniu:

UMOWA
MIĘDZY
RZĄDEM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
A
RZĄDEM REPUBLIKI CYPRYJSKIEJ
O
DWUSTRONNEJ WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Cypryjskiej, zwane dalej razem „Umawiającymi się Stronami” i osobno „Umawiającą się Stroną”;

Uwzględniając cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych;

Dążąc do działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie;

Działając w duchu partnerstwa i współpracy zmierzającej do rozwoju dobrych stosunków w dziedzinie obronności;

Zgodnie ze swoimi prawami wewnętrznymi, postanowieniami prawa międzynarodowego, prawem Unii Europejskiej, jak również ze swoimi politycznymi zobowiązaniami;

Niniejszym uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1 [Cel Umowy]

1. Celem niniejszej Umowy jest określenie ogólnych zasad i procedur dwustronnej i wielowymiarowej współpracy w dziedzinie obronności między Umawiającymi się Stronami, zwanej dalej „współpracą”.

2. Umawiające się Strony będą współpracować na zasadach równości, wzajemności i wzajemnych korzyści.

Artykuł 2 [Wpływ Umowy na prawa i zobowiązania Umawiających się Stron wynikające z umów międzynarodowych uprzednio zawartych]

Niniejsza Umowa nie wpłynie na prawa i zobowiązania Umawiających się Stron wynikające z umów międzynarodowych uprzednio zawartych przez jedną lub obie Umawiające się Strony z innymi rządami lub organizacjami międzynarodowymi oraz nie będzie wykorzystana przeciwko jakiejkolwiek stronie trzeciej.

Artykuł 3 [Definicje]

W niniejszej Umowie stosuje się następujące definicje:

1) „Strona wysyłająca” oznacza Umawiającą się Stronę, która wysyła personel i sprzęt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Cypryjskiej na mocy niniejszej Umowy;

2) „Strona przyjmująca” oznacza Umawiającą się Stronę, która przyjmuje personel i sprzęt Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Cypryjskiej na mocy niniejszej Umowy;

3) „personel” oznacza członków sił zbrojnych lub pracowników organów rządowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Republiki Cypryjskiej, którzy biorą udział w przedsięwzięciach współpracy na mocy niniejszej Umowy.

Artykuł 4 [Właściwe Władze odpowiedzialne za wykonywanie Umowy]

Właściwymi Władzami odpowiedzialnymi za wykonywanie niniejszej Umowy będą Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrem właściwym do spraw gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Obrony w imieniu Republiki Cypryjskiej.

Artykuł 5 [Obszary współpracy Umawiających się Stron]

Umawiające się Strony będą współpracować w następujących obszarach;

1) polityka obronna i bezpieczeństwa;

2) planowanie obronne;

3) wspólne projekty w dziedzinie technologii obronnych;

4) badania i rozwój w zakresie technologii i materiałów obronnych;

5) nauki w dziedzinie obronności, łącznie z prawem, ekonomią i historią;

6) szkolnictwo i szkolenie wojskowe, łącznie z ćwiczeniami wojskowymi;

7) medycyna wojskowa i wojskowe wsparcie medyczne;

8) topografia i kartografia wojskowa;

9) operacje organizacji międzynarodowych o charakterze pokojowym, humanitarnym lub innym;

10) ochrona środowiska naturalnego w obrębie obiektów wojskowych;

11) aktywność społeczna, sportowa i kulturalna personelu;

12) muzea wojskowe, łącznie z wymianą eksponatów;

13) inne obszary wzajemnego zainteresowania, uzgodnione i prawnie usankcjonowane przez Umawiające się Strony lub Właściwe Władze.

Artykuł 6 [Formy współpracy]

Współpraca będzie przeprowadzana w następujących formach:

1) oficjalne wizyty Właściwych Władz i ich przedstawicieli;

2) sesje grup roboczych na szczeblu eksperckim w zakresie poszczególnych dziedzin dotyczących bezpieczeństwa;

3) wymiana doświadczeń i dokumentacji będącej przedmiotem wspólnego zainteresowania;

4) udział personelu we wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach wojskowych;

5) udział personelu w konferencjach, sympozjach i seminariach.

Artykuł 7 [Plany współpracy]

1. W celu umożliwienia przeprowadzenia przedsięwzięć na mocy niniejszej Umowy, w zależności od szczególnych potrzeb Właściwe Władze będą przygotowywać plany współpracy obejmujące konkretne okresy, określające między innymi przedsięwzięcia, ich czas i miejsce, właściwe organy zaangażowane w ich realizację oraz liczbę uczestników.

2. Plany, o których mowa w ustępie 1, będą podpisywane przez upoważnionych przedstawicieli Właściwych Władz, którzy będą również uprawnieniu do wprowadzania do nich zmian w uprzednio uzgodniony sposób.

Artykuł 8 [Wymiana i ochrona informacji niejawnych]

1. Wymiana i ochrona informacji niejawnych dotyczących współpracy będzie przedmiotem odrębnej umowy zawartej między Umawiającymi się Stronami.

2. Do czasu wejścia w życie umowy, o której mowa w ustępie 1, Umawiające się Strony będą wymieniać wyłącznie informacje jawne.

Artykuł 9 [Koszty]

1. Strona przyjmująca będzie ponosić koszty wyżywienia, zakwaterowania, transportu wewnętrznego oraz programu kulturalnego na potrzeby personelu Strony wysyłającej, w czasie jego pobytu na terytorium Strony przyjmującej.

2. Strona wysyłająca będzie ponosić koszty diet za podróże, transportu międzynarodowego i niezbędnego ubezpieczenia zdrowotnego i od nieszczęśliwych wypadków na potrzeby personelu uczestniczącego w przedsięwzięciach współpracy.

3. Umawiające się Strony mogą uzgadniać sposoby podziału kosztów inne niż te, o których mowa w ustępach 1 i 2, w odniesieniu do wizyt Właściwych Władz lub ich przedstawicieli wysokiego szczebla. Koszty takich wizyt będą ponoszone przez Umawiające się Strony w zależności od danego przypadku.

Artykuł 10 [Przestrzeganie wewnętrznego prawa Strony przyjmującej]

Personel Strony wysyłającej będzie przestrzegał wewnętrznego prawa Strony przyjmującej w czasie pobytu na jej terytorium.

Artykuł 11 [Odpowiedzialność za utrzymanie i sprawowanie dyscypliny wśród członków personelu]

Właściwe władze wojskowe lub cywilne Strony wysyłającej będą odpowiedzialne za utrzymanie i sprawowanie dyscypliny wśród członków swojego personelu, przebywających na terytorium Strony przyjmującej. Niniejsze postanowienie nie ogranicza uprawnień organów ochrony porządku publicznego Strony przyjmującej do egzekwowania wiążącego je prawa względem personelu Strony wysyłającej.

Artykuł 12 [Zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej lub dentystycznej]

W nagłych przypadkach Strona przyjmująca zapewni bezpłatną opiekę medyczną lub dentystyczną przebywającemu na jej terytorium personelowi Strony wysyłającej.

Artykuł 13 [Spory dotyczące interpretacji lub wykonywania Umowy]

Jakiekolwiek spory dotyczące interpretacji lub wykonywania niniejszej Umowy będą rozstrzygane wyłącznie w drodze negocjacji między Umawiającymi się Stronami, bez mediacji stron trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Artykuł 14 [Wejście w życie]

1. Niniejsza Umowa wejdzie w życie w dniu otrzymania drugiej z dwóch notyfikacji, przesłanych drogą dyplomatyczną, w których Umawiające się Strony wzajemnie poinformują się o wypełnieniu wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.

2. Umawiające się Strony mogą zmienić niniejszą Umowę w każdym czasie, w drodze pisemnej. Wszelkie zmiany wejdą w życie zgodnie z procedurą, o której mowa w ustępie 1.

3. Niniejsza Umowa może być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron, w każdym czasie. W takim przypadku niniejsza Umowa wygaśnie po upływie 180 dni kalendarzowych od otrzymania notyfikacji o wypowiedzeniu.

4. W razie wypowiedzenia niniejszej Umowy wszelkie trwające przedsięwzięcia współpracy, rozpoczęte w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, będą przeprowadzane zgodnie z jej postanowieniami, aż do czasu ich zakończenia.

5. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać przez czas nieoznaczony, chyba że zostanie ona wypowiedziana zgodnie z ustępem 3.

Sporządzono w Warszawie dnia 25 stycznia 2013 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, greckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie różnic dotyczących ich interpretacji, tekst w języku angielskim będzie rozstrzygający.

infoRgrafika

Wersja w języku greckim

Wersja w języku angielskim

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 31 października 2013 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

L.S.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »