reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 10 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. Nr 218, poz. 1397), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. poz. 530).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. poz. 530), które stanowią:

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy wykonawczej Komisji 2012/31/UE z dnia 25 października 2012 r. zmieniającej załącznik IV do dyrektywy Rady 2006/88/WE w odniesieniu do wykazu gatunków ryb podatnych na wirusową posocznicę krwotoczną oraz do wykreślenia wpisu dotyczącego zakaźnego zespołu owrzodzenia (Dz. Urz. UE L 297 z 26.10.2012, str. 26).”

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 10 marca 2015 r. (poz. 440)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
1)

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania2)

Na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 oraz z 2015 r. poz. 266) zarządza się, co następuje:

§ 1. Plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt sporządza się dla:

1) chorób zakaźnych zwierząt określonych w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia;

2) nowo rozpoznanych chorób zakaźnych zwierząt akwakultury o znanej lub nieznanej etiologii, które mogą rozprzestrzeniać się w obrębie populacji lub pomiędzy populacjami tych zwierząt, albo rozpoznanych chorób zakaźnych zwierząt akwakultury podlegających obowiązkowi zwalczania u gatunku zwierząt akwakultury dotychczas nieuznawanego za wrażliwy, które mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt akwakultury żyjących w środowisku naturalnym.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. Nr 108, poz. 1153).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 21 listopada 2008 r.

WYKAZ CHORÓB ZAKAŹNYCH ZWIERZĄT, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZA SIĘ PLANY GOTOWOŚCI ICH ZWALCZANIA

1) pryszczyca (Foot and mouth disease – FMD);

2) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease – SVD);

3) afrykański pomór świń (African swine fever – ASF);

4) klasyczny pomór świń (Classical swine fever, Hog cholera – CSV);

5) grypa ptaków (Avian influenza);

6) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease – ND);

7) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer – EHD);

8) gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy – BSE);

9) księgosusz (Rinderpest);

10) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants – PPR);

11) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

12) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease – LSD);

13) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

14) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

15) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

16) afrykański pomór koni (African horse sickness);

17) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis – EHN);

18) (uchylony);4)

19) bonamioza (Bonamia exitiosa);

20) perkinsoza (Perkinsus marinus);

21) mikrocytoza (Microcytos mackini);

22) zespół Taura (Taura syndrome);

23) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease).


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia częściowo wdrażają postanowienia:

– dyrektywy Rady 2001/89/WE z dnia 23 października 2001 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 316 z 01.12.2001, str. 5, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 34, str. 234, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 90/423/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. zmieniającej dyrektywę 85/511/EWG wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania pryszczycy, dyrektywę 64/432/EWG w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną oraz dyrektywę 72/462/EWG w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, trzody chlewnej i świeżego mięsa (Dz. Urz. EWG L 224 z 18.08.1990, str. 13, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 10, str. 122, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną (Dz. Urz. EWG L 121 z 29.07.1964, str. 1977, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom l, str. 13, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 72/462/EWG z dnia 12 grudnia 1972 r. w sprawie problemów zdrowotnych i inspekcji weterynaryjnej przy przywozie z państw trzecich bydła, owiec i kóz, trzody chlewnej, świeżego mięsa lub produktów mięsnych (Dz. Urz. EWG L 302 z 31.12.1972, str. 28, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom l, str. 362, z późn. zm.);

– decyzji Rady 90/638/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiającej wspólnotowe kryteria zwalczania oraz monitorowania niektórych chorób zwierząt (Dz. Urz. EWG L 347 z 12.12.1990, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 11, str. 61, z późn. zm.);

– decyzji Komisji 91/42/EWG z dnia 8 stycznia 1991 r. ustanawiającej kryteria stosowane przy sporządzaniu planów interwencyjnych w zakresie kontroli zwalczania pryszczycy, w zastosowaniu art. 5 dyrektywy Rady 90/423/EWG (Dz. Urz. EWG L 23 z 29.01.1991, str. 29; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 11, str. 122);

– dyrektywy Rady 92/35/EWG z dnia 29 kwietnia 1992 r. ustanawiającej zasady kontroli i środki zwalczania afrykańskiego pomoru koni (Dz. Urz. EWG L 157 z 10.06.1992, str. 19, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 12, str. 294, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 92/119/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. wprowadzającej ogólne wspólnotowe środki zwalczania niektórych chorób zwierząt i szczególne środki odnoszące się do choroby pęcherzykowej świń (Dz. Urz. EWG L 62 z 15.03.1992, str. 69, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 14, str. 71, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 2006/88/WE z dnia 24 października 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (Dz. Urz. UE L 328 z 24.11.2006, str. 14, z późn. zm.);

– decyzji Komisji 1999/246/EWG z dnia 30 marca 1999 r. zatwierdzającej niektóre plany interwencyjne zwalczania klasycznego pomoru świń (Dz. Urz. EWG L 93 z 08.04.1999, str. 24; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 25, str. 114);

– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 32, str. 289, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 92/66/EWG z dnia 14 lipca 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania rzekomego pomoru drobiu (Dz. Urz. EWG L 260 z 05.09.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 13, str. 83, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającej wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (Dz. Urz. EWG L 167 z 22.06.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 12, str. 306, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającej przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 74, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 31, str. 87, z późn. zm.);

– decyzji Komisji 2004/216/WE z dnia 1 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 82/894/EWG w sprawie zgłaszania chorób zwierząt we Wspólnocie poprzez włączenie niektórych chorób koni i niektórych chorób pszczół do wykazu chorób wymagających zgłaszania (Dz. Urz. WE L 67 z 05.03.2004, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 43, str. 46, z późn. zm.);

– dyrektywy Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającej przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającej dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 27, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, tom 36, str. 252, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 9 grudnia 2008 r.

4) Przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zakaźnych zwierząt, dla których sporządza się plany gotowości ich zwalczania (Dz. U. poz. 530), które weszło w życie z dniem 10 maja 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HAYS Poland

Doradztwo personalne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama