| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 25 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. poz. 82 i 1425) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Minister Finansów jako dysponent części 77 budżetu państwa ustanawia naczelnika urzędu skarbowego dysponentem środków budżetu państwa trzeciego stopnia w zakresie dochodów części 77 budżetu państwa, pobieranych przez urząd obsługujący organ podatkowy.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Kierownik jednostki i naczelnik urzędu skarbowego przekazują do Ministerstwa Finansów zapotrzebowanie na środki w celu realizacji zwrotów nadpłat dochodów.

2. Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1, przekazywane jest wówczas, gdy na właściwym rachunku brakuje środków na dokonanie zwrotu nadpłaty dochodów. Zapotrzebowanie powinno być przekazane w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze przed dniem realizacji zwrotu.

3. Zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w ust. 1, podpisuje główny księgowy i kierownik jednostki, a w przypadku urzędu skarbowego kierujący komórką właściwą do spraw rachunkowości i naczelnik urzędu skarbowego.

4. Merytoryczna ocena zasadności przekazania do Ministerstwa Finansów zapotrzebowania na środki, o którym mowa w ust. 1, należy odpowiednio do kierownika jednostki albo naczelnika urzędu skarbowego.”;

3) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Roczny harmonogram realizacji budżetu państwa, o którym mowa w art. 147 ustawy o finansach publicznych, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, o których mowa w § 8 ust. 1a, zapotrzebowania na środki, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 2 i 6, informacja, o której mowa w § 8 ust. 4, projekty planów finansowych, plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów, są składane w formie dokumentów elektronicznych, z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.”;

4) w § 24:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa dopuszcza się stosowanie podpisu elektronicznego z zastosowaniem:

1) certyfikatów wydanych przez Narodowy Bank Polski z wykorzystaniem urządzeń wskazanych przez Narodowy Bank Polski w ramach świadczenia usługi obsługi rachunków bankowych;

2) kwalifikowanych certyfikatów w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662).”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Jeżeli z powodu awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa nie jest możliwe złożenie wniosków o zmianę limitu otwarcia, wniosków o modyfikację harmonogramu oraz zapotrzebowań na środki, dokumenty te należy przekazać w postaci papierowej. Po usunięciu awarii dysponenci środków budżetu państwa przekazują niezwłocznie dokumenty za pomocą Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku awarii Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa, zapotrzebowanie na środki, o którym mowa w § 5 ust. 1, składa się zgodnie z formularzem zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Finansów mf.gov.pl w zakładce: Działalność/ Finanse publiczne/ Budżet państwa/ Informacje budżetowe/ Szablony.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »