| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 17 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień o transferze technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, jakie muszą być spełnione, aby porozumienie o transferze technologii zostało uznane za wyłączone spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”;

2) klauzule, których występowanie w porozumieniu o transferze technologii stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy;

3) okres obowiązywania wyłączenia.

§ 2. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do klauzul licencyjnych zawartych w porozumieniach badawczo-rozwojowych lub porozumieniach specjalizacyjnych objętych zakresem innego rozporządzenia wydanego na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy.

§ 3. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) wyłączenie – wyłączenie porozumienia o transferze technologii spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy;

2) prawa do technologii – know-how oraz następujące prawa lub ich połączenie, w tym zgłoszenia lub wnioski o udzielenie tych praw:

a) patenty,

b) prawa ochronne na wzory użytkowe,

c) prawa z rejestracji wzorów przemysłowych,

d) prawa z rejestracji topografii układów scalonych,

e) dodatkowe prawa ochronne dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin,

f) prawa autorskie do oprogramowania;

3) prawa własności intelektualnej – prawa własności przemysłowej, w szczególności patenty i prawa ochronne na znaki towarowe, oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;

4) know-how – nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub zasady organizacji i zarządzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy, które są istotne z punktu widzenia wytwarzania towarów objętych porozumieniem i które zostały opisane w sposób pozwalający na weryfikację kryterium niejawności i istotności;

5) porozumienie o transferze technologii:

a) porozumienie o udzieleniu licencji na korzystanie z praw do technologii, zawarte między dwoma przedsiębiorcami w celu wytwarzania przez licencjobiorcę lub jego podwykonawców towarów objętych porozumieniem,

b) przeniesienie praw do technologii między dwoma przedsiębiorcami w celu wytwarzania towarów objętych porozumieniem, w przypadku gdy część ryzyka związanego z wykorzystaniem technologii ponosi nadal przedsiębiorca przenoszący prawo;

6) porozumienie o dwustronnym transferze technologii – porozumienie o transferze technologii, w którym dwaj przedsiębiorcy udzielają sobie wzajemnie, na podstawie jednego lub kilku odrębnych porozumień, licencji na korzystanie z praw do technologii, które mogą być wykorzystane do wytwarzania towarów konkurencyjnych lub gdy licencje te dotyczą konkurencyjnych technologii;

7) porozumienie o jednostronnym transferze technologii – porozumienie o transferze technologii, w którym jeden przedsiębiorca udziela drugiemu licencji na korzystanie z praw do technologii lub gdy dwaj przedsiębiorcy udzielają sobie wzajemnie licencji na korzystanie z praw do technologii, które nie mogą być wykorzystane do wytwarzania towarów konkurencyjnych i gdy licencje te nie dotyczą konkurencyjnych technologii;

8) towary objęte porozumieniem – towary wytworzone bezpośrednio lub pośrednio na podstawie praw do licencjonowanej technologii;

9) rynek właściwy – rynek właściwy w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy, obejmujący towary objęte porozumieniem i ich substytuty lub rynek praw do licencjonowanej technologii oraz ich substytutów;

10) konkurenci – konkurentów w rozumieniu art. 4 pkt 11 ustawy, którzy działają na rynku właściwym obejmującym udzielanie licencji na korzystanie z praw do technologii lub na rynku właściwym obejmującym sprzedaż towarów objętych porozumieniem, w tym takich, którzy w przypadku braku porozumienia o transferze technologii, wobec wzrostu cen względnych, prawdopodobnie dokonaliby w krótkim czasie dodatkowych inwestycji lub ponieśli inne koszty dostosowawcze konieczne do wejścia na rynek właściwy;

11) przedsiębiorca powiązany – przedsiębiorcę, który sprawuje nad licencjodawcą lub licencjobiorcą kontrolę w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy lub nad którym licencjodawca lub licencjobiorca sprawują taką kontrolę;

12) aktywna sprzedaż – aktywne działania licencjobiorcy podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży lub pozyskania nowych klientów, polegające w szczególności na prowadzeniu działań reklamowych lub promocyjnych, tworzeniu oddziałów lub organizowaniu centrów dystrybucji na określonym obszarze;

13) pasywna sprzedaż – działania licencjobiorcy polegające na odpowiadaniu na oferty klientów indywidualnych, które nie zostały spowodowane aktywnymi działaniami;

14) system dystrybucji selektywnej – system dystrybucji, w którym licencjodawca bezpośrednio lub pośrednio zobowiązuje się udzielać licencji na wytwarzanie towarów objętych porozumieniem jedynie licencjobiorcom wybranym według określonych w tym porozumieniu kryteriów, a licencjobiorcy zobowiązują się nie odsprzedawać tych towarów dystrybutorom nienależącym do tego systemu na obszarze zastrzeżonym przez licencjodawcę w celu stosowania tego systemu;

15) licencja wyłączna – licencję, na podstawie której licencjodawca nie jest uprawniony do prowadzenia produkcji z wykorzystaniem prawa do licencjonowanej technologii ani do udzielenia licencji ogólnej do określonego zastosowania lub na określonym obszarze na te prawa osobom trzecim;

16) obszar wyłączny – obszar, na którym tylko jeden przedsiębiorca może wytwarzać towary objęte porozumieniem, jednak z możliwością udzielenia innemu licencjobiorcy zezwolenia na wytwarzanie towarów objętych porozumieniem na tym obszarze jedynie na rzecz konkretnego klienta, w przypadku gdy ta druga licencja została udzielona w celu utworzenia alternatywnego źródła dostaw dla tego klienta;

17) wyłączna grupa klientów – grupę klientów, w stosunku do której tylko jedna strona porozumienia o transferze technologii może prowadzić aktywną sprzedaż towarów objętych porozumieniem, wytworzonych z użyciem licencjonowanej technologii.

Rozdział 2

Warunki wyłączenia

§ 4. [Wyłączenia spod zakazu]

1. Wyłącza się spod zakazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, porozumienia o transferze technologii, o ile porozumienia te spełniają warunki określone w rozporządzeniu.

2. Wyłączenie stosuje się także do klauzul zawartych w porozumieniu o transferze technologii, które dotyczą zakupu towarów przez licencjobiorcę lub udzielenia licencjobiorcy licencji na inne prawa własności intelektualnej lub know-how bądź też przeniesienia ich na licencjobiorcę, jeżeli klauzule te dotyczą bezpośrednio wytwarzania lub sprzedaży towarów objętych porozumieniem.

§ 5. [Stosowanie wyłączeń do porozumień o transferze technologii między konkurentami a przedsiębiorcami]

1. Wyłączenie stosuje się do porozumień o transferze technologii między:

1) konkurentami – jeżeli łączny udział stron porozumienia w rynku lub rynkach właściwych w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia nie przekroczył 20% oraz nie zawierają one klauzul określonych w § 7 i 10;

2) przedsiębiorcami, którzy nie są konkurentami – jeżeli udział w rynku lub rynkach właściwych żadnego z nich nie przekroczył w roku kalendarzowym poprzedzającym zawarcie porozumienia 30% oraz nie zawierają one klauzul określonych w § 8 i 10.

2. Jeżeli udziały w rynku, o których mowa w ust. 1, początkowo nie przekraczają odpowiednio 20% lub 30%, a następnie rosną ponad te progi, wyłączenie stosuje się nadal przez okres dwóch kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku, w którym próg, odpowiednio 20% lub 30%, został przekroczony po raz pierwszy.

3. Udział w rynku oblicza się na podstawie danych dotyczących wartości sprzedaży rynkowej. Jeżeli dane te są niedostępne, udział w rynku ustala się na podstawie szacunków opartych na innych wiarygodnych informacjach rynkowych, w tym dotyczących wielkości sprzedaży.

4. Udział licencjodawcy w rynku właściwym praw do licencjonowanej technologii oblicza się na podstawie obecności praw do licencjonowanej technologii na rynku lub rynkach właściwych, na których są sprzedawane towary objęte porozumieniem, na podstawie danych o sprzedaży dotyczących towarów objętych porozumieniem wytworzonych przez licencjodawcę i jego licencjobiorców łącznie.

5. W przypadku sprawowania wspólnie kontroli nad przedsiębiorcą powiązanym przez stronę lub strony porozumienia o transferze technologii lub przez ich przedsiębiorcę lub przedsiębiorców powiązanych oraz przez inny podmiot, udział w rynku przypisuje się w równych częściach każdemu z podmiotów sprawujących wspólnie kontrolę.

§ 6. [Stosowanie wyłączenia porozumień o transferze technologii dotyczących praw do licencjonowanej technologii i korzystania z know-how]

Wyłączenie stosuje się do porozumień o transferze technologii dotyczących:

1) praw do licencjonowanej technologii – w takim zakresie i tak długo, jak prawa te podlegają ochronie;

2) korzystania z know-how – przez okres, w którym licencjonowane know-how pozostaje niejawne, a w przypadku jego publicznego ujawnienia przez licencjobiorcę – przez okres obowiązywania porozumienia.

Rozdział 3

Klauzule, których występowanie w porozumieniu o transferze technologii stanowi naruszenie art. 6 ust. 1 ustawy

§ 7. [Przypadki niestosowania wyłączeń]

Wyłączenia nie stosuje się do porozumień o transferze technologii między konkurentami, które bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub w połączeniu z innymi czynnikami zależnymi od stron, mają na celu:

1) ograniczenie swobody ustalania przez którąkolwiek ze stron cen towarów dla podmiotów niebędących stronami porozumienia;

2) ograniczenie produkcji, z wyjątkiem ograniczeń produkcji dotyczących towarów objętych porozumieniem, nałożonych na licencjobiorcę w porozumieniu o jednostronnym transferze technologii lub nałożonych tylko na jednego z licencjobiorców w porozumieniu o dwustronnym transferze technologii;

3) podział rynków lub klientów, z wyjątkiem:

a) zobowiązania licencjodawcy lub licencjobiorcy w porozumieniu o jednostronnym transferze technologii do niewytwarzania towarów z wykorzystaniem praw do licencjonowanej technologii na obszarze wyłącznym zastrzeżonym dla drugiej strony lub do nieprowadzenia sprzedaży na obszarze wyłącznym lub wyłącznej grupie klientów zastrzeżonych dla drugiej strony,

b) nałożonego w porozumieniu o jednostronnym transferze technologii ograniczenia aktywnej sprzedaży prowadzonej przez licencjobiorcę na obszarze wyłącznym lub na rzecz wyłącznej grupy klientów, które zostały przydzielone przez licencjodawcę innemu licencjobiorcy, o ile ten licencjobiorca nie był konkurentem licencjodawcy w momencie udzielania licencji,

c) zobowiązania licencjobiorcy do wytwarzania towarów objętych porozumieniem wyłącznie na własny użytek, pod warunkiem że porozumienie nie ogranicza licencjobiorcy w zakresie sprzedaży towarów objętych porozumieniem jako części zamiennych dla jego własnych towarów,

d) zobowiązania licencjobiorcy w porozumieniu o jednostronnym transferze technologii do wytwarzania towarów objętych porozumieniem jedynie dla wskazanego w porozumieniu klienta, jeżeli licencja została udzielona w celu utworzenia alternatywnego źródła dostaw dla tego klienta;

4) ograniczenie uprawnień licencjobiorcy do korzystania z jego własnych praw do technologii lub ograniczenie uprawnień którejkolwiek ze stron porozumienia do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, pod warunkiem że ograniczenie uprawnień którejkolwiek ze stron porozumienia do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jest niezbędne, aby zapobiec ujawnieniu licencjonowanego know-how osobom trzecim.

§ 8. [Przypadki niestosowania wyłączeń]

Wyłączenia nie stosuje się do porozumień o transferze technologii między przedsiębiorcami niebędącymi konkurentami, które bezpośrednio lub pośrednio, oddzielnie lub w połączeniu z innymi czynnikami zależnymi od stron, mają na celu:

1) ograniczenie swobody ustalania przez którąkolwiek ze stron cen towarów, przy zachowaniu możliwości wyznaczania maksymalnej ceny sprzedaży lub rekomendowanej ceny sprzedaży, pod warunkiem że nie jest to równoznaczne ze stosowaniem stałej lub minimalnej ceny sprzedaży określonej w wyniku nacisku lub zachęt którejkolwiek ze stron;

2) ograniczenie obszaru lub klientów, na którym lub dla których licencjobiorca może prowadzić sprzedaż pasywną towarów objętych porozumieniem, z wyjątkiem:

a) ograniczenia sprzedaży pasywnej na obszarze wyłącznym lub wyłącznej grupie klientów, które są zastrzeżone dla licencjodawcy,

b) zobowiązania do wytwarzania towarów objętych porozumieniem wyłącznie na własny użytek, pod warunkiem że nie ogranicza się licencjobiorcy w zakresie sprzedaży towarów objętych porozumieniem jako części zamiennych dla jego własnych towarów,

c) zobowiązania do wytwarzania towarów objętych porozumieniem jedynie dla wskazanego w porozumieniu odbiorcy, w przypadku gdy porozumienie o transferze technologii zawarto w celu utworzenia alternatywnego źródła dostaw dla tego klienta,

d) ograniczenia sprzedaży odbiorcom końcowym przez licencjobiorcę działającego na poziomie sprzedaży hurtowej,

e) ograniczenia sprzedaży nieautoryzowanym dystrybutorom przez uczestników systemu dystrybucji selektywnej;

3) ograniczenie sprzedaży odbiorcom końcowym przez licencjobiorcę działającego w systemie dystrybucji selektywnej, który prowadzi działalność na poziomie sprzedaży detalicznej, z wyjątkiem ograniczenia możliwości prowadzenia przez nich sprzedaży w lokalach niespełniających kryteriów określonych w porozumieniu będącym podstawą utworzenia systemu dystrybucji selektywnej.

§ 9. [Strony porozumienia jako konkurencji]

1. W przypadku gdy po zawarciu porozumienia o transferze technologii przedsiębiorcy będący jego stronami stają się konkurentami, wyłączenie, o którym mowa w § 8, stosuje się do całego okresu obowiązywania porozumienia.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do porozumienia, które zostało zmienione w istotnym zakresie, lub w przypadku gdy zawarto nowe porozumienie o transferze technologii, dotyczące praw do konkurencyjnych technologii.

§ 10. [Przypadki niestosowania wyłączeń]

1. Wyłączenia nie stosuje się do klauzul zawartych w porozumieniach o transferze technologii, które bezpośrednio lub pośrednio mają na celu:

1) zobowiązanie licencjobiorcy do udzielenia licencji wyłącznej licencjodawcy lub osobie trzeciej wyznaczonej przez licencjodawcę lub do przeniesienia praw na licencjodawcę lub taką osobę trzecią, w całości lub w części, w odniesieniu do własnych usprawnień licencjonowanej technologii lub własnych nowych zastosowań tej technologii, opracowanych przez licencjobiorcę;

2) zobowiązanie strony do niekwestionowania ważności praw własności intelektualnej, które druga strona posiada w Unii Europejskiej, przy zachowaniu możliwości wypowiedzenia, w przypadku licencji wyłącznej, porozumienia o transferze technologii w razie kwestionowania przez licencjobiorcę ważności któregokolwiek z praw do licencjonowanej technologii.

2. W przypadku gdy przedsiębiorcy będący stronami porozumienia nie są konkurentami, wyłączenie nie ma zastosowania do żadnego bezpośredniego lub pośredniego zobowiązania ograniczającego uprawnienie licencjobiorcy do korzystania z praw do jego technologii lub ograniczającego uprawnienie którejkolwiek ze stron porozumienia do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, z wyłączeniem sytuacji, w której ograniczenie to jest niezbędne, aby zapobiec ujawnieniu licencjonowanego know-how osobom trzecim.

Rozdział 4

Przepis przejściowy i przepisy końcowe

§ 11. [Przepis przejściowy]

Do porozumień o transferze technologii podlegających wyłączeniu spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie wyłączenia niektórych rodzajów porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. Nr 137, poz. 963), niespełniających warunków wyłączenia określonych w niniejszym rozporządzeniu, stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu dostosowania tych porozumień do przepisów niniejszego rozporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2016 r.

§ 12. [Obowiązywanie rozporządzenia]

Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2027 r.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Flota Auto Biznes

FlotaAutoBiznes to motoryzacyjno-biznesowe czasopismo poświęcone zagadnieniom związanym z zarządzaniem samochodami w przedsiębiorstwach. Magazyn ukazuje się co dwa miesiące.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »