| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających

Na podstawie art. 201 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpieczających (Dz. U. z 2014 r. poz. 599 oraz z 2015 r. poz. 602) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) podmioty lecznicze utworzone i prowadzone przez uczelnie medyczne, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 i 788), oraz podmioty lecznicze, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 tej ustawy,”;

2) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Regulamin organizacyjno-porządkowy wykonywania środków zabezpieczających określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:

9

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.,

ul. Dekerta 1,

66-400 Gorzów Wielkopolski

województwo lubuskie:

powiaty – gorzowski, Gorzów Wielkopolski

45

 

b) lp. 11–13 otrzymują brzmienie:

11

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej –

Szpital im. dr. J. Babińskiego,

ul. Aleksandrowska 159,

91-229 Łódź

województwo łódzkie:

powiaty – kutnowski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, radomszczański, rawski, skierniewicki, tomaszowski, zgierski, Łódź, Skierniewice

30

12

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Centrum Psychiatryczne w Warcie,

ul. Sieradzka 3,

98-290 Warta

województwo łódzkie:

powiaty – bełchatowski, łaski, pabianicki, pajęczański, piotrowski, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, Piotrków Trybunalski

40

13

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,

ul. dr. Józefa Babińskiego 29,

30-393 Kraków

województwo małopolskie

40

 

c) lp. 17 otrzymuje brzmienie:

17

Mazowieckie Centrum Psychiatrii „Drewnica”

Sp. z o.o.,

ul. Rychlińskiego 1,

05-091 Ząbki

województwo mazowieckie:

powiaty – łosicki, miński, pułtuski, siedlecki, sokołowski, wołomiński, wyszkowski; miasto stołeczne Warszawa (dzielnice: Białołęka, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesoła, Praga Południe, Praga Północ), Siedlce

15

 

d) lp. 19 otrzymuje brzmienie:

19

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego,

ul. Kościuszki 18,

37-500 Jarosław

województwo podkarpackie

50 – dla

mężczyzn,

20 – dla

kobiet

 

e) dodaje się lp. 34 w brzmieniu:

34

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Wybrzeże J. Conrada-Korzeniowskiego 18,

50-226 Wrocław

województwo dolnośląskie

8

 

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) lp. 2–4 otrzymują brzmienie:

2

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej, Oddział Sądowo-Psychiatryczny, ul. Głuska 1, 20-439 Lublin

województwo lubelskie

21 – dla mężczyzn

3

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o., ul. Dekerta 1, 66-400 Gorzów Wielkopolski

województwa:

lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

81 – dla

mężczyzn

26 – dla

kobiet

4

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków

województwo małopolskie

65 – dla mężczyzn

 

b) lp. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

6

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych,

ul. Szpitalna 18,

48-140 Branice

 

województwa:

opolskie, świętokrzyskie

75 – dla mężczyzn

7

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego,

ul. Kościuszki 18,

37-500 Jarosław

województwa:

podkarpackie, świętokrzyskie

70 – dla mężczyzn

 

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia uchyla się lp. 4;

6) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

Minister Zdrowia: wz. S. Neumann


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 431 i 541.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 czerwca 2015 r. (poz. 907)

REGULAMIN ORGANIZACYJNO-PORZĄDKOWY WYKONYWANIA ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

§ 1. Sprawca przyjmowany do zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego:

1) jest informowany o przysługujących mu prawach i obowiązkach;

2) jest poddawany czynnościom mającym na celu jego identyfikację;

3) podaje informacje o posiadanych środkach pieniężnych i innych rzeczach wartościowych;

4) oddaje do depozytu dokumenty oraz rzeczy, o których mowa w pkt 3.

§ 2. Sprawca przyjęty do zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego ma prawo do:

1) przebywania w warunkach zapewniających higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej;

2) świadczeń opieki zdrowotnej, opieki psychologicznej i wsparcia socjalnego;

3) opieki duszpasterskiej;

4) ochrony więzi rodzinnych;

5) kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami;

6) poszanowania prywatności z ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki zakładu;

7) składania próśb, skarg, wniosków i odwołań do organu właściwego do ich rozpatrywania;

8) uczestniczenia w programach rehabilitacyjno-leczniczych i resocjalizacyjnych zakładu.

§ 3. Sprawca przyjęty w celu wykonania środka zabezpieczającego ma obowiązek:

1) przestrzegać ustalonych w zakładzie regulaminów;

2) przestrzegać zasad współżycia społecznego;

3) przestrzegać zasad bezpieczeństwa na terenie zakładu;

4) stosować się do poleceń personelu;

5) poprawnie traktować inne osoby;

6) dbać o stan zdrowia i higienę osobistą;

7) dbać o kulturę osobistą i kulturę słowa;

8) utrzymywać należyty porządek w pomieszczeniach, w których przebywa, chyba że aktualny stan zdrowia to uniemożliwia.

§ 4. Personel zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego jest zobowiązany do:

1) dbania o przestrzeganie praw i obowiązków ustalonych w regulaminach obowiązujących w zakładzie;

2) zapewnienia sprawcy przyjętemu do zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego prawidłowego procesu leczenia, terapii lub rehabilitacji;

3) dbania o bezpieczeństwo sprawcy przyjętego do zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego, personelu i osób odwiedzających;

4) natychmiastowego interweniowania i reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia osób przebywających w zakładzie.

§ 5. Odwiedziny sprawcy przyjętego do zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego odbywają się w godzinach wyznaczonych przez kierownika tego zakładu.

§ 6. Kontrola przedmiotów posiadanych przez sprawcę przyjętego do zakładu w celu wykonania środka zabezpieczającego oraz pomieszczeń, w których on przebywa, może być prowadzana przez personel w zakładach dysponujących warunkami wzmocnionego zabezpieczenia i warunkami maksymalnego zabezpieczenia na zasadach określonych w art. 116 § 4–6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.

§ 7. Zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia i warunkami maksymalnego zabezpieczenia posiadają procedury postępowania na wypadek wystąpienia pożaru, buntu, ucieczki lub innych zagrożeń, uzgodnione z właściwymi jednostkami Policji i właściwym lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego oraz właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »