| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 czerwca 2015 r.

w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego

Na podstawie art. 43y § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób i tryb sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego, w tym sposób dokumentowania tego nadzoru.

§ 2. [Podmiot wykonujący nadzór nad wykonywaniem dozoru elektronicznego]

Nadzór nad wykonywaniem dozoru elektronicznego przez podmiot dozorujący, zwany dalej „nadzorem”, sprawuje prezes właściwego sądu, o którym mowa w art. 43e ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, lub upoważniony sędzia.

§ 3. [Sposoby przeprowadzania nadzoru]

Prezes właściwego sądu lub upoważniony sędzia sprawuje nadzór:

1) przeprowadzając, w uzasadnionych przypadkach, lustracje podmiotu dozorującego obejmujące wybrane zagadnienia;

2) wydając zalecenia polustracyjne oraz kontrolując prawidłowość i terminowość ich wykonania;

3) wydając zarządzenia w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy;

4) podejmując inne niezbędne czynności w celu zapewnienia prawidłowości wykonywania dozoru elektronicznego.

§ 4. [Usuwanie uchybień]

W razie stwierdzenia w toku sprawowanego nadzoru istotnych uchybień w wykonywaniu dozoru elektronicznego przez podmiot dozorujący prezes właściwego sądu lub upoważniony sędzia podejmuje niezwłocznie, w granicach swoich uprawnień, czynności zmierzające do usunięcia tych uchybień.

§ 5. [Wyniki lustracji]

Po zakończeniu lustracji prezes właściwego sądu lub upoważniony sędzia zapoznaje podmiot dozorujący z wynikami lustracji i umożliwia mu ustosunkowanie się do dokonanych ustaleń i do zaleceń polustracyjnych, a w razie gdy zachodzi potrzeba wydania rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia, zawiadamia właściwy sąd.

§ 6. [Sprawozdanie z przebiegu lustracji]

1. Z przebiegu lustracji prezes właściwego sądu lub upoważniony sędzia sporządza sprawozdanie w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

2. Sprawozdanie z przebiegu lustracji zawiera:

1) wskazanie terminu i miejsca przeprowadzenia lustracji;

2) wskazanie zakresu czasowego i tematycznego lustracji;

3) dokonane ustalenia;

4) ocenę pracy kontrolowanego podmiotu dozorującego, w szczególności:

a) wyniki przeprowadzonej lustracji, w tym stwierdzone uchybienia,

b) w razie potrzeby – zalecenia polustracyjne, zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień i zapobieżenia powstawaniu takich uchybień;

5) podpis prezesa właściwego sądu lub upoważnionego sędziego;

6) datę sporządzenia sprawozdania.

3. Sprawozdanie z przebiegu kolejnej lustracji zawiera ponadto ocenę sposobu wykonania zaleceń polustracyjnych wydanych w czasie poprzedniej lustracji.

4. Sprawozdanie z przebiegu lustracji przechowuje się we właściwym sądzie, a jego odpis przesyła się w terminie 14 dni od dnia zakończenia lustracji podmiotowi dozorującemu.

§ 7. [Wykonywanie zaleceń polustracyjnych]

Prezes właściwego sądu lub upoważniony sędzia wyznacza podmiotowi dozorującemu termin na poinformowanie o zakresie i sposobie wykonania zaleceń polustracyjnych.

§ 8. [Podmioty otrzymujące odpis sprawozdania z przebiegu lustracji]

1. Odpis sprawozdania z przebiegu lustracji oraz informację podmiotu dozorującego o zakresie i sposobie wykonania zaleceń polustracyjnych prezes właściwego sądu przesyła Ministrowi Sprawiedliwości.

2. Odpis sprawozdania z przebiegu lustracji oraz informację podmiotu dozorującego o zakresie i sposobie wykonania zaleceń polustracyjnych przesyła się prezesowi sądu okręgowego.

§ 9. [Dokumentowanie czynności nadzorczych]

Czynności nadzorcze, o których mowa w § 3 pkt 4, należy udokumentować w formie pisemnej.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Minister Sprawiedliwości: B. Budka


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 431 i 541.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »