| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 czerwca 2015 r.

w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) formy i zakres wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, ustanowionego uchwałą nr 89/2015 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zwanego dalej „programem”;

2) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu;

3) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego;

4) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego szkołę o udzielenie wsparcia finansowego.

§ 2. [Wsparcie finansowe]

1. Organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły, zwane dalej „szkołami”, może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa, zwane dalej „wsparciem finansowym”.

2. Wsparcie finansowe może być udzielone w latach 2015–2018 organom prowadzącym szkoły, z wyłączeniem przedszkoli, szkół policealnych, pomaturalnych oraz szkół dla dorosłych, na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, o których mowa w art. 2a ust. 1 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły, oraz zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia tych działań.

3. W zakresie, o którym mowa w ust. 2, mogą być realizowane w szczególności działania wspierające szkoły w realizacji przedsięwzięć:

1) promujących aktywność uczniów, mających na celu zwiększenie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem, kształtowanie w uczniach aktywnej, otwartej, prospołecznej postawy;

2) wychowawczych, w tym rozwijających umiejętności psychospołeczne, takie jak komunikacyjne, kształtujące więzi interpersonalne między uczniami;

3) włączających uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne;

4) umożliwiających nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

5) antydyskryminacyjnych, w tym służących przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej powodowanej stereotypami i uprzedzeniami;

6) związanych z wdrażaniem programu mediacji rówieśniczych oraz programów profilaktycznych ukierunkowanych na rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji;

7) integrujących z lokalnym środowiskiem.

4. Organ prowadzący szkołę może otrzymać wsparcie finansowe jeden raz w odniesieniu do danej szkoły, przy czym w przypadku szkoły posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia 30 kwietnia, może ogłosić, które działania określone w ust. 3 mają charakter priorytetowy w następnym roku realizacji programu.

§ 3. [Formy udzielenia wsparcia finansowego]

1. Wsparcia finansowego udziela się w formie:

1) dotacji celowej dla:

a) jednostek samorządu terytorialnego,

b) osób prawnych innych niż jednostki samorządu terytorialnego,

c) osób fizycznych

– będących organami prowadzącymi szkoły;

2) dofinansowania – w przypadku ministrów będących organami prowadzącymi szkoły.

2. Organom prowadzącym, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący własnego wkładu finansowego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

§ 4. [Podział środków budżetowych przeznaczonych na wsparcie finansowe]

1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między wojewodów oraz organy prowadzące szkoły, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, proporcjonalnie do liczby uczniów kształcących się w danym województwie oraz w szkołach prowadzonych przez organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom oraz organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, informację o wysokości środków budżetu państwa przyznanych na wsparcie finansowe na działania, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

§ 5. [Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, występuje do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2, realizowane:

1) w roku szkolnym 2015/2016 r. – do dnia 15 września 2015 r.;

2) w latach szkolnych 2016/2017 oraz 2017/2018 – odpowiednio do dnia 1 czerwca 2016 r. oraz do dnia 1 czerwca 2017 r.

2. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego zawiera:

1) liczbę szkół, w odniesieniu do których występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w tym liczbę szkół położonych na obszarach wiejskich;

2) liczbę uczniów szkół, o których mowa w pkt 1, według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok składania wniosku, a w przypadku gdy szkoła powstała po tym dniu – według stanu na dzień 1 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły;

3) liczbę szkół, w odniesieniu do których ponownie występuje się z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, w tym liczbę szkół położonych na obszarach wiejskich;

4) dane o szkołach, których wniosek dotyczy, obejmujące:

a) nazwę i adres szkoły oraz podporządkowanych jej szkół filialnych,

b) liczbę uczniów danej szkoły, zgodnie z pkt 2,

c) informację, czy szkoła jest położona na obszarze wiejskim,

d) zwięzły opis i harmonogram planowanych działań, ze wskazaniem liczby uczniów, którzy zostaną objęci działaniami,

e) zwięzły opis aktualnego stanu wyposażenia szkoły niezbędnego do realizacji działań wskazanych we wniosku,

f) diagnozę potrzeby realizacji planowanych działań, o których mowa w § 2 ust. 2,

g) planowane rezultaty działań, wraz ze zwięzłym opisem sposobu ich weryfikacji,

h) zwięzły opis sposobu, w jaki szkoła chce zapewnić trwałość rezultatów planowanych działań,

i) kalkulację kosztów realizacji działań,

j) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie,

k) informację o deklarowanym wkładzie własnym,

l) potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 ustawy – z wyjątkiem szkół niepublicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organy, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b i c.

3. Przez obszary wiejskie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz § 7 ust. 1 pkt 7, należy rozumieć tereny położone poza granicami administracyjnymi miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. mieszkańców.

§ 6. [Ocena wniosków]

1. Zespół powołany przez wojewodę ocenia wnioski organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, o udzielenie wsparcia finansowego na działania, o których mowa w § 2 ust. 2, realizowane:

1) w roku szkolnym 2015/2016 – do dnia 22 września 2015 r.;

2) w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 – odpowiednio do dnia 15 czerwca 2016 r. oraz do dnia 15 czerwca 2017 r.

2. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1, wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej jeden przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami, których dotyczą wnioski.

3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.

§ 7. [Kryteria oceny wniosków]

1. Zespół, o którym mowa w § 6, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając:

1) spójność planowanych działań z zakresem działań, o których mowa w § 2 ust. 2;

2) potrzeby szkół w zakresie realizacji działań, o których mowa w § 2 ust. 2;

3) aktualny stan wyposażenia szkół niezbędnego do realizacji działań wskazanych we wniosku;

4) sposób, w jaki szkoła chce zapewnić trwałość rezultatów planowanych działań;

5) planowane rezultaty działań i sposób ich weryfikacji;

6) działania o charakterze priorytetowym, o których mowa w § 2 ust. 5;

7) wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarach wiejskich.

2. Ocenie nie podlegają wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2.

3. Ocena jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.

4. Z przeprowadzonej oceny zespół sporządza protokół.

5. Protokół zawiera:

1) listę członków zespołu;

2) termin rozpatrzenia wniosków;

3) kryteria, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich oceny;

4) wykaz szkół, uszeregowany zgodnie z kolejnością ustaloną w wyniku oceny, o której mowa w ust. 1, ze wskazaniem, w odniesieniu do poszczególnych szkół:

a) wnioskowanych kwot wsparcia finansowego i deklarowanego wkładu własnego, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. j i k,

b) organu prowadzącego;

5) wykaz szkół, których wnioski nie podlegały ocenie ze względów, o których mowa w ust. 2;

6) wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1;

7) wykaz szkół, których wnioski nie zostały uwzględnione, wraz ze zwięzłą informacją o przyczynie nieprzyznania wsparcia finansowego.

6. Protokół jest przedkładany wojewodzie.

7. W przypadku nieuwzględnienia wniosku organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

8. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do szkoły, która poprzednio, z przyczyn od niej niezależnych, zwróciła wsparcie finansowe.

§ 8. [Decyzja o udzieleniu wsparcia finansowego]

1. Wojewoda, na podstawie oceny, o której mowa w § 7 ust. 1:

1) podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, wskazując szkoły, które otrzymują środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego;

2) informuje o decyzji, o której mowa w pkt 1, kuratora oświaty;

3) występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o zwiększenie budżetu zgodnie z art. 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)).

2. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki na wsparcie finansowe na dany rok, wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 7 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 7.

3. Wojewoda niezwłocznie po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 1, podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

4. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, organ prowadzący podejmie decyzję o rezygnacji z realizacji programu, pisemnie zawiadamia o tym wojewodę.

5. Środki finansowe, które pozostały w budżecie wojewody w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 4, mogą zostać przyznane przez wojewodę, na podstawie oceny, o której mowa w § 7 ust. 1, organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 7 ust. 5 pkt 7.

6. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2 i 5, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki, wojewoda w terminie do dnia 30 czerwca danego roku może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, określając terminy ich składania przez organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, oraz terminy rozpatrywania tych wniosków.

7. Jeżeli po przekazaniu wsparcia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 2, 5 i 6, w budżecie wojewody pozostają niewykorzystane środki finansowe, wojewoda w terminie do dnia 15 września roku, w którym dany organ prowadzący otrzymał wsparcie finansowe, może, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, zwiększyć wysokość kwoty wsparcia finansowego, pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości określonej w § 3 ust. 2.

§ 9. [Kurator oświaty]

Zadania wojewody, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz § 8 ust. 3, w imieniu wojewody wykonuje kurator oświaty.

§ 10. [Przekazanie środków finansowych na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym]

1. Przekazanie organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego następuje na podstawie umowy zawartej między wojewodą a organem prowadzącym, zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Zawarcie umowy między wojewodą a organem prowadzącym powinno nastąpić niezwłocznie po zwiększeniu budżetu wojewody przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

3. W przypadku zwiększenia wysokości przyznanej kwoty wsparcia finansowego, o którym mowa w § 8 ust. 7, jest zawierany aneks do umowy, o której mowa w ust. 2.

4. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego, zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego, o której mowa w § 8 ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia podpisania aneksu do umowy.

5. Rozliczenie otrzymanych w ramach wsparcia finansowego środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 4, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 1, na podstawie przedłożonego wojewodzie zestawienia dowodów poniesienia wydatków.

6. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przedkłada wojewodzie sprawozdanie dotyczące realizacji programu w poprzednim roku, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w ramach programu, z wyszczególnieniem poniesionych wydatków;

2) wnioski z realizacji programu.

§ 11. [Termin na złożenie oraz ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego]

1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego dyrektorzy szkół prowadzonych przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, występują do tego organu w terminach, o których mowa odpowiednio w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 2.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, zawierają dane, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4.

3. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, ocenia zespół powołany przez organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w terminie, o którym mowa odpowiednio w § 6 ust. 1 pkt 1 lub 2.

4. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 3, wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej jeden przedstawiciel organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

5. Zespół, uwzględniając kryteria, o których mowa w § 7 ust. 1, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i na podstawie tej oceny przedstawia organowi prowadzącemu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, protokół zawierający dane, o których mowa w § 7 ust. 5.

6. Ocenie nie podlegają wnioski złożone po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub niezawierające danych, o których mowa w § 5 ust. 2.

7. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, na podstawie oceny, o której mowa w ust. 5, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szkołom.

8. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, niezwłocznie po udzieleniu wsparcia finansowego, podaje do publicznej wiadomości listę szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

9. Organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, przekazuje prowadzonym przez siebie szkołom środki finansowe otrzymane w formie dofinansowania, w terminach uzgodnionych z dyrektorami tych szkół.

10. Jeżeli po podaniu do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 8, dyrektor szkoły zrezygnuje z realizacji programu, pisemnie zawiadamia o tym organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.

11. Środki finansowe, które pozostały w budżecie organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w wyniku rezygnacji, o której mowa w ust. 10, mogą zostać przyznane przez ten organ prowadzący szkołom, które nie otrzymały wsparcia finansowego.

12. Jeżeli po udzieleniu wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 7, z uwzględnieniem ust. 11, w budżecie organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pozostają niewykorzystane środki, organ ten w terminie do dnia 30 czerwca danego roku może ogłosić dodatkowy nabór wniosków, określając terminy składania wniosków przez szkoły oraz ich rozpatrywania.

13. Jeżeli po udzieleniu wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem ust. 11 i 12, w budżecie organu prowadzącego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, pozostają niewykorzystane środki finansowe, organ ten w terminie do dnia 15 września roku, w którym dana szkoła otrzymała wsparcie finansowe, może zwiększyć wysokość kwoty wsparcia finansowego dla tej szkoły.

§ 12. [Zbiorcze sprawozdania dotyczące realizacji programu w poprzednim roku]

Wojewodowie oraz organy prowadzące, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego, przedkładają ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorcze sprawozdania dotyczące realizacji programu w poprzednim roku, zawierające:

1) zestawienie ilościowo-wartościowe wydatków dokonanych w danym województwie w ramach programu, z wyszczególnieniem wydatków poniesionych przez poszczególne organy prowadzące;

2) wnioski z realizacji programu.

§ 13. [Termin na przekazanie informacji o wysokości środków budżetu państwa przyznanych na wsparcie finansowe w 2015 r.]

W 2015 r. minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom oraz organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, informację o wysokości środków budżetu państwa przyznanych na wsparcie finansowe na działania, o których mowa w § 2 ust. 2, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 14. [Wyłączenie stosowanie niektórych przepisów rozporządzenia w roku 2015]

W 2015 r. nie stosuje się § 2 ust. 5, § 8 ust. 6 i 7 oraz § 11 ust. 12 i 13.

§ 15. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »