| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 1 lipca 2015 r.

w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego

Na podstawie art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wojewódzki plan gospodarki odpadami]

1. Wojewódzki plan gospodarki odpadami, zwany dalej „planem”, jest sporządzany w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

2. Informacje zawarte w planie przedstawia się w formie opisowej i w formie tabel, wskazując źródła danych.

3. Rozmieszczenie instalacji do przetwarzania odpadów przedstawia się w planie również graficznie na obszarze objętym planem, w skali umożliwiającej naniesienie lokalizacji instalacji, uwzględniając w przypadku regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi.

4. Graficznie przedstawia się co najmniej istniejące i planowane:

1) instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, w tym instalacje do przetwarzania w procesie tlenowym (kompostownie) oraz instalacje do fermentacji;

2) instalacje do recyklingu następujących frakcji odpadów komunalnych: tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal, drewno oraz odpady opakowań wielomateriałowych;

3) sortownie odpadów selektywnie zbieranych;

4) sortownie odpadów zmieszanych;

5) instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

6) instalacje do produkcji paliw alternatywnych;

7) instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych;

8) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których są składowane odpady komunalne;

9) składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nieprzyjmujące odpadów komunalnych;

10) składowiska odpadów niebezpiecznych;

11) składowiska odpadów obojętnych;

12) składowiska odpadów przyjmujące azbest;

13) stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

14) zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

15) zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów;

16) spalarnie przekształcające termicznie odpady medyczne i weterynaryjne;

17) instalacje do regeneracji olejów odpadowych;

18) instalacje do unieszkodliwiania PCB (poza spalarniami);

19) instalacje do unieszkodliwiania przeterminowanych środków ochrony roślin;

20) instalacje do recyklingu zużytych opon;

21) spalarnie odpadów niebezpiecznych, w tym spalarnie odpadów zawierających PCB.

5. Przedstawiając rozmieszczenie instalacji graficznie, wskazuje się:

1) ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych;

2) regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi;

3) instalacje przewidziane do zastępczej obsługi regionów gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 2. [Sporządzanie planu]

Sporządzanie planu jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

1) zaplanowanie procesu sporządzania planu, w tym ewentualne powołanie zespołu opracowującego projekt planu;

2) ocenę realizacji obowiązującego planu;

3) określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami z uwzględnieniem podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego jest sporządzany plan;

4) ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami;

5) wybór strategii i zadań w zakresie gospodarki odpadami;

6) ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 12 lat;

7) ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres co najmniej 6 lat;

8) przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko lub odstąpienie od niej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.3));

9) przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

10) uchwalenie planu.

§ 3. [Wzór planu inwestycyjnego]

Wzór planu inwestycyjnego określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122 i 933.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200, 277 i 774.

Załącznik 1. [WZÓR PLANU INWESTYCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 1 lipca 2015 r. (poz. 1016)

WZÓR PLANU INWESTYCYJNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »