reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Primus in Agendo, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Odznaki Honorowej Primus in Agendo]

1. Ustanawia się Odznakę Honorową Primus in Agendo, zwaną dalej „odznaką”.

2. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

3. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej lub rodziny.

§ 2. [Nadanie odznaki]

Minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) posła lub senatora;

3) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny;

4) terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

§ 3. [Wniosek o nadanie odznaki]

1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:

1) w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, nr PESEL kandydata do wyróżnienia oraz jego adres zamieszkania, opis zasług lub osiągnięć, uzasadnienie nadania odznaki oraz proponowany termin jej wręczenia;

2) w przypadku organizacji oraz instytucji: nazwę, siedzibę i adres oraz nr REGON, datę utworzenia, opis prowadzonej działalności lub osiągnięć, uzasadnienie nadania odznaki oraz proponowany termin jej wręczenia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór odznaki]

1. Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 36 mm wykonany ze srebrzonego i patynowanego metalu, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, na tle rozchodzących się od środka promieni, wyobraża zwężające się ku prawemu narożnikowi płaszczyzny, których kształt przedstawia uproszczony, przestrzenny obraz dwóch grotów strzał, z umieszczonym na ich powierzchniach w poprzek w trzech rzędach wypukłym majuskułowym napisem „PRIMUS IN AGENDO”. Na stronie odwrotnej, na takim samym promienistym tle, widnieje zaznaczony promienisty kwadrat o dwóch przeciwległych ściętych narożnikach, mający po środku kwadrat o fakturowanej powierzchni z gładkimi wypukłymi majuskułowymi literami „RP”.

2. Odznaka jest zawieszona na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm, w kolorze szarym, ze świetlistożółtym prążkiem szerokości 3 mm przez środek.

3. Wzór odznaki jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki]

1. Podmiot wyróżniony otrzymuje nadaną mu odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.

2. Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. [Wręczenie odznaki]

Odznakę wraz z dyplomem wręcza minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny lub osoba przez niego upoważniona.

§ 7. [Noszenie odznaki]

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach.

§ 8. [Warunki nadania odznaki]

Odznaka może być nadana temu samemu podmiotowi tylko raz.

§ 9. [Ewidencja podmiotów wyróżnionych odznaką]

Ewidencję podmiotów wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

§ 10. [Utrata lub zniszczenie odznaki]

W razie utraty albo zniszczenia odznaki wydaje się wtórny egzemplarz odznaki za zwrotem kosztów jej wytworzenia. Wtórny egzemplarz dyplomu wydaje się nieodpłatnie.

§ 11. [Koszty]

Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa z części, których dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ PRIMUS IN AGENDO]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 lipca 2015 r. (poz. 1020)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ PRIMUS IN AGENDO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ PRIMUS IN AGENDO]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ PRIMUS IN AGENDO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ PRIMUS IN AGENDO]

Załącznik nr 3

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ PRIMUS IN AGENDO

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama