reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 17 lipca 2015 r.

w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Na podstawie art. 199c ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zwanego dalej „stypendium”, liczbę stypendiów, maksymalną wysokość stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium, zwanego dalej „wnioskiem”.

§ 2. [Warunki otrzymania stypendium]

1. Stypendium na dany rok akademicki może być przyznane doktorantowi, który zaliczył rok studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów oraz uzyskał w okresie studiów doktoranckich:

1) wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową albo dziedziną sztuki i dyscypliną artystyczną, w których zostały utworzone odbywane przez niego studia doktoranckie, lub

2) wybitne osiągnięcia w sporcie.

2. Spełnienie warunku zaliczenia roku studiów doktoranckich w poprzednim roku akademickim, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli doktorant jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów doktoranckich przewidziany w programie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim było zwolnienie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach udzielone w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

3. Okres studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 1, obejmuje okres od dnia rozpoczęcia tych studiów, a w przypadku doktoranta, który otrzymał stypendium w poprzednich latach – od dnia 1 października roku, w którym otrzymał ostatnie stypendium, do dnia 30 września roku, w którym przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium.

§ 3. [Wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe]

1. Za wybitne osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uważa się:

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych ujętych w części A lub C wykazu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249) o zasięgu międzynarodowym lub w formie książki o zasięgu co najmniej krajowym, z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych,

2) znaczący udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię,

3) znaczący udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi,

4) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografii układu scalonego lub wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji topografii układu scalonego lub przyznano wyłączne prawo do odmiany rośliny,

5) referaty własne wygłoszone samodzielnie na międzynarodowych konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu zagranicznych ośrodków akademickich,

6) nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli doktoranci lub naukowcy co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach konferencji oraz konkursów o przyznanie innych stypendiów

– o wysokiej randze lub wysokim poziomie innowacyjności.

2. Za wybitne osiągnięcia artystyczne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, uważa się:

1) autorstwo, współautorstwo lub wykonanie dzieł artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych, teatralnych lub filmowych, zaprezentowanych publicznie na festiwalach, wystawach lub przeglądach, o znaczeniu międzynarodowym, lub wydanych w nakładzie co najmniej 500 egzemplarzy,

2) autorstwo lub współautorstwo wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, na które udzielono odpowiednio patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego,

3) nagrody uzyskane w konkursach artystycznych o znaczeniu międzynarodowym, w których brali udział uczestnicy co najmniej z pięciu państw

– o wysokiej randze lub szczególnym nowatorstwie.

3. Za wybitne osiągnięcia w sporcie, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, uważa się:

1) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach olimpijskich lub paraolimpijskich, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), co najmniej:

a) dziesiątego miejsca w igrzyskach olimpijskich,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) piątego miejsca w:

– młodzieżowych mistrzostwach świata,

– mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach Europy,

e) miejsca, o którym mowa w lit. a–d, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) zajęcie w klasyfikacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 4. [Dokumenty potwierdzające uzyskanie przez doktoranta wybitnych osiągnięć]

1. Doktorant przedstawia swoją kandydaturę do przyznania stypendium rektorowi uczelni za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – bezpośrednio rektorowi, w terminie określonym odpowiednio przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej albo przez rektora.

2. Przedstawiając swoją kandydaturę do przyznania stypendium, doktorant składa dokumenty potwierdzające uzyskanie wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 3, oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zamieszczenie jego imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium – na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra, który przyznał stypendium.

3. Dokumentami potwierdzającymi uzyskanie przez doktoranta wybitnych osiągnięć, o których mowa w § 3, mogą być w szczególności:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a) kopia stron czasopisma lub książki zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub numer ISSN, jeżeli został nadany, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę publikacji,

b) zaświadczenie wystawione przez kierownika projektu badawczego albo oświadczenie, jeżeli kierownikiem projektu jest doktorant, który przedstawił swoją kandydaturę do przyznania stypendium,

c) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy, świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego, świadectwa rejestracji topografii układu scalonego lub decyzji o przyznaniu wyłącznego prawa do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rośliny,

d) kopia materiału pokonferencyjnego zawierającego nazwisko prelegenta albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konferencji,

e) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

2) w przypadku osiągnięć artystycznych:

a) kopia stron książki lub albumu zawierających nazwisko autora lub autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawcy, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISAN lub numer ISBN, jeżeli został nadany, albo kopia okładki płyty wraz z informacją o nakładzie i nazwą wydawcy, albo zaświadczenie wystawione przez wydawcę książki, albumu, płyty lub innego dzieła artystycznego,

b) kopia broszury festiwalowej, plakatu filmowego albo programu koncertu, wystawy lub spektaklu, albo zaświadczenie wystawione przez organizatora prezentacji filmu, utworu muzycznego, pracy plastycznej, sztuki teatralnej lub innego dzieła artystycznego,

c) kopia dokumentu patentowego, świadectwa ochronnego na wzór użytkowy lub świadectwa rejestracji wzoru przemysłowego,

d) kopia dyplomu uzyskanego w konkursie albo zaświadczenie wystawione przez organizatora konkursu;

3) w przypadku osiągnięć w sporcie:

a) zaświadczenie wystawione przez właściwy polski związek sportowy,

b) zaświadczenie wystawione przez Akademicki Związek Sportowy.

§ 5. [Przedstawienie wniosku do zaopiniowania radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni]

1. Rektor uczelni przedstawia wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w § 4 ust. 3, do zaopiniowania radzie podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – senatowi uczelni.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6. [Wniosek o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia]

1. Rektorzy uczelni składają wnioski pozytywnie zaopiniowane przez organy kolegialne wskazane w § 5 ust. 1 do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a w przypadku rektorów uczelni wojskowych, uczelni służb państwowych, uczelni artystycznych, uczelni medycznych oraz uczelni morskich – do ministra sprawującego nadzór nad uczelnią, o którym mowa w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Do wniosku dołącza się oświadczenie doktoranta, o którym mowa w § 4 ust. 2.

3. Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3.

4. Wnioski składa się w terminie do dnia 15 października.

5. W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wzywa się rektora do poprawienia wniosku lub uzupełnienia jego braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Niepoprawienie wniosku lub nieusunięcie jego braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Minister Obrony Narodowej przekazuje wnioski spełniające wymagania formalne, wraz ze swoją opinią, do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie do dnia 31 października.

§ 7. [Zasady oceny wniosku]

1. Wnioski są oceniane metodą punktową. Punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie.

2. Minister właściwy w sprawach przyznawania stypendiów może powołać ekspertów do oceny wniosków.

3. Minister właściwy w sprawach przyznawania stypendiów sporządza listę rankingową wniosków uporządkowanych według liczby punktów.

§ 8. [Wysokość stypendium]

1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego przyznaje w danym roku nie więcej niż 84 stypendia, a minister sprawujący nadzór nad:

1) uczelniami służb państwowych – nie więcej niż 2 stypendia,

2) uczelniami artystycznymi – nie więcej niż 9 stypendiów,

3) uczelniami medycznymi – nie więcej niż 5 stypendiów,

4) uczelniami morskimi – nie więcej niż 1 stypendium

– doktorantom, w sprawach których wnioski uzyskały największą liczbę punktów na liście rankingowej, o której mowa w § 7 ust. 3.

2. Stypendium przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej 25 000 zł.

§ 9. [Wypłata stypendium]

1. Stypendium wypłaca doktorantowi uczelnia ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra, który przyznał stypendium.

2. Wypłata stypendium następuje jednorazowo na rachunek bankowy wskazany przez doktoranta albo w innej uzgodnionej formie, w terminie 14 dni od daty zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni.

§ 10. [Ograniczenia dotyczące przyznawanych stypendiów]

1. W 2015 roku do liczby stypendiów przyznawanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, o której mowa w § 8 ust. 1, nie wlicza się stypendiów przyznanych na rok akademicki 2014/2015 w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

2. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2015/2016 doktorantom, którzy otrzymali stypendium w poprzednich latach, okres studiów doktoranckich, o którym mowa w § 2 ust. 1, obejmuje okres od dnia 1 lipca roku, w którym otrzymali ostatnie stypendium, do dnia 30 września 2015 r.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: L. Kolarska-Bobińska


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz. U. Nr 214, poz. 1271), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2015 r.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE DOKTORANTOWI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1051)

WZÓR – WNIOSEK O PRZYZNANIE DOKTORANTOWI STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Szlachcic

Analityk Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama