| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa

Na podstawie art. 37a ust. 4b ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zatorze drogowym – rozumie się przez to utrzymujący się stan zatrzymania ruchu lub stan, w którym pojazdy poruszają się z zatrzymaniami, powodując tworzenie się narastającej kolejki pojazdów;

2) zdarzeniu – rozumie się przez to nagłą sytuację wpływającą negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, której nie można było przewidzieć, w szczególności wypadek, kolizję, uszkodzenie drogi, pożar, powódź, zagrożenie terrorystyczne, katastrofę budowlaną lub osuwisko.

§ 3. [Czynności wykonywane w przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia lub zatoru drogowego]

1. W przypadku powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia lub zatoru drogowego Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, zwany dalej „GDDKiA”, analizuje i dokumentuje w szczególności, czy:

1) wystąpiło zdarzenie albo zator drogowy;

2) na skutek zdarzenia doszło do powstania zatoru drogowego;

3) tendencja tworzenia zatoru drogowego jest rosnąca czy malejąca;

4) istnieje możliwość zastosowania innych środków niż odstąpienie od poboru opłat, w szczególności przez wprowadzenie objazdów, zwiększenie obsady na placu poboru opłat, o którym mowa w § 66 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 2010 r. Nr 65, poz. 409 oraz z 2014 r. poz. 857), zwanym dalej „PPO”, ręczne wydawanie dokumentów potwierdzających wjazd na autostradę, uruchomienie na PPO pasów o zmiennym kierunku ruchu, zwanych dalej „środkami zaradczymi”.

2. GDDKiA na podstawie analizy, o której mowa w ust. 1, uwzględniając warunki pogodowe, porę dnia, kategorię dnia, porę roku, płynność ruchu, długość zatoru drogowego i przewidywany czas jego likwidacji, przewidywany czas zatrzymania ruchu drogowego oraz sposób zachowania użytkowników autostrady i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, stwierdza, czy wystąpienie zdarzenia lub zatoru drogowego spowodowało wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zmniejszenie stopnia tego bezpieczeństwa.

3. GDDKiA, stwierdzając, czy wystąpienie zdarzenia lub zatoru drogowego spowodowało wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zmniejszenie stopnia tego bezpieczeństwa, bierze w szczególności pod uwagę, czy w przypadku:

1) PPO – została przekroczona krytyczna wartość natężenia ruchu w stosunku do maksymalnej przepustowości PPO,

2) stacji poboru opłat, o której mowa w § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych – koniec kolejki pojazdów wykracza poza pas wyłączania, o którym mowa w § 49 tego rozporządzenia,

3) odcinka autostrady między węzłami autostrady – doszło do zatrzymania ruchu drogowego w wyniku zdarzenia powodującego konieczność ewakuacji osób lub mienia poza obszar zagrożenia, stwierdzonej przez GDDKiA, kierującego działaniem ratowniczym, o którym mowa w art. 25 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.2)), lub inny właściwy podmiot

– także w sytuacji, gdy zostały zastosowane środki zaradcze.

§ 4. [Informacja o ustaleniu wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego]

1. GDDKiA niezwłocznie przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu informację o ustaleniu wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

2. GDDKiA przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu półroczne sprawozdania z przeprowadzanych analiz oraz działań podejmowanych zgodnie z art. 37a ust. 4a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym odpowiednio w terminie do dnia 10 lutego oraz do dnia 10 sierpnia każdego roku.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635 oraz z 2015 r. poz. 867.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »