| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 7 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 1501), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 1654);

2) rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 860).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 1654), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”;

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 860), które stanowią:

„§ 2. W przypadku podręczników wydawanych w 2014 r. wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, i składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.”.

Minister Edukacji Narodowej: J. Kluzik-Rostkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 lipca 2015 r. (poz. 1074)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
1)

z dnia 6 grudnia 2012 r.

w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych

Na podstawie art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie ustala stawki dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych oraz określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia dotacji oraz termin zwrotu dotacji.

§ 2. 1.3) Dotacje przedmiotowe do podręczników szkolnych, zwanych dalej „podręcznikami”, mają charakter pomocy de minimis udzielanej zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

2. Dotacje przedmiotowe do podręczników mogą być udzielane na wniosek wydawcy, w zakresie określonym w ustawie budżetowej na dany rok.

§ 3. 1. Stawki dotacji przedmiotowych do jednego arkusza wydawniczego wynoszą:

1) przy pierwszym wydaniu – 1900 zł;

2) przy następnym wydaniu – 1350 zł.

2. W przypadku wydawania podręcznika łącznie z informatycznym nośnikiem danych, stawki, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zwiększone maksymalnie o:

1) 5% w przypadku nośnika bez dynamicznych elementów multimedialnych;

2) 10% w przypadku nośnika z dynamicznymi elementami multimedialnymi.

3. W przypadku konieczności zastosowania w pierwszych wydaniach podręczników podwyższonych parametrów edytorskich, stawki mogą zostać zwiększone maksymalnie o 10%. Konieczność zastosowania podwyższonych parametrów edytorskich stwierdza się na podstawie rozliczenia kosztów wydania podręcznika, o którym mowa w § 13 ust. 1, i egzemplarza okazowego podręcznika.

§ 4. Dotacja przedmiotowa do podręcznika może być przyznana, jeżeli podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników lub zgodnie z przepisami w sprawie dopuszczania do użytku w szkołach artystycznych programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników dla szkół artystycznych.

§ 5. 1. Do dnia 31 marca każdego roku wydawca zamierzający ubiegać się o dotację przedmiotową składa do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, zestawienie zbiorcze sporządzone dla podręczników planowanych do wydania w roku następnym.

2. Zestawienie zbiorcze, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) tytuły podręczników planowanych do wydania w roku następnym;

2) liczbę arkuszy wydawniczych każdego z tytułów;

3) łączną wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników oraz łączną liczbę arkuszy wydawniczych.

3. Do zestawienia zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dla każdego wymienionego w tym zestawieniu tytułu podręcznika wydawca dołącza kalkulację wstępną kosztów wydania, sporządzoną na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy podręcznik zgłoszony w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w ust. 1, nie został dopuszczony do użytku szkolnego lub z innych przyczyn nie mógł zostać wydany, wydawca może wystąpić do ministra o zgodę na dokonanie zmian w zestawieniu zbiorczym. Skutki finansowe powstałe w wyniku zmian w zestawieniu zbiorczym ponosi wydawca.

§ 6. 1. Wniosek o dotację przedmiotową do podręcznika sporządza się na podstawie maszynopisu podręcznika na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, i składa się do ministra w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 sierpnia roku wydania podręcznika.

2. Do wniosku o dotację przedmiotową wydawca dołącza:

1)4) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.5));

2) kalkulację wstępną kosztów wydania podręcznika, o której mowa w § 5 ust. 3.

3. W przypadku kolejnego wydania podręcznika, do wniosku o dotację przedmiotową należy dołączyć egzemplarz ostatniego wydania tego podręcznika.

§ 7. Łączna wysokość wnioskowanych dotacji przedmiotowych określonych w poszczególnych wnioskach o dotacje do podręczników złożonych przez wydawcę w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1, musi być zgodna z łączną wysokością wnioskowanych dotacji przedmiotowych do podręczników określoną w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 8. O rezygnacji z dotacji przedmiotowej do podręcznika wydawca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić ministra, nie później jednak niż do dnia 1 października roku, na który przyznana została dotacja.

§ 9. Na wniosek wydawcy minister może wyjątkowo wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dotację przedmiotową do podręcznika po upływie terminu, o którym mowa w § 6 ust. 1, jeżeli jego wydanie jest szczególnie uzasadnione potrzebami realizacji procesu dydaktycznego. Wniosek wydawcy powinien zawierać wyjaśnienie przyczyn niezłożenia wniosku w terminie.

§ 10. Przed przyznaniem dotacji przedmiotowej do podręcznika minister może zasięgnąć opinii ekspertów o przydatności podręcznika do użytku szkolnego oraz zasadności dofinansowania podręcznika.

§ 11. 1. Minister przyznaje dotację przedmiotową do podręcznika według stawki dotacji do jednego arkusza wydawniczego w wysokości, o której mowa w § 3, jednakże w łącznej wysokości nie wyższej niż kwota deficytu obliczona w sposób określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

2. Przyznając dotację przedmiotową do podręcznika, minister określa wysokość przyznanej dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego podręcznika.

§ 12. 1. Minister informuje wydawcę w formie pisemnej o przyjęciu wniosku do dofinansowania albo odrzuceniu wniosku, z podaniem powodów jego odrzucenia, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok, minister informuje wydawcę w formie pisemnej o przyjęciu wniosku do dofinansowania albo odrzuceniu wniosku, z podaniem powodów jego odrzucenia, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy budżetowej na dany rok.

§ 13. 1. Przekazanie wydawcy dotacji przedmiotowej do podręcznika następuje po wydaniu podręcznika, którego dotyczy przyznana dotacja, po przedłożeniu przez wydawcę rozliczenia kosztów wydania podręcznika sporządzonego na formularzu, którego wzór został określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, wraz z rachunkiem i egzemplarzem okazowym tego podręcznika.

2. Wysokość przekazanej wydawcy kwoty dotacji przedmiotowej do podręcznika stanowi iloczyn liczby arkuszy wydawniczych i przyznanej stawki dotacji przedmiotowej do jednego arkusza wydawniczego, o której mowa w § 11 ust. 2, jednakże nie więcej niż kwota deficytu wyliczona w sposób określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pomniejszona o dofinansowanie z innych źródeł.

3. Przy ustalaniu wysokości dotacji przedmiotowej podstawę obliczenia przyznanej dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:

1) mniej niż 50 groszy pomija się;

2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

4. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do podręcznika następuje na podstawie prowadzonej przez wydawcę ewidencji księgowej lub pozaksięgowej, w sposób umożliwiający określenie liczby sprzedanych podręczników i kwot przyznanych dotacji.

5. W razie nieprowadzenia przez wydawcę ewidencji, o której mowa w ust. 4, pobrana w danym roku przez wydawcę dotacja przedmiotowa do podręcznika podlega zwrotowi jak dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 14. Wydawca jest obowiązany dokonać korekty przyznanej dotacji przedmiotowej do podręcznika, jeżeli:

1) nastąpiła korekta wysokości nakładu określonego we wniosku;

2) stwierdzono nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji przedmiotowej.

§ 15. Terminy dokonywania zwrotu dotacji określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 16. Wydawca otrzymuje środki w ramach przyznanej dotacji przedmiotowej w terminie 21 dni od dnia spełnienia warunków określonych w § 13 ust. 1.

§ 17. Wydawca ponosi skutki finansowe powstałe w wyniku zwiększenia objętości podręcznika w stosunku do wielkości określonej liczbą arkuszy wydawniczych wskazanych we wniosku o dotację przedmiotową.

§ 18. Wydawca, któremu przyznano dotację przedmiotową, zamieszcza w podręczniku informację o objętości i wysokości nakładu oraz informację o treści: „Podręcznik szkolny dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej”.

§ 19. Za zgodą ministra termin wydania podręcznika przyjętego do dofinansowania określony we wniosku o dotację przedmiotową może być przedłużony o rok. Wniosek o przedłużenie terminu wydania podręcznika wydawca składa do dnia 1 października roku, na który została przyznana dotacja.

§ 20. Wydawca może otrzymać dotację przedmiotową do kolejnego wydania podręcznika nie wcześniej niż po trzech latach od roku, w którym otrzymał poprzednią dotację.

§ 21. (uchylony).6)

§ 22. Do podręczników zawartych w zestawieniu zbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 1, złożonym przez wydawcę do dnia 31 marca 2012 r., stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 23.7) Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 24. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.8)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 24 czerwca 2014 r.

Załącznik nr 19)

WZÓR – KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW WYDANIA PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 29)

WZÓR – WNIOSEK O DOTACJĘ PRZEDMIOTOWĄ DO PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 39)

WZÓR – ROZLICZENIE KOSZTÓW WYDANIA PODRĘCZNIKA SZKOLNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532 i 1045.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. poz. 860), które weszło w życie z dniem 30 czerwca 2014 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

6) Przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974 oraz z 2007 r. Nr 150, poz. 1058), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »