| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. Nr 181, poz. 1297), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 1316).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 1316), które stanowią:

„§ 2. Powołania do służby dotychczasowych członków Formacji, komendanta Formacji oraz zastępcy komendanta Formacji wygasają z dniem powołania nowych członków Formacji.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 września 2007 r. w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 4 sierpnia 2015 r. (poz. 1207)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Na podstawie art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827) zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się formację obrony cywilnej w Ministerstwie Środowiska pod nazwą „Formacja Obrony Cywilnej w Ministerstwie Środowiska”, zwaną dalej „Formacją”.

§ 2.2) Formację przeznacza się do:

1) organizowania i prowadzenia ewakuacji lub przemieszczania osób i mienia, znajdujących się w siedzibie Ministerstwa Środowiska, na wypadek wojny, wprowadzenia stanu wojennego, stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej lub wystąpienia sytuacji kryzysowej lub zdarzeń o charakterze terrorystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), a także w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w szczególności katastrofy budowlanej, pożaru, powodzi, wybuchu, zalania lub huraganu;

2) udzielania pierwszej pomocy w Ministerstwie Środowiska;

3) realizowania zadań obrony cywilnej, o których mowa w Pierwszym Protokole dodatkowym do Konwencji genewskich z 12 sierpnia 1949 r., dotyczącym ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzonym w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 175 oraz z 2015 r. poz. 1056).

§ 3.2) 1. W skład Formacji wchodzi komendant Formacji, zastępca komendanta Formacji oraz członkowie Formacji w liczbie 20 osób.

2. W Formacji tworzy się:

1) sekcję operacyjną;

2) drużynę wykrywania zagrożeń;

3) punkt alarmowy;

4) drużynę porządkowo-ochronną;

5) drużynę ratownictwa ogólnego.

§ 4. 1. Komendanta Formacji, zastępcę komendanta Formacji oraz członków Formacji powołuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

2.3) W skład Formacji na wniosek kierownika jednostki podległej albo nadzorowanej przez Ministra Środowiska i mającej siedzibę w tym samym budynku co Ministerstwo Środowiska mogą wchodzić pracownicy tej jednostki.

§ 5. 1.4) Komendant odpowiada za organizację Formacji, określając szczegółowe zadania członków w poszczególnych drużynach, sekcji i punkcie alarmowym, a także za przygotowanie jej do realizacji zadań, o których mowa w § 2, w szczególności poprzez organizację ćwiczeń i szkoleń.

2. Karty przydziału osobom, o których mowa w § 3 ust. 1, nadaje i wycofuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Środowiska.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Minister Środowiska kieruje działami administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej (Dz. U. poz. 1316), które weszło w życie z dniem 16 października 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 października 2007 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »