| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 218, poz. 1394), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 538).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 538), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 13 sierpnia 2015 r. (poz. 1243)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców

Na podstawie art. 89zb ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizacyjne i finansowe wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców, zwanej dalej „Radą”.

§ 2. Obsługę organizacyjno-techniczną Rady, a w szczególności obsługę kancelaryjno-biurową, wykonuje wyznaczona komórka organizacyjna Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współpracując w tym zakresie z przewodniczącym Rady.

§ 3. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 2, wykonuje obsługę Rady w zakresie wymienionym w art. 89p ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności wykonuje czynności wspomagające działalność orzeczniczą Rady, dotyczące:

1) zbierania i opracowywania materiałów do analizowania orzecznictwa krajowego i zagranicznego w sprawach uchodźczych;

2) zbierania i opracowywania informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;

3) wykonywania zadań związanych ze współpracą Rady z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa;

4) prowadzenia w systemie teleinformatycznym rejestrów spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz o udzielanie zgody na pobyt tolerowany;

5) wykonywania czynności organizacyjno-technicznych.

§ 4. 1. Ze środków, o których mowa w art. 89zb ust. 2 ustawy, są pokrywane wydatki na:

1) wynagrodzenie i ryczałt członków Rady;

2)1) służbowe wyjazdy krajowe i zagraniczne członków Rady oraz inne koszty związane ze współpracą Rady z instytucjami krajowymi i zagranicznymi;

3) koszty tłumaczeń związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, w tym tłumaczenia dokumentów;

4) koszty ekspertyz i opinii;

5)2) finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)), projektów mających na celu usprawnienie i podniesienie jakości prowadzonych przez Radę postępowań w sprawie nadania statusu uchodźcy oraz wykonywania zadań wymienionych w art. 89p ust. 4 ustawy.

2. Wydatkowanie środków następuje na wniosek przewodniczącego Rady.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.4)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. poz. 538), które weszło w życie z dniem 1 maja 2015 r.

2) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189 i 1190.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków organizacyjnych i finansowych wykonywania obsługi Rady do Spraw Uchodźców (Dz. U. Nr 185, poz. 1910), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »