| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 2015 r.

w sprawie reorganizacji Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher]

Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000288567, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-001-10-421), z dniem 15 września 2015 r. otrzymuje nazwę Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

§ 2. [Nadzór]

Nadzór nad Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, zwanym dalej „Instytutem”, sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3. [Zakres działania Instytutu]

1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, studiów podyplomowych i doktoranckich, kształcenie kadry medycznej, nadawanie stopni naukowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce, upowszechnianie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w tym prowadzenie prac wdrożeniowych, uczestniczenie w systemie ochrony zdrowia, w obszarze:

1) gerontologii;

2) geriatrii oraz dyscyplin pokrewnych (psychogeriatrii, neurogeriatrii, neuroortopedii, onkologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, diabetologii, gastroenterologii i kardiologii dla osób powyżej 60. roku życia);

3) reumatologii;

4) rehabilitacji medycznej;

5) ortopedii i traumatologii narządu ruchu;

6) chorób przewlekłych i chorób powodujących niesamodzielność;

7) farmakologii klinicznej;

8) zdrowia publicznego.

2. Do zakresu działania Instytutu należy:

1) inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach, o których mowa w ust. 1, obejmujących w szczególności:

a) efektywność leczenia chorób geriatrycznych i reumatycznych, rehabilitacji medycznej oraz leczenia ortopedycznego,

b) ekonomikę procesów leczniczych w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6,

c) ekonomikę prewencji rentowej,

d) farmakologię i farmakoekonomikę w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, w tym skuteczność i ocenę działania produktów leczniczych,

e) badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876) stosowanych w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6;

2) opracowywanie standardów medycznych i wytycznych w zakresie:

a) procedur geriatrycznych, reumatologicznych, rehabilitacyjnych i ortopedycznych,

b) opieki nad osobami starszymi, chorymi przewlekle i niesamodzielnymi,

c) farmakoterapii osób starszych, chorych przewlekle i niesamodzielnych,

d) warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6,

e) ekonomiki procesów leczniczych w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6;

3) inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań klinicznych w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6;

4) inicjowanie, planowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu biomechaniki medycznej i inżynierii rehabilitacyjnej, objętych przedmiotem działania Instytutu;

5) opracowywanie, analizowanie, ocenianie i wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, w tym nowych procedur medycznych, a także opracowywanie i upowszechnianie metod oceny technologii medycznych;

6) projektowanie i wytwarzanie unikatowych urządzeń i wyrobów w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, urządzeń modelowych, prototypów oraz serii informacyjnych, próbnych i półtechnicznych, a także produkcja tych urządzeń i wyrobów;

7) upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, w tym poprzez prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej;

8) świadczenie usług badawczych oraz opracowywanie ekspertyz i opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych;

9) opracowywanie wskazań do określania kryteriów medycznych przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej przez choroby wywołane schorzeniami geriatrycznymi, reumatycznymi i ortopedycznymi dla osób, które nie osiągnęły wieku emerytalnego;

10) określanie wytycznych i rekomendacji dotyczących procesu leczenia oraz uwarunkowań medycznych aktywizacji zawodowej i społecznej osób starszych oraz chorych reumatycznie, w szczególności dla Narodowego Funduszu Zdrowia, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; wytyczne i rekomendacje wymagają akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia;

11) realizowanie programów polityki zdrowotnej w zakresie działalności Instytutu;

12) opracowywanie standardów szkolenia i weryfikacja jednostek prowadzących szkolenie osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;

13) kształcenie naukowe i specjalistyczne kadr medycznych, w tym szkolenie osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 2–6, a także w zakresie chorób wewnętrznych i opieki długoterminowej;

14) wykonywanie oraz opracowywanie analiz dotyczących stanu i rozwoju medycyny w obszarach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6;

15) inicjowanie lub współpraca merytoryczna w przygotowaniu projektów założeń i projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów dotyczących ochrony zdrowia, w tym zdrowia publicznego oraz opieki nad osobami starszymi;

16) uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia poprzez:

a) wykonywanie działalności leczniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905),

b) przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenie osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)), ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464) i w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.3));

17) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z prowadzonymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi;

18) prowadzenie studiów podyplomowych i studiów doktoranckich oraz innych form kształcenia, w szczególności szkoleń i kursów dokształcających;

19) nadawanie stopni naukowych zgodnie z przepisami o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 września 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher został utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 marca 1951 r. w sprawie utworzenia Instytutu Reumatologicznego (Dz. U. Nr 15, poz. 120), nazwa Instytutu została zmieniona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Reumatologicznego w Warszawie (Dz. U. Nr 166, poz. 1620).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240 i 1268.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1491 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 978.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »