| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie zakresu, trybu, formy oraz terminów przekazywania przez agencje płatnicze danych finansowych i informacji jednostce koordynującej

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej danych finansowych i informacji, niezbędnych do sporządzenia i przekazania Komisji Europejskiej sprawozdań z zakresu:

1) planowanych wydatków i dochodów z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, zwanego dalej „EFRG”, oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwanego dalej „EFRROW”;

2) dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW;

3) danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW.

§ 2. [Informacje przekazywane przez agencje płatnicze]

Agencje płatnicze przekazują jednostce koordynującej, zgodnie ze swoją właściwością, dane finansowe i informacje, o których mowa w § 1, w następującej formie i zakresie:

1) tygodniowe sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 9 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiającego zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 59, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 908/2014”;

2) miesięczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 10 ust. 1:

a) lit. a rozporządzenia nr 908/2014,

b) lit. b rozporządzenia nr 908/2014;

3) roczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 908/2014, odrębnie w odniesieniu do EFRG i EFRROW;

4) roczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 30 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 908/2014, w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających, zgodnie z art. 31 ust. 1 tego rozporządzenia, formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji Europejskiej do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania;

5) roczne streszczenie końcowych sprawozdań z audytów i kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.);

6) deklarację zarządczą sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 908/2014;

7) okresową informację zawierającą prognozy, o których mowa w art. 21 rozporządzenia nr 908/2014;

8) okresowe sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 908/2014;

9) miesięczne sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia 908/2014;

10) roczne sprawozdanie zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 908/2014.

§ 3. [Sprawozdania]

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 1, przekazuje się najpóźniej w 2. dniu roboczym kolejnego tygodnia kalendarzowego, do godziny 1600, przy czym nie przekazuje się sprawozdania za ostatni tydzień miesiąca.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a, przekazuje się najpóźniej w 2. dniu roboczym kolejnego miesiąca, do godziny 1600.

3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przekazuje się najpóźniej w 9. dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca, przy czym sprawozdanie dotyczące wydatków i dochodów za okres od dnia 1 do dnia 15 października – najpóźniej do dnia 24 października, do godziny 1600.

4. Sprawozdania, o których mowa w § 2 pkt 3, 4 i 10, roczne streszczenie końcowych sprawozdań z audytów i kontroli, o którym mowa w § 2 pkt 5, oraz deklarację zarządczą, o której mowa w § 2 pkt 6, przekazuje się najpóźniej do dnia 31 stycznia kolejnego roku budżetowego.

5. Informację, o której mowa w § 2 pkt 7, przekazuje się dwa razy w roku najpóźniej do dnia 15 stycznia i do dnia 14 sierpnia.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 8, przekazuje się najpóźniej do dnia:

1) 15 kwietnia – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca;

2) 15 lipca – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca;

3) 25 października – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 15 października;

4) 15 stycznia – w przypadku gdy sprawozdanie dotyczy wydatków poniesionych w okresie od dnia 16 października do dnia 31 grudnia.

7. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 pkt 9, przekazuje się najpóźniej w 9. dniu kalendarzowym drugiego kolejnego miesiąca, do godziny 1600, przy czym sprawozdanie dotyczące wydatków za miesiąc wrzesień – najpóźniej do dnia 24 października, do godziny 1600.

§ 4. [Termin przypadający na dzień wolny od pracy]

Jeżeli koniec terminów, o których mowa w § 3 ust. 3–7, przypada na dzień wolny od pracy, terminy te upływają w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy.

§ 5. [Sposób przekazywania danych finansowych i informacji]

Dane finansowe i informacje, o których mowa w § 2, są przekazywane jednostce koordynującej w postaci papierowej i elektronicznej, z wyjątkiem danych finansowych i informacji określonych w § 2 pkt 4 albo w § 7, które przekazuje się wyłącznie w postaci elektronicznej.

§ 6. [Wyjaśnienia dotyczące danych finansowych i informacji]

Na żądanie jednostki koordynującej agencje płatnicze przekazują wyjaśnienia dotyczące danych finansowych i informacji, o których mowa w § 2 albo w § 7, w terminach i w postaci określonych przez tę jednostkę.

§ 7. [Termin przekazania rocznych sprawozdań]

Za rok budżetowy 2015 agencje płatnicze przekazują jednostce koordynującej, zgodnie ze swoją właściwością, najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016 r., roczne sprawozdania zawierające dane finansowe i informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90, z późn. zm.) w zakresie określonym w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających, zgodnie z art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia, formę i treść informacji rachunkowych, które należy przedłożyć Komisji Europejskiej do celów rozliczania rachunków EFRG i EFRROW, jak również w celu monitorowania i prognozowania.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rozwój wsi oraz rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »