| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 7 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 1974), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 314).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 314), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 7 września 2015 r. (poz. 1431)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA
1)

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 grudnia 2014 r.4)

RODZAJE ODPADÓW I ILOŚĆ ODPADÓW, DLA KTÓRYCH NIE MA OBOWIĄZKU PROWADZENIA EWIDENCJI ODPADÓW

Lp.

Rodzaj odpadów

Kod odpadów*)

Ilość odpadów [Mg]/rok

1

Odpadowa masa roślinna

02 01 03

bez ograniczeń

2

Odchody zwierzęce

02 01 06

bez ograniczeń

3

Odpady kory i korka

03 01 01

do 10

4

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 05

do 10

5

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 18

do 0,1

6

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

do 0,1

7

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 14

0,005

8

Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 02 16

0,005

9

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 04

0,005

10

Inne baterie i akumulatory

16 06 05

0,005

11

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 01

do 5

12

Gruz ceglany

17 01 02

do 5

13

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 03

do 5

14

Drewno

17 02 01

do 5

15

Szkło

17 02 02

do 5

16

Tworzywa sztuczne

17 02 03

do 5

17

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 04

do 5

18

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 08 02

do 5

 

Objaśnienie:

*) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933 i 1045.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735), które zgodnie z art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 314), które weszło w życie z dniem 6 marca 2015 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Duraj

doktor hab. nauk prawnych, ekspert z zakresu prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »