| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Na podstawie art. 43 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym;

2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin;

3) warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwanego dalej „Funduszem”, podmiotom, w tym w szczególności tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań;

4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu;

5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu, w tym wzór i terminy składania przez podmioty kwartalnych informacji;

6) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu.

§ 2. [Ogłoszenie o konkursie ofert]

1. Na realizację powierzonego zadania Minister Sprawiedliwości, zwany dalej „Dysponentem”, udziela dotacji celowej z Funduszu.

2. Dysponent ogłasza konkurs ofert na realizację zadania.

3. W ogłoszeniu o konkursie ofert określa się:

1) rodzaj zadania spośród zadań wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 2a–4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej „ustawą”;

2) wysokość dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania;

3) terminy i warunki realizacji zadania;

4) kryteria oceny ofert i ich znaczenie wyrażone w postaci liczby punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria;

5) dopuszczalność zlecania przez podmiot przystępujący do konkursu realizacji niektórych zadań wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 2a–4 ustawy wybranym jednostkom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 43 § 15a ustawy;

6) miejsce i termin składania ofert;

7) termin ogłoszenia wyników konkursu ofert;

8) poziom i sposób obliczania minimalnego pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot, jeżeli współfinansowanie zadania jest warunkiem otrzymania dotacji;

9) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty;

10) sposób złożenia oferty i dokumentów;

11) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert;

12) termin dokonania wyboru ofert.

4. Ogłoszenie o konkursie ofert może zawierać dodatkowo:

1) okres, w którym zostało popełnione przestępstwo lub wystąpił jego skutek, które mogą być podstawą do udzielenia pomocy z Funduszu;

2) informację o możliwości odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert;

3) sposób i terminy przekazania dotacji celowej na rzecz wyłonionych wykonawców zadania;

4) informację o uprawnieniu komisji konkursowej do zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu kosztowi realizacji zadania, lub zmiany działań, które nie odpowiadają realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie ofert;

5) zastrzeżenie, że jeden oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę.

5. Wraz z ogłoszeniem o konkursie ofert zamieszcza się wzór formularza oferty.

§ 3. [Umieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej]

Ogłoszenie o konkursie ofert umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. [Oferta]

1. Oferta złożona w konkursie zawiera:

1) szczegółowy sposób realizacji zadania;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) harmonogram działań podjętych w celu realizacji zadania;

4) informację o wysokości wnioskowanej kwoty dotacji celowej;

5) informację o wysokości pieniężnego współfinansowania realizacji zadania przez podmiot, jeżeli kryterium oceny ofert jest poziom współfinansowania zadania;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

7) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób, zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;

8) informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne;

9) opis lokalu lub lokali, jeżeli zadanie będzie realizowane w określonym lokalu lub lokalach.

2. Do oferty dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących, jeżeli te dane nie zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) aktualny statut podmiotu składającego ofertę;

3) oświadczenie potwierdzające, że nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków dotacji celowej z Funduszu przez podmiot składający ofertę;

4) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostanie przekazana dotacja celowa, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia dotacji celowej w zakresie finansowym i rzeczowym;

5) dokumenty potwierdzające dysponowanie lokalem lub lokalami w okresie realizacji zadania, jeżeli zadanie będzie realizowane w określonym lokalu lub lokalach, oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie lub umiejętności osób przewidzianych przez oferenta do realizacji zadania.

3. Jeżeli oferta dotyczy powierzenia realizacji zadania polegającego na udzielaniu pomocy osobom, o których mowa w § 1 pkt 2, i zadanie ma być realizowane na terenie jednostki penitencjarnej, dołącza się do oferty ponadto dokument potwierdzający zawarcie porozumienia, o którym mowa w art. 38 § 2 ustawy, między podmiotem składającym ofertę a dyrektorem jednostki penitencjarnej, na której terenie ma być realizowane zadanie; do oferty można również dołączyć rekomendację zawodowego kuratora sądowego, jeżeli zadanie jest realizowane na rzecz osób zwolnionych z jednostek penitencjarnych i członków ich rodzin oraz członków rodzin osób pozbawionych wolności.

4. W przypadku ofert dotyczących zadań realizowanych poprzez różne formy szkolenia lub doskonalenia kadr oraz zadań mających na celu opracowanie materiałów szkoleniowych lub innych opracowań, do oferty dołącza się imienne listy proponowanych wykładowców lub autorów opracowań, którzy mają być opłacani ze środków przyznanej dotacji celowej.

5. W przypadku, gdy podmiot przystępujący do konkursu zleca realizację niektórych zadań wymienionych w art. 43 § 8 pkt 1, 2a–4 ustawy wybranym jednostkom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, dołącza do oferty dokumenty potwierdzające zlecenie realizacji tych zadań i informację o wcześniejszej działalności jednostki przyjmującej zlecenie, jej zasobie rzeczowym i kadrowym, w zakresie dotyczącym zadania.

6. Podmiot przystępujący do konkursu na realizację pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym i świadkom na terenie sądu, jednostki organizacyjnej prokuratury lub jednostki organizacyjnej Policji, dołącza do oferty dokumenty potwierdzające zgodę prezesa sądu, kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury bądź komendanta jednostki organizacyjnej Policji na prowadzenie tej działalności na terenie sądu lub tej jednostki.

7. Kosztorys wykonania zadania zawiera:

1) kwoty odpowiadające liczbowemu określeniu skali planowanych działań;

2) kalkulację przedstawiającą wyłącznie koszty, które mają być poniesione w związku z realizacją powierzonego zadania;

3) szczegółowe uzasadnienie, że wskazane koszty są niezbędne;

4) koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi zadania.

8. W przypadku realizowania przez podmiot w trakcie obowiązywania umowy innych świadczeń wobec osób, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, zbieżnych ze świadczeniami wnioskowanymi z Funduszu, oferta dodatkowo zawiera:

1) informację o podobnych działaniach finansowanych z innych źródeł;

2) uzasadnienie dla potrzeby uzyskania dodatkowych środków z Funduszu;

3) oświadczenie osoby upoważnionej, że praca osób posiadających umiejętności specjalistyczne i zaangażowanych w realizację zadania nie będzie pokrywać się czasowo i miejscowo z godzinami pracy tych osób finansowanymi z innych źródeł.

9. W przypadku zastrzeżenia poziomu pieniężnego współfinansowania jako kryterium oceny oferty podmiot składający ofertę dokumentuje, w formie wyciągu z rachunku bankowego, że dysponuje sumą odpowiadającą co najmniej minimalnemu poziomowi pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot.

§ 5. [Podmiot związany z Dysponentem umową wynikającą z konkursu]

1. Jeżeli ofertę składa podmiot, którego nadal wiąże umowa z Dysponentem wynikająca z konkursu, a stan faktyczny potwierdzony dokumentami, informacjami oraz oświadczeniami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 oraz ust. 2, 4 i 5, nie uległ zmianie, to zamiast tych dokumentów, informacji i oświadczeń podmiot składa oświadczenie potwierdzające ten stan wraz z wykazem zastępowanych dokumentów.

2. W przypadku gdy informacja, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 7 i 9, ust. 2 pkt 5 i ust. 4, uległa zmianie, jest dopuszczalne przekazanie również informacji aktualizującej.

§ 6. [Terminy ogłaszania konkursu ofert]

1. W zakresie pomocy osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 i 2 ustawy, Dysponent ogłasza konkurs ofert do dnia 31 października roku poprzedzającego rok, w którym umowa zacznie obowiązywać.

2. W zakresie pomocy osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 2a ustawy, Dysponent ogłasza konkurs ofert do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, w którym umowa zacznie obowiązywać.

3. Dysponent może ogłosić konkurs ofert również poza terminami, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 7. [Termin składania ofert]

Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 8. [Składanie ofert]

Oferty składa się w postaci papierowej na adres Dysponenta lub w postaci elektronicznej uwierzytelnionej przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Rozdział 2

Powołanie i tryb działania komisji konkursowej

§ 9. [Komisja konkursowa]

1. Dysponent powołuje w celu przeprowadzenia konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert, w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konkursie ofert w Biuletynie Informacji Publicznej, komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie co najmniej trzech osób, oraz wyznacza jej przewodniczącego.

2. Członkami komisji nie mogą być osoby, które:

1) pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotem składającym ofertę lub przyjmującym zlecenie, o którym mowa w § 4 ust. 5, jego pełnomocnikiem lub członkami jego władz, albo pozostają we wspólnym pożyciu z podmiotem składającym ofertę lub przyjmującym zlecenie, o którym mowa w § 4 ust. 5, jego pełnomocnikiem lub członkami jego władz;

2) w okresie trzech lat przed dniem ogłoszenia konkursu ofert pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z podmiotem składającym ofertę lub przyjmującym zlecenie, o którym mowa w § 4 ust. 5, albo były członkami jego władz.

3. Członek komisji składa oświadczenie o niewystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 2. Przewodniczący komisji przekazuje oświadczenia Dysponentowi.

4. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac niezwłocznie powiadamia przewodniczącego komisji o każdej zmianie okoliczności, o której mowa w ust. 2. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje taką informację Dysponentowi.

5. Dysponent odwołuje członka komisji w przypadku:

1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, lub wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem lub

2) długotrwałej choroby członka komisji uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji, lub

3) długotrwałego urlopu członka komisji, lub

4) niezdolności do pracy członka komisji z przyczyn innych niż choroba;

5) uchybień w realizacji obowiązków członka komisji lub obowiązków pracowniczych.

6. W razie odwołania członka komisji lub wygaśnięcia mandatu członka komisji Dysponent niezwłocznie powołuje nowego członka komisji.

7. Z chwilą zakończenia konkursu ofert komisja ulega rozwiązaniu.

Rozdział 3

Przebieg konkursu ofert

§ 10. [Wybór najkorzystniejszych ofert]

1. Konkurs ofert ma na celu wybór najkorzystniejszych ofert na realizację zadania.

2. Komisja w terminie 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert:

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu;

2) sprawdza terminowość złożenia ofert;

3) ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej liczbę złożonych ofert i nazwy podmiotów składających ofertę, ze wskazaniem daty ich złożenia.

3. Komisja w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3:

1) odrzuca oferty niespełniające wymagań formalnych;

2) dokonuje oceny ofert.

4. W toku dokonywania oceny ofert komisja może wezwać podmioty składające oferty do udzielenia dodatkowych wyjaśnień w postaci papierowej lub elektronicznej dotyczących treści złożonych przez nie ofert w terminie wskazanym przez komisję.

5. Każdą ofertę ocenia co najmniej 3 członków komisji, którzy następnie przekazują ocenę punktową każdej z ocenianych przez siebie ofert do protokołu zbiorczego.

6. Termin, o którym mowa w ust. 3, może zostać przedłużony przez Dysponenta w przypadku konieczności oceny znacznej liczby ofert, o czym Dysponent informuje odpowiednio w sposób wskazany w § 3.

7. Komisja może złożyć propozycję zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji celowej lub zmiany kosztorysu o kwoty, które w ocenie komisji nie odpowiadają rzeczywistemu kosztowi realizacji zadania, lub zmiany działań, które nie odpowiadają realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu o konkursie ofert. Podmiot, który złożył ofertę, może skorygować ofertę, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia go o propozycji zmniejszenia kwoty wnioskowanej dotacji, zmiany kosztorysu lub zmiany działań.

8. Do podziału środków z dotacji mogą być dopuszczone wyłącznie oferty, które osiągną minimum 50% maksymalnej liczby punktów.

§ 11. [Unieważnienie konkursu ofert]

1. Dysponent unieważnia konkurs ofert, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) odrzucono wszystkie oferty.

2. Dysponent może unieważnić konkurs ofert z innych przyczyn.

3. Dysponent ogłasza informację o unieważnieniu konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 12. [Protokół z przebiegu konkursu]

Komisja sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert, który zawiera:

1) oznaczenie miejsca i czasu trwania konkursu;

2) określenie przedmiotu konkursu;

3) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

4) liczbę złożonych ofert i nazwy podmiotów składających ofertę;

5) wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z podaniem przyczyn ich odrzucenia;

6) wskazanie ofert, które nie zostały odrzucone, wraz z podaniem sumy punktów przyznanych przez oceniających daną ofertę;

7) propozycję przyznania dotacji celowej ze wskazaniem proponowanych kwot;

8) podpisy wszystkich osób wchodzących w skład komisji;

9) datę sporządzenia protokołu.

§ 13. [Decyzja w przedmiocie przyznania dotacji celowej]

1. Komisja przekazuje Dysponentowi zbiorczy protokół oceny ofert oraz złożone oferty.

2. Dysponent niezwłocznie podejmuje decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej i zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu ofert w Biuletynie Informacji Publicznej. Dysponent może odmówić przyznania dotacji celowej lub zmienić kwotę dotacji zaproponowaną przez komisję.

§ 14. [Dokumentacja konkursowa]

Dokumentacja konkursowa jest przechowywana zgodnie z zasadami dotyczącymi archiwizacji dokumentów obowiązującymi w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rozdział 4

Ocena ofert

§ 15. [Ocena ofert]

Ocena ofert następuje w dwóch etapach:

1) etap I – ocena formalna;

2) etap II – ocena merytoryczna.

§ 16. [I etap]

1. W ramach I etapu komisja ocenia:

1) złożenie oferty w terminie i miejscu wskazanych w ogłoszeniu o konkursie ofert w sposób wskazany w tym ogłoszeniu;

2) złożenie oferty na właściwym formularzu wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami;

3) złożenie na ofercie i dołączonych załącznikach podpisów przez osoby upoważnione lub inny sposób uwierzytelnienia złożonej oferty, o którym mowa w § 8.

2. Braki formalne oferty określone w ust. 1 pkt 2 i 3 mogą zostać uzupełnione w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich uzupełnienia.

3. Oferta zawierająca braki formalne niepodlegające uzupełnieniu lub oferta, której braków formalnych nie uzupełniono w terminie, podlega odrzuceniu.

§ 17. [II etap]

W ramach II etapu dokonuje się oceny ofert z uwzględnieniem kryteriów podanych w ogłoszeniu o konkursie ofert.

§ 18. [Kryteria oceny ofert]

1. Kryteria oceny ofert są następujące:

1) możliwość realizacji zadania, z uwzględnieniem:

a) doświadczenia podmiotu składającego ofertę w realizacji zadania związanego z pomocą osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 i 2 ustawy, w tym skali i miejsca dotychczasowego działania na rzecz tych osób, a także jakości i poziomu realizacji zadań w ramach poprzednich konkursów ofert, w przypadku udziału w nim podmiotu składającego ofertę, w szczególności terminowości i prawidłowości dokonywanych rozliczeń kwartalnych i rozliczeń końcowych, stopnia realizacji zadań zaplanowanych we wcześniejszych konkursach,

b) zasobu kadrowego podmiotu składającego ofertę, zapewniającego właściwą realizację zadania, w tym również pod względem organizacyjnym, nadzoru merytorycznego oraz w zakresie finansowym, w szczególności kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia kadry w pomocy osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 i 2 ustawy,

c) zasobów rzeczowych i lokalowych podmiotu składającego ofertę umożliwiających realizację zadania;

2) jakość przedstawionej oferty, w szczególności opis sposobu realizacji zadania, spójność, czytelność oferty oraz możliwość osiągnięcia rezultatów zadania przez przedstawioną kadrę, na podstawie przedstawionego kosztorysu i harmonogramu zadania;

3) koszty realizacji zadania.

2. Dodatkowe kryteria oceny ofert mogą być następujące:

1) poziom pieniężnego współfinansowania zadania przez podmiot składający ofertę, w tym proporcjonalność przeznaczenia kwoty współfinansowania zadania ze środków podmiotu składającego ofertę na realizację zadania oraz na koszty administracyjne;

2) możliwość korzystania przez podmiot składający ofertę w trakcie realizacji zadania z pomocy:

a) osób udzielających wstępnej pomocy, diagnozy potrzeb oraz informacji dotyczących praw osób, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy (osób pierwszego kontaktu),

b) osób towarzyszących osobom, o których mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, w załatwianiu spraw związanych z sytuacją będącą podstawą udzielania pomocy,

c) wolontariuszy;

3) możliwość współpracy oferenta w zakresie realizacji zadań wskazanych w art. 43 § 8 pkt 1, 2a–4 ustawy z innymi podmiotami, w szczególności z organami administracji publicznej, sądami, prokuraturami, Policją, organami Służby Więziennej, samorządami prawniczymi oraz organizacjami międzynarodowymi.

§ 19. [Koordynator]

Jeżeli oferta przewiduje koordynatora zadania, nie może on pobierać w ramach realizowanego zadania wynagrodzenia z innego tytułu niż koordynowanie wykonywania zadania i nadzorowanie realizacji zadania.

§ 20. [Pieniężne współfinansowanie]

Pieniężne współfinansowanie może być pomniejszone najwyżej o 30%, jeżeli podmiot składający ofertę wykaże, że wykorzysta nieodpłatnie na realizację zadania posiadany zasób rzeczowy, lokalowy lub kadrowy.

§ 21. [Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od podmiotów]

Kryteria oceny ofert i warunki wymagane od podmiotów są jawne i nie podlegają zmianie w toku konkursu ofert.

Rozdział 5

Zawieranie umów na realizację powierzonych zadań

§ 22. [Zawarcie umów z podmiotami, na których rzecz zostały przyznane dotacje celowe]

Po ogłoszeniu przez Dysponenta wykazu podmiotów, na których rzecz zostały przyznane dotacje celowe, Dysponent niezwłocznie zawiera z nimi umowy, o których mowa w art. 43 § 10 ustawy.

Rozdział 6

Sposób wykorzystania i rozliczania środków Funduszu

§ 23. [Gromadzenie, wydatkowanie i rozliczanie środków dotacji celowej]

1. Podmiot, któremu przyznano dotację celową z Funduszu, wykorzystuje przekazane środki zgodnie z celem, na jaki je uzyskał, i na warunkach określonych w umowie.

2. Gromadzenie, wydatkowanie i rozliczanie środków dotacji celowej przeprowadza się wyłącznie za pośrednictwem odrębnego rachunku bankowego, o którym mowa w art. 43 § 11 ustawy.

3. W przypadku uzyskania przychodów z tytułu oprocentowania środków, o których mowa w ust. 1, na rachunku bankowym, podmiot realizujący zadanie wydatkuje je na wykonanie zadania określonego w umowie.

§ 24. [Dokumenty zawierające rozliczenia środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania]

Przedkładane dokumenty zawierające rozliczenia środków otrzymanych na realizację powierzonego zadania zawierają:

1) zestawienia poniesionych kosztów wraz z wykazem dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków uzyskanych z Funduszu;

2) historię rachunku bankowego, o którym mowa w art. 43 § 11 ustawy, zawierającą wykaz wszystkich transakcji z okresu realizacji zadania.

§ 25. [Rozliczenie]

1. Realizacja powierzonego zadania zostaje rozliczona z Dysponentem na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i przedstawionych kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem.

2. Dysponent może zażądać uzupełnienia lub skorygowania przedstawionych sprawozdań tylko raz, w wyznaczonym przez siebie terminie nie krótszym niż 3 dni robocze i nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

Rozdział 7

Udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym

§ 26. [Przeznaczenie środków na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym]

1. Środki Funduszu pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5 ustawy, przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego;

3) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

4) pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu;

5) pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;

6) pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, w tym w ramach indywidualnego nauczania, a także w przypadku realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)), odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;

7) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

8) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

9) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

10) usługę dostosowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;

11) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw określonych w pkt 1–9;

12) pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;

13) pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

14) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego;

15) finansowanie kosztów wyjazdu:

a) osoby uprawnionej wraz z małoletnim, nad którym sprawuje pieczę,

b) uprawnionego małoletniego wraz z osobą, pod której pieczą pozostaje

– podczas którego udzielana będzie pomoc, o której mowa w pkt 4.

2. Nie pokrywa się kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli mogą być one pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.3)), chyba że otrzymanie tych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

§ 27. [Przeznaczenie środków na udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym]

Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5 ustawy, przeznacza się na udzielanie pomocy świadkom i osobom im najbliższym poprzez:

1) organizowanie i finansowanie pomocy prawnej;

2) organizowanie i finansowanie pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej;

3) pokrywanie kosztów związanych z pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę pierwszego kontaktu.

§ 28. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Pomoc pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym może być udzielona na ich wniosek zgłoszony do podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, lub z własnej inicjatywy tego podmiotu, po wyrażeniu przez te osoby zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku, udzielenia pomocy i rozliczenia dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym.

2. Wniosek o udzielenie pomocy, a także dokumentacja podmiotu, o którym mowa w art. 43 § 8 pkt 1 ustawy, związana z udzieleniem pomocy z własnej inicjatywy tego podmiotu, zawierają dane wnioskodawcy w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, dokumenty potwierdzające okoliczności przez niego wskazane oraz uzasadnienie, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1.

§ 29. [Przeznaczenie środków na realizację zadań w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej]

Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 1, 4 i 5 ustawy, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 20% sumy tych środków, mogą być przeznaczone na realizację zadań Dysponenta i podległych mu jednostek wymiaru sprawiedliwości w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, takich jak:

1) organizowanie oraz przeprowadzanie akcji i przedsięwzięć informacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej;

2) organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej;

3) finansowanie przygotowania, druku oraz kolportażu publikacji i wydawnictw związanych z prawami osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej;

4) realizacja zadań służących tworzeniu, wzmacnianiu i rozbudowie sieci pomocy ofiarom przestępstw oraz pomocy postpenitencjarnej;

5) organizowanie konferencji, seminariów i spotkań poświęconych prawom, sytuacji oraz potrzebom osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej;

6) zlecanie organizacji szkoleń w zakresie praw, sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej.

Rozdział 8

Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin

§ 30. [Przeznaczenie środków na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin]

1. Środki Funduszu, pochodzące ze źródeł, o których mowa w art. 43 § 7 pkt 2–5 ustawy, przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin poprzez:

1) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych;

2) okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

3) organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;

4) organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

5) organizowanie i finansowanie programów podnoszących kompetencje społeczne, mających na celu przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie, oraz problemom uzależnień;

6) zakup materiałów, narzędzi, wyposażenia oraz urządzeń niezbędnych do realizacji programów, o których mowa w pkt 5, oraz szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, a także wykonywania pracy nieodpłatnej;

7) pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;

8) pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi, lub przejazdów do miejsca pobytu, nauki, terapii, pracy, zwłaszcza wykonywanej nieodpłatnie;

9) pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy;

10) pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w programach, o których mowa w pkt 5, szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie;

11) pokrywanie kosztów grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe, programach, o których mowa w pkt 5, oraz pracy wykonywanej nieodpłatnie;

12) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących skutecznej readaptacji skazanych, działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, organizowanie i prowadzenie szkoleń, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji osób skazanych;

13) pokrywanie kosztów związanych z organizacją i udzielaniem pomocy rzeczowej w formie:

a) żywności lub bonów żywnościowych,

b) odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej lub bonów towarowych,

c) biletów komunikacji publicznej,

d) leków, środków opatrunkowych i sanitarnych,

e) wyrobów medycznych, w tym protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

f) pomocy naukowych, dydaktycznych, książek i materiałów biurowych,

g) niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie społeczne w miejscu zamieszkania lub pobytu, zwłaszcza osób niepełnosprawnych,

h) materiałów, narzędzi i wyposażenia niezbędnego do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym, wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

14) udzielanie świadczeń pieniężnych na cel wskazany przez organ lub podmiot udzielający pomocy.

2. Nie pokrywa się kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją leczniczą, o których mowa w ust. 1 pkt 7, a także z wyrobami medycznymi, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. e, jeżeli mogą one być pokryte na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, chyba że otrzymanie takich samych świadczeń jest niemożliwe albo napotyka na szczególne trudności.

§ 31. [Udzielanie pomocy]

1. Pomocy udziela się na wniosek lub z urzędu.

2. Z wnioskiem o udzielenie pomocy na cele, o których mowa w § 30, może wystąpić osoba uprawniona do jej uzyskania, a także prokurator, obrońca lub pełnomocnik oraz przedstawiciel skazanego, ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 ustawy. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie odnoszące się do wskazanego zakresu i celu pomocy.

3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku. Osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych przedstawiają także dokument zwolnienia.

4. W razie potrzeby, w szczególności gdy wniosek nie zawiera dostatecznego uzasadnienia lub nie odpowiada warunkom określonym w ust. 3, żąda się uzupełnienia wniosku lub dokumentacji. Do czasu uzupełnienia wniosku lub dokumentacji nie podlega on rozpoznaniu.

5. Osoby pozbawione wolności i zwalniane z zakładów karnych lub aresztów śledczych składają wniosek do właściwego dyrektora jednostki penitencjarnej, zaś osoby zwolnione z zakładów karnych lub aresztów śledczych i członkowie ich rodzin oraz członkowie rodzin osób pozbawionych wolności – do zawodowego kuratora sądowego miejsca pobytu osoby uprawnionej do uzyskania pomocy.

§ 32. [Okres udzielania pomocy]

1. Świadczeń w ramach pomocy udziela się przez okres niezbędny dla zrealizowania celów tej pomocy.

2. Osobom zwolnionym z zakładów karnych lub aresztów śledczych, a także członkom ich rodzin, udziela się pomocy nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia zwolnienia, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

3. Członkom rodzin osób pozbawionych wolności pomocy udziela się nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia osadzenia członka rodziny w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, chyba że konieczność przedłużenia tego okresu do 6 miesięcy wynika ze szczególnych okoliczności, takich jak choroba lub czasowa niezdolność do pracy.

4. Jeżeli pomoc przekazywana jest w transzach, warunkiem uzyskania kolejnej transzy pomocy jest udokumentowanie przez osobę otrzymującą pomoc z Funduszu wykorzystania tej pomocy zgodnie z przeznaczeniem.

5. Pomocy ze środków Funduszu udziela się osobom objętym okresem przygotowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, o którym mowa w art. 164 ustawy, odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb związanych z przygotowaniem do readaptacji społecznej skazanego.

6. Formę pomocy, czas trwania świadczenia oraz warunki jej stosowania na rzecz skazanego ustala się w programie wolnościowym realizowanym w okresie, o którym mowa w art. 164 ustawy. Ustalone świadczenia mogą być stosowane na rzecz uprawnionego skazanego w formie indywidualnej lub grupowej.

7. Pomoc, o której mowa w § 30 ust. 1 pkt 3–6 i 9, może być udzielana osobom nieobjętym okresem przygotowania do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, o którym mowa w art. 164 ustawy.

Rozdział 9

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu

§ 33. [Obsługa finansowo-księgowa Funduszu]

Obsługę finansowo-księgową Funduszu prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.

§ 34. [Plan finansowy Funduszu]

1. Plan finansowy Funduszu, zwany dalej „planem”, obejmuje:

1) stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu na początek roku budżetowego;

2) przychody Funduszu według źródeł ich pochodzenia określone w art. 43 § 7 ustawy;

3) koszty realizacji zadań Funduszu, w tym koszty wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń, zaliczki na koszty egzekucji, o których mowa w art. 43 § 6 ustawy, oraz prowizje i opłaty związane z prowadzeniem rachunku;

4) zadania określone w art. 43 § 8 ustawy, finansowane ze środków Funduszu;

5) stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań Funduszu na koniec roku budżetowego.

2. Plan zatwierdza Dysponent w terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

3. Plan Funduszu sporządza się z uwzględnieniem wyodrębnienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej.

§ 35. [Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu]

1. Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu, pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych, sądy rejonowe i sądy okręgowe przekazują do sądów apelacyjnych w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, a sądy apelacyjne przekazują do Dysponenta w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

2. Środki zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu, pochodzące z nawiązek i świadczeń pieniężnych, jednostki budżetowe posiadające na zaopatrzeniu wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe przekazują do Dysponenta w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§ 36. [Sprawozdanie z wykonania planu Funduszu]

1. Dysponent sporządza sprawozdanie z wykonania planu Funduszu, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.4)), z uwzględnieniem ust. 2–8.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących zadania Funduszu sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu, zgodnie z wzorem kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”, które są przekazywane Dysponentowi. W sprawozdaniu kolumny dotyczące planu nie podlegają wypełnieniu.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu na podstawie pomocniczych sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz pomocniczego sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym pomocnicze sprawozdanie za IV kwartał – o 15 dni wcześniej.

4. Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu i przekazują je dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego 17 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym pomocnicze sprawozdania za IV kwartał – o 21 dni wcześniej.

5. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu z obszaru apelacji na podstawie pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów okręgowych oraz pomocniczego sprawozdania danego sądu apelacyjnego. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym pomocnicze sprawozdanie za IV kwartał – o 15 dni wcześniej.

6. W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują zadania Funduszu, sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania z wykonania planu Funduszu, zgodnie z wzorem kwartalnego sprawozdania z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”. W sprawozdaniu kolumny dotyczące planu nie podlegają wypełnieniu.

7. Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje zadania Funduszu, sporządza pomocnicze sprawozdanie z wykonania planu Funduszu i przekazuje Dysponentowi na 13 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów, przy czym pomocnicze sprawozdanie za IV kwartał – o 15 dni wcześniej.

8. Podmioty, które otrzymały dotacje celowe, sporządzają kwartalne informacje dotyczące wykorzystania środków otrzymanych z Funduszu i przekazują je Dysponentowi do dnia 15 kwietnia (za I kwartał), 15 lipca (za II kwartał), 15 października (za III kwartał) i w terminie 15 dni od dnia zakończenia umowy (za IV kwartał).

9. Wzór informacji, o której mowa w ust. 8, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 37. [Sprawozdanie o stanie zobowiązań]

1. Dysponent sporządza w zakresie operacji finansowych Funduszu sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych, sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, jak również sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, w terminach i na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem ust. 2–9.

2. W jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych i Służby Więziennej realizujących operacje finansowe Funduszu sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”, które są przekazywane Dysponentowi.

3. Dyrektor Generalny Służby Więziennej sporządza pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, na podstawie odpowiednich pomocniczych sprawozdań kierowników podległych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz odpowiedniego pomocniczego sprawozdania Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

4. Dyrektor Generalny Służby Więziennej przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 5 dni, a za IV kwartał na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów.

5. Dyrektor sądu rejonowego i dyrektor sądu okręgowego sporządzają i przekazują dyrektorowi przełożonego sądu apelacyjnego pomocnicze sprawozdania za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 13 dni, a za IV kwartał na 15 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów.

6. Dyrektor sądu apelacyjnego sporządza pomocnicze sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz pomocnicze sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej z obszaru apelacji na podstawie odpowiednich pomocniczych sprawozdań dyrektorów sądów rejonowych i dyrektorów sądów okręgowych oraz odpowiedniego pomocniczego sprawozdania danego sądu apelacyjnego.

7. Dyrektor sądu apelacyjnego przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 7 dni, a za IV kwartał na 8 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów.

8. W jednostkach budżetowych posiadających na zaopatrzeniu sądy wojskowe lub ich wydziały zamiejscowe, które realizują operacje finansowe Funduszu, sporządza się kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, kwartalne pomocnicze sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz roczne pomocnicze sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej, zgodnie z wzorami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oznaczone w prawym górnym rogu napisem „do użytku wewnętrznego”.

9. Kierownik jednostki budżetowej posiadającej na zaopatrzeniu sąd wojskowy lub jego wydział zamiejscowy, który realizuje operacje finansowe Funduszu, przekazuje Dysponentowi pomocnicze sprawozdanie za I, II i III kwartał o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i pomocnicze sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych na 10 dni, a za IV kwartał na 11 dni przed terminem przekazania sprawozdania przez Dysponenta do Ministerstwa Finansów.

§ 38. [Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu]

Dysponent w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku opracowuje informację o sposobie wykorzystania środków finansowych Funduszu w roku poprzednim.

Rozdział 10

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 39. [Rozliczanie dotacji celowych]

Rozliczanie dotacji celowych udzielonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odbywa się na zasadach dotychczasowych.

§ 40. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 października 2015 r.5)

Minister Sprawiedliwości: B. Budka


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 i 1707 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 431, 541 i 1269.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 357, 1045, 1240 i 1418.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269 i 1365.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189), które traci moc na podstawie art. 26 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. 21).

Załącznik 1. [WZÓR – KWARTALNA INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 września 2015 r. (poz. 1544)

WZÓR – KWARTALNA INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »