| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia

Na podstawie art. 64 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 990, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie urzędowego sprawdzenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 417 oraz z 2014 r. poz. 1855) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 4 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) umowę ustanawiającą przedstawiciela, w przypadku gdy spółka, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612 i 1201), będzie prowadziła działalność po ustanowieniu przedstawiciela.”;

2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku podmiotów urządzających i prowadzących gry liczbowe, gry telebingo i zakłady wzajemne urzędowe sprawdzenie przeprowadza się:

1) w siedzibie podmiotu, a w przypadku spółek, o których mowa w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, urządzających i prowadzących zakłady wzajemne, w siedzibie oddziału utworzonego w tym celu przez te spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w miejscu przechowywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentacji dotyczącej tej działalności przez ustanowionego przez te spółki przedstawiciela;

2) w miejscu, w którym znajdują się centralne maszyny służące do urządzania i prowadzenia gier hazardowych, a w przypadku podmiotów urządzających i prowadzących zakłady wzajemne przez sieć Internet, w miejscu, w którym znajdują się urządzenia, o których mowa w art. 15d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1217, 1268, 1269 i 1479.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jurczyk

Pasjonat motoryzacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »